Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Концептуальні основи формування інформаційних потоків стратегічного управлінського обліку

Назва: 

(Title)

Концептуальні основи формування інформаційних потоків стратегічного управлінського обліку

Інші назви: 

(Other titles)

The conceptual bases formation of information flows in strategic management accounting
Концептуальные основы формирования информационных потоков стратегического управленческого учета

Автори: 

(Authors)

Марущак, Леся Іванівна
Павликівська, Ольга Іванівна
Marushchak, Lesya
Pavlykivska, Olga
Марущак, Леся Ивановна
Павлыкивская, Ольга Ивановна

Приналежність: 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, к.е.н., доцент, кафедра бухгалтерського обліку та аудиту, e-mail: lessyam@rambler.ru
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, к.е.н., доцент, кафедра бухгалтерського обліку та аудиту,
Ternopil Ivan Puluj National University, 56 Ruska st, Ternopil, 46001, Ukraine, e-mail: lessyam@rambler.ru, Ph.D., Assoc. Prof., Department of accounting and audit

Бібліографічний опис: 

(Bibliographic description)

Марущак Л. Концептуальні основи формування інформаційних потоків стратегічного управлінського обліку [Електронний ресурс] / Леся Марущак, Ольга Павликівська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 237-244. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15mlasuo.pdf.

Bibliographic description: 

Marushchak, L. and Pavlykivska, O. (2015). The conceptual bases formation of information flows in strategic management accounting [Kontseptualni osnovy formuvannia informatsiinykh potokiv stratehichnoho upravlinskoho obliku]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 237-244. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15mlasuo.pdf>

Дата публікації:

(Date of publication)

 

24-лис-2015

Видавець:

(Editor) 


АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU

УДК: 

(UDC)

658

JEL: 

М11
М41

Ключові слова: 

(Key words)

стратегічний управлінський облік
прогнозні показники
інформація
рішення
витрати
ресурси
strategic management accounting
predictable indexes
information
decisions
costs
resources
стратегический управленческий учет
прогнозные показатели
информация
решения
расходы
ресурсы

Діапазон сторінок: 

(Pages)

237-244

Короткий огляд (реферат): 

(Short preview)

У статті розглянуто сутність стратегічного управлінського обліку, досліджено та проаналізовано основні підходи до визначення поняття «стратегічний управлінський облік». Визначено теоретичні основи стратегічного обліку, які поєднують у своєму складі поняття про його предмет та способи відображення об’єктів, функцій, принципи системи організації обліку. Охарактеризовано складові системи управління конкурентоспроможністю підприємства та визначено основні зв’язки між складовими системи стратегічного управлінського обліку. Узагальнено існуючі концепції щодо його місця та ролі в інформаційному забезпеченні прибуткового функціонування суб'єктів господарювання з урахуванням зовнішніх чинників в умовах нестабільного макроекономічного середовища. Здійснено аналіз існуючих концептуальних засад стратегічного управлінського обліку з точки зору його можливостей інформаційного забезпечення системи управління конкурентоспроможністю підприємства та визначено напрямки подальшого розвитку. Стратегічний управлінський облік розглянуто як інформаційну модель для прийняття стратегічних управлінських рішень.
In the article the essence of strategic management accounting has been regarded, the main approaches to the definition of «strategic management accounting» have been investigated and analyzed. The theoretical foundations of strategic accounting have been defined that combine the concept of its subject and ways of displaying objects, functions, principles of the system of accounting. The components of competitiveness of enterprise management have been characterized and the main connections between the components of strategic management accounting have been defined. The existing concepts for its place and role in the information provision income financing entities have been generalized, taking into account external factors in unstable macroeconomic conditions. The analysis of the existing conceptual foundations of strategic management accounting has been done in terms of its capabilities with information of competitive enterprise management system and directions for further development have been defined. Strategic management accounting has been considered as an information model for strategic management decisions.
В статье рассмотрена сущность стратегического управленческого учета, исследованы и проанализированы основные подходы к определению понятия «стратегический управленческий учет». Определены теоретические основы стратегического учета, которые сочетают в своем составе понятия о его предмете и способы отображения объектов, функций, принципы системы организации учета. Охарактеризованы составляющие системы управления конкурентоспособностью предприятия и определены основные связи между составляющими системы стратегического управленческого учета. Обобщены существующие концепции относительно его места и роли в информационном обеспечении прибыльного функционирования субъектов хозяйствования с учетом внешних факторов в условиях нестабильной макроэкономической среды. Осуществлен анализ существующих концептуальных основ стратегического управленческого учета с точки зрения его возможностей информационного обеспечения системы управления конкурентоспособностью предприятия и определены направления дальнейшего развития. Стратегический управленческий учет рассмотрено как информационную модель для принятия управленческих решений.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6299

ISSN: 

2223-3822

URI для пов’язаного матеріалу: 

http://www.management.com.ua/hrm/hrm016.html
http://ic.faaf.org.ua/pdf/51-prognozniy-oblik-real-na-informaciyna-sistema-chi-nadumana-nazva.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlca_ekon_2014_44_14.pdf
http://www.management.com.ua/hrm/hrm016.html
http://ic.faaf.org.ua/pdf/51-prognozniy-oblik-real-na-informaciyna-sistema-chi-nadumana-nazva.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlca_ekon_2014_44_14.pdf

Перелік літератури:

(References) 

1. Вавжиняк Б. Управління знаннями – виклик майбутнього / Богдан Вавжиняк. – Режим доступу: http://www.management.com.ua/hrm/hrm016.html.
2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: Монографія / С.Ф. Голов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.
3. Гуцайлюк З.В. Прогнозний облік: реальна інформаційна система чи надумана назва? [Електронний ресурс] / З.В. Гуцайлюк // Збірник тез та доповідей I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 лютого 2013 р., м. Київ) / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2013. – С. 35-40. – Режим доступу: http://ic.faaf.org.ua/pdf/51-prognozniy-oblik-real-na-informaciyna-sistema-chi-nadumana-nazva.pdf.
4. Озеран В.О. Стратегічний управлінський облік як складова обліково-аналітичної системи управління витратами періоду [Електронний ресурс] / В. О. Озеран, Т. М. Бойчук // Вісник Львівської комерційної академії. Серія : Економічна. – 2014. – Вип. 44. – С. 61-65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlca_ekon_2014_44_14.pdf.
5. Рудницький В. Еволюція управлінського обліку та сучасні концепції його розвитку/ В.Рудницький, Т.Рудницький // Економічний аналіз. – Вип. 6. – Тернопіль. – 2010. – С. 24-27.
6. Cadez, S. & Guilding, C. (2008). An exploratory investigation of an integrated contingency model of strategic management accounting. Accounting, Organizations and Society, 33(7/8): 836-863.
7. Hoskin, K., Macve, R. & Stone, J. (2007). Accounting and Strategy: towards understanding the historical genesis of modern business and military strategy. In A. Bhimani (ed): Contemporary Issues in Management Accounting, Oxford: Oxford University Press.
8. Langfield-Smith, K. (2008). Strategic management accounting: how far have we come in 25 years? Accounting, Auditing and Accountability Journal, 21(2): 204-228.
9. Norreklit, H. & Mitchell, F. (2007). The balanced scorecard. In T. Hopper, D. Nothcott & R Scapens (eds): Issues in Management Accounting, 3e, London: FT/Prentice Hall.
10. Roslender, R (2006). Relevance lost and found: critical perspectives on the promise of management accounting, Critical Perspectives on Accounting, 7(5): 533-561.
11. Shank, J.K. (2007). Strategic cost management: upsizing, down sizing and right sizing. In A Bhimani (ed): Contemporary Issues in Management Accounting, Oxford: Oxford University Press.

References: 

1. Vavzhyniak B. Knowledge management – challenges of the future [Upravlinnia znanniamy – vyklyk maibutnoho]. Available at: http://www.management.com.ua/hrm/hrm016.html.
2. Holov S.F. Accounting in Ukraine: analysis of the status and prospects of development: monograph [Bukhhalterskyi oblik v Ukraini: analiz stanu ta perspektyvy rozvytku: Monohrafiia]. Kyiv, CUL, 2007, p. 522.
3. Hutsailiuk Z.V. Predictable accounting: real information system or contrived name? [Prohnoznyi oblik: realna informatsiina systema chy nadumana nazva?]. Abstracts and papers I International Scientific and Practical Internet Conference (February 21, 2013, Kyiv), Kyiv, Vseukrainskyi instytut prava i otsinkyLTD., 2013, p. 35-40, available at: http://ic.faaf.org.ua/pdf/51-prognozniy-oblik-real-na-informaciyna-sistema-chi-nadumana-nazva.pdf.
4. Ozeran V.O., Boichuk T. M. Strategic managerial accounting as a component of the accounting and analytical system of period costs management [Stratehichnyi upravlinskyi oblik yak skladova oblikovo-analitychnoi systemy upravlinnia vytratamy periodu]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia : Ekonomichna = Herald of Lviv Commercial Academy. Series: Economic, 2014, Vol. 44, pp. 61-65, available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlca_ekon_2014_44_14.pdf.
5. Rudnytskyi V., Rudnytskyi T. Evolution of management accounting and modern concepts of development [Evoliutsiia upravlinskoho obliku ta suchasni kontseptsii yoho rozvytku]. Ekonomichnyi analiz = Economic Analysis, 2010, Vol. 6, pp. 24-27.
6. Cadez, S. & Guilding, C. (2008). An exploratory investigation of an integrated contingency model of strategic management accounting. Accounting, Organizations and Society, 33(7/8): 836-863.
7. Hoskin, K., Macve, R. & Stone, J. (2007). Accounting and Strategy: towards understanding the historical genesis of modern business and military strategy. In A. Bhimani (ed): Contemporary Issues in Management Accounting, Oxford: Oxford University Press.
8. Langfield-Smith, K. (2008). Strategic management accounting: how far have we come in 25 years? Accounting, Auditing and Accountability Journal, 21(2): 204-228.
9. Norreklit, H. & Mitchell, F. (2007). The balanced scorecard. In T. Hopper, D. Nothcott & R Scapens (eds): Issues in Management Accounting, 3e, London: FT/Prentice Hall.
10. Roslender, R (2006). Relevance lost and found: critical perspectives on the promise of management accounting, Critical Perspectives on Accounting, 7(5): 533-561.
11. Shank, J.K. (2007). Strategic cost management: upsizing, down sizing and right sizing. In A Bhimani (ed): Contemporary Issues in Management Accounting, Oxford: Oxford University Press.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

pdf

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian