Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Аналіз стану транспортної системи України та перспективи її розвитку

Назва:

(Title)

Аналіз стану транспортної системи України та перспективи її розвитку

Інші назви:

(Other titles)

Analysis of the transport system of Ukraine and its development prospects

Анализ состояния транспортной системы Украины и перспективы ее развития

Автори:

(Authors)

Вовк, Юрій Ярославович
Вовк, Юрий Ярославович
Vovk, Yuriy Yaroslavovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Вовк Ю. Аналіз стану транспортної системи України та перспективи її розвитку [Електронний ресурс] / Юрій Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 5-15. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15vyypyr.pdf.

Bibliographic description (International): 

Vovk, Y. (2015). Analysis of the transport system of Ukraine and its development prospects [Analizuvannia stanu transportnoi systemy Ukrainy ta perspektyvy yii rozvytku]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 350-359. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15vyypyr.pdf>

Дата публікації:

(Date of publication)

30-Лис-2015

Видавець:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

330.338.47
656.2

Ключові слова:

(Key words)

транспортна система
перевезення
інновації
вантажооборот
transport system
transport
innovation
turnover

Серія/Номер: 

Випуск 2 (13);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В статті проаналізовано стан транспортної системи України та розглянуто перспективи її розвитку в контексті кризових змін. Визначено негативні тенденції в перевезеннях. Відзначено зменшення вантажообороту залізничного, автомобільного, водного, трубопровідного й авіаційного транспорту, що скоротився в середньому на 10%. Виявлено, що нерозвинена система управління транспортною системою, стан виробничо-технічної бази і технологічний рівень організації перевезень за багатьма параметрами не відповідають зростаючим потребам суспільства, тому це негативно впливає на транспортну систему країни. Ринок транспортних послуг задовольняє лише базові потреби економіки України та населення у перевезеннях. Перспективним для держави визначено інноваційні перетворення в напрямку удосконалення структури міжнародних транспортно-логістичних систем, провадження інноваційних інформаційно-управляючих технологій, побудованих на моделюванні інтегрованих транспортних систем, розвиток мультимодальних перевезень та пришвидшене інтегрування національної транспортної системи до системи «Європа-Азія».

This paper analyzes the state of the transport system of Ukraine and discussed the prospects of development in the context of the crisis of change. Determined negative trends in traffic. Marked decrease in freight rail, road, water, pipeline and air transport, which declined by an average of 10%. Revealed that poor transport system management system, the state industrial and technological base and technological level of traffic in many ways not meet the growing needs of society because it adversely affects the transport system of the country. Market of transport services meets only basic needs of Ukraine's economy and population in traffic. The perspective for the state identified innovative transformation in the direction of improving the structure of international transport and logistics systems, implementation of innovative information and control technology, built on the modeling of the integrated transport systems, the development of multimodal transport and accelerated integration of the national transport system to the "Europe-Asia".

В статье проанализировано состояние транспортной системы Украины и рассмотрены перспективы ее развития в контексте кризисных изменений. Определены негативные тенденции в перевозках. Отмечено уменьшение грузооборота железнодорожного, автомобильного, водного, трубопроводного и авиационного транспорта, который сократился в среднем на 10%. Выявлено, что неразвитая система управления транспортной системой, состояние производственно-технической базы и технологический уровень организации перевозок по многим параметрам не соответствуют растущим потребностям общества, поэтому это негативно влияет на транспортную систему страны. Рынок транспортных услуг удовлетворяет только базовые потребности экономики Украины и населения в перевозках. Перспективным для государства определены инновационные преобразования в направлении усовершенствования структуры международных транспортно-логистических систем, производства инновационных информационно-управляющих технологий, построенных на моделировании интегрированных транспортных систем, развитие мультимодальных перевозок и ускоренное интегрирования национальной транспортной системы к системе «Европа-Азия».

URI: 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18198

ISSN: 

2223-3822

Bibliographic description (Ukraine): 

1. Інтелектуальні транспортні системи в Україні / А. Р. Гайков, О. П. Євсєєва, О. В. Баранов, В. Ю. Баранов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – № 9 (1052). – С. 106-112.

2. Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 20 жовтня 2010 р. N 2174р. Транспортна стратегія України на період до 2020 року «Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року».

3. Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 3 серпня 2011 р. N 732-р Київ. Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 року.

4. План розвитку єдиного європейського транспортного простору – на шляху до конкурентоспроможної та ресурсоефективної транспортної системи

5. Підсумки роботи транспорту України за 2015 рік. Державна служба статистики України. № 11/0/05.2вн-16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/express/expr2016/01/6w.zip

6. Макозов О.В. Основні аспекти розвитку транспортної системи України / О.В. Макозов, А.С. Глазкова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 43, 2013, с. 50-52.

7. Новикова А.М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів / А.М. Новикова [Текст] – К.: НІПМБ, 2003. – 494с.

8. Пирожков С. Проблеми реалізації транзитного потенціалу України у контексті розширення ЄС і формування ЄЕП [Текст] / С. Пирожков, Д. Прейгер, І. Малярчук //Економіка України. – 2005. – № 3. – С. 4–19.

9. Фердман Г. П. Проблеми та перспективи розвитку транспортної системи України / Г. П. Фердман // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса), № 2(2). – 2014. – С. 179-184.9. Фердман Г. П. Проблеми та перспективи розвитку транспортної системи України / Г. П. Фердман // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса), № 2(2). – 2014. – С. 179-184. 10. World Commission on Environment and Development. (1987). Our common future. Oxford: Oxford University Press, available at: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf

11. Бойко О.В. Сталий розвиток транспортної системи України / О.В.Бойко, З.П. Двуліт // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 94-103.

12. Herman E. Daly. Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development. Boston: Beacon Press, 1996. 253 p.

13. Ресурсономіка: теоретичні та практичні аспекти / Андрушків Б.М., Вовк І.П., Вовк Ю.Я. та ін. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – 456 с. ISBN: 978-966-457-121-7

14. Вовк І.П. Особливості впровадження заходів ресурсозбереження та методика визначення їх ефективності на машинобудівних підприємствах в контексті ресурсономіки [Текст] / І.П. Вовк // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2012. — № 4. – С. 107-117. 15. Механізми ефективного використання та розвитку потенціалу транспортно-дорожнього комплексу України. – К.: НІСД, 2014. – 60 с.

16. Li, Ronghua, Yan, Suqin, and Zhou, Chengwu (2006), Environment of Policy and System Importing the Mechanism of the Public-Private Partnership in the Government Hospital of China, Chinese Health Economics (in Chinese), 25-6: pp.56-57.

17. ACCA21, Public-private partnerships in delivering urban environmental services in China, retrieved Sept.10,2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cestt.org.cn/english/projects/ppp-output2.htm.

18. Wu, Zhihong (2005), Application of public-private partnerships in China: problems and Solutions, Journal of Finance College of Shandong (in Chinese), No. 5.

19. Китай хоче фінансувати Шовковий шлях через Україну [Електронний ресурс]. 29 серпня, 2016. Сайт Еспресо. – Режим доступу: http://espreso.tv/news/2016/08/29/kytay_khoche_finansuvaty_

shovkovyy_shlyakh_cherez_ukrayinu.

References: 

1. Gaykov A. R., Evseeva O. P., Baranov A. V., Baranov V. Yu. Intellectual transport systems in Ukraine [Intelektualni transportni systemy v Ukraini]. Bulletin of NTU «KhPI». Series: Car- and tractorbuilding, Kharkiv : NTU «KhPI» – Bulletin NTU "KPI". Series: automobile and tractor buildings, 2014, No. 9 (1052), pp. 106-112.

2. The Cabinet of Ministers of Ukraine. Resolution of 20 October 2010 g. N 2174r. Transport Strategy of Ukraine till 2020 "On approval of the Transport Strategy of Ukraine till 2020" [Kabinet Ministriv Ukrainy. Rozporiadzhennia vid 20 zhovtnia 2010 r. N 2174r. Transportna stratehiia Ukrainy na period do 2020 roku «Pro skhvalennia Transportnoi stratehii Ukrainy na period do 2020 roku»].

3. The Cabinet of Ministers of Ukraine. Resolution of 20 October 2010 g. N 2174r. Transport Strategy of Ukraine till 2020 "On approval of the Transport Strategy of Ukraine till 2020" [Kabinet Ministriv Ukrainy. Rozporiadzhennia vid 3 serpnia 2011 r. N 732-r Kyiv. Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi ekonomichnoi prohramy rozvytku avtomobilnoho transportu na period do 2015 roku].

4. Plan of the Single European Transport Area - Towards a competitive and resource-efficient transport system [Plan rozvytku yedynoho yevropeiskoho transportnoho prostoru – na shliakhu do konkurentospromozhnoi ta resursoefektyvnoi transportnoi systemy].
5. Results of Transport of Ukraine for 2015. State Statistics Service of Ukraine. Number 11/0 / 05.2vn-16 [Pidsumky roboty transportu Ukrainy za 2015 rik. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. # 11/0/05.2vn-16]. Available at: http://ukrstat.gov.ua/express/expr2016/01/6w.zip.

6. Makozov O.V., Hlazkova A.S. Key aspects of the transport system of Ukraine [Osnovni aspekty rozvytku transportnoi systemy Ukrainy]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of Economics and transportation industries, No. 43, 2013, pp. 50-52.

7. Novykova A.M. Ukraine in the international transport corridors [Ukraina v systemi mizhnarodnykh transportnykh korydoriv]. Kyiv, NIPMB, 2003, p. 494.
8. Pyrozhkov S., Preiher D., Maliarchuk I. Problems of transit potential of Ukraine in the context of EU enlargement and the SES [Problemy realizatsii tranzytnoho potentsialu Ukrainy u konteksti rozshyrennia YeS i formuvannia YeEP]. Ekonomika Ukrainy – Economics of Ukraine, 2005, No. 3, pp. 4–19.
9. Ferdman H. P. Problems and prospects of development of transport system of Ukraine [Problemy ta perspektyvy rozvytku transportnoi systemy Ukrainy]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (Odesa) – Proceedings of the Military Academy (Odesa), Vol. 2(2), 2014, pp. 179-184.

10. World Commission on Environment and Development. (1987). Our common future. Oxford: Oxford University Press, available at: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf

11. Boiko O.V., Dvulit Z.P. Sustainable development of the transport system of Ukraine [Stalyi rozvytok transportnoi systemy Ukrainy]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Herald NLTU Ukraine, 2013, Vol. 23.18, pp. 94-103.
12. Herman E. Daly. Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development. Boston: Beacon Press, 1996. 253 p.
13. Andrushkiv B.M., Vovk I.P., Vovk Yu.Ya. et al. Resourcenomy: theoretical and practical aspects [Resursonomika: teoretychni ta praktychni aspekty]. Ternopil : Terno-hraf, 2012, 456 p. ISBN: 978-966-457-121-7.
14. Vovk I.P. Features of the implementation of resource and method to determine their effectiveness in the context of machine-building enterprises resourcenomy [Osoblyvosti vprovadzhennia zakhodiv resursozberezhennia ta metodyka vyznachennia yikh efektyvnosti na mashynobudivnykh pidpryiemstvakh v konteksti resursonomiky]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomika – Bulletin of Sumy State University. Economy Series, 2012, No. 4, pp. 107-117.
15. Mechanisms for efficient use and development potential of the transport system of Ukraine [Mekhanizmy efektyvnoho vykorystannia ta rozvytku potentsialu transportno-dorozhnoho kompleksu Ukrainy]. – Kyiv, NISD, 2014, 60 p.
16. Ronghua Li, Suqin Yan, Chengwu Zhou. Environment of Policy and System Importing the Mechanism of the Public-Private Partnership in the Government Hospital of China, Chinese Health Economics (in Chinese), 2006, 25-6, pp.56-57.
17. ACCA21, Public-private partnerships in delivering urban environmental services in China, retrieved Sept.10,2007, available at: http://www.cestt.org.cn/english/projects/ppp-output2.htm.

18. Zhihong Wu. Application of public-private partnerships in China: problems and Solutions, Journal of Finance College of Shandong (in Chinese), 2005, No. 5.

19. China wants to finance the Silk Road through Ukraine [Kytai khoche finansuvaty Shovkovyi shliakh cherez Ukrainu]. August 29, 2016. Espreso. Avilable at: http://espreso.tv/news/2016/08/29/kytay_khoche_finansuvaty_

shovkovyy_shlyakh_cherez_ukrayinu.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

pdf

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian