Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Analysis of macroeconomic development of Ukraine

Назва:

(Title)

 
Analysis of macroeconomic development of Ukraine

Інші назви:

(Other titles)

 
Аналіз макроекономічного розвитку України
Анализ макроэкономического развития Украины

Автори:

(Authors) 

Федишин, Ірина Богданівна
Fedyshyn, Iryna
Федишин, Ирина Богдановна

Приналежність:

(Affiliation)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56, Ruska str., Ternopil, 46001, Ukraine
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, ул. Руска, 56, г. Тернополь, 46001, Украина
Бібліографічний опис:  Fedyshyn I. Analysis of macroeconomic development of Ukraine [Електронний ресурс] / Iryna Fedyshyn // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 1 (14). — С. 101-109. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16fibdou.pdf
Bibliographic description (International):  Fedyshyn, I. (2016). Analysis of macroeconomic development of Ukraine. Socio-Economic Problems and the State. 14 (1), 101-109. doi:10.14254/2223-3822.2016.14-1.12
Issue:  1
Volume:  14

Дата публікації:

(Date of publication) 

30-тра-2016
Submitted date:  March, 2016

УДК: (UDC) doi:

336
338.2


10.14254/2223-3822.2016.14-1.12

JEL:  Е66

Ключові слова:

(Key words) 

номінальний ВВП
реальний ВВП
дефлятор ВВП
соціально-економічний розвиток
конкурентоспроможність
nominal GDP
real GDP
GDP deflator
social and economic development
competitiveness
номинальный ВВП
реальный ВВП
дефлятор ВВП
социально-экономическое развитие
конкурентоспособность

Діапазон сторінок: 

(pages)

101-109
Анотація (Abstract):  У статті досліджено динаміку валового внутрішнього продукту України за період 2010-2014 роки, а також подано оцінку впливу окремих факторів та чинників на темпи його зростання і скорочення. Визначено особливості зміни реального та номінального ВВП. Подано аналіз зміни основних показників соціально-економічного розвитку України у січні-грудні 2015 року у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року. Дані свідчать про наявність низхідної динаміки переважної більшості макроекономічних показників. Виявлено, що інфляція в Україні в 2015 році виросла до 43,3%. Наводиться системна природа економічної кризи в Україні, що посилюється кризою політичною. Сформульовано основні причини, що поглиблюють кризові явища в державі. Запропоновано пріоритетні заходи із стабілізації обсягів ВВП в сучасних умовах політичної та економічної кризи.
The dynamics of the gross domestic product (GDP) of Ukraine for the period 2010-2014 is explored in the article, and evaluation of the impact of individual factors and factors for its growth and contraction is given. The features of change in real and nominal GDP are identified. The analysis of changes in the main indicators of social and economic development of Ukraine in January-December 2015 compared to the same period in 2014 is given. The data indicate a downward dynamics of the vast majority of macroeconomic indicators. It was revealed that inflation in Ukraine in 2015 increased to 43.3%. Systemic nature of the crisis in Ukraine, reinforced by political crisis, is analyzed. The basic reasons that deepen crisis processes in the country are formulated. Priority measures for stabilization of GDP in the current conditions of political and economic crisis are offered.
В статье исследована динамика валового внутреннего продукта Украины за период 2010-2014 годов, а также дана оценка влияния отдельных факторов на темпы его роста и сокращения. Определены особенности изменения реального и номинального ВВП. Представлен анализ изменения основных показателей социально-экономического развития Украины в январе-декабре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Данные свидетельствуют о наличии нисходящей динамики подавляющего большинства макроэкономических показателей. Выявлено, что инфляция в Украине в 2015 году выросла до 43,3%. Приводится системная природа экономического кризиса в Украине, что усугубляется кризисом политическим. Сформулированы основные причины, которые углубляют кризисные явления в государстве. Предложены приоритетные меры по стабилизации объемов ВВП в современных условиях политического и экономического кризиса.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16855
ISSN:  2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright) 

© Socio-Economic Problems and the State, 2016
Bibliographic description (Ukraine):  1. Сітковська А. О. Конкурентоспроможність аграрних підприємств в умовах поглиблення євроінтеграційних відносин / А. О. Сітковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 38-40.
2. Турченяк О. В. Кризові дисбаланси та детермінанти активізації інвестиційної діяльності підприємств / О. В. Турченяк // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2009. – №2.
3. Бураковський І., Мовчан В. Вплив торговельної політики на людський розвиток. Оцінка потреб України у галузі сприяння міжнародній торгівлі: аналітичний звіт / І. Бураковський, В. Мовчан. – К. : Регіональне бюро ПРООН для Європи та країн СНД, 2011 – 132с.
4. Валовой внутренний продукт Украины. Фінансовый портал Минфин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/gdp/.
5. Фатюха Н. Г. Аналіз динаміки ВВП України / Н.Г. Фатюха, Т.П. Макушина // Ефективна економіка. – 2015. – № 12.
6. Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України за 2010–2014 роки [Електронний ресурс]. Статистичний збірник. Державна служба статистики України / за редакцією І. М. Нікітіної, Київ, 2015.– C. 18. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
7. Основні показники соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/mp/op_u/op1215_u.htm.
8. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
9. ВВП України та його вплив на життя українців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/vvp-ukrayini-ta-jogo-vpliv-na-zhittya-ukrayintsiv/.
10. Динаміка обсягу роздрібного товарообороту підприємств. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/sr/sr/sr_u/sr1214_u.htm.
11. Комплексна оцінка економічної ситуації в Україні у 2014-2015 рр. (частина 1: Загальна оцінка макроекономічної ситуації) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iac.org.ua/kompleksna-otsinkaekonomichnoyi-situatsiyi-v-ukrayini-u-2014-2015-rr-chastina-1-zagalna-otsinka-makroekonomichnoyi-situatsiyi/.
12. World Bank Group – Ukraine Partnership: Country Program Snapshot. April 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Ukraine-Snapshot.pdf.
13. Барановський О. І. Сутність і різновиди фінансових криз / О. І. Барановський // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 3-13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_6_2.
14. Сіденко В.Р., Жовкла І.І., Немиря Г.М. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України. Аналітичне дослідження / Сіденко В.Р., Жовкла І.І., Немиря Г.М. – Київ, 2004. – 88с.
References:  1. Sitkovska, A.O. (2013). Konkurentospromozhnist agrarnih pidpriemstv v umovah pogliblennya evrointegratsiynih vidnosin [The competitiveness of agricultural enterprises in conditions of deepening European integration relations]. Investitsiyi: praktika ta dosvid = Scientific journal “Investment: Practice and Experience”, 8, 38-40.
2. Turchenyak, O.V. (2009). Kryzovi dysbalansy ta determinanty aktyvizatsiyi investytsiynoyi diyalnosti pidpryyemstv [Crisis determinants of imbalances of stimulation of investment companies activity]. Visnik Sumskogo natsionalnogo agrarnogo universitetu = Bulletin of Sumy National Agrarian University, 2.
3. Burakovsky, I., & Movchan, V. (2011). Vplyv torhovelnoyi polityky na lyudskiy rozvytok. Otsinka potreb Ukrainy u galuzi spryyannya mizhnarodniy torhivli: analitychniy zvit [Impact of trade policy on human development. Ukraine needs assessment in the area of promotion of international trade: analytical report]. UNDP Regional Bureau for Europe and CIS.
4. Valovoy vnutrenniy produkt Ukrainy. Finansovyy portal Minfin [The gross domestic product of Ukraine. Fіnancial portal Mіnfіn]. Retrieved from http://index.minfin.com.ua/index/gdp/.
5. Fatyuha, N.G. (2015). Analiz dynamiky VVP Ukrainy [Analysis of the GDP dynamics in Ukraine]. Efektyvna ekonomika = Efficient economy, 12.
6. Nikitin, I. (Ed.). (2015). Kvartalni rozrahunki valovogo vnutrishnogo produktu Ukrayini za 2010–2014 roki [Quarterly Estimates of GDP for the years 2010-2014 Ukraine]. Statistical Yearbook. State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.
7. Osnovni pokazniki sotsialno-ekonomichnogo rozvitku Ukrayini [Main indicators of socio-economic development of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/mp/op_u/op1215_u.htm.
8. Derzhavna sluzhba statystyky [The official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.
9. VVP Ukrayini ta yogo vpliv na zhittya ukrayintsiv [Ukraine's GDP and its impact on the lives of Ukrainian]. Retrieved from http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/vvp-ukrayini-ta-jogo-vpliv-na-zhittya-ukrayintsiv/.
10. Dynamika obsyahu rozdribnogo tovarooborotu pidpryyemstv [Dynamics of retail turnover of enterprises], State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/sr/sr/sr_u/sr1214_u.htm.
11. Kompleksna otsinka ekonomichnoyi situatsiyi v Ukrayini u 2014-2015 rr. (chastina 1: Zagalna otsinka makroekonomichnoyi situatsiyi) [Comprehensive assessment of the economic situation in Ukraine in 2014-2015 gg. (Part 1: General assessment of the macroeconomic situation)]. Retrieved from http://iac.org.ua/kompleksna-otsinkaekonomichnoyi-situatsiyi-v-ukrayini-u-2014-2015-rr-chastina-1-zagalna-otsinka-makroekonomichnoyi-situatsiyi/.
12. World Bank Group – Ukraine Partnership: Country Program Snapshot. (2015, April). Retrieved from http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Ukraine-Snapshot.pdf.
13. Baranovsky, A.I. (2009). Sutnist i riznovydy finansovykh kryz [Essence and types of financial crises]. Finansy Ukrainy = Finances of Ukraine, 6, 3-13.
14. Sidenko, V.R., Zholkva, I.I., & Nemyria, G.M. (2004). Kriteriyi chlenstva v SOT, ES ta NATO. Integratsiyni perspektivi Ukrayini. Analitichne doslidzhennya [Criteria for membership in the WTO, the EU and NATO. Integration prospects of Ukraine. Analytical study], Kyiv.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 1(14)

pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian