Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Динаміка соціально-економічного розвитку України

Назва: 

(Title)

Динаміка соціально-економічного розвитку України

Інші назви: 

(Other titles)

Dynamics of socio-economic development of Ukraine
Динамика социально-экономического развития Украины

Автори: 

(Authors)

Андрушків, Богдан Миколайович
Мариненко, Наталія Юріївна
Andrushkiv, Bohdan
Marynenko, Nataliia
Андрушкив, Богдан Николаевич
Мариненко, Наталия Юрьевна

Приналежність: 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України,, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва, e-mail: andrushkiv-bohdan@rambler.ru
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів, e-mail: n_marynenko@ukr.net
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56, Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine, Dr., Prof., Honored worker of science and technique of Ukraine, Head of the Department of Management of Innovative Activity and Entrepreneurship, e-mail: andrushkiv-bohdan@rambler.ru
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56, Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine, e-mail: n_marynenko@ukr.net, PhD, Assoc.
Prof., Department of Economics and Finance

Бібліографічний опис: 

(Bibliographic description)


Андрушків Б. Динаміка соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] / Богдан Андрушків, Наталія Мариненко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 120-130. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15abmeru.pdf.

Bibliographic description: 

Andrushkiv, B. and Marynenko, N. (2015). Dynamics of socio-economic development of Ukraine [Dynamika sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 120-130. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15abmeru.pdf>

Дата публікації: 

(Date of publication)


24-лис-2015

Видавець: 

(Editor)


АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU

УДК:

(UDC)

 

330.3

JEL: 

О11

Ключові слова:

(Key words) 

соціально-економічний розвиток
макроекономічні показники
динаміка
криза
socio-economic development
macroeconomic indicators
dynamics
crisis
социально-экономическое развитие
макроэкономические показатели
динамика
кризис

Діапазон сторінок: 

(Pages)

120-130

Короткий огляд (реферат):

(Short preview) 

У статті подано аналіз макроекономічних показників України за період 2010-2015 років. Наведено ряд переваг, які роблять нашу країну привабливою для зовнішньоторгівельних зв’язків, зокрема вигідне геополітичне розташування, велика кількість населення, площ сільськогосподарських угідь, наявність значних запасів різноманітних природних ресурсів тощо. Проведеними дослідженнями встановлено, що найбільша частка в структурі ВВП належить промисловому виробництву. Відзначено, що продукція сільського господарства та харчової промисловості становить третину від загального обсягу експорту і має тенденцію до зростання. Протилежну ситуацію спостерігаємо в експорті металургійної, гірничої та машинобудівної продукції. У структурі імпорту високою є частка палива та мінералів, однак має місце переорієнтація експорту та імпорту з російського на європейські ринки. Наслідками економіко-політичної кризи в нашій країні за останні роки стали скорочення експорту, падіння обсягів ВВП, девальвація національної валюти, інфляція тощо. Певна стабілізація економічного стану України стала можливою завдяки допомозі міжнародних фінансових організацій та розвинених країн світу. Встановлено зовнішні та внутрішні ризики і характерні особливості розвитку національної економіки протягом досліджуваного періоду.
Macroeconomic indicators of Ukraine for 2010-2015 are analyzed in the article. A number of our country’s advantages being attractive for foreign trade are listed. In particular, favorable geopolitical location, large population, large areas of farmland, availability of diverse natural resources etc. are to be mentioned. The carried out research testify that industry accounts for the largest share in the GDP. It is noted that agriculture and food industry account for one third of total exports and their share tends to increase. The opposite situation is observed in the exports of metallurgical, mining and machine-building commodities. In the imports structure the share of fuels and minerals is still high, however a shift of exports and imports from russian to european markets is noticed. It is identified that the reduction of exports, GDP decrease, national currency devaluation, high inflation rate etc. are the effects of economic and political crisis taking place in our country over the past several years. The financial aid of international financial institutions and developed countries made the certain degree of economic situation in Ukraine stabilization possible. External and internal risks and specific features of national economy development during the researched period are determined.
В статье представлен анализ макроэкономических показателей Украины за период 2010-2015 годов. Приведен ряд преимуществ, которые делают нашу страну привлекательной для внешнеторговых связей, в частности выгодное геополитическое расположение, большое количество населения, площадей сельскохозяйственных угодий, наличие значительных запасов разнообразных природных ресурсов и т.п. Проведенными исследованиями установлено, что наибольшая доля в структуре ВВП принадлежит промышленному производству. Отмечено, что продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности составляет треть от общего объема экспорта и имеет тенденцию к росту. Противоположную ситуацию наблюдаем в экспорте металлургической, горной и машиностроительной продукции. В структуре импорта высока доля топлива и минералов, но имеет место переориентация экспорта и импорта с российского на европейские рынки. Последствиями экономико-политического кризиса в нашей стране за последние годы стали сокращение экспорта, падение объемов ВВП, девальвация национальной валюты, инфляция и т.п. Определенная стабилизация экономического состояния Украины стала возможной благодаря помощи международных финансовых организаций и развитых стран мира. Установлено внешние и внутренние риски, а также характерные особенности развития национальной экономики в течение исследуемого периода.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6286

ISSN: 


2223-3822

URI для пов’язаного матеріалу: 

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f6738525-4eb4-4460-92b9-ab6ef8ac9481&title=MinekonomrozvitkuOpriliudniloNoviZvitiProRezultatiRoboti100-NaibilshikhDerzhpidprimstvUkraini
http://www.ukrstat.gov.ua
http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
http://data.worldbank.org/
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Konsensus-prognoz
http://www.razumkov.org.ua/upload/1410787033_file.pdf
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f6738525-4eb4-4460-92b9-ab6ef8ac9481&title=MinekonomrozvitkuOpriliudniloNoviZvitiProRezultatiRoboti100-NaibilshikhDerzhpidprimstvUkraini
http://www.ukrstat.gov.ua
http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
http://data.worldbank.org/
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Konsensus-prognoz
http://www.razumkov.org.ua/upload/1410787033_file.pdf

Перелік літератури: 

(References)

1. Аналітичний огляд ТОП-100 найбільших державних підприємств України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f6738525-4eb4-4460-92b9-ab6ef8ac9481&title=MinekonomrozvitkuOpriliudniloNoviZvitiProRezultatiRoboti100-NaibilshikhDerzhpidprimstvUkraini.
2. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.
4. Сайт Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.worldbank.org/.
5. Україна: перспективи розвитку. Консенсус-прогноз (травень 2015) [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Випуск 38. – 2015. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Konsensus-prognoz.
6. Юрчишин В. Україна: від кризи до кризи [Електронний ресурс] / В. Юрчишин. – Режим доступу : http://www.razumkov.org.ua/upload/1410787033_file.pdf.

References: 

1. Analytical review of Ukraine’s TOP-100 State-Owned Enterprises [Analitychnyi ohliad TOP-100 naibilshykh derzhavnykh pidpryiemstv Ukrainy], available at: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f6738525-4eb4-4460-92b9-ab6ef8ac9481&title=MinekonomrozvitkuOpriliudniloNoviZvitiProRezultatiRoboti100-NaibilshikhDerzhpidprimstvUkraini.
2. Site of the State Statistics Service of Ukraine [Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy], available at: http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Site of the National Bank of Ukraine [Sait Natsionalnoho banku Ukrainy], available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.
4. World Bank Open Data [Sait Svitovoho banku], available at: http://data.worldbank.org/.
5. Ukraine: perspectives of development. Consensus Forecast (May 2015). Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine [Ukraina: perspectyvy rozvytku. Konsensus-prohnoz (traven 2015). Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy], available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Konsensus-prognoz.
6. Yurchyshyn V. Ukraine: from crisis to crisis [Ukraina: vid kryzy do kryzy], available at: http://www.razumkov.org.ua/upload/1410787033_file.pdf.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian