Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Проблеми адміністрування та відшкодування податку на додану вартість в Україні

Назва:

(Title)

Проблеми адміністрування та відшкодування податку на додану вартість в Україні

Автори:

(Authors)

Коваль, Олександр
Коваль, Александр
Koval, Oleksandr
Хорунжий, Олександр
Хорунжий, Александр
Khorunzhyi, Oleksandr

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Коваль О. Проблеми адміністрування та відшкодування податку на додану вартість в Україні [Електронний ресурс] / Олександр Коваль, Олександр Хорунжий // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 2 (11). — С. 119-126. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14koavvu.pdf

Інші назви:

(Other titles)

Проблеми адміністрування та відшкодування податку на додану вартість в Україні
Проблемы администрирования и возмещения налога на добавленную стоимость в Украине
PROBLEMS OF ADMINISTRATION AND RETURNING OF VALUE ADDED TAX IN UKRAINE

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

336.2

Ключові слова:

(Key words)

податок на додану вартість
бюджетне відшкодування
податкова система
податкове адміністрування
повернення експортного ПДВ
оптимізація пільг та звільнень
value added tax
budget refund
tax system
tax administration
export VAT refund
optimization of privileges and exemptions

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2(11);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В статті розглянуто податок на додану вартість та способи його стягнення та адміністрування на сьогодні. Були розглянуті критерії автоматичного відшкодування податку на додану вартість та проаналізовано, чому саме вони на сьогодні є неефективними. Був розглянутий загальній стан відшкодування податку за останні 4 роки та динаміка його відшкодування. Було проаналізовано інформацію про відмову автоматичного відшкодування податку в розрізі критеріїв. Визначено ряд проблем, які заважають розвитку прозорості оподаткування та функціонування його належним чином. Запропоновані ідеї для подолання найгостріших проблем, пов’язаних з даним податком, наведені приклади заміни даного виду податку на альтернативні, які зможуть забезпечити як і ефективне надходження коштів до бюджету такі прозорість в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності
В статье рассмотрен налог на добавленную стоимость и способы его взимания и администрирования на сегодня. Были рассмотрены критерии автоматического возмещения налога на добавленную стоимость и проанализированы, почему именно они на сегодня являются неэффективными. Было рассмотрено общее состояние возмещения налога за последние 4 года и динамика его возмещения. Была проанализирована информация об отказе в автоматическом возмещении налога в разрезе критериев. Определен ряд проблем, которые мешают развитию прозрачности налогообложения и функционирования его должным образом. Предложенные идеи для преодоления острых проблем, связанных с данным налогом, приведены примеры замены данного вида налога на альтернативные, которые смогут обеспечить не только эффективное поступление средств в бюджет, но так же и прозрачность в налогообложении субъектов предпринимательской деятельности.
The article deals with Value Added Tax and the ways of its collection and administration today. The criteria of automatic tax refundation of value added tax were considered and it was analysed why exactly they were not effective. The general state of tax refunds for the past 4 years and the dynamics of compensation were considered. The information about abandonment of automatic budget refund based on criteria was analysed. A number of problems that hinder the development of taxation transparency and its functioning in a proper way were identified. The ideas for overcoming of the most pressing problems connected with this tax were suggested; the examples of VAT changing to another alternative, that would provide effective budget revenues as well as transparency in the taxation of business entities were given.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5054
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 2(11)

pdf

Використана література:

1. Податковий Кодекс України, розділ 5, стаття 181 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page24.

2. Податковий Кодекс України, розділ 1, стаття 14. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

3. Вікіпедія, вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Податок_на_додану_вартість.

4. Дмитренко Е. Удосконалення механізму адміністрування та відшкодування ПДВ як один із чинників забезпечення фінансової безпеки України /Е. Дмитренко // Вісник прокуратури. 2007. – №8 – С.109-113.

5. ДПА України, Державне казначейство; Наказ, Порядок від 02.07.1997 № 209/72. Про затвердження Порядку відшкодування податку на додану вартість [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0263-97.

6. Міністерство доходів і зборів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minrd.gov.ua/.

7. Наказ Міністерства Фінансів України № 1178 від 21.09.2011Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1172-11.

8. Парнюк В. Регулююча функція ПДВ / В. Парнюк // Економіка України. – 2007. – № 6. – С.4-16.

9. Поварова А.И. Неэффективное администрирование НДС как угроза экономической безопасности России / А.И. Поварова // Экономические и социальные изменения: факты, тенденции, прогноз. – 2013. – №2(26).

10. Мальцев А.А. Сравнение мирового и отечественного опыта борьбы с незаконными схемами применения НДС при экспорте / А.А. Мальцев, Е.В. Кинжебаева // Агропродовольственная политика России. 2012. – № 5. – С. 63–68.

11. Артеменко Д.А. Совершенствование методики налоговых расследований по выявлению рисков уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость / Д.А. Артеменко // Terra Economicus. – Т. 8. – 2010. – № 4–2. – С. 51–60.

12. Абакарова Р.Ш. Налоговые преступления международного уровня / Р.Ш. Абакарова // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 12. – С. 478–480.


REFERENCES

1. Tax Code of Ukraine, Chapter 5, Article 181 [Podatkovyy Kodeks Ukrayiny, rozdil 5, stattya 181], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page24.

2. Tax Code of Ukraine, Chapter 1, Article 14 [Podatkovyy Kodeks Ukrayiny, rozdil 1, stattya 14], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

3. Wikipedia, the free encyclopedia [Vikipediya, vil'na entsyklopediya], available at: http://uk.wikipedia.org/wiki/Податок_на_додану_вартість.

4. Dmytrenko E. The mechanism of administration and VAT refunds as a factor to ensure the financial security of Ukraine [Udoskonalennya mekhanizmu administruvannya ta vidshkoduvannya PDV yak odyn iz chynnykiv zabezpechennya finansovoyi bezpeky Ukrayiny]. Visnyk prokuratury – Bulletin of the prosecutor's office, 2007, No. 8, pp. 109-113.

5. STA of Ukraine, the State Treasury; Order of 02.07.1997 № 209/72. On approval of the refund of value added tax [DPA Ukrayiny, Derzhavne kaznacheystvo; Nakaz, Poryadok vid 02.07.1997 # 209/72. Pro zatverdzhennya Poryadku vidshkoduvannya podatku na dodanu vartist'], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0263-97.

6. Ministry of income and charges Ukraine [Ministerstvo dokhodiv i zboriv Ukrayiny], available at: http://minrd.gov.ua/.

7. Decree of the Ministry of Finance of Ukraine № 1178 from 21.09.2011. On approval of the taxpayer's determination of compliance criteria which enable to get automatic budget refund of value added tax [Nakaz Ministerstva Finansiv Ukrayiny # 1178 vid 21.09.2011. Pro zatverdzhennya Poryadku vyznachennya vidpovidnosti platnyka podatku kryteriyam, yaki dayut' pravo na otrymannya avtomatychnoho byudzhetnoho vidshkoduvannya podatku na dodanu vartist'], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1172-11.

8. Parnyuk V. Regulatory function VAT [Rehulyuyucha funktsiya PDV]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine, 2007, No. 6, pp. 4-16.

9. Povarova A.I. Inefficient management of VAT as a threat to Russia's economic security [Neeffektivnoe administrirovanie NDS kak ugroza ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii]. Ekonomicheskie i sotsial'nye izmeneniya: fakty, tendentsii, prognoz – Economic and social changes: facts, trends, forecast, 2013, Vol. 2(26).

10. Mal'tsev A.A., Kinzhebaeva E.V. A comparison of international and domestic experience in combating illegal schemes of application of VAT on export [Sravnenie mirovogo i otechestvennogo opyta bor'by s nezakonnymi skhemami primeneniya NDS pri eksporte]. Agroprodovol'stvennaya politika Rossii – Russian Agro-food policy, 2012, Vol. 5, pp. 63–68.

11. Artemenko D.A. Improved methods of tax investigations to identify risk evasion of value added tax [Sovershenstvovanie metodiki nalogovykh rassledovaniy po vyyavleniyu riskov ukloneniya ot uplaty naloga na dobavlennuyu stoimost']. Terra Economicus, 2010, Vol. 8, No. 4–2, pp. 51–60.

12. Abakarova R.Sh. Tax crimes of international level [Nalogovye prestupleniya mezhdunarodnogo urovnya]. Teoriya I praktika obshchestvennogo razvitiya – Theory and practice of social development, 2012, Vol. 12, pp. 478–480.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian