Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Основні типи технічних засобів, що використовуються в аграрному секторі польщі для отримання енергії з відновлюваних джерел різної природи

Назва:

(Title)

Основні типи технічних засобів, що використовуються в аграрному секторі польщі для отримання енергії з відновлюваних джерел різної природи

Автори:

(Authors)

Калініченко, Антоніна
Калиниченко, Антонина
Kalinichenko, Antonina
Горб, Олег
Горб, Олег
Gorb, Oleg
Калініченко, Ольга
Калиниченко, Ольга
Kalinichenko, Olha

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Калініченко А. Основні типи технічних засобів, що використовуються в аграрному секторі Польщі для отримання енергії з відновлюваних джерел різної природи [Електронний ресурс] / Антоніна Калініченко, Олег Горб, Ольга Калініченко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 2 (11). — С. 77-85. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14kavdrp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Основні типи технічних засобів, що використовуються в аграрному секторі польщі для отримання енергії з відновлюваних джерел різної природи
Основные типы технических средств, используемых в аграрном секторе польши для получения энергии из возобновляемых источников различной природы
Main types of technical facilities used in poland agricultural sector for obtaining energy from renewable sources of various nature

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658.264
323.325
620.91

Ключові слова:

(Key words)

відновлювальні джерела енергії
теплові насоси
сонячні колектори
фотоелектричні елементи
renewable energy sources
heat pumps
solar panels
photo-electric elements

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2(11);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті представлено основні способи тепло- та електрозабезпечення сільськогосподарських підприємств Польщі із використанням енергії з відновлювальних джерел. Особливу увагу приділено відповідним вимогами до технічного забезпечення процесів енергопостачання. Передбачається, що у сільськогосподарському виробництві та сільській місцевості Польщі найближчим часом суттєво зміниться кількість використовуваних традиційних палив, зокрема природного газу та вугілля, на користь використання біомаси, сонячної, геотермальної та вітрової енергії. Пристроями, що призначені для використання практично необмежених запасів відновлювальної енергії є: теплові насоси, сонячні колектори, фотоелектричні елементи, вітрові та гідроелектростанції. Основний ефект складає як економія традиційних енергоносіїв, так і зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище, і зростання рівня енергетичної безпеки, створення нових робочих місць та стимулювання регіонального розвитку.
В статье представлены основные способы тепло и электроснабжения сельскохозяйственных предприятий Польши с использованием энергии из возобновляемых источников. Особое внимание уделено соответствующим требованиям к техническому обеспечению процессов энергоснабжения. Предполагается, что в сельскохозяйственном производстве и сельской местности Польши в ближайшее время существенно уменьшится количество используемых традиционных видов топлива, в частности природного газа и угля, в пользу использования биомассы, солнечной, геотермальной и ветровой энергии. Устройствами, которые предназначены для использования практически неограниченных запасов возобновляемой энергии являются: тепловые насосы, солнечные коллекторы, фотоэлектрические элементы, ветровые и гидроэлектростанции. Основной эффект составляет как экономия традиционных энергоносителей, так и уменьшения техногенной нагрузки на окружающую среду, рост уровня энергетической безопасности, создание новых рабочих мест и стимулирование регионального развития.
The article presents the main ways of heat and electric energy supply of farms in Poland, using energy from renewable sources. Particular attention is paid to the relevant requirements for technical support of energy supply processes. It is assumed that in agriculture production and rural areas in Poland soon the number of used conventional fuels, including natural gas and coal, will change significantly, for the use of biomass, solar, geothermal and wind energy. Devices that are designed for use almost unlimited supply of renewable energy are: heat pumps, solar panels, photo-electric elements, wind and hydrostations. The main effect is as traditional energy saving and reduction of technogenic impact on the environment, and increasing of energy security level, creating new workplaces and promote regional development.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5049
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 2(11)

pdf

Використана література:

1. Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim / [red. W. Górecki]. – Kraków, 2006, S. 48-49.

2. Bartoszek B. Pompa ciepła i jej zastosowania / B. Bartoszek, J. Kotarba // Gospodarka Paliwami i Energia. – 1981. –C. II, Nr 1, S. 7-8.

3. Bilicki Z. Metody komputerowe w technice cieplnej / [Z. Bilicki, J. Cieśliński, S. Doerffer, R. Kwidzyński i inne]. –Gdańsk: Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, 1996, S. 14-16.

4. Bolkowski S. Elektrotechnika / S. Bolkowski. – Warszawa: WsiP, 1993, S. 38-40.

5. Gerd Eisenbeifi. Program w dziedzinie energetyki / Gerd Eisenbeifi. – Niemiecki Instytut Badawczy do spraw Lotnictwa i Lotów Kosmicznych (DLR), S. 12-18.

6. Jędrysek M.-O. Wybrane zagadnienia z zakresu OŻE / M.-O. Jędrysek. // Ministerstwo Środowiska, (07. 2007). – 2007, S. 28-35.

7. Jabłoński W. Elektrotechnika z automatyką / W. Jabłoński, G. Poszajski – Warszawa: WsiP, 1999, S. 12-13.

8. Kempkiewicz K. Algorytm obliczeń termodynamicznych sprężarkowej pompy ciepła / K. Kempkiewicz : mater. Vkonf. nauk.-techn. [„Mała Energetyka”] – Gdańsk, 1998, S. 5-8.

9. Klejnich A. Perspektywa przemysłowego zastosowania pomp ciepła – wybrane zagadnienia / A. Klejnich , J. Żelazny // Chłodnictwo. – 1984. – Nr 11. – S.10-12.

10. Ladener H. Solare Stromversorgung / H. Ladener. – Okobuch, 2004, S. 29-38.

11. Matcheisel M. Wpływ nierównomierności zużycia ciepłej wody, użytkowej w ciągu roku na efektywność

sprężarkowej pompy ciepła / M. Matcheisel. // Chłodnictwo. – 1985. – Nr 2, S. 10-16.

12. Mieczyński M, Siatka J. O termodynamicznych podstawach pomp ciepła / M. Mieczyński , J. Siatka. //

Chłodnictwo. – 1982. – Nr 8, S. 18-20.

13. Muras Z. Departament Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki Energetyka odnawialna I Kogeneracja / Z. Muras. // Czysta Energia. – 2010. – Styczeń 2010, ppS 8-9.

14. Opracowanie KGHM : Polska Miedź rok 2008 // Elektrownie wiatrowe. – 2008, S. 22-28.

15. Pietraszko S.M. Ogniwa i systemy fotowoltaiczne / S.M. Pietraszko. // Fotowoltaika Polska PVPL. – 2000, S. 68 - 78.

16. Raport Europejskiej Rady Energii Odnawialnej (EREC) i Greenpeace Jnternational. – Офіц. вид. – Bruksela, 25.01.2007 r, S. 10-15.

17. Rogulska M. Stan obecny i kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy w Polsce / M. Rogulska :

zbiurka referatów z konferencji [„Zrównoważone systemy energetyczne"], (Zakopane,12-14.10.2005). – Zakopane, 2005, S. 4-8.

18. Smolec W. Fototermiczna konwersja energii słonecznej. / W. Smolec. – Warszawa: PWN, 2000, S. 28-36.

19. Szargut J. Przydatność pomp grzejnych w gospodarce energetycznej / J. Szargut. // Energetyka. – 1988. – Nr 11, S. 10-16.

20. Wiśniewski S. Termodynamika techniczna / S. Wiśniewski. – Warszawa: WNT, 1987, S. 65-74.

21. Zagórski M. Biogazownia ma być rentowna / M. Zagórski. // Czysta Energia. – 2010. – Styczeń 2010, S. 88-90.

22. Zimny J. Zastosowanie sprężarkowych pomp ciepła w obiektach rolniczych / J. Zimny, K. Kempkiewicz, J.

Skupiński : mater. IV konf. nauk.-techn. [„Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska”], (Gdańsk, 1998). – Gdańsk, 1998. – S. 48-52.

23. Дзядикевич Ю.В. Енергетичний менеджмент / Ю.В. Дзядикевич, М.В. Буряк, Р.І. Розум. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 295 с.

24. Егоршин О.О. Методика статистичної обробки експериментальної інформації довгострокових стаціонарних польових дослідів з добривами / О.О. Егоршин , М.В. Лісовий. – Харків: КП “Друкарня №13”, 2007. – 45 с.


REFERENCES

1. Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim [red. W. Górecki]. Kraków, 2006, pp. 48-49.

2. Bartoszek B., Kotarba J. Pompa ciepła i jej zastosowania. Gospodarka Paliwami i Energia, 1981, Vol. II, No. 1, pp. 7-8.

3. Bilicki Z. et al. Metody komputerowe w technice cieplnej. Gdańsk, Publ. IMP PAN, 1996, pp. 14-16.

4. Bolkowski S. Elektrotechnika. Warszawa, WsiP, 1993, pp. 38-40.

5. Gerd Eisenbeifi. Program w dziedzinie energetyki. Niemiecki Instytut Badawczy do spraw Lotnictwa i Lotów Kosmicznych (DLR), pp. 12-18.

6. Jędrysek M.-O. Wybrane zagadnienia z zakresu OŻE. Ministerstwo Środowiska, 2007, pp. 28-35 (07. 2007).

7. Jabłoński W., Poszajski G. Elektrotechnika z automatyką. Warszawa, WsiP, 1999, pp. 12-13.

8. Kempkiewicz K. Algorytm obliczeń termodynamicznych sprężarkowej pompy ciepła / K. Kempkiewicz : mater. Vkonf. nauk.-techn. [„Mała Energetyka”] – Gdańsk, 1998, pp. 5-8.

9. Klejnich A., Żelazny J. Perspektywa przemysłowego zastosowania pomp ciepła – wybrane zagadnienia.

Chłodnictwo, 1984, No. 11, pp. 10-12.

10. Ladener H. Solare Stromversorgung. Okobuch, 2004, pp. 29-38.

11. Matcheisel M. Wpływ nierównomierności zużycia ciepłej wody, użytkowej w ciągu roku na efektywność

sprężarkowej pompy ciepła. Chłodnictwo, 1985, No. 2, pp. 10-16.

12. Mieczyński M, Siatka J. O termodynamicznych podstawach pomp ciepła. Chłodnictwo, 1982, No. 8, pp. 18-20.

13. Muras Z. Departament Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki Energetyka odnawialna I Kogeneracja. Czysta Energia, 2010, January 2010, pp. 8-9.

14. Opracowanie KGHM : Polska Miedź rok 2008. Elektrownie wiatrowe, 2008, pp. 22-28.

15. Pietraszko S.M. Ogniwa i systemy fotowoltaiczne. Fotowoltaika Polska PVPL, 2000, pp. 68-78.

16. Raport Europejskiej Rady Energii Odnawialnej (EREC) i Greenpeace International. Bruksela, 25.01.2007, pp. 10

17. Rogulska M. Stan obecny i kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy w Polsce. Zbiurka referatów zkonferencji „Zrównoważone systemy energetyczne", (Zakopane,12-14.10.2005). Zakopane, 2005, pp. 4-8.

18. Smolec W. Fototermiczna konwersja energii słonecznej. Warszawa, PWN, 2000, pp. 28-36.

19. Szargut J. Przydatność pomp grzejnych w gospodarce energetycznej. Energetyka, 1988, No. 11, pp. 10-16.

20. Wiśniewski S. Termodynamika techniczna.Warszawa, WNT, 1987, pp. 65-74.

21. Zagórski M. Biogazownia ma być rentowna. Czysta Energia, 2010, January 2010, pp. 88-90.

22. Zimny J., Kempkiewicz K., Skupiński J. Zastosowanie sprężarkowych pomp ciepła w obiektach rolniczych. Mater. IV konf. nauk.-techn. „Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska”, Gdańsk, 1998, pp. 48- 52.

23. Dzyadykevych Yu.V., Buryak M.V., Rozum R.I. Energy management [Enerhetychnyy menedzhment]. Ternopil', Ekonomichna dumka, 2010, 295 p.

24. Ehorshyn O.O., Lisovyy M.V. Methods of statistical processing of the experimental data of long-term stationary field experiments with fertilizers [Metodyka statystychnoyi obrobky eksperymental'noyi informatsiyi dovhostrokovykh statsionarnykh pol'ovykh doslidiv z dobryvamy]. Kharkiv, Publ. No.13, 2007, 45 p.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian