Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Методичні аспекти оцінювання синергетичного ефекту інтегрування підприємств (на прикладі підприємств світлотехнічної галузі України)

Назва:

(Title) 

Методичні аспекти оцінювання синергетичного ефекту інтегрування підприємств (на прикладі підприємств світлотехнічної галузі України)

Інші назви:

(Other titles) 

Methodological aspects of assessment of the synergetic effect from integration of companies (based on the study of lighting engineering companies of Ukraine)
Методические аспекты оценивания синергетического эффекта интегрирования предприятий (на примере предприятий светотехнической отрасли Украины)

Автори:

(Authors) 

Кухній, Леся Степанівна
Kukhniy, Lesya Stepanivna
Кухний, Леся Степановна

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Кухній Л. Методичні аспекти оцінювання синергетичного ефекту інтегрування підприємств (на прикладі підприємств світлотехнічної галузі України) [Електронний ресурс] / Леся Кухній // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 340-349. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15klashu.pdf.

Bibliographic description

(International): 

Kukhniy L. (2015). Methodological aspects of assessment of the synergetic effect from integration of companies (based on the study of lighting engineering companies of Ukraine) [Metodychni aspekty otsiniuvannia synerhetychnoho efektu intehruvannia pidpryiemstv (na prykladi pidpryiemstv svitlotekhnichnoi haluzi Ukrainy)]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 340-349. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15klashu.pdf>

Дата публікації:

(Date of publication) 

24-Ноя-2015

Видавець:

(Editor) 

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC) 

338.3:658.5:621.3 – 044.3

Ключові слова:

(Key words) 

синергетичний ефект
світлотехнічна галузь
взаємодія
економічний і соціальний аспекти
інтеграція підприємств
інтегральний показник
synergistic effect
lighting industry
cooperation
economic and social aspects
integration enterprises
integrated indicator
синергетический эффект
светотехническая отрасль
взаимодействие
экономический и социальный аспекты
интеграция предприятий
интегральный показатель

Серія/номер:

(Series/Number) 

Випуск 2 (13);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview) 

У статті запропоновано поняття синергетичного ефекту підприємства і представлено підходи до його оцінювання. Запропоновано механізм оцінки синергетичного ефекту взаємодії структурних підрозділів чи підприємств світлотехнічної галузі шляхом інтеграції економічної та соціальної складових їх діяльності. Обґрунтовано методику розрахунку інтегральних показників фінансового стану підприємства і соціального розвитку колективу, які використовуються для оцінки синергетичного ефекту інтегрування підприємств світлотехнічної галузі. Узагальнено основні проблеми соціального розвитку колективів та вказано на кризовий фінансовий стан та низьку ефективність фінансово-економічної діяльності цих підприємств. Проведено практичну апробацію запропонованої методики для вітчизняних підприємств світлотехнічної галузі та визначено потенційні об’єкти – підприємства для інтегрування їх соціально-економічних складових, що забезпечить їм отримання синергетичного ефекту.
The article introduces a notion of a company’s synergetic effect and singles out approaches to its assessment. The author suggests a mechanism for the assessment of the synergetic effect from the interaction of lighting engineering company units or companies by way of integration of the economic and the social component of their activity. The article substantiates a technique of calculation of the integral values of a company’s financial position and the social development of its staff used for the assessment of the synergetic effect from integration of lighting engineering companies. It generalizes the main issues of social development of staff and highlights the critical financial position and low efficiency of the financial end economic activity of these companies. The suggested technique has been tested on domestic lighting engineering companies, with the identification of potential units and companies in need of integration of the economic and the social component of their activity to ensure the synergetic effect.
В статье предложена дефиниция синергетического эффекта предприятия и представлено подходы к его оцениванию. Предложено механизм оценки синергетического эффекта взаимодействия структурных подразделений или предприятий светотехнической отрасли путем интегрирования экономической и социальной составляющих их деятельности. Обосновано методику расчета интегральных показателей финансового состояния предприятия и социального развития коллектива, которые используются для оценки синергетического эффекта интегрирования предприятий светотехнической отрасли. Обобщены основные проблемы социального развития коллективов, указано на кризисное положение и низкую эффективность финансово-экономической деятельности этих предприятий. Произведено практическую апробацию предложенной методики для отечественных предприятий светотехнической отрасли и определено потенциальные объекты – предприятия для интегрирования их социально-экономических составляющих, что обеспечит им получение синергетического эффекта.

URI: 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17967

ISSN: 

2223-3822

Bibliographic description

(Ukraine): 

1. Янковий О.Г. Оцінка синергетичного ефекту виробничо-фінансових систем на основі детермінованих моделей / О.Г. Янковий, Н.В. Мельник, В.О. Янковий // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 1. – С. 189-198.
2. Колесніков Д.В. Оцінка поточної діяльності промислових підприємств, функціонуючих у складі вертикально-інтегрованих структур / Д.В. Колесніков // Агросвіт. – 2016. – №3. – С. 34-39.
3. Бойко В. М. Методичні аспекти оцінки ефективності процесів інтеграції підприємств [Електронний ресурс] / В. М. Бойко, Л. Є. Сухомлин, Г. М. Швороб // Науковий вісник НУДПС України (економіка, право). – 2005. – № 5 (32). – Режим доступу: http://www.asta.edu.ua/vidan/nau_visn/5(32)/Menu/rubekonom.php
4. Сергєєва О.В. Концепція синергізму в обґрунтуванні ефективності стратегічного партнерства підприємств: теоретико-методичний аспект / О.В. Сергєєва // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – №1 (5). – С. 346-355.
5. Швецова Г.З. Реалізація концепції організованої синергії. Оцінка ефектів / Швецова Г.З. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип.14. – Ч.4. – С. 111-114.
6. Янковой А.Г. Синергетический эффект факторов рентабельности собственного капитала предприятия / А.Г.Янковой, Ю.А. Чернецкая // Вестник ВГУ. – 2014. – №1. – С. 149-151.
7. Янковий О.Г. Оцінка синергетичного ефекту виробничо-фінансових систем на основі детермінованих моделей / О.Г. Янковий, Н.В. Мельник, В.О. Янковий // Економіка харчової промисловості. – 2013. – №2 (18). – С. 49-53.
8. Титов Л.Ю. Синергетический и мультипликативный эффект инновационных сетевых структур / Л.Ю. Титов // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 2. – С. 120-126.
9. Водянка Л.Д. Синергетичний ефект у діяльності підприємств : класифікація та підходи до оцінювання / Л.Д. Водянка, І.В. Яскал // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – №3. – Т.1. – С. 7-12.
10. Нечаєва І.А. Оцінка синергетичного ефекту від створення вертикально-інтегрованих структур / І.А. Нечаєва // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2012. – №1 (12). – С. 166-171.
11. Ларікова Т.В. Особливості розрахунку інтегральної оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання / Т.В. Ларікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип.6. – Ч.1. – С. 228-233.
12. Knoll S. Cross-business synergies: a typology of cross-business synergies and a mid-range theory of continuous growth synergy realization / S. Knoll. – Gabler Verlag, 2008. – 389 p.

References: 

1. Yankovyi A.H., Miller N.V., Yankovyi V.A. Assessment of synergy effect of production and financial systems based on deterministic models [Otsinka synerhetychnoho efektu vyrobnycho-finansovykh system na osnovi determinovanykh modelei]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo – Foreign trade, economics, finance, law, 2014, No. 1, pp. 189-198.
2. Kolesnikov D.V. Assessment of the current industrial activities, functioning as a part of a vertically integrated structures [Otsinka potochnoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv, funktsionuiuchykh u skladi vertykalno-intehrovanykh struktur]. Ahrosvit – Agrosvit, 2016, Vol. 3, pp. 34-39.
3. Boyko V.M., Suhomlin L.E., Shvorob H.M. Methodological aspects of assessing the effectiveness of Integration Enterprises [Metodychni aspekty otsinky efektyvnosti protsesiv intehratsii pidpryiemstv]. Naukovyi visnyk NUDPS Ukrainy (ekonomika, pravo) – Scientific Herald NUSTS Ukraine (economics, law), 2005, Vol. 5(32), available at: http://www.asta.edu.ua/vidan/nau_visn/5(32)/Menu/rubekonom.php
4. Serhieieva O.V. The concept of synergy to substantiate the effectiveness of strategic partnership enterprises: theoretical and methodological aspects [Kontseptsiia synerhizmu v obgruntuvanni efektyvnosti stratehichnoho partnerstva pidpryiemstv: teoretyko-metodychnyi aspekt]. Biuleten Mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomichnoho forumu – Bulletin of the International Nobel Economic Forum, 2012, Vol. 1 (5), pp. 346-355.
5. Shvetsova H.Z. The implementation of the concept of organized synergy. Evaluation of effects [Realizatsiia kontseptsii orhanizovanoi synerhii. Otsinka efektiv]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 2015, Vol. 14, Iss. 4, pp. 111-114.
6. Yankovyi A.H., Chernetskaya Y.A. Synergy effect factors profitability of the enterprise capital [Sinergeticheskiy effekt faktorov rentabel'nosti sobstvennogo kapitala predpriyatiya]. Vestnik VHU, 2014, Vol. 1, pp. 149-151.
7. Yankovyi A.H., Melnyk N.V., Yankovyi V.O. Synergy of production and financial systems based on deterministic models [Otsinka synerhetychnoho efektu vyrobnycho-finansovykh system na osnovi determinovanykh modelei]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti – Economy Yankovyi food industry, 2013, Vol. 2 (18), pp. 49-53.
8. Titov L.Y. Synergy and multiplier effect of innovation networks [Sinergeticheskiy i mul'tiplikativnyy effekt innovatsionnykh setevykh struktur]. Audit i finansovyy analiz – Audit and financial analysis, 2010, Vol. 2, pp. 120-126.
9. Vodyanka L.D., Yaskal I.V. Synergy effect of enterprises: classification and approaches to assessment [Synerhetychnyi efekt u diialnosti pidpryiemstv: klasyfikatsiia ta pidkhody do otsiniuvannia]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Herald of Khmelnytsk National University, 2012, Vol. 3, Iss. 1, pp. 7-12.
10. Nechaieva I.A. Evaluation of the synergy effect of creating a vertically integrated structures [Otsinka synerhetychnoho efektu vid stvorennia vertykalno-intehrovanykh struktur]. Visnyk Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii – Herald of Donbass State Engineering Academy, 2012, Vol. 1 (12), pp. 166-171.
11. Larikova T.V. Features of the calculation of an integrated assessment of the financial condition of business entities [Osoblyvosti rozrakhunku intehralnoi otsinky finansovoho stanu subiektiv hospodariuvannia]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 2014, Vol. 6, Iss. 1, pp. 228-233.
12. Knoll S. Cross-business synergies: a typology of cross-business synergies and a mid-range theory of continuous growth synergy realization. Gabler Verlag, 2008. 389 p.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

pdf

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian