Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Роль внутрішнього аудиту в удосконаленні системи управління ризиками в умовах нестабільної економіки (на прикладі ПАТ «Лебединський насіннєвий завод»)

Назва:

(Title)

Роль внутрішнього аудиту в удосконаленні системи управління ризиками в умовах нестабільної економіки (на прикладі ПАТ «Лебединський насіннєвий завод»)


Автори:

(Authors)

Бугай, Надія
Бугай, Надежда
Bugay, Nadia
Михлик, Юлія
Мыхлык, Юлия
Myhlyk, Yuliia


Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

 

Бугай Н. Роль внутрішнього аудиту в удосконаленні системи управління ризиками в умовах нестабільної економіки (на прикладі ПАТ «Лебединський насіннєвий завод») [Електронний ресурс] / Надія Бугай, Юлія Михлик // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 1 (12). — С. 58-66. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15bnolnz.pdf


Інші назви:

(Other titles)

Роль внутреннего аудита в усовершенствовании системы управления рисками в условиях нестабильной экономики (на примере ПАО «Лебединский семенной завод»)
Role of internal audit in improving risk management in a volatile economy (on the example of PJSC "LebedinskyI seed plant")


Дата публікації:

(Date of publication)


30-Тра-2015

Видавник:

(Editor)


ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

657.6
021.361
005.52
005.334


Ключові слова:

(Key words)

внутрішній аудит
система управління ризиками
ризик-орієнтований внутрішній аудит
система контролю
методика COSO
ідприємство
internal audit
risk management
risk-based internal audit system control method COSO
enterprise
Серія/Номер:

(Series/Number)


Випуск 1 (12);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Нестабільність економічних умов в Україні несприятливо впливають на фінансово-господарську діяльність підприємств країни. Подальша ескалація кризи загрожує скороченням надходжень інвестицій в Україну, відпливом іноземної валюти, подорожчанням позик, ускладненням рефінансування зовнішньої заборгованості тощо. Фінансові умови погіршилися, а ризики зменшення темпів економічного зростання збільшуються. Дана ситуація викликає невиконання запланованих управлінським персоналом підприємств завдань щодо розвитку власного бізнесу. Тому, для забезпечення успішного свого функціонування, вони повинні більше уваги надавати оцінці ризиків, які впливають на їхню діяльність. Згідно міжнародного досвіду можна впевнено стверджувати, що є можливість рекомендувати регулювальним органам та підприємствам прийняти до застосування в практичній діяльності систему внутрішнього контролю за методикою COSO, впровадження якої є обов’язковою для всіх підприємств, що входять до лістингу міжнародних фондових бірж. Впровадження компонентів системи внутрішнього контролю за методикою COSO, на прикладі ПАТ «Лебединський насіннєвий завод», сприятиме оптимізації контрольного процесу та надасть власникам можливість сконцентруватися на досягненні цілей підприємства, не відволікаючись на інспектування поточної діяльності.
Нестабильность экономических условий на Украине неблагоприятно влияют на финансово-хозяйственную деятельность предприятий страны. Дальнейшая эскалация кризиса угрожает сокращениям поступлений инвестиций, оттоком иностранной валюты, подорожанием займов, осложнением рефинансирования внешней задолженности и т.п.. Финансовые условия ухудшились, а риски уменьшения темпов экономического роста увеличиваются. Данная ситуация вызывает невыполнение запланированных управленческим персоналом предприятий задач относительно развития собственного бизнеса. Поэтому, для обеспечения успешного своего функционирования, они должны больше внимания уделять оценке рисков, которые влияют на их деятельность. Согласно международному опыту можно смело утверждать, что существует возможность рекомендовать органам регулирования и предприятиям применять в практической деятельности систему внутреннего контроля по методике COSO, внедрение которой является обязательной для всех предприятий, входящих в листинг международных фондовых бирж. Внедрение компонентов системы внутреннего контроля по методике COSO (на примере ПАО «Лебединский семенной завод») будет оказывать содействие оптимизации контрольного процесса и предоставит владельцам возможность сконцентрироваться на достижении целей предприятия, не отвлекаясь на инспектирование текущей деятельности.
Unstable economic conditions in Ukraine adversely affect the financial and business enterprises. Further escalation of the crisis threatens reduction of investments in Ukraine,outflow of foreign currency loans rise, complexity refinance foreign debt and so on. Financial conditions have deteriorated and risks of slower economic growth increased. This situation causes the failure of planned management tasks for companies developing their business. Therefore, to ensure the success of their operation, they should give more attention to the risk that affect their activities. According to international experience can confidently say that it is possible to recommend the regulatory authorities and companies adopt the practice in internal control on how COSO, the implementation of which is mandatory for all companies that are listed on international stock exchanges. Implementation of the components of internal control by the method COSO (the example of JSC "Lebedinsky Seed Plant") will contribute to the optimization of process control and allow owners to focus on achieving business objectives without being distracted by the current inspection activities.


URL:

(Уніфікований

ідентифікатор ресурсу)


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5618
ISSN: 

2223-3822

 

 

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)


Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 1(12)

pdf

 

Використана література:

1. Андрєєв П. П. Внутрішній контроль та аудит у секторі державного управління України та європейський досвід // [П. П. Андрєєв, О. О. Чечуліна, Ян Ван Тайнен, І. К. Дрозд та ін.]. – К. : Кафедра, 2011. – 120 с.

2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 № 3125- ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

3. Каменська Т.О. Внутрішній аудиту: методологія та організація: автореферат дисертації доктора економічних наук: 08.00.09 / Т.О. Каменська; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К., 2011. – 40 с.

4. Комітет спонсорських організацій комісії Тредвея // Концептуальна основа управління ризиками організацій – 2004.

5. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2013 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/files/temp/Audit_2013_1.pdf.

6. Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iia.org.ua/ua/wp-content/uploads/2013/08/IPPF-2013-Ukrainian.pdfUH.

7. Петрик О.А. Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти. Д-ра екон. наук: 08.06.04 / О.А. Петрик; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадим Гетьмана» . – К., 2004. – 30 с.

8. Сметанко О.В. Теорія та практика внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України: монографія / О.В. Сметанко; ДВНЗ «Київ.нац.економ.ун-т ім. В.Гетьмана». – К.:КНЕУ, 2014. – 436 с.

9. Enterprise Risk Management – Integrated Framework / Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) [Electronic resource]. – NY, September 2004. – Modeofaccess : http://www.coso.org.

10. Internal Control – Integrated Framework / Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) [Electronic resource]. – NY, 1992. – Modeofaccess : http://www.coso.org.

 

REFERENCES

1. Andryeyev P. P., Chechulina O. O., Taynen Yan Van, Drozd I. K. et al. Internal control and audit in the public sector Ukraine and Europe [Vnutrishniy kontrol' ta audyt u sektori derzhavnoho upravlinnya Ukrayiny ta yevropeys'kyy dosvid] ta in.]. Kyiv, Kafedra, 2011, p. 120.

2. Law of Ukraine "On Auditing" from 22.04.1993 № 3125- XII [Zakon Ukrayiny “Pro audytors'ku diyal'nist'” vid 22.04.1993 # 3125- KhII]. Available at: http://www.zakon.rada.gov.ua.

3. Kamens'ka T.O. Kamenska Internal audit: methodology and organization: Thesis Doctor of Economics: 08.00.09 [Vnutrishniy audytu: metodolohiya ta orhanizatsiya: avtoreferat dysertatsiyi doktora ekonomichnykh nauk: 08.00.09]. Nats. akad. statystyky, obliku ta audytu, Kyiv, 2011, p. 40.

4. The Committee of Sponsoring Organizations Committee Tredveya [Komitet sponsors'kykh orhanizatsiy komisiyi Tredveya]. Kontseptual'na osnova upravlinnya ryzykamy orhanizatsiy, 2004.

5. International Standards on Quality Control, Auditing, reviews, other assurance and related services (Edition 2013) [Mizhnarodni standarty kontrolyu yakosti, audytu, ohlyadu, inshoho nadannya vpevnenosti ta suputnikh posluh (vydannya 2013 roku)], available at: http://www.apu.com.ua/files/temp/Audit_2013_1.pdf.

6. International standards of professional practice of internal auditing [Mizhnarodnykh standartiv profesiynoyi praktyky vnutrishn'oho audytu], available at: http://iia.org.ua/ua/wp-content/uploads/2013/08/IPPF-2013-Ukrainian.pdf.

7. Petryk O.A. Status and prospects of audit in Ukraine: methodological and organizational aspects. Dr. Sc. Sciences: 08.06.04 [Stan ta perspektyvy rozvytku audytu v Ukrayini: metodolohichni ta orhanizatsiyni aspekty. D-ra ekon. nauk: 08.06.04]. Kyiv National Economic University, Kyiv, 2004, p. 30.

8. Smetanko O.V. Theory and practice of internal auditing in joint stock companies Ukraine: Monograph [Teoriya ta praktyka vnutrishn'oho audytu v aktsionernykh tovarystvakh Ukrayiny: monohrafiya]. Kyiv, KNEU, 2014, p. 436.

9. Enterprise Risk Management – Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). NY, September 2004, available at: http://www.coso.org.

10. Internal Control – Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)]. NY, 1992, available at: http://www.coso.org.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian