Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Освітня складова трудового потенціалу та її прояв в професійних стандартах

Назва:

(Title)

Освітня складова трудового потенціалу та її прояв в професійних стандартах

Автори:

(Authors)

Мельничук, Ольга Петрівна
Мельничук, Ольга Петровна
Melnychuk, Olga Petrivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Мельничук О. Освітня складова трудового потенціалу та її прояв в професійних стандартах [Електронний ресурс] / Ольга Мельничук // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 203-211. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14mopvps.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Образовательная составляющая трудового потенциала и ее проявление в профессиональных стандартах
Education component of labor potential and its manifestations in professional standards

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

378.2

Ключові слова:

(Key words)

освітня складова
трудовий потенціал
кваліфікація
знання
навички
ділові якості
професійні стандарти
educational component
labor potential
qualifications
knowledge
skills
competencies
professional standards


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В статті, у відповідності до завдань дослідження результатів навчання та їх відповідності професійним стандартам, викладено авторський погляд на сутність освітньої складової трудового потенціалу, освітні і кваліфікаційні характеристики та ділові якості працездатного населення, які в своїй основі формують кваліфікаційні стандарти. Показано, що профілі кваліфікацій на даному етапі розвитку освітніх реформ та ринкових відносин в державі потребують уточнення заради повної професійної реалізації випускника професійного та вищого навчального закладу, адже у своїй більшості органічні мотиви реалізації базуються на меті узгодження суспільних та індивідуальних інтересів. Підкреслено, що використовувані в даний час кваліфікації не несуть для роботодавців достатню інформацію про отримувані результати навчання і досягнуті професійні компетенції для їх практичного використання. Одночасно широка номенклатура існуючих кваліфікацій в державі, створених на основі компетентністного підходу в освіті, все ж створює певну проблему у взаємодії системи підготовки спеціалістів та ринку праці. Обґрунтовано, що лише поглиблення сумісної роботи держави і бізнесу в освітній сфері заради високих результатів навчання стане запорукою динамічного розвитку економіки держави.
В статье, в соответствии с задачами исследования результатов обучения и их соответствия профессиональным стандартам, представлен авторский взгляд на сущность образовательной составляющей трудового потенциала, образовательные и квалификационные характеристики и деловые качества трудоспособного населения, которые в своей основе формируют квалификационные стандарты. Показано, что профили квалификаций на данном этапе развития образовательных реформ и рыночных отношений в государстве требуют уточнения ради полной профессиональной реализации выпускника профессионального и высшего учебного заведения, ведь в большинстве органические мотивы реализации базируются на цели согласования общественных и индивидуальных интересов. Подчеркнуто, что используемые в настоящее время квалификации не несут для работодателей достаточной информации о получаемых результатах обучения и достигнутых профессиональных компетенциях для их практического использования. Одновременно широкая номенклатура существующих квалификаций в государстве, созданных на основе компетентностного подхода в образовании, все же создает определенную проблему во взаимодействии системы подготовки специалистов и рынка труда. Обосновано, что только углубление совместной работы государства и бизнеса в сфере образования ради высоких результатов обучения станет залогом динамичного развития экономики государства.
The article describes the author's views on the nature of the educational component of the labor potential, educational qualifications and professional qualities and characteristics of the working population, which basically forms the qualification standards according to the research problems of learning outcomes and their accordance with professional standards. It is shown that the profile of qualifications at this stage of educational reform and market relations in the country needs to be clarified for the full realization of the graduates of professional and higher education institution, because the majority of organic motifs based implementation aimed at the coordination of public and individual interests. It is emphasized that qualifications that are used now don’t represent sufficient information about the learning outcomes and professional competence for their practical use. The wide range of existing qualifications in the country that are based on competence approach to education, still create problems in the interaction of specialist training and labor market. It is proved that only deepen collaboration of government and business in education for learning outcomes will ensure dynamic economic development of the state.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3048
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf

Використана література:

1. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341.

2. Глосарій основних термінів з навчання та підготовки кадрів для роботи / Міжнародний навчальний центр МОП. – Турін, Італія, 2006. – 74с.

3. Класифікатор професій ДК 003:2010: Національний класифікатор України від 01.11.2010.

4. Мельник Ю.М. Економіка та управління знаннями / Мельник Ю.М. – Суми: Видавництво Сум. ДУ, 2010. – 148 с.

5. Мельничук Д.П. Модернізація освітньої функції держави у ракурсі пріоритетів формування національного людського капіталу / Д.П. Мельничук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – Т.1 ( №3). – С. 177 – 182.

6. Сухарніков Ю.В. Концептуальні підстави розробки і впровадження Національної рамки (академічних) кваліфікацій України // Ю.В. Сухарніков // Вища школа. – 2012. – №3. – С.16–38

7. Реалізація та вплив національних кваліфікаційних рамок: доповідь дослідження, проведеного в 16 країнах / Стефані Аллі; Міжнародне бюро праці, Відділ кваліфікації та працевлаштування. – Женева: МОП, 2010. 137 с.


REFERENCES

1. About approval of the National Qualifications Framework: resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine from November 23, 2011 № 1341. [Pro Zatverdzhenna Natsionalnoi Ramky kvalifikatsii: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2011 r. No1341].

2. Glossary of key terms of education and training for work. International Training Centre of the ILO. [Glossariy osnovnyh terminiv z navchannia ta pidgotovky dlia roboty / Mizhnarodnyi navchalnyi tsentr MOP]. Turin, Italia, 2006, p. 74.

3. Сlassification of professions NC 003:2010:National Classification of Ukraine from 01.11.2010 [Klasyfikator profesii DK 003:2010 Natsionalnii Klasifikator Ukrainy vid 01.11.2010].

4. Melnyk U.M. Economics and Knowledge Management [Ekonomika ta upravlinnia znannamy]. Sumy, Sum DU, 2010, p. 148.

5. Melnychuk D.P. The modernization of the educational functions of the state in the light of national priorities for the formation of human capital [Modernizatsia osvitnoi funktsii derzhavy u rakursi prioprytetiv formuvanna natsionalnogo liudskogo kapitalu]. Visnyk Khmelnitskogo natsionalnogo universitetu. Ekonomichni nauky – Journal of Khmelnitsky National University. Economics, 2013, Vol. 1, No.3, pp. 177-182.

6. Sukharnikov U.V. Conceptual bases of development and implementation of the National Framework (academic) qualifications of Ukraine [Kontseptualni pidstavy rozrobky i vprovadzhenna Natsionalnoi Ramky (akademichnyh) kvalifikatsiy Ukrainy]. Vyshcha shola – High School, 2012, No.3. pp.16–38.

7. Stephanie Allais. The implementation and impact of national qualifications frameworks: report of a study in 16 countries. International Labor Office, Skills and Employability Department, Geneva, ILO, 2010. 137 p. 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian