Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Соціальна свобода як передумова соціальної відповідальності економічних суб’єктів в Україні

Назва:

(Title)

Соціальна свобода як передумова соціальної відповідальності економічних суб’єктів в Україні

Автори:

(Authors)

Звонар, Віктор Павлович
Звонарь, Виктор Павлович
Zvonar, Viktor Pavlovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Звонар В. Соціальна свобода як передумова соціальної відповідальності економічних суб’єктів в Україні [Електронний ресурс] / Віктор Звонар // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 140-148. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14zvpsvu.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Социальная свобода как предпосылка социальной ответственности экономических субъектов в украине
Social freedom as a prerequisite for social responsibility of economic agents in Ukraine

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

330.1+304+338 (477)

Ключові слова:

(Key words)

соціальна свобода
соціальна відповідальність
суб’єкт
реалізація
соціальне відторгнення
Україна
social freedom
social responsibility
agent
implementation
social exclusion
Ukraine


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Мета статті – поглиблення теоретико-економічного розуміння соціальної свободи як основи для соціально відповідальної поведінки суб’єктів, котрі приймають соціально і економічно значимі рішення, та аналіз за обраними показниками її реалізованості в цьому контексті в Україні. Результати дослідження засвідчують, що соціальну свободу як передумову соціальної відповідальності економічних суб’єктів доцільно розуміти як стан соціально-економічних відносин, за яких проактивні суб’єкти з усвідомленими економічними інтересами мають можливість конструктивно впливати один на одного і на соціально-економічну дійсність з однаковою – або близькою до однакової – силою цього впливу. Аналіз ступеня реалізованості соціальної свободи в Україні за обґрунтованою в статті структурою із застосуванням міжнародних показників (громадянської свободи, власне економічної свободи та свободи як відсутності соціального відторгнення) говорить про те, що в країні наявний відносний дефіцит свободи. Основні проблеми зосереджено у сфері власне економічної свободи та в окремих аспектах боротьби з соціальним відторгненням. Їм протиставлено скромні досягнення в сфері громадянської свободи. Це дає підстави для висновку про уразливість та нестабільність існування головної передумови для соціальної відповідальності економічних суб’єктів в Україні.
Цель статьи – углубление теоретико-экономического понимания социальной свободы как основы для социально ответственного поведения субъектов, принимающих социально и экономически значимые решения, а также анализ по выбранным показателям ее реализации в этом контексте в Украине. Результаты исследования свидетельствуют, что социальную свободу как предпосылку социальной ответственности экономических субъектов целесообразно понимать как состояние социально-экономических отношений, в которых проактивные субъекты с осознанными экономическими интересами могут конструктивно влиять друг на друга и на социально-экономическую действительность с одинаковой – или близкой к одинаковой – силой этого влияния. Анализ степени реализуемости социальной свободы в Украине по обоснованной в статье структуре с применением международных показателей (гражданской свободы, собственно экономической свободы и свободы как отсутствия социального отторжения) говорит о том, что в стране имеется относительный дефицит свободы. Основные проблемы сосредоточены в сфере собственно экономической свободы и в отдельных аспектах борьбы с социальным отторжением. Им противопоставлены скромные достижения в сфере гражданской свободы. Это дает основания для вывода об уязвимости и нестабильности существования главной предпосылки для социальной ответственности экономических субъектов в Украине.
The paper is aimed at the development of theoretical understanding of social freedom as the basis for socially responsible behavior of economic agents acting in socially and economically diverse environment as well as at the analysis of social freedom realization in the economy of Ukraine. The reasoning presented in the paper suggests that social freedom as a precondition for social responsibility of economic agents means a state of socioeconomic relations which gives the proactive agents full awareness of economic interests and a possibility for constructive influence on each other and on the socioeconomic reality with the minimum difference in the power of that influence. The paper gives a structure for multidimensional analysis of realization of social freedom in Ukraine in economic terms of social responsibility. Being based on international indicators the structure includes the components for analysis of civil freedom, actual economic freedom and freedom as the absence of social exclusion. The analysis reveals a relative scarcity of social freedom in Ukraine, hindering social responsibility manifestation in the economy. The realization of actual economic freedom is the most flawed. The fight against social exclusion also proved inconsistent. That slightly contrasts with the humble advances in the area of civil freedom. The international comparison confirms this observation. The paper concludes that social freedom as a precondition for social responsibility of economic agents suffers from the vulnerability and instability in Ukraine and the relevant reform is to be intensified in the country.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3041
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf


Використана література:

1. Звонар В.П. Економічна феноменологія соціальної відповідальності у сфері праці / В.П. Звонар // Демографія і соціальна економіка. – 2012. – №1 (17). – С. 123-131.

2. Иншаков О.В. Экономические институты и институции: к вопросу о типологии и классификации / О.В. Иншаков // СОЦИС. – 2003. – № 9. – С. 42–51.

3. Осокіна Ю. С. Відповідальність соціального суб’єкта: філософський аналіз: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії / Ю.С. Осокіна. – К., 2007. – 17с.

4. Парамонова И.М. Социальная ответственность: генезис, сущность, структура и стратегия развития (системный анализ): дис… канд. филос. наук: 09.00.11. – социальная философия / И.М. Парамонова. – СПб., 2001. – 126 с.

5. Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг [Електронний ресурс] / Держслужба статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/gdn/sddtp/arh_sddtp.htm.

6. Commons J. R. Institutional Economics / J. R. Commons // The American Economic Review. – 1936. – Vol. 26, No. 1 – pp. 237–249.

7. Freedom in the World Comparative and Historical Data. Country ratings and status 1973-2014 [Електронний ресурс] / Freedom House. – Режим доступу:

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Country%20Ratings%20and%20Status%2C%201973-2014%20%28FINAL%29.xls.

8. The 2010 Human Development Report. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development [Електронний ресурс] / UNDP. – Режим доступу:

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf.

9. The 2013 Human Development Report. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World [Електронний ресурс] / UNDP. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf.

10. The 2014 Index of Economic Freedom [Електронний ресурс] / The Heritage Foundation. – Режим доступу: http://www.heritage.org/index/pdf/2014/book/index_2014.pdf.

 

REFERENCES

1. Zvonar V.P. Economic phenomenology of social responsibility at work [Ekonomichna fenomenolohiya sotsial'noyi vidpovidal'nosti u sferi pratsi]. Demohrafiya i sotsial'na ekonomika – Demography and social economy, 2012, Vol. 1 (17), pp. 123-131.

2. Inshakov O.V. Economic institutions: On the typology and classification [Ekonomicheskie instituty i institutsii: k voprosu o tipologii i klassifikatsii]. SOTsIS – SOCIS, 2003, No. 9, pp. 42–51.

3. Osokina Yu. S. Social Responsibility subject: Philosophical Analysis [Vidpovidal'nist' sotsial'noho sub"yekta: filosofs'kyy analiz: avtoref. dys... kand. filos. nauk: 09.00.03 – sotsial'na filosofiya ta filosofiya istoriyi]. Kyiv, 2007, 17 p.

4. Paramonova I.M. Social responsibility: Genesis, nature, structure and strategy development (system analysis) [Sotsial'naya otvetstvennost': genezis, sushchnost', struktura i strategiya razvitiya (sistemnyy analiz): dis… kand. filos. nauk: 09.00.11. – sotsial'naya filosofiya]. SPb., 2001, 126 p.

5. Self-availability of certain goods and services [Samootsinka domohospodarstvamy dostupnosti okremykh tovariv ta posluh]. Derzhsluzhba statystyky Ukrayiny, available at:

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/gdn/sddtp/arh_sddtp.htm.

6. Commons J. R. Institutional Economics. The American Economic Review, 1936, Vol. 26, No. 1, pp. 237–249.

7. Freedom in the World Comparative and Historical Data. Country ratings and status 1973-2014. Freedom House, available at: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Country%20Ratings%20and%20Status%2C%201973-2014%20%28FINAL%29.xls.

8. The 2010 Human Development Report. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. UNDP, available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf.

9. The 2013 Human Development Report. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World. UNDP,available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf.

10. The 2014 Index of Economic Freedom. The Heritage Foundation, available at: http://www.heritage.org/index/pdf/2014/book/index_2014.pdf.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian