Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

ДИНАМІКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Назва:

(Title)


ДИНАМІКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автори:

(Authors)

Лучко, Михайло
Luchko, Mykhaylo
Савчук, Леонід
Savchuk, Leonid


Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

 

Лучко М. Динаміка інвестиційно-інноваційного розвитку України: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Михайло Лучко, Леонід Савчук // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 1 (12). — С. 96-106. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15lmrrtp.pdf


Інші назви:

(Other titles)

YNAMICS OF INVESTMENT-DRIVEN AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE: REALITIES AND PERSPECTIVES


Дата публікації:

(Date of publication)


30-Тра-2015

Видавник:

(Editor)


ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)


330.341.1

Ключові слова:

(Key words)

економічна система
стагнація економіки
фіскальна політика
інноваційна діяльність
споживний попит
conomic system
stagnation of the economy
fiscal policy
innovative activities
consumer demand


Серія/Номер:

(Series/Number)


Випуск 1 (12);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Піднімаються проблеми забезпечення інноваційного спрямування економічного розвитку національної економіки. Сучасний стан економічної системи країни характеризується як вкрай депресивний та глибоко стагнаційний. Впродовж всього періоду існування Української держави відбувається перманентне нищення економічного потенціалу країни, з яскраво вираженим домінуванням рентної моделі функціонування бізнесу. В описаних умовах переведення вітчизняної економіки на інноваційний вектор розвитку є нагальною вимогою часу. Парадокс полягає в тому, що даний постулат визнається практично всіма зацікавленими особами – насамперед владними структурами, бізнес-середовищем, законодавчими та виконавчими інститутами, політичними угрупуваннями, науковцями. Однак на практиці для реалізації інноваційного механізму розвитку умови не те що гальмуються – вони взагалі відкидаються як несумісні з пануючою в суспільстві і бізнесі доктриною рентної економіки. Проведений авторами аналіз дав можливість окреслити та узагальнити основні перепони на шляху інноваційного розвитку бізнесу. Зокрема, найбільш суттєвими загальнодержавними чинниками є корупція у верхніх ешелонах влади, бюрократія, втручання влади у справи бізнесу, недосконалість законодавчої бази, політична та економічна криза та нестабільність в країні. Логічним продовженням проведеного аналізу є напрацювання рекомендацій щодо забезпечення інноваційного спрямування розвитку національної економіки. Найбільш нагальними і важливими з-поміж інших, зокрема, є забезпечення зростання сукупного споживчого попиту в комплексі його складових, – як населення, так і держави. Політика державних витрат є основним чинником економічного зростання, однак в повній мірі дана функція може бути реалізована лише за умови пріоритетності розв’язання власне економічних завдань, і насамперед інноваційного характеру. Важливим важелем також є вдосконалення податкової політики, зокрема послаблення податкового тиску на малий і частково середній бізнес, що спричинить позитивні зрушення і в соціальному плані, забезпечивши зростання питомої ваги і ролі середнього класу.Реформування економічних відносин в суспільстві повинно мати інституційний характер, з тим щоб запустити глибинні механізми переведення національного бізнесу на модель інноваційного розвитку.
The problems of providing the innovative direction of the national economy development are brought up. The present state of economic system of the country is characterized as deeply depressive and stagnated. Since the Ukraine has existed as an independent state the permanent elimination of the country economic potential is taking place, with the distinct dominance of rent model in business functioning. Under the above-described conditions the national economy transition towards innovative development is quite urgent. Paradox is in the fact that this principle is acknowledged practically by all sides concerned – first of all, bodies of power, business environment, legislative and executive institutions, political parties, scientists. Nevertheless, in practice the conditions for implementation of the innovative mechanism of development are not only put brakes on, but considered as conflicting with the dominant in society and business rent economy doctrine. Our analysis made possible to define and summarize main obstacles on the way to innovative business development. Corruption in the top power bodies, their intervention into business activity, bureaucracy, legal basis imperfection, political and economic crisis, fragile situation in the country are the most important federal deterrents, in particular. Thus, developing the recommendations to provide the innovative growth of national economy is the follow-up of the given analysis. The most essential and common among the others is providing the increase of consumer demand including the complex of its components, both citizens and state. State expenses policy is the main factor of economic growth, though this function can be realized in full measure only providing the priority ranking economic tasks solving, and of innovative character above all. Fiscal policy improvement is also an important tool, namely taxation impact weakening on small and partially medium business, enabling positive changes in social sphere take place and providing the role and share of middle class increase. Reforms in the field of public economic relations must have institutional character in order to introduce powerful mechanisms of national business transition to the innovative development model.


URL:

(Уніфікований

ідентифікатор ресурсу)


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5622
ISSN:

2223-3822

 

 

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 1(12)

pdf

 

Використана література:

 1. Белорус О. Г.  Глобальная неоконвергенция транзитивных и трансформационных социально-экономических систем / О.Г. Белорус // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 11-12 (1). – С.3-7.
 2. Борейко В. І.  Пільгове оподаткування малого бізнесу в Україні: ретроперспектива та перспектива / В. І. Борейко // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – С. 21-24.
 3. Колодко Г. В. Новий прагматизм, або економіка помірності / Г. В Колодко // Економіка України. – 2013. – №11. – С.13-28.
 4. Лучко М. Р. Консолідована фінансова звітність: теоретична концептуалізація побудови / М. Р. Лучко // К.: КНЕУ, 2007. – 362с.
 5. Пайєтт, Дж. Корупція є більшою загрозою українському майбутньому, ніж російські танки [Електронний ресурс]. Українська правда. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/31/7042803/?attempt=1
 6. Пахомов Ю., Пахомов С. Ситуація в Україні: перед криза, криза, пост криза  // Ю.Пахамов, С.Пахомов. Економічний часопис – XXI. – 2010. – № 7-8  – С.3-6.
 7. Проблеми розподілу доходів в економічній теорії [Електронний ресурс] /Режим доступу: http://studopedia.com.ua/1_41765_problemi-rozpodilu-dohodiv-v-ekonomichniy-teorii.html
 8. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.csi.org.ua/www/wp-content/uploads/2013/04/zvitproinvestpryvab_.pdf
 9. Савчук Л.І. Перспективи інноваційного менеджменту суб'єктів господарювання України в глобалізованій економіці / Л. І. Савчук // Фінанси, облік і аудит. Зб. наук. Праць КНЕУ – 2013. – №2. Вип. 20/1 –  – С. 488-494.
 10. Список_стран_по_ВВП_(номинал)_на_душу_населения /Википедия/ [Електронний ресурс] /Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/
 11. Украина заняла 142-е место в рейтинге восприятия коррупции [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://apostrophe.com.ua/news/society/2014-12-03/ukraina-zanyala-142-e-mesto-v-reytinge-vospriyatiya-korruptsii/9054
 12. Унковська Т.Є. Чи можливе економічне диво в Україні? /Т. Є. Унковська, Н.І.Демчук // Економіка України. – 2013. – №12. – С.4-21.
 13. Щерба Х. І. Розподіл доходів населення України та декомпозиція коефіцієнта Джині / Х. І. Щерба // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 368–373.
 14. Щодо пріоритетних завдань удосконалення політики розвитку малого підприємництва в Україні / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. Аналітична записка [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1455/

 

REFERENCES

1.  Belorus O. H. Global neoconvergence of transitive transformation and socio-economic systems [Global'naya neokonvergentsiya tranzitivnykh i transformatsionnykh sotsial'no-ekonomicheskikh sistem]. Ekonomichnyy chasopys – XXI – Economic Journal - XXI, 2013, No. 11-12 (1), pp. 3-7.

2.  Boreyko V. I. Preferential taxation of small business in Ukraine and the prospect retroperspektyva [Pil'hove opodatkuvannya maloho biznesu v Ukrayini: retroperspektyva ta perspektyva]. Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny – Journal of economics of Ukraine, 2011, No. 2, pp. 21-24.

3.  Kolodko H. V. New pragmatism or moderation economy [Novyy prahmatyzm, abo ekonomika pomirnosti]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine, 2013, No. 11, pp. 13-28.

4.  Luchko M. R. Consolidated Financial Statements: theoretical conceptualization building [Konsolidovana finansova zvitnist': teoretychna kontseptualizatsiya pobudovy]. Kyiv, KNEU, 2007, p. 362.

5.  Pyatt Geoffrey R. Corruption is a greater threat to the future Ukrainian than Russian tanks [Koruptsiya ye bil'shoyu zahrozoyu ukrayins'komu maybutn'omu, nizh rosiys'ki tanky]. Ukrayins'ka pravda – Ukrainian true, available at: http://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/31/7042803/?attempt=1

6.  Pakhomov Yu., Pakhomov S. Situation in Ukraine, before the crisis, crisis, post crisis [Sytuatsiya v Ukrayini: pered kryza, kryza, post kryza]. Ekonomichnyy chasopys – XXI – Economic Journal - XXI, 2010, No. 7-8, pp. 3-6.

7.  The problems of income distribution in economic theory [Problemy rozpodilu dokhodiv v ekonomichniy teoriyi], available at: http://studopedia.com.ua/1_41765_problemi-rozpodilu-dohodiv-v-ekonomichniy-teorii.html

available at: http://www.csi.org.ua/www/wp-content/uploads/2013/04/zvitproinvestpryvab_.pdf

9.  Savchuk L.I. Perspectives of innovative management entities in Ukraine globalized economy [Perspektyvy innovatsiynoho menedzhmentu sub"yektiv hospodaryuvannya Ukrayiny v hlobalizovaniy ekonomitsi]. Finansy, oblik i audyt. Zb. nauk. Prats' KNEU  – Finance, accounting and auditing. Coll. Science. Works KNEU, 2013, No. 2. Vol. 20/1, pp. 488-494.

10. List of countries by GDP_(nominal) per capita [Spysok_stran_po_VVP_(nomynal)_na_dushu_naselenyya. Vykypedyya]. Wikipedia, available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/

11. Ukraine ranked 142 th in the ranking of perceptions of corruption [Ukrayna zanyala 142-e mesto v reytynhe vospryyatyya korruptsyy]. available at: http://apostrophe.com.ua/news/society/2014-12-03/ukraina-zanyala-142-e-mesto-v-reytinge-vospriyatiya-korruptsii/9054

12.  Unkovs'ka T. Ye., Demchuk N.I. Can economic miracle in Ukraine [Chy mozhlyve ekonomichne dyvo v Ukrayini?]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine, 2013, No. 12, pp. 4-21.

13. Shcherba Kh. I. Distribution of incomes and Ukraine Gini coefficient decomposition [Rozpodil dokhodiv naselennya Ukrayiny ta dekompozytsiya koefitsiyenta Dzhyni]. Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku: [zbirnyk naukovykh prats'] – Management and Entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and development problems: [Scientific works], 2013, pp. 368-373.

14. As for the priorities of improving policy development of small business in Ukraine [Shchodo priorytetnykh zavdan' udoskonalennya polityky rozvytku maloho pidpryyemnytstva v Ukrayini]. Natsional'nyy instytut stratehichnykh doslidzhen' pry Prezydentovi Ukrayiny. Analitychna zapyska – National Institute for Strategic Studies under the President of Ukraine. Policy Brief, available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1455/

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian