Another issue of scientific journal 2 (27) 2022 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Трансформаційні процеси в банківській системі в умовах глобалізації

Назва:

(Title)

Трансформаційні процеси в банківській системі в умовах глобалізації

Автори:

(Authors)

Юхименко, Тетяна Василівна
Юхименко, Татьяна Васильевна
Iukhymenko, Tetiana Vasylivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Юхименко Т. Трансформаційні процеси в банківській системі в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Тетяна Юхименко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 101-109. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14itvvug.pdf.

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Трансформационные процессы в банковской системе в условиях глобализации
Transformation processes in the banking system under globalization

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

330.3:336.7

Ключові слова:

(Key words)

трансформаційні процеси
інноваційний розвиток
конкуренція
макропруденційна політика
банківські інновації
фінансові інновації
transformation processes
innovative development
competition
macroprudential policy
banking innovation
financial innovation


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті досліджено основні трансформаційні процеси, що відбуваються в банківській системі України та світу. Метою статті є визначення ключових трансформаційних факторів, що впливають на розвиток банківської системи. Зокрема проаналізовано розвиток конкуренції, тенденції, бар’єри та обмеження на ринку банківських та фінансових послуг. Автором розглянуто роль та завдання регулюючих органів у забезпеченні стійкого інноваційного розвитку банківського сектору, загрози та негативні наслідки, що можуть виникнути у результаті несистемного підходу до проблеми. У статті визначено необхідність комплексного підходу до впровадження заходів щодо мінімізації ризиків інноваційної діяльності на макро- та мікрорівні, а саме реалізацію макропруденційної політики держави та здійснення саморегулювання комерційних банківських установ з метою забезпечення прозорості та ефективності їх діяльності.
В статье исследованы основные трансформационные процессы, происходящие в банковской системе Украины и мира. Целью статьи является определение ключевых трансформационных факторов, влияющих на развитие банковской системы. В частности проанализировано развитие конкуренции, тенденции, барьеры и ограничения на рынке банковских и финансовых услуг. Автором рассмотрена роль и задачи регулирующих органов в обеспечении устойчивого инновационного развития банковского сектора, угрозы и негативные последствия , которые могут возникнуть в результате несистемного подхода к проблеме. В статье определена необходимость комплексного подхода к внедрению мероприятий по минимизации рисков инновационной деятельности на макро - и микроуровне, а именно реализации макропруденциальной политики государства и осуществление саморегулирования коммерческих банковских учреждений с целью обеспечения прозрачности и эффективности их деятельности.
The article explores the main transformation processes taking place in the banking system of Ukraine and the world. The aim of the article is to determine the key transformational factors influencing the development of the banking system. In particular, the development of competition , trends, barriers and restrictions on banking and financial services have been analyzed The author has discussed the roles and tasks of regulatory authorities in sustainable innovative development of the banking sector, and the threat of negative consequences that may arise as a result of non-systemic approach to the problem. The article also has defined the need for an integrated approach to the implementation of measures to minimize the risks of innovation at the macro and micro level, namely the implementation of macro-prudential government policy and self-regulation of commercial banking institutions in order to ensure transparency and efficiency of their activities.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3037
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf

Використана література:

1. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework [Electronic resource] – Available from : http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm.

2. Beck John. Out of the shadows: the new role of non-banks // The Banker. – 1 May, 2012. – Режим доступу: www.thebanker.com/Markets/Capital-Mkts/Out-of-the-shadows-the-new-role-of-non-banks

3.  Borio C., ‘The macroprudential approach to regulation and supervision’, April 2009, available at: http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3445.

4. Martovoy A. Role of the inbound open innovation in banking services / A. Martovoy, A.-L. Mention, M. Torkkely // 2nd Innovation for Financial Services Summit. – Luxembourg. – 19-21 September 2012.

5. Non-bank finance in Europe. Embracing the alternatives [Електронний ресурс] // The Economist. – Dec 15, 2012. - Режим доступу: http://www.economist.com/news/leaders/2156838.

6.  Sharma Paul. The Integrated Prudential Sourcebook, in M. Blair QC and G. Walker (eds), Financial Services Law (Oxford University Press, 2006), p. 369.

7. Levine R. Finance, Growth, and Opportunity: Policy Challenges’, October 2009, p. 5.

8. Report of the Commission of Experts of the President of the United Nations General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System (the Stiglitz Report), September 2009, p. 59.

9. Коваленко В. В. Стратегічні напрями реалізації макропруденційного банківського нагляду та регулювання [Електронний ресурс] / В. В. Коваленко // Стратегічні пріоритети: Науково-аналітичний збірник. – 2012, №4. – С. 89-97. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2012_4/089-097.pdf.

10. Малюкова І. Проблеми та перспективи запровадження Базеля II у світі та в Україні / І. Малюкова // Економіка і прогнозування. – 2008, No 2. – С. 49–66.

11. Попова Т. Ю. Оценка эффективности финансовых инноваций, реализуемых банками с государственным участием / Т. Ю. Попова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011, № 6.

12. Скиннер К. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в отрасли / Крис Скиннер. – Изд-во «Гревцов Паблишер», 2009. – 400 c.

 

REFERENCES

1. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework, available at: http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm.

2. Beck John. Out of the shadows: the new role of non-banks. The Banker, 1 May, 2012. www.thebanker.com/Markets/Capital-Mkts/Out-of-the-shadows-the-new-role-of-non-banks.

3. C. Borio. The macroprudential approach to regulation and supervision. April 2009, VoxEU.org by the Centre for Economic Policy Research, available at: http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3445

4. Martovoy A., Mention A.-L., Torkkely M. Role of the inbound open innovation in banking services, 2nd Innovation for Financial Services Summit, Luxembourg, 19-21 September 2012.

5. Non-bank finance in Europe. Embracing the alternatives. The Economist, Dec 15, 2012, available at: http://www.economist.com/news/leaders/2156838.

6. Paul Sharma. The Integrated Prudential Sourcebook’ in M. Blair QC and G. Walker (eds). Financial Services Law (Oxford University Press, 2006), p. 369.

7.  Levine R. Finance, Growth, and Opportunity: Policy Challenges, October 2009, p. 5.

8. Report of the Commission of Experts of the President of the United Nations General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System (the Stiglitz Report), September 2009, p. 59.

9. Kovalenko V. V. Strategic directions of implementation of macro-prudential bank supervision and regulation [Stratehichni napryamy realizatsiyi makroprudentsiynoho bankivs'koho nahlyadu ta rehulyuvannya]. Stratehichni priorytety: Naukovo-analitychnyy zbirnyk – Strategic Priorities: Science and Analytical compilation, 2012, No. 4, pp. 89-97, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2012_4/089-097.pdf.

10. Malyukova I. Problems and prospects of implementation of Basel II in the world and in Ukraine [Problemy ta perspektyvy zaprovadzhennya Bazelya II u sviti ta v Ukrayini]. Ekonomika i prognozuvannya – Economics and Forecasting, 2008, No 2, pp. 49–66.

11. Popova T. Yu. Evaluating the effectiveness of financial innovations implemented by banks with state participation [Otsenka effektivnosti finansovyh innovatsiy, realizuemyh bankami s gosudarstvennym uchastiem]. Finansovaya analitika: problemy i resheniyaFinancial analytics: problems and solutions, 2011, No. 6.

12. Skinner K. Future of banking. Global trends and new technologies in the industry. [Budushchee bankinga. Mirovye tendentsii i novye tehnologii v otrasli]. Grevtsov Pablisher, 2009, p. 400.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian