Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Якість продукції як ключовий чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Назва:

(Title)

Якість продукції як ключовий чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Автори:

(Authors)

Білан, Оксана
Билан, Оксана
Bilan, Oksanа

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Білан О. Якість продукції як ключовий чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Оксана Білан // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 2 (11). — С. 55-61. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14boszkp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Якість продукції як ключовий чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства
Качество продукции как главный фактор обеспечения конкурентоспособности предприятия
Product quality as a key factor of the enterprise competitiveness

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ,АСУ

УДК:

(UDC)

658.562

Ключові слова:

(Key words)

якість продукції
онкурентоспроможність
підприємство
чинники формування якості
напрямки підвищення якості
products quality
competitiveness
еnterprise
factors of product quality
directions of improvement of product quality

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2(11);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В статті розглянуто основні підходи до визначення категорії «якість продукції», сформульовано авторське визначення поняття якості продукції як сукупності тих її характеристик, які відображають необхідні споживчі властивості продукції. Проаналізовано чинники формування якості продукції, визначено переваги, які отримає підприємство від підвищення якості продукції, та чинники, які стимулюють або стримують цей процес. Виділено основні причини об’єктивної необхідності підвищення рівня якості продукції (послуг) та здійснення управління і забезпечення необхідної якості продукції на основі безперервного циклу. Запропоновано напрямки підвищення якості продукції за рахунок сертифікації системи управління якістю підприємства відповідно до стандарту ISO 9001, підвищення якості сировини, покращення матеріально-технічного забезпечення виробництва, підвищення якості праці працівників, орієнтації підприємства на споживчий попит та контроль якості.
В статье рассмотрены основные подходы к определению категории "качество продукции", сформулировано авторское определение понятия качества продукции как совокупности тех ее характеристик, которые отображают необходимые потребительские свойства продукции. Проанализированы факторы формирования качества продукции, определены преимущества, которые получит предприятие от повышения качества продукции, и факторы, которые стимулируют или сдерживают этот процесс. Выделены основные причины объективной необходимости повышения уровня качества продукции (услуг) и осуществления управления и обеспечения необходимого качества продукции на основе непрерывного цикла. Предложены направления повышения качества продукции за счет сертификации системы управления качеством предприятия в соответствии со стандартом ISO 9001, повышения качества сырья, улучшения материально-технического обеспечения производства, повышения качества труда работников, ориентации предприятия на потребительский спрос и контроль.
The main approaches to the definition of the category "product quality" are considered in the article. The definition of product quality as the set of characteristics that reflect the necessary consumer properties of products are formulated by the author. The factors of forming of the products quality are analysed, advantages that will be got by an enterprise from improving product quality and factors that stimulate or restrain this process are defined. Main reasons of objective necessity to increase the level of quality of products (services) and realization of management and providing of necessary products quality based on a continuous cycle are distinguished. Directions of improvement of product quality due to the certification of the quality management system of an enterprise in accordance with ISO 9001, improvement of raw materials quality, improvement of material and technical support of production, improvement of labour quality, the orientation of the enterprise on consumer demand and quality control are suggested

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5046
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 2(11)

pdf

Використана література:

1. Ганаба М.Д. Якість як основний критерій виробництва конкурентоспроможної продукції / М.Д. Ганаба // Економіка АПК, 2006. – №9. – С.108-115.

2. Калініченко О.І. Удосконалення механізму підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства залізничного транспорту на основі покращення якості продукції [Електронний ресурс] / О.І. Калініченко. – Режим доступу: http://pte.diit.edu.ua/article/download/16753/14274.

3. Кузнецова І.О. Розвиток процесного підходу у концепції загального менеджменту якості [Електронний ресурс] / І.О. Кузнєцова, Ю.В. Карпенко. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/659.

4. Пархоменко В.М. Якість продукції як економічна категорія: проблеми визнання [Електронний ресурс] / В.М. Пархоменко. – Режим доступу: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik/econom/1_47/19.pdf.

5. Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2009, IDT): ДСТУ ISO 9001:2009. – [Чинний від 2009-09-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 18 с. – (Національний стандарт України).

6. Ткачук Л. М. Якість продукції: методологічні та прикладні аспекти [Електронний ресурс] / Л.М. Ткачук, Т. К. Калугаряну. – Режим доступу: http://tkachuk.vk.vntu.edu.ua/file/0f11f605bb483703c6a2ac2ff8487d9e.pdf

7. Топольник В.Г. Метрологія, сертифікація і управління якістю: Навчальний посібник / В.Г. Топольник, М.А. Котляр. – Львів: «Магнолія-2006», 2012. – 212 с.

8. Труш Ю.Я. Обґрунтування основних шляхів підвищення управління якістю продукції / Ю.Я. Труш // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 8. – С. 91 – 94.

9. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции [Електронний ресурс] / А. Фейгенбаум – Режим доступу: http://bookre.org/reader?file=599586&pg=34.


REFERENCES

1. Hanaba M.D. Quality as a fundamental criterion of competitive products [Yakist' yak osnovnyy kryteriy vyrobnytstva konkurentospromozhnoyi produktsiyi]. Ekonomika APK – Economy APK, 2006, No. 9, pp. 108-115.

2. Kalinichenko O.I. The mechanism of increasing the competitiveness of industrial enterprises of railway transport based on improving product quality [Udoskonalennya mekhanizmu pidvyshchennya konkurentospromozhnosti promyslovoho pidpryyemstva zaliznychnoho transportu na osnovi pokrashchennya yakosti produktsiyi], available at: http://pte.diit.edu.ua/article/download/16753/14274.

3. Kuznetsova I.O. Development of a process approach to the concept of total quality management [Rozvytok protsesnoho pidkhodu u kontseptsiyi zahal'noho menedzhmentu yakosti], available at:

4. Parkhomenko V.M. Product quality as an economic category: the problem of recognition [Yakist' produktsiyi yak ekonomichna katehoriya: problemy vyznannya], available at: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik/econom/1_47/19.pdf.

5. Systemy upravlinnya yakistyu. Vymohy (ISO 9001:2009, IDT): DSTU ISO 9001:2009. – [Chynnyy vid 2009-09-01]. – K.: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2009. – 18 s. – (Natsional'nyy standart Ukrayiny).

6. Tkachuk L. M. , Kaluhary T. K. Product quality: methodological and applied aspects [Yakist' produktsiyi: metodolohichni ta prykladni aspekty] available at: http://tkachuk.vk.vntu.edu.ua/file/0f11f605bb483703c6a2ac2ff8487d9e.pdf.

7. Topolnyk V.H., Kotlyar M.A. Metrology, Certification and Quality Management Tutorial [Metrolohiya, sertyfikatsiya i upravlinnya yakistyu: Navchal'nyy posibnyk]. L'viv, Mahnoliy 2006, 2012, 212 p.

8. Trush Yu.Ya. Justification of the main ways to improve the quality management [Obgruntuvannya osnovnykh shlyakhiv pidvyshchennya upravlinnya yakistyu produktsiyi Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, 2010. No.8, pp. 91 – 94.

9. Feygenbaum A. Product quality control [Kontrol' kachestva produktsii], available at: http://bookre.org/reader?file=599586&pg=34.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian