Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Migration in the context of economy state regulation in Ukraine

Назва:

(Title)

 
Migration in the context of economy state regulation in Ukraine

Інші назви:

(Other titles)

 
Міграція в контексті державного регулювання економіки в Україні
Миграция в контексте государственного регулирования экономики в Украине

Автори:

(Authors)

Гірман, Алла Павлівна
Волкова, Наталія Вікторівна
Hirman, Alla
Volkova, Natalia
Гирман, Алла Павловна
Волкова, Наталья Викторовна

Приналежність:

(Affiliation)

 
Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро), вул. Аржанова, 12, м. Дніпро, 49083, Україна
University of Customs and Finance, 12, Arzhanova str., 49083 Dnipro, Ukraine
Университет таможенного дела и финансов (г. Днепр), ул. Аржанова, 12, г. Днепр, 49083, Украина
Бібліографічний опис:  Hirman A. Migration in the context of economy state regulation in Ukraine [Електронний ресурс] / Alla Hirman, Natalia Volkova // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 1 (14). — С. 83-90. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16gavriu.pdf.
Bibliographic description (International):  Hirman, A., & Volkova, N. (2016). Migration in the context of economy state regulation in Ukraine. Socio-Economic Problems and the State. 14 (1), 83-90. doi:10.14254/2223-3822.2016.14-1.10
Issue:  1
Volume:  14

Дата публікації:

(Date of publication)

 
30-Тра-2016
Submitted date:  January, 2016

УДК: (UDC)doi:

338.2
331.556.4


10.14254/2223-3822.2016.14-1.10

JEL:  J61

Ключові слова:

(Key words)

міграція
державне регулювання економіки
міграційна політика
механізм міграційної політики
Державна міграційна служба України
migration
state regulation of the economy
migration policy
mechanism of migration policy
State Migration Service of Ukraine
миграция
государственное регулирование экономики
миграционная политика
механизм миграционной политики
Государственная миграционная служба Украины

Діапазон сторінок:

(pages)

 
83-90
Анотація (Abstract):  В статті подані проблеми в контексті державного регулювання економіки. Проблеми міграції є фактором стримування структурних перетворень та створення передумов для економічного зростання України. Вказано на те, що розробка міграційної політики неможлива без дослідження умов і механізмів міграційних процесів. Зазначені функції органів державного управління щодо міграції, роль міжнародних інституцій з питань міграції. Запропонований перелік факторів, що впливають на процеси міграції. Автори наголошують, що держава повинна надати міграційній політиці не реактивний, а превентивний характер з реалізацією свого вигідного сценарію. Наукові дослідження, в яких міграційні процеси є об'єктом управління, сприяли б вирішенню цілого ряду протиріч. Основою регулювання міграційних процесів має бути комплексний підхід, що узгоджує підходи, принципи, способи та методи з українського і зарубіжного досвіду. Суттєвим напрямком повинно стати забезпечення балансу інтересів усіх сторін, порушених міграційними процесами, вдосконалення функціонально-організаційної структури державного регулювання у цій сфері, усунення суперечностей та неузгодженості, які виникають при взаємодії між органами влади різного підпорядкування, між центральними та місцевими органами влади. Автори пропонують створення цільового центру дослідження міграційних процесів, основними завданнями якого стали б: діагностика міграційної ситуації в країні; вивчення кількісних і якісних потреб держави в мігрантах; статистичний облік мігрантів та ін. Наголошено, що формування ефективного механізму міграційної політики потребує узгодження її цілей з цілями економічної, соціальної, культурної, територіальної політики; збалансованості і узгодження інтересів держави, недержавних організацій, державного регулювання економіки, міграційної політики, Державної міграційної служби України.
In the article the problem in the context of state regulation of the economy. Migration is a deterrent structural reforms and creating conditions for economic growth in Ukraine. Specified that the development of migration policy is impossible without a study of the conditions and mechanisms of migration. The functions of government on migration, the role of international institutions on migration is mentioned. The list of factors affecting the migration process is proposed. The authors emphasize that the state should provide a migration policy is not reactive and preventive nature of the implementation of its profitable scenario. Research, which is the subject of migration management, contribute to resolving a number of contradictions. The basis for the regulation of migration should be an integrated approach that coordinates the approaches, principles, methods and techniques of Ukrainian and foreign experience. An important focus should be to balance the interests of all parties affected by migration, improving the functional and organizational structure of state regulation in this area, eliminating inconsistencies and contradictions that arise in the interaction between the authorities of different subordination between the central and local authorities. The authors propose the creation of targeted research center migration, whose main tasks would be: diagnostics migration situation in the country; the study of quantitative and qualitative needs of the state in migrants; statistics on migrants and others. Emphasized that the formation of an effective mechanism of migration policy requires approval of its goals with the goals of economic, social, cultural, territorial policy; balance and harmonize the interests of the state, nongovernmental organizations (NGOs), private entities.
В статье представлены проблемы в контексте государственного регулирования экономики. Проблемы миграции является фактором сдерживания структурных преобразований и создания предпосылок для экономического роста Украины. Указано на то, что разработка миграционной политики невозможна без исследования условий и механизмов миграционных процессов. Определены функции органов государственного управления по миграции, роль международных институтов по вопросам миграции. Предложен перечень факторов, влияющих на процессы миграции. Авторы отмечают, что государство должно предоставить миграционной политике не реактивный, а превентивный характер с реализацией своего выгодного сценария. Научные исследования, в которых миграционные процессы являются объектом управления, способствовали бы решению целого ряда противоречий. Основой регулирования миграционных процессов должен быть комплексный подход, который согласовывает подходы, принципы, способы и методы с украинского и зарубежного опыта. Существенным направлением должно стать обеспечение баланса интересов всех сторон, затронутых миграционными процессами, совершенствования функционально-организационной структуры государственного регулирования в этой сфере, устранения противоречий и несогласованности, которые возникают при взаимодействии между органами власти разного подчинения, между центральными и местными органами власти. Авторы предлагают создание целевого центра исследования миграционных процессов, основными задачами которого стали бы: диагностика миграционной ситуации в стране; изучение количественных и качественных потребностей государства в мигрантах; статистический учет мигрантов и др. Отмечено, что формирование эффективного механизма миграционной политики требует согласования ее целей с целями экономической, социальной, культурной, территориальной политики; сбалансированности и согласования интересов государства, негосударственных организаций, государственного регулирования экономики, миграционной политики, Государственной миграционной службы Украины.
URI:  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16853
ISSN:  2223-3822
Bibliographic description (Ukraine):  1. Зовнішні трудові міграції населення України / за ред. Е.М. Лібанової, О.В. Позняка. – К. : РВПС України НАН України, 2002. – 206 с.
2. Мойсей В. І. Економічні ефекти державного регулювання міжнародної трудової міграції в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Мойсей // Економіка та держава. – 2013. – № 8. – С. 88-90. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2013_8_23.
3. Населення України за 2014 рік. Демографічний щорічник. – Київ : Державна служба статистики України. – 2015. – 117 с. – С. 99-112.
4. Овдін О. Моніторинг міграції українських громадян до Російської Федерації у контексті державного регулювання демографічних процесів Електронний ресурс] / О. Овдін // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2014. – Вип. 2. – С. 157-168. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2014_2_19.
5. Пуригіна О.Г. Міжнародна міграція : навч. посіб. / О.Г. Пуригіна, С.Е. Сардак. – К. : Академія, 2007. – 312 с.
6. Рой І. Міграційні процеси в системі державного регулювання демографічної безпеки України [Електронний ресурс] / І. Рой // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 3. – С. 231-238. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2010_3_33.
7. Тиркало В.Б. Міграційні процеси у світі їх причини та наслідки [Електронний ресурс] / В.Б. Тиркало // Інтернет видання “Українська Школа Бізнесу “НаШЕ”. – Режим доступу: http://ubs-nashe.com.ua/docs/migration.pdf.
8. Ткачук Р.Л. Міграційна політика України, державне регулювання її процесами [Електронний ресурс] / Р. Л. Ткачук //Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. – 2011. – Вип. 4. – С. 344-352. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2011_4_48.
9. Шевцов А. Л. Комплексний підхід до державного регулювання міграційних процесів [Електронний ресурс] / А. Л. Шевцов // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. – 2013. – № 1. – С. 106-111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_1_21.
10. Волкова Н.В. Проблеми міграції в умовах глобалізації ринку праці України / Н.В. Волкова, А.П. Гірман // Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації: збірник матеріалів Міжнар. наук-практ. конф. «Економіка і менеджмент : сучасні трансформації в епоху глобалізації» (м. Клайпеда (Литва) 29 січня 2016 р.) – Клайпеда: Клайпедський університет (Klaipeda University), 2016. – Ч.6 – С. 241-245. – 356 c.
References:  1. Libanova, E.M., Pozniak, A.V. (Eds.). (2002). Zovnishni trudovi migraciyi naselennya Ukrayiny [External labor migration Ukraine]. Edited by. Kyiv: RVPS Ukraine, NAN Ukraine.
2. Moisei, V.I. (2013). Economic effects of state regulation of international labor migration in Ukraine [Ekonomichni efekty derzhavnogo regulyuvannya mizhnarodnoyi trudovoyi migraciyi v Ukrayini]. Ekonomika ta derzhava = Economy and the State, 8, 88-90. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2013_8_23.
3. The population of Ukraine for 2014. (2015). Naselennia Ukrainy za 2014 rik. Demohrafichnyi shchorichnyk [Demographic Yearbook]. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine.
4. Ovdin, A. (2014). Monitorynh mihratsii ukrainskykh hromadian do Rosiiskoi Federatsii u konteksti derzhavnoho rehuliuvannia demohrafichnykh protsesiv [Monitoring migration of Ukrainian citizens in the Russian Federation in the context of state regulation of demographic processes]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia = Public Administration and Local Self-Government, 2, 157-168. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2014_2_19.
5. Puryhina, O.H., Sardak, S.E. (2007). Mizhnarodna mihratsiia: navch. posib. [International migration: teach. guidances]. Kyiv, Academy.
6. Roy, I. (2010). Mihratsiini protsesy v systemi derzhavnoho rehuliuvannia demohrafichnoi bezpeky Ukrainy [Migration processes in the system of state regulation of demographic security of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy = Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 3, 231-238. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2010_3_33.
7. Tyrkalo, V.B. (2016, March). Mihratsiini protsesy u sviti yikh prychyny ta naslidky [Migration processes in the world of causes and effects]. Internet vydannia “Ukrainska Shkola Biznesu “NaShE” = Internet edition "Ukrainian School of Business". Retrieved from http://ubs-nashe.com.ua/docs/migration.pdf.
8. Tkachuk, R.L. (2011). Mihratsiina polityka Ukrainy, derzhavne rehuliuvannia yii protsesamy [Migration Policy of Ukraine, government regulation of processes]. Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. Seriia: Upravlinnia = Scientific Bulletin of the Academy of municipal management. Series: Managing, 4, 344-352. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2011_4_48.
9. Shevtsov, A.L. (2013). Kompleksnyi pidkhid do derzhavnoho rehuliuvannia mihratsiinykh protsesiv [Integrated approach to state regulation of migration processes]. Derzhava ta rehiony. Ser.: Derzhavne upravlinnia = Countries and regions. Avg.: Governance, 1, 106-111. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_1_21.
10. Volkova, N.V., Hirman, A.P. (2016). Problemy mihratsii v umovakh hlobalizatsii rynku pratsi Ukrainy [Migration in a globalizing labor market of Ukraine]. Economy and Management: modern transformation in the era of globalization: Proceedings of the Intern. science and practical. Conf. "Economics and Management: modern transformation in the era of globalization" (c. Klaipeda (Lithuania) 29 January 2016). Klaipeda: Klaipeda University (Klaipeda University), 6, 241-245.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 1(14)

pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian