Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Інвестиційний клімат в Україні: реалії та перспективи

Назва:

(Title) 

Інвестиційний клімат в Україні: реалії та перспективи

Інші назви: 

(Other titles)

Investment climate in Ukraine: Reality and perspectives
Инвестиционный климат в Украине: реалии и перспективы

Автори: 

(Authors)

Сергєєва, Олена Романівна
Serhieieva, Olena
Сергеева, Елена Романовна

Приналежність: 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, вул. Набережна Леніна, 18, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна, доцент кафедри товарознавства і торговельного підприємництва
Alfred Nobel University, 18, Naberezhna Lenina str., 49000, Dnipropetrovsk, Ukraine, PhD, Assoc. Prof., Department of commodity research and commercial business

Бібліографічний опис: 

(Bibliographic description)


Сергєєва О. Інвестиційний клімат в Україні: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Олена Сергєєва // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 254-260. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15sorrap.pdf.

Bibliographic description: 


Serhieieva, O. (2015). Investment climate in Ukraine: Reality and perspectives. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 254-260. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15sorrap.pdf>

Дата публікації: 

(Date of publication)


24-лис-2015

Видавець:

(Editor)

 

АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU

УДК: 

(UDC)

330.341.1

JEL: 

E22
F21
O16

Ключові слова: 

(Key words)

інвестиції
інвестиційний клімат
іноземні інвестиції
інвестиційна привабливість
індекс інвестиційної привабливості
investment
investment climate
foreign investments
investment appeal
the index of investment appeal
инвестиции
инвестиционный климат
иностранные инвестиции
инвестиционная привлекательность
индекс инвестиционной привлекательности

Діапазон сторінок: 

(Pages)

254-260

Короткий огляд (реферат):

(Short preview) 

Обмеженість економічних ресурсів поставила Україну перед проблемою пошуку додаткових джерел фінансування. Одним з таких джерел є внутрішні та іноземні інвестиції. В статті стверджується, що інвестиційне середовище формується під впливом політичних, правових, економічних і соціальних чинників. Значимість кожного чинника в окремо взятій країні різна, оскільки це залежить від рівня економічного розвитку, історичних і національних тенденцій, від володіння сукупністю життєво необхідних ресурсів тощо. Проаналізовано стан та тенденції розвитку інвестиційної сфери України, особливості інвестиційної привабливості економіки України в умовах формування глобального економічного простору. Розглядаються напрями підвищення інвестиційної активності в Україні. Обґрунтовано важливу роль формування стабільного інвестиційного клімату у забезпеченні соціально-економічного розвитку України. Розглянуто проблеми забезпечення сприятливого інвестиційного клімату Визначено переваги інвестування в Україну, головні причини, що стримують розвиток інвестиційної діяльності та запропоновано основні заходи покращення інвестиційного клімату.
The limited economic resources of Ukraine raise the problem of the additional funding sources finding. One of these sources is domestic and foreign investment. In the article it is maintained that the investment environment is formed under the impact of political, legal, economic and social factors. The importance of each factor in a particular country is different, because it depends on the level of economic development, historical and national trends, a set of resources and so on. The state and trends in the investment sphere of Ukraine and the features of the investment attractiveness of Ukrainian economy in the global economic space are analysed in the article. The ways of investment activity increasing in Ukraine are considered. The significant role of a stable investment climate forming to ensure socio-economic development of Ukraine is grounded. The problems of a positive investment climate support are studied. The advantages of investing to Ukraine and the main reasons that restrain the investment development are detected. The main measures to improve the investment climate are proposed.
Ограниченность экономических ресурсов поставила Украину перед проблемой поиска дополнительных источников финансирования. Одним из таких источников является внутренние и иностранные инвестиции. В статье утверждается, что инвестиционная среда формируется под влиянием политических, правовых, экономических и социальных факторов. Значимость каждого фактора в отдельно взятой стране разная, поскольку это зависит от уровня экономического развития, исторических и национальных тенденций, от совокупности жизненно необходимых ресурсов и тому подобное. Проанализировано состояние и тенденции развития инвестиционной сферы Украины, особенности инвестиционной привлекательности экономики Украины в условиях формирования глобального экономического пространства. Рассматриваются направления повышения инвестиционной активности в Украине. Обосновано важную роль формирования стабильного инвестиционного климата в обеспечении социально-экономического развития Украины. Рассмотрены проблемы обеспечения благоприятного инвестиционного климата Определены преимущества инвестирования в Украину, главные причины, сдерживающие развитие инвестиционной деятельности и предложены основные мероприятия по улучшению инвестиционного климата.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6301

ISSN: 

2223-3822

URI для пов’язаного матеріалу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.eba.com.ua/uk
http://www.me.gov.ua
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.eba.com.ua/uk
http://www.me.gov.ua

Перелік літератури: 

(References)

1. Євтушенко Г.І. Іноземне інвестування в Україні: Сучасний стан та перспективи: Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. / Г.І. Євтушенко, Т.А. Левківський. – 2012. – №1. –С. 13.
2. Павленко І.І. Міжнародна торгівля та інвестиції [Текст]: навч. посіб. / І.І. Павленко, О.В. Варяниченко, Н.А. Навроцька. – К.: Центр учбової літератури, 2012. — 256 с.
3. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
4. Офіційний сайт European Business Association (Європейської Бізнес Асоціації) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eba.com.ua/uk.
5. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua.
6. Сазонець І.Л. Інвестування [Текст]: Підручник / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.

References: 

1. Yevtushenko H.I., Levkivskyi T.A. Foreign investment in Ukraine: Current State and Prospects [Inozemne investuvannia v Ukraini: Suchasnyi stan ta perspektyvy]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy = Collected Works of the National University of the State Tax Service of Ukraine, 2012, No.1, pp. 13.
2. Pavlenko I.I., Varianychenko O.V., Navrotska N.A. International trade and investment [Mizhnarodna torhivlia ta investytsii]. Kyiv, CUL, 2012. 256 p.
3. The official website of the State Statistics Committee of Ukraine [Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.
4. The official website for European Business Association (EBA) [Ofitsiinyi sait European Business Association (Yevropeiskoi Biznes Asotsiatsii)], available at: http://www.eba.com.ua/uk.
5. The official website of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine [Ofitsiinyi sait Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy], available at: http://www.me.gov.ua.
6. Sazonets I.L., Fedorova V.A. Investing [Investuvannia]. Kyiv, CUL, 2011.
312 p.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

pdf

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian