Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Взаємозалежність структурних і конкурентних характеристик національної економіки

Назва: 

(Title)

Взаємозалежність структурних і конкурентних характеристик національної економіки

Інші назви:

(Other titles) 

Interdependence of structural and competitive characteristics of national economy
Взаимозависимость структурных и конкурентных характеристик национальной экономики

Автори:

(Authors) 

Васіна, Алла Юріївна
Vasina, Alla
Васина, Алла Юрьевна

Приналежність: 

Тернопільський національний економічний університет, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020, Україна, докторант кафедри менеджменту та публічного управління, e-mail: vasina70@mail.ru
Ternopil National Economic University, 11 Lvivska Street, Теrnopil, 46020, Ukraine, Postdoctoral Student, Department of Management and Public Administration , e-mail: vasina70@mail.ru

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description) 

Васіна А. Взаємозалежність структурних і конкурентних характеристик національної економіки [Електронний ресурс] / Алла Васіна // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 149-160. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15vayhne.pdf.

Bibliographic description: 

Vasina, A. (2015). Interdependence of structural and competitive characteristics of national economy [Vzaiemozalezhnist strukturnykh i konkurentnykh kharakterystyk natsionalnoi ekonomiky]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 149-160. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15vayhne.pdf>

Дата публікації:

(Date of publication) 

24-лис-2015

Видавець:

(Editor) 

АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU

УДК:

(UDC) 

330
341

JEL: 

O11
H11
H54

Ключові слова:

(Key words) 

структура економіки
конкурентоспроможність економіки
структурні перетворення
конкурентні позиції
economic structure
economic competitiveness
structural reforms
competitive positions
структура экономики
конкурентоспособность экономики
структурные преобразования
конкурентные позиции

Діапазон сторінок:

(Pages) 

149-160

Короткий огляд (реферат): 

(Short preview)

В статті обґрунтовано взаємозалежність структури і конкурентоспроможності національної економіки, дослідження якої дозволяє закласти підґрунтя для об'єктивізації спрямування структурних перетворень на посилення конкурентних позицій економічної системи як базису подальшого формування і ефективного використання потенціалу соціально-економічного розвитку. Метою статті є окреслення підходів до розкриття взаємозалежності структури та конкурентоспроможності економіки і визначення передумов взаємопідсилення прояву структурних та конкурентних її характеристик, які доцільно враховувати при формуванні пріоритетів та механізмів структурної перебудови. З використанням міжнародних рейтингів конкурентоспроможності здійснено аналіз конкурентоспроможності національної економіки та визначено основні вектори цілеспрямованих структурних трансформацій, через які Україні доцільно закріплювати і підвищувати свої конкурентні позиції. Проаналізовано конкурентоспроможність окремих галузей і видів діяльності національної економіки з використанням критерію продуктивності праці. На основі розрахунку індексу конкурентоспроможності українських товарів ідентифіковано структурні проблеми української економіки. За результатами дослідження зроблено висновок, що в Україні склалася вкрай складна ситуація, за якої чітко простежується замикання кола поглиблення негативних взаємовпливів між структурними і конкурентними характеристиками національної економічної системи, коли структура останньої не забезпечує необхідні передумови для формування і закріплення конкурентних переваг, а низька конкурентоспроможність не сприяє розвитку ресурсного потенціалу удосконалення структури економіки.
In the paper the interdependence of the structure and competitiveness of the national economy is substantiated, the research of which allows to lay the foundation for the objectification of the focusing of the structural reforms to strengthen the competitive position of the economic system as a basis for the further formation and effective use of the socio-economic development potential. The paper is aimed at outlining the approaches to reveal the interdependence of the structure and competitiveness of the economy and determine the preconditions for the mutual strengthening of the development of structural and competitive characteristics, which should be considered when the priorities and mechanisms of the structural adjustment are formed. Using the international competitive rankings the competitiveness of the national economy is analyzed and the main vectors of the targeted structural transformations are defined by means of which Ukraine should consolidate and improve its competitive position. The competitiveness of the certain industries and activities of the national economy is studied, using the labor productivity criterion. On the basis of the Ukrainian goods competitiveness index calculating the structural problems in the Ukrainian economy are identified. Under the results of study it is concluded that in Ukraine there is an extremely difficult situation in which the negative interdependence between the structural and competitive characteristics of the national economic system is strengthening, when the structure of the latter does not provide the necessary conditions for the formation and consolidation of the competitive advantages, and the low competitiveness does not promote the development of the resource potential of the economic structure improving.
В статье обоснована взаимозависимость структуры и конкурентоспособности национальной экономики, исследование которой позволяет заложить основу для объективизации направления структурных преобразований на усиление конкурентных позиций экономической системы как базиса дальнейшего формирования и эффективного использования потенциала социально-экономического развития. Целью статьи является определение подходов к раскрытию взаимозависимости структуры и конкурентоспособности экономики и определение предпосылок взаимоусиления проявления структурных и конкурентных ее характеристик, которые целесообразно учитывать при формировании приоритетов и механизмов структурной перестройки. С использованием международных рейтингов конкурентоспособности осуществлен анализ конкурентоспособности национальной экономики и определены основные векторы целенаправленных структурных преобразований, через которые Украине целесообразно закреплять и повышать свои конкурентные позиции. Проанализированы конкурентоспособность отдельных отраслей и видов деятельности национальной экономики с использованием критерия производительности труда. На основе расчета индекса конкурентоспособности украинских товаров идентифицировано структурные проблемы украинской экономики. По результатам исследования сделан вывод, что в Украине сложилась крайне сложная ситуация, при которой четко прослеживается замыкания круга углубления негативных взаимовлияний между структурными и конкурентными характеристиками национальной экономической системы, когда структура последней не обеспечивает необходимые предпосылки для формирования и закрепления конкурентных преимуществ, а низкая конкурентоспособность не способствует развитию ресурсного потенциала совершенствование структуры экономики.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6289

ISSN: 

2223-3822

URI для пов’язаного матеріалу: 

http://www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/
http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti
http://gtmarket.ru/news/2015/06/04/7188
http://reports.weforum.org/global-competitiveness
http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report
http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
http://gtmarket.ru/
http://www.unece.org/stats
http://The
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/
http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti
http://gtmarket.ru/news/2015/06/04/7188
http://reports.weforum.org/global-competitiveness
http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report
http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
http://gtmarket.ru/news/2015/01/27/7068
http://www.unece.org/stats
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/01/13/000456288_2014011309344/
http://www.ukrstat.gov.ua/

Перелік літератури:

(References) 

1. Радзієвська С. О. Конкурентоспроможність та інтеграційні перспективи України / С. О. Радзієвська. – К.: Знання України, 2012. – 344 с.
2. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення/ За ред. д-ра екон. наук І.В. Крючкової. – К.: Основа, 2007.–488 с.
3. IMD World Competitiveness Yearbook 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/.
4. Позиція України в рейтингу країн світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti.
5. Institute of Management Development: Рейтинг конкурентоспособности стран мира в 2015 году. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/news/2015/06/04/7188.
6. The Global Competitiveness Report 2014–2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness -report-2014-2015/rankings/.
7. The Global Competitiveness Report: http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report.
8.
Бобух І.М. Оцінка національного багатства у контексті міжнародного досвіду/ І.М. Бобух// Економіка і прогнозування. – 2011. – № 2.– С. 33-36.
9.
Пустовійт Р.Ф., Кочума І.Ю. Пріоритетні напрями вдосконалення інституційного середовища розвитку людського потенціалу в Україні / Р.Ф. Пустовійт, І.Ю. Кочума // Фінансовий простір. – 2013. –№1(9).–С. 70.
10.
Стефанишин О.В. Людський потенціал економіки України: Монографія./ О.В. СтефанишинЛьвів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006.–315с.
11. Индекс развития человеческого потенциала [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info.
12. The Heritage Foundation: Рейтинг экономической свободы стран мира 2015 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/ news/2015/01/27/7068.
13. Портер Майкл, Е. Международная конкуренция : Конкурентные преимущества стран / Портер, Майкл Е. ; под ред. и с предисл. В. Д. Щетинина ; пер. с англ. – М. : Междунар. отношения 1993. – 896 с.
14. Statistical Departament UNECE. URL [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unece.org/stats.
15. Україна: проблеми та перспективи розвитку приватного сектору [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://The World Bank. International Finance Corporation: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/01/13/000456288_2014011309344/.
16. Дані Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
17. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення / За ред . д-ра екон. наук І.В. Крючкової. – К.: Основа, 2007.– 488 с.
18. Государственная экономическая политика и Экономическая доктрина России. К умной и нравственной экономике. В 5 т. Т. II. М.: Научный эксперт, 2008. – 1048 с.

References: 

1. Radziievska S.O. Competitiveness and integrative perspectives of Ukraine [Konkurentospromozhnist ta intehratsiini perspektyvy Ukrainy]. Kyiv, Znannia Ukraiiny, 2012, p. 344.
2. Competitiveness of Ukraine’s economy: state and perspectives of increase [Konkurentospromozhnist ekonomiky Ukrainy: stan i perspektyvy pidvyshchennia]. Under edition of I.V.Kriuchkova, Kyiv,
Оsnova, 2007, p. 488.
3. IMD World Competitiveness Yearbook 2015, available at: http://www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/.
4. Position of Ukraine in the rating of the world countries with the Global Competitiveness Index [Pozytsiia Ukrainy v reitynhu krain svitu za Indeksom hlobalnoi konkurentospromozhnosti], available at: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti.
5. Institute of Management Development: Rating of the world countriesw competitiveness in 2015 [Institute of Management Development: Reitinh konkurentosposobnosti stran mira v 2015 godu], available at: http://gtmarket.ru/news/2015/06/04/7188.
6. The Global Competitiveness Report 2014–2015, available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness -report-2014-2015/rankings/.
7. The Global Competitiveness Report, available at: http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report.
8. Bobukh
І.М. Assessment of the national welfare in the context of international experience [Otsinka natsionalnoho bahatstva u konteksti mizhnarodnoho dosvidu]. Ekonomika i prohnozuvannia = Economics and Forecasting, 2011, No. 2, pp. 33-36.
9. Pustoviit R.F., Kochuma I.Yu. Priority trends of improvement of the institutional environment of the human potential development in Ukraine [Priorytetni napriamy vdoskonalennia instytutsiinoho seredovyshcha rozvytku liudskoho potentsialu v Ukraini]. Finansovyi prostir = Financial space, 2013, No. 1(9), pp. 70.
10. Stefanyshyn O.V. Human potential of Ukraine’s economy:
Моnograph [Liudskyi potentsial ekonomiky Ukrainy: Monohrafiia]. Lviv: Publishing center of Ivan Franko National University, 2006, p. 315.
11. Index of human potential development [Indeks razvitiia chelovecheskoho potentsyala], available at: http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info.
12. The Heritage Foundation: Rating of economic freedom of the world countries in 2015 [The Heritage Foundation: Reiting ekonomicheskoi svobody stran mira 2015 goda], available at: http://gtmarket.ru/news/2015/01/27/7068.
13. Porter E.M. International competitiveness: Competitive advantages of countries [Mezhdunarodnaia konkurentsiia : Konkurentnye preimushchestva stran]. Under edition of V.D.Shchetinin; translated from English, Moscow, International relations, 1993, p. 896.
14. Statistical Departament UNECE, available at: http://www.unece.org/stats.
15. Ukraine: problems and prospects of development of the private sector [Ukraina: problemy ta perspektyvy rozvytku pryvatnoho sektoru]. The World Bank. International Finance Corporation, available at: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/01/13/000456288_2014011309344/
16. Data from State Statistic Service of Ukraine [Dani Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.
17. Competitiveness of Ukraine’s economy: state and perspectives of increase [Konkurentospromozhnist ekonomiky Ukrainy: stan i perspektyvy pidvyshchennia]. Under edition of I.V. Kriuchkova, Kyiv,
Оsnova, 2007, p. 488.
18. State economic policy and economic doctrine of Russian Federation. To intelligent and moral economy. In 5 Vol., Vol. II. [Gosudarstvennaja jekonomicheskaja politika i Jekonomicheskaja doktrina Rossii. K umnoj i nravstvennoj jekonomike. V 5 t. T. II.].
Мoscow, Scientific expert, 2008, p. 1048.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

pdf

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian