Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Пріоритетні напрями підвищення соціально-економічної ефективності землекористування

Назва (Title): 

Пріоритетні напрями підвищення соціально-економічної ефективності землекористування

Інші назви:

(Other titles) 

Priority areas of social and economic land-use efficiency increasing
Приоритетные направления повышения социально-экономической эффективности испльзованя земель

Автори:

(Authors) 

Косиця, Ярослав Олегович
Kosytsia, Iaroslav
Косица, Ярослав Олегович

Приналежність: 

(Affiliation)

Полтавська державна аграрна академія, вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, Україна, аспірант, e-mail: kositsa_jaroslav@mail.ru
Poltava state agrarian academy, 1/3, Skovorody str., 36003, Poltava, Ukraine, PhD student, e-mail: kositsa_jaroslav@mail.ru

Бібліографічний опис: 

Косиця Я. Пріоритетні напрями підвищення соціально-економічної ефективності землекористування [Електронний ресурс] / Ярослав Косиця // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 192-200. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15kyoeez.pdf.

Bibliographic description: 

Kosytsia, Ia. (2015). Priority areas of social and economic land-use efficiency increasing [Priorytetni napriamy pidvyshchennia sotsialno-ekonomichnoi efektyvnosti zemlekorystuvannia]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 192-200. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15kyoeez.pdf>

Дата публікації:

(Date of publication) 

24-лис-2015

Видавець:

(Editor) 

АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU

УДК (UDC): 

330.131.5
316

JEL: 

Q15
Q24

Ключові слова: 

(Key words)

землекористування
агроландшафт
земельні ресурси
раціоналізація
екологізація
агроформування
орендна плата
виробнича собівартість
land-use
cultivated land
land resources
rationalization
environmentalization
agricultural enterprises
rental charges
production costs
землепользование
агроландшафт
земельные ресурсы
рационализация
экологизация
агроформирования
арендная плата
производственная себестоимость

Короткий огляд (реферат): 

(Short preview)

У статті здійснено дослідження напрямів підвищення соціально-економічної ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств та визначено проблеми збереження родючості ґрунтів, раціоналізації та екологізації аграрного землекористування. Проаналізовано та зроблено висновки щодо розподілу площ сільськогосподарських угідь за вмістом гумусу. Дано оцінку нормативно-правовій базі, що регулює раціональне використання та охорону земель. Досліджено важелі економічного регулювання земельних відносин, визначено неефективність грошової оцінки земельних ресурсів у землекористуванні. Проаналізовано досвід іноземних країн у визначенні економічної оцінки вирощування зернових культур та запропоновано на основі аналізу застосовувати підхід щодо визначення грошової оцінки земель та відповідно нарахування орендної плати із застосуванням балу бонітування, який відображає реальну картину зміни якості ґрунту. Обґрунтовано доцільність застосування такого підходу до визначення витрат виробництва, що в свою чергу мало б знайти відображення у структурі виробничої собівартості.
The article studies the ways of social and economic efficiency increasing of the agricultural enterprises land resources usage and defines the problems of soil fertility conservation, rationalization and environmentalization of agricultural land-use. The analysis had been conducted and conclusion arrived regarding the agricultural areas distribution according the humus level. The rules and regulations that control the use and protection of land have been estimated. The controls of land matters economic adjustment had been investigated, and the ineffectiveness of the monetary value of land resources in the land-use had been defined. The experience of foreign countries in determining of economic evaluation of the cereal crops growing had been investigated and on the grounds of the analysis the approach how to determine monetary value of lands and rental charges using the appraisal score which reflects the real situation of soil quality changes had been suggested. The applicability of such approach to the determination of the enterprise expenses had been proved, which would have been reflected in the structure of production costs.
В статье проведено исследование направлений повышения социально-экономической эффективности использования земельных ресурсов сельскохозяйственных предприятий и определены проблемы сохранения плодородия почвы, рационализации и экологизации аграрного землепользования. Проанализированы и сделаны выводы относительно распределения площадей сельскохозяйственных угодий по содержанию гумуса. Дана оценка нормативно-правовой базе, регулирующей рациональное использование и охрану земель. Исследованы рычаги экономического регулирования земельных отношений, определена неэффективность денежной оценки земельных ресурсов в землепользовании. Проанализирован опыт зарубежных стран в определении экономической оценки выращивания зерновых культур и предложено на основании анализа применять подход определения денежной оценки земель и соответственно начисления арендной платы с применением балла бонитировки почв, который отражает реальную картину изменения качества почвы. Обоснована целесообразность применения такого подхода к определению затрат производства, что в свою очередь должно найти отражение в структуре производственной себестоимости.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6294

ISSN: 

2223-3822

URI для пов’язаного матеріалу: 

http://www.buhgalter911.com/Res/PSBO16.aspx
http://www.buhgalter911.com/Res/PSBO16.aspx

Перелік літератури:

(References) 

1. Кустова О. Розпоряджатися землею маємо адекватно / О. Кустова, С. Осипчук // Землевпоряд. вісник. – 2007. – № 2. – С. 29-31.
2. Другак В. Концепція створення системи еколого-економічного регулювання розвитку землекористування в Україні / В. Другак // Землевпоряд. вісник. – 2010. – № 10. – С. 25-37.
3. Головатюк М,С. Охорона земель в умовах трансформації земельних відносин / М.С. Головатюк // Землевпоряд. вісник. – 2005. – № 3. – С. 4-7.
4. Борисова В.А. Еколого-економічні аспекти підприємницької діяльності / В.А. Борисова. – Суми: Довкілля, 2003. 210 с.
5. Социально-экономический потенциал устойчивого развития: учебник / [под ред. проф. Л.Г.Мельника (Украина) и проф. Л.Хенса (Бельгия)]. Сумы: Университет. кн., 2007. – 1120 с.
6. Балаж Н.Й. сталий розвиток як концептуальна основа екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні / Н.Й. Балаж // Землевпоряд. вісник. – 2005. – № 3. – С. 26-31.
7. Трансформація земельних відносин до ринкових умов: Матеріали Одинадцятих річних зб. Всеукр. конгр. вчених економістів-аграрників 26-27 лютого 2009 р. / [за ред. П.Т. Саблука, М.М. Солов’яненко, М.П. Снопка, О.В. Ходаківської, А.М. Москаленка]. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. – 116 с.
8. Добряк Д.С. Проблеми екологізації землекористування / Д.С. Добряк, О.С. Осипчук, С.П. Погурельський // Землевпорядкування та кадастр. – 2001. – № 2. – С. 31-36.
9. Добряк Д.С. Еколого-економічні принципи землевпорядкування в умовах радіаційного забруднення довкілля / Д.С. Добряк, С.П. Погурельський // Вісник Харк. держ. аграр. ун-тц. Сер. «Економіка АПК і природокористування». – 1999. – № 5. – С. 27-31.
10. Сохнич А.Я. Екологізація землекористування / А.Я. Сохнич, Л.М. Тібілова // Землевпоряд. вісник. – 2005. – № 2. – С. 19-23.
11. Данилишин Б.М. Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій / Б.М. Данилишин. – К.: Нічлава, 2006. 704 с.
12. Федоров М.М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин / М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 55-60.
13. Ходаківська О.В. Екологізація Сільськогосподарських земель: сучасний вимір та перспективи розвитку / О.В. Ходаківська // Економіка АПК. – 2011 – № 10. С. 28-36.
14. Саблук П.Т. Екологізація агропромислового виробництва – визначальна складова сучасної аграрної політики / П.Т. Саблук, О.В. Ходаківська // Перспективи екологізації аграрного виробництва в Україні: зб. наук. Праць / [за заг. Ред. Ю.О. Лупенка, О.В. Ходаківської]. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – 182 с.
15. Богіра М.С. Землекористування в ринкових умовах: еколого-економічний аспект: монографія / М.С. Богіра. – Львів: Львів. нац. аграрн. Ун-т, 2008. – 225 с.
16. Будзяк В.М. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення / В.М. Будзяк // Економіка АПК. – 2008. – № 8. – С. 118-122.
17. Федоров М.М. Методологічні та методичні засади удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: наукова доповідь на засіданні відділення аграрної економіки і земельних відносин 26 червня 2009 р. / М.М. Федоров. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. – 31 с.
18. Зерновые культури (выращивание, уборка, доработка и использование) / Д. Шпаар [и др.]; [под общей ред. Д. Шпаара]. – М.: ИДООО «DVL АГРОДЕЛО», 2008 – 656 с.
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.buhgalter911.com/Res/PSBO16.aspx.

References: 

1. Kustova O., Osypchuk S. Have adequately dispose of land [Rozporiadzhatysia zemleiu maiemo adekvatno]. Zemlevporiad. visnyk = Bulletin surveyor, 2007, Vol. 2, pp. 29-31.
2. Druhak V. The concept of ecological systems and economic regulation of land use in Ukraine [Kontseptsiia stvorennia systemy ekoloho-ekonomichnoho rehuliuvannia rozvytku zemlekorystuvannia v Ukraini]. Zemlevporiad. visnyk = Bulletin surveyor, 2010, Vol. 10, pp. 25-37.
3. Holovatiuk M.S. Land protection in terms of transformation of land relations [Okhorona zemel v umovakh transformatsii zemelnykh vidnosyn]. Zemlevporiad. visnyk = Bulletin surveyor, 2005, No. 3, pp. 4-7.
4. Borysova V.A. Ecological and economic aspects of entrepreneurship [Ekoloho-ekonomichni aspekty pidpryiemnytskoi diialnosti]. Sumy, Dovkillia, 2003, p. 210.
5. The socio-economic potential of sustainable development: the textbook [Social'no-jekonomicheskij potencial ustojchivogo razvitija: uchebnik]. Ed. prof. L.G.Melnik, prof. L.Hens (Bel'gija), Sumy, University Book, 2007, p. 1120.
6. Balazh N.Y. Sustainable development as a conceptual framework greening of agricultural land in Ukraine [Stalyi rozvytok yak kontseptualna osnova ekolohizatsii silskohospodarskoho zemlekorystuvannia v Ukraini]. Zemlevporiad. visnyk = Bulletin surveyor, 2005, Vol. 3, pp. 26-31.
7. The transformation of land relations to market conditions [Transformatsiia zemelnykh vidnosyn do rynkovykh umov: Materialy Odynadtsiatykh richnykh zb. Vseukr. konhr. vchenykh ekonomistiv-ahrarnykiv 26-27 liutoho 2009 r.]. Ed. P.T. Sabluk, M.M. Solovianenko, M.P. Snopko, O.V. Khodakivska, A.M. Moskalenko, Kyiv, NNTs «IAE», 2009, p. 116.
8. Dobriak D.S., Osypchuk O.S., Pohurelskyi S.P. Problems greening land [Problemy ekolohizatsii zemlekorystuvannia]. Zemlevporiadkuvannia ta kadastr = Land management and cadastre, 2001, Vol. 2, pp. 31-36.
9. Dobriak D.S., Pohurelskyi S.P. [Ekoloho-ekonomichni pryntsypy zemlevporiadkuvannia v umovakh radiatsiinoho zabrudnennia dovkillia]. Visnyk Khark. derzh. ahrar. un-tts. Ser. «Ekonomika APK i pryrodokorystuvannia» = Bulletin of Kharkiv State Agrarian University. The series "Economics and Environmental APC", 1999, Vol. 5, pp. 27-31.
10. Sokhnych A.Ya., Tibilova L.M. Greening Land Use [Ekolohizatsiia zemlekorystuvannia]. Zemlevporiad. visnyk = Bulletin surveyor, 2005, No. 2, pp. 19-23.
11. Danylyshyn B.M. Natural-resource sector of Ukraine: problems of sustainable development and transformation [Pryrodno-resursna sfera Ukrainy: problemy staloho rozvytku ta transformatsii]. Kyiv, Nichlava, 2006, p. 704.
12. Fedorov M.M. Land reform and development of land market relations [Zemelna reforma i rozvytok rynkovykh zemelnykh vidnosyn]. Ekonomika APK = Economy AIC, 2011No. 7, pp. 55-60.
13. Khodakivska O.V. Greening Agricultural land: current measurement and prospects of development [Ekolohizatsiia Silskohospodarskykh zemel: suchasnyi vymir ta perspektyvy rozvytku]. Ekonomika APK = Economy AIC, 2011, No. 10, pp. 28-36.
14. Sabluk P.T., Khodakivska O.V. [Ekolohizatsiia ahropromyslovoho vyrobnytstva – vyznachalna skladova suchasnoi ahrarnoi polityky]. Prospects greening of agriculture in Ukraine, Kyiv, NNTs «IAE», 2012, p. 182.
15. Bohira M.S. Land use in market conditions, environmental and economic aspect [Zemlekorystuvannia v rynkovykh umovakh: ekoloho-ekonomichnyi aspekt: monohrafiia]. Lviv, LNAU, 2008, p. 225.
16. Budziak V.M. Formation of the agricultural land market [Formuvannia rynku zemel silskohospodarskoho pryznachennia]. Ekonomika APK = Economy AIC, 2008, No. 8, pp. 118-122.
17. Fedorov M.M. Methodological and methodical bases of improvement of normative monetary value of agricultural land: scientific report at the department of Agricultural Economics and Land Relations June 26, 2009 [Metodolohichni ta metodychni zasady udoskonalennia normatyvnoi hroshovoi otsinky zemel silskohospodarskoho pryznachennia: naukova dopovid na zasidanni viddilennia ahrarnoi ekonomiky i zemelnykh vidnosyn 26 chervnia 2009 r.]. Kyiv, NNTs «IAE», 2009, p. 31.
18. Shpaar D. Cereals (growing, harvesting, completion and use) [Zernovye kul'turi (vyrashhivanie, uborka, dorabotka i ispol'zovanie)]. Moscow, IDOOO «DVL AGRODELO», 2008, p. 656.
19. Regulations (standard) accounting 16 "costs": the order of the Ministry of Finance of Ukraine of 31 December 1999 r. #318 [Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 16 «Vytraty»: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31 hrudnia 1999 r. # 318], available at: http://www.buhgalter911.com/Res/PSBO16.aspx.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

pdf

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian