Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Вплив глобалізаційних процесів на розвиток банківської діяльності в Україні

Назва:

(Title) 

Вплив глобалізаційних процесів на розвиток банківської діяльності в Україні

Інші назви:

(Other titles) 

The influence of globalization processes on the banking activity in Ukraine
Влияние глобализационных процессов на развитие банковской деятельности в Украине

Автори:

(Authors) 

Кретов, Дмитро Юрійович
Kretov, Dmytro
Кретов, Дмитрий Юрьевич

Приналежність: 

Одеський національний економічний університет, вул. Дмитра Донського, буд. 2/2, м. Одеса, 65016, Україна, аспірант кафедри банківської справи, e-mail: dmitriy.kretov@gmail.com
Odessa National Economic University, 2/2, Dmitro Donskyy str., Odesa, 65016, Ukraine, Postgraduate Student, Depramtent of Banking, e-mail: dmitriy.kretov@gmail.com

Бібліографічний опис: 

(Bibliographic description)

Кретов Д. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток банківської діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Дмитро Кретов // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 201-209. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15kdydvu.pdf.

Bibliographic description: 

Kretov, D. (2015). The influence of globalization processes on the banking activity in Ukraine [Vplyv hlobalizatsiinykh protsesiv na rozvytok bankivskoi diialnosti v Ukraini]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 201-209. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15kdydvu.pdf>

Дата публікації:

(Date of publication)

24-лис-2015

Видавець:

(Editor) 

АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU

УДК:

(UDC) 

336.71
339
427

JEL: 

E59

Ключові слова:

(Key words) 

глобалізація
фінансова глобалізація
банк
криза
фінансовий ринок
ризик
індекс економічної глобалізації
globalization
financial globalization
bank
crisis
financial market
risk
the index of economic globalization
глобализация
финансовая глобализация
банк
кризис
финансовый рынок
риск
индекс экономической глобализации

Діапазон сторінок:

(Pages) 

201-209

Короткий огляд (реферат): 

(Short preview)

У статті розкрито сучасні підходи до визначення сутності понять «глобалізація» та «фінансова глобалізація»; охарактеризовано їх взаємозв’язок та запропоновано періодизацію процесів їх розвитку; визначено вплив фінансової глобалізації на світову економіку та її банківський сектор; класифіковано чинники, що впливають на можливість функціонування національних банківських систем на міжнародних фінансових ринках; здійснено аналіз впливу останньої світової кризи на діяльність банків України та визначено вплив процесів глобалізації на сучасний розвиток банківського сектору національної економіки; проведено порівняльний аналіз різних методик розрахунку індексу економічної глобалізації країн; запропоновано рекомендації щодо вдосконалення методів регулювання діяльністю банків в умовах фінансової глобалізації.
In the article has been disclosed the contemporary approaches to the definition of the concepts of "globalization" and "financial globalization"; characterized their relationship and offered their periodization process development; defined effect of financial globalization on the world economy and its banking sector; classified the factors that affect the ability of the national banking systems to function in the international financial markets; analyzed the impact of the last global crisis on the Ukrainian bank's activities and determined the effect of globalization on the modern banking sector development in the national economy; implemented the comparative analysis of different calculation methods of the index of economic globalization; offered recommendations for improving the approaches of regulating the banks activities in the context of financial globalization.
В статье раскрыты современные подходы к определению сущности понятий «глобализация» и «финансовая глобализация»; охарактеризована их взаимосвязь и предложена периодизация процессов их развития; определено влияние финансовой глобализации на мировую экономику и ее банковский сектор; классифицированы факторы, влияющие на возможность функционирования национальных банковских систем на международных финансовых рынках; осуществлен анализ влияния последнего мирового кризиса на деятельность банков Украины и определено влияние процессов глобализации на современное развитие банковского сектора национальной экономики; проведен сравнительный анализ различных методик расчёта индекса экономической глобализации стран; предложены рекомендации по совершенствованию методов регулирования деятельностью банков в условиях финансовой глобализации.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6295

ISSN: 

2223-3822

URI для пов’язаного матеріалу: 

http://www.confcontact.com/2012_05_25/7_marich.php
http://www.bank.gov.ua
http://globalization.kof.ethz.ch/
http://www.confcontact.com/2012_05_25/7_marich.php
http://www.bank.gov.ua
http://globalization.kof.ethz.ch/

Перелік літератури:

(References)

1. Диба М.І. Інтернаціоналізація банківської систем України [Електронний ресурс] / М.І. Диба, Є.С. Осадчий // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2010. – № 1 (48). – С. 35–41. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2012_05_25/7_marich.php.
2. Дзюблюк О.В. Грошово-кредитна система України у контексті глобалізаційних процесів / О.В. Дзюблюк // Вісник ТНЕУ. – 2006. – №5- 1. – с. 8
3. Распутіна Л.В. Комерційні банки у сфері фінансових послуг України / Л. Распутіна // Банківська справа. – 2010. – No9. – С. 43-45.
4. Кузнєцова Л. В. Теоретико-методологічні засади фінансової діяльності банку: монографія / Л.В. Кузнєцова / Одеський держ. екон. ун-т. – О.: Видавництво «Атлант», 2009. – 324 с.
5. Маргелов М. В. “Глобализация” – превратноститермина / М.В. Маргелов // США –Канада. –2003. – №. 9. – С. 47 – 59.
6. Муршудли Фахри Фуад Оглы. Современные тренды развития глобальных банков в контексте финансовой глобализации // Вісник Київського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. – 2014. – № 154.
7. Основні показники діяльності банків [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
8. Сайт швейцарського інституту економічних досліджень KOF [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://globalization.kof.ethz.ch/
9. Сайт міжнародної економічної статистики «The Global Economy» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.theglobaleconomy.com

References: 

1. Dyba M.I., Osadchyi Ye.S. The internationalization of the banking system of Ukraine [Internatsionalizatsiia bankivskoi system Ukrainy]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy (ekonomika, pravo) = Scientific Bulletin of National STS University of Ukraine (economics, law), 2010, Vol. 1 (48), pp. 35–41, available at: http://www.confcontact.com/2012_05_25/7_marich.php.
2. Dziubliuk O.V. The monetary system of Ukraine in the context of globalization [Hroshovo-kredytna systema Ukrainy u konteksti hlobalizatsiinykh protsesiv]. Visnyk TNEU = Bulletin TNEU, 2006, No. 1, pp. 8-16.
3. Rasputina L.V. Commercial banks in the financial services Ukraine [Komertsiini banky u sferi finansovykh posluh Ukrainy]. Bankivska sprava = Banking, 2010, No. 9, pp. 43-45.
4. Kuznietsova L. V. Theoretical and methodological foundations of the financial activities of the bank [Teoretyko-metodolohichni zasady finansovoi diialnosti banku: monohrafiia]. ONEU, Atlant Publ., , p. 324.
5. Margelov M. V. "Globalization" - the vicissitudes of the term [“Globalizatsiya” – prevratnostitermina]. SShA –Kanada = USA – Kanada,2003, No. 9, pp. 47-59.
6. Murshudli Fakhri Fuad Ogly. Modern trends of global banks in the context of financial globalization [Sovremennye trendy razvitiya global'nykh bankov v kontekste finansovoy globalizatsii]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika = Bulletin of Kyiv National University. Taras Shevchenko. Series: Economics, 2014, No. 154.
7. Main indicators of banks [Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv]. National Bank of Ukraine, available at: http://www.bank.gov.ua.
8. Site of the Swiss economic research institute KOF [Sait shveitsarskoho instytutu ekonomichnykh doslidzhen KOF], available at: http://globalization.kof.ethz.ch/.
9. International economic statistics site «The Global Economy» [Sait mizhnarodnoi ekonomichnoi statystyky «The Global Economy»], available at: www.theglobaleconomy.com

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian