Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Сучасний стан операцій комерційних банків україни з цінними паперами

Назва:

(Title)

Сучасний стан операцій комерційних банків україни з цінними паперами

Автори:

(Authors)

Гаврилюк, Світлана
Гаврилюк, Светлана
Havryliuk, Svitlana

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Гаврилюк С. Сучасний стан операцій комерційних банків України з цінними паперами [Електронний ресурс] / Світлана Гаврилюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 2 (11). — С. 71-76. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14hsizcp.pdf

Інші назви:

(Other titles)

Сучасний стан операцій комерційних банків україни з цінними паперами
Современное состояние операций коммерческих банков украины с ценными бумагами
Current status of commercial banks transactions of ukraine with securities

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ,АСУ

УДК:

(UDC)

336.71

Ключові слова:

(Key words)

фінансовий ринок
комерційні банки
активи
ринок цінних паперів
банківські операції
цінні папери
financial market
commercial banks
assets
stock exchange
bank operations
securities

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2(11);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В даній статті розглянута важлива роль банківських установ в розвитку ринку цінних паперів, які є його провідними учасниками. Банки – невід’ємна частина сучасного фінансового ринку. Ринок цінних паперів як найбільш динамічна сфера фінансового ринку зазнав значних змін. Поступово міняється роль комерційних банків на ринку цінних паперів, збільшилась їх значущість як посередників на цьому ринку. Діяльність банків на ринку цінних паперів багатогранна, оскільки вони не лише традиційно є посередниками, що зв'язують інтереси і грошові кошти емітентів і інвесторів, але і самі активно використовують фінансові інструменти для формування власної ресурсної бази, розміщення грошових коштів у високоліквідні і прибуткові коштовні папери. Ефективне здійснення операцій з цінними паперами сприяє диверсифікації банківської діяльності і посиленню конкуренції у фінансово-кредитній сфері. Проаналізована динаміка активів комерційних банків України і вкладень у цінні папери. Визначено позитивні і негативні моменти, запропоновано заходи щодо залучення і коштів від населення для подальшого розвитку операцій банків з цінними паперами, розширення клієнтської бази.
В данной статье рассмотрена важная роль банковских учреждений в развитии рынка ценных бумаг, которые являются его ведущими участниками. Рынок ценных бумаг как наиболее динамическая сфера финансового рынка испытал значительные изменения. Постепенно меняется роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг, увеличилась их значимость как посредников на этом рынке. Деятельность банков на рынке ценных бумаг многогранна, поскольку они не только традиционно являются посредниками, которые связывают интересы и денежные средства эмитентов и инвесторов, но и сами активно используют финансовые инструменты для формирования собственной ресурсной базы, размещения денежных средств в высоколиквидные и прибыльные ценные бумаги. Эффективное осуществление операций с ценными бумагами способствует диверсификации банковской деятельности и усилению конкуренции в финансово-кредитной сфере. Проанализирована динамика активов коммерческих банков Украины и вложений в ценные бумаги. Определены позитивные и негативные моменты, предложены мероприятия по привлечению средств от населения для последующего развития операций банков с ценными бумагами, расширения клиентской базы.
The article deals with an important role of banks institutions in the development of the securities market, which its key players. Banks are integral parts of modern financial market. The security market is the most dynamic area of the financial market has undergone significant changes. Gradually changing the role of commercial banks in the security markets, increased their importance as intermediaries in this market. The activities of banks in the security market multifaceted as they are traditionally intermediaries, linking funds and interests of issuers and investors, but also the most actively using financial instruments to create their own resource base, placing cash in highly liquid and profitable securities. Effective operations with securities promote diversification of banking activities and increased competition in the financial and credit sector. It has been analyzed the dynamics of the assets of commercial banks in Ukraine and investments in the securities. It was determined positive and negative aspects of proposed measures to attract funds from the public and for the further development of banking transactions in securities, expanding customer base.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5048
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 2(11)

pdf

Використана література:

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06р. № 3480-IV (діє з 12.05.06 р.).

2. Васюренко О.В. Банківські операції: навч. посібник / О.В. Васюренко. - 6-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. – 318 с.

3. Загородній А.Г. Словник банківських термінів. Банківська справа: Термінологічний словник / А.Г. Загородній, О.М. Сліпушко, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – К. : Аконіт, 2000. – 605 с. – (Нові словники).

4. Коцовська Р.Р. Банківські операції / Р.Р. Коцовська, О.П. Павлишин. – К.: Знання, 2010. – 390 с.

5. Мороз А.М. Банківські операції / А.М. Мороз и др.; за ред А.М. Мороз. – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.

6. Сєрік Ю.В. Проблеми і перспективи розвитку фондового ринку України / Ю.В. Сєрік // Економіка і управління. – 2014, №2, с. 109-114.

7. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: підручник / В.М. Шелудько. – К.: Знання, 2008. – 535 с.

8. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//bank.gov.ua/control/uk/publssh/article.

9. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//bank.gov.ua/control/uk/publssh/category.


REFERENCES

1. Law of Ukraine "On Securities and the Stock Market" from 23.02.06r. Number 3480-IV (valid from 12.05.06) [Zakon Ukrayiny «Pro tsinni papery ta fondovyy rynok» vid 23.02.06r. # 3480-IV (diye z 12.05.06 r.)].

2. Vasyurenko O.V. Banking operations [Bankivs'ki operatsiyi: navch. posibnyk]. Kyiv, Znannya, 2008, 318 p.

3. Zahorodniy A.H., Slipushko O.M., Voznyuk H.L., Smovzhenko T.S. Banking Glossary [Slovnyk bankivs'kykh terminiv. Bankivs'ka sprava: Terminolohichnyy slovnyk]. Kyiv, Akonit, 2000, 605 p.

4. Kotsovs'ka R.R., Pavlyshyn O.P. Banking operations [Bankivs'ki operatsiyi]. Kyiv, Znannya, 2010, 390 p.

5. Moroz A.M. Banking operations [Bankivs'ki operatsiyi]. Kyiv, KNEU, 2008, 608 p.

6. Syerik Yu.V. Problems and prospects of Ukraine's stock market [Problemy i perspektyvy rozvytku fondovoho rynku Ukrayiny]. Ekonomika i upravlinnya – Economics and Management, 2014, No.2, pp. 109-114.

7. Shelud'ko V.M. Financial markets [Finansovyy rynok: pidruchnyk]. Kyiv, Znannya, 2008, 535 p.

8. Basic indicators of banks in Ukraine [Osnovni pokaznyky dil'nosti bankiv Ukrayiny], available at: http//bank.gov.ua/control/uk/publssh/article.

9. These financial statements of banks in Ukraine [Dani finansovoyi zvitnosti bankiv Ukrayiny], available at: http//bank.gov.ua/control/uk/publssh/category.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian