Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Теоретичні та практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності молокопереробних підприємств на молочному ринку України

Назва:

(Title)

Теоретичні та практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності молокопереробних підприємств на молочному ринку України

Автори:

(Authors)

Шкарлет, Сергій
Шкарлет, Сергей
Shkarlet, Serhiy
Тарасюк, Галина
Тарасюк, Галина
Tarasyuk, Halyna
Балковська, Варвара
Балковская, Варвата
Balkovska, Varvara
Погайдак, Ольга
Погайдак, Ольга
Pohaydak, Olha

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Шкарлет С. Теоретичні та прикладні аспекти оцінки конкурентоспроможності молокопереробних підприємств на молочному ринку України [Електронний ресурс] / Сергій Шкарлет, Галина Тарасюк, Варвара Балковська, Ольга Погайдак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 2 (11). — С. 104-118. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14ssamru.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Теоретичні та практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності молокопереробних підприємств на молочному ринку України
Теоретические и практические аспекты оценки конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий на молочном рынке Украины
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE COMPETITIVENESS’ ASSESSMENT OF DAIRY INDUSTRY AT THE UKRAINE’S DAIRY MARKET

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658
637.1

Ключові слова:

(Key words)

конкуренція
конкурентоспроможність підприємства
оцінка конкурентоспроможності
інтегральний показник конкурентоспроможності
SWOT-аналіз
competition
competitiveness
competitiveness’ assessment
integral indicator of competitiveness
SWOT-analysis

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2(11);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

. У статті наведено теоретичне обґрунтування актуальності оцінки конкурентоспроможності підприємств в сучасних ринкових умовах господарювання, та здійснена оцінка конкурентоспроможності трьох підприємств молочної галузі України. Підприємство повинне чітко усвідомлювати якою мірою воно конкурентоспроможне на ринку в порівнянні з фірмами-конкурентами. Високий ступінь конкурентоспроможності є певною гарантією отримання високих результатів діяльності, та забезпечення виживання в жорстких умовах ринкової економіки. Конкурентоспроможність підприємства є величиною абстрактною, а не точною, що значно ускладнює процес її оцінки. Молочна галузь є одна із провідних у харчовій промисловості. Молочні продукти є життєво необхідними для кожного, саме тому необхідно звертати особливу увагу на розвиток галузі. Оцінка конкурентоспроможності молокопереробних підприємств сприятиме розвитку галузі в цілому. В статті визначено інтегральний показник конкурентоспроможності для трьох підприємств молочної галузі, та здійснено SWOT-аналіз підприємства-лідера, та найменш конкурентного підприємства.
В статье представлено теоретическое обоснование актуальности оценки конкурентоспособности предприятий в современных рыночных условиях хозяйственной деятельности, а так же проведена оценка конкурентоспособности троих предприятий молочной отрасли Украины. Предприятие должно четко понимать в какой степени оно конкурентоспособно на рынке в сравнении с фирмами-конкурентами. Высокая степень конкурентоспособности есть некой гарантией получения высоких результатов деятельности, и обеспечения выживания в жестких условиях рыночной экономики. Конкурентоспособность предприятия является величиной абстрактной, а не точной, что значительно усложняет процесс ее оценки. Молочная отрасль – одна из ведущих в пищевой промышленности. Молочные продукты есть жизненно необходимыми для каждого, именно по этому необходимо обращать особое внимание на развитие отрасли. Оценка конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий будет способствовать развитию отрасли в целом. В статье рассчитан интегральный показатель конкурентоспособности для троих предприятий молочной отрасли, и осуществлен SWOT-анализ предприятия-лидера и наиболее конкурентоспособного предприятия.
. The article presents theoretical foundation of the assessment urgency of the competitiveness in the current market conditions. Put the competitive assessment of three enterprises of Ukraine’s dairy industry. Enterprise must clearly understand the extent in which it is competitive at the market and can compared with the competitors. The high competitiveness standard is a guarantee of high performance obtaining and ensuring of survival at the strict conditions of a market economy. The competitiveness is an abstract but not exact quantity, which greatly complicates the assessment process. Dairy is one of the leading in food industry. Dairy products are vitally important for everyone; therefore it’s necessary to pay special attention to the development of industry. The assessment of competitiveness will facilitate to the development of dairy industry in general. In the article compute the integral competitiveness index for three enterprises of dairy industry, and put the SWOT-analysis of leading company and least competitive enterprise.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5053
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 2(11)

pdf

Використана література:

1. Аналітичний департамент УАК Україна: Молочний сектор – підсумки 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agroconf.org/content/ukrayina-molochniy-sektor-pidsumki-2013.

2. Балабанова Л.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємства / Л.В. Балабанова, В.В. Холод. – Київ: ТОВ «Видавничій дім «Професіонал», 2006. – 448 с.

3. Булах І.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства сфери телекомунікацій: Монографія / І.В. Булах, Т.Б. Надтока. – Донецьк.: ДРУК-ІНФО, 2010. – 244 с.

4. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / Н.С. Краснокутська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

5. Некрасова Л.А. Методический подход к оценке конкурентоспособности предприятия / Л.А. Некрасова, В.Я. Сакалы // Економічні інновації. – 2013. – Вип. 54. – С. 198-205.

6. Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stat.ic.zt.ua/.

7. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер. Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.

8. Співак С. Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Сергій Співак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 287-293. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14ssmvsu.pdf.


REFERENCES:

1. Department of Analytical UAC Ukraine: Dairy Sector - Results 2013 [Department of Analytical UAC Ukraine: Dairy Sector - 2013 results], available at: http://agroconf.org/content/ukrayina-molochniy-sektor-pidsumki-2013.

2. Balabanova L.V., Kholod V.V Strategic marketing management enterprise's competitiveness [Stratehichne marketynhove upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva]. Kyiv, Professional, 2006, p. 448.

3. Bulakh I.V., Nadtoka T.B. Evaluation of the competitiveness of the telecommunications sector enterprises: Monograph [Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryyemstva sfery telekomunikatsiy: Monohrafiya]. Donets'k, DRUK-INFO, 2010, p.244.

4. Krasnokuts'ka N.S. The potential of enterprise: development and evaluation [Potentsial pidpryyemstva: formuvannya ta otsinka]. Kyiv, Tsentr navchal'noyi literatury, 2005, p. 352.

5. Nekrasova L.A., Sakaly V.Ya Methodical approach to the assessment of the competitiveness of enterprises [Metodicheskiy podkhod k otsenke konkurentosposobnosti predpriyatiya]. Ekonomіchnі іnnovatsіyi – Economic innovation, 2013, No. 54, pp. 198-205.

6. Official Site Statistics Committee of Ukraine [Ofitsiynyy sayt Derzhkomstatu Ukrayiny], available at: http://www.stat.ic.zt.ua/.

7. Porter M. Competitive Strategy. Methodology Analyzing Industries and Competitors [Konkurentnaya strategiya. Metodika analiza otrasley i konkurentov]. Moscow, Alpina Biznes Buks, 2005, p. 454.

8. Spivak S. Management of enterprise's competitiveness in modern conditions [Upravlinnyakonkurentospromozhnistyu pidpryyemstva v suchasnykh umovakh]. Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava –Socio-economic problems and the state, 2014, Vol. 1 (10), pp. 287-293, available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14ssmvsu.pdf.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian