Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Regional industrial innovation system for effective management of development of the regional industrial complexes strategic potential

Назва:

(Title)

Regional industrial innovation system for effective management of development of the regional industrial complexes strategic potential

Інші назви:

(Other titles) 
Формування регіональної промислової інноваційної системи забезпечення результативності управління розвитком стратегічного потенціалу РПК
Формирование региональной промышленной инновационной системы обеспечения результативности управления развитием стратегического потенциала РПК

Автори:

(Authors)
Чупріна, Маргарита
Чуприна, Маргарита
Chuprina, Margaryta
Бібліографічний опис: Чуприна М. Формування регіональної промислової інноваційної системи забезпечення результативності управління розвитком стратегічного потенціалу РПК / Маргарита Чуприна // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 2 (15). — С. 41-47.
Bibliographic description (International):  Chuprina, M. (2016). Regional industrial innovation system for effective management of development of the regional industrial complexes strategic potential. Socìalʹno-ekonomìčnì Problemì ì Deržava. 15 (2), 41-47.

Дата публікації:

(Date of publication)
31-Жов-2016
УДК: (UDC) 338.45
246.87

Ключові слова:

(Key words)
rategic potential of regional industrial complexes
regional industrial innovation system
стратегічний потенціал регіональних промислових комплексів
регіональна промислова інноваційна система

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

 
The subject of research is theoretical and methodological foundations and practical aspects of construction and implementation of regional industrial innovation system in terms of resource constraints and unstable economic environment. The object is the interrelated processes of formation of regional industrial innovation system to ensure the effective management of the development of regional industrial complexes strategic potential. The purpose of the article is the construction of the algorithm of the methodological model of Regional Industrial Innovation System by using methods of simulation and the basic provisions of the system and the object-based approaches. The research methodology is based on scientific works dedicated to the formation and implementation of innovative regional development strategies. The study suggested interpretation of the meaning of "regional industrial innovation system". The author made the formalization of the conceptual model of innovative system that manage the development of regional industrial complexes’ strategic potential in the context of selecting the functional dominants of regional strategy of the real sector of Ukrainian economy strategic potential of development.
Предметом дослідження є теоретичні і методологічні основи і практичні аспекти побудови і впровадження регіональної промислової інноваційної системи в умовах ресурсних обмежень та нестійкого економічного середовища. Об’єктом дослідження є взаємопов’язані процеси формування регіональної промислової інноваційної системи задля забезпечення результативності управління розвитком стратегічного потенціалу регіональних промислових комплексів. Метою статті є побудова алгоритму формування самої методологічної моделі реалізації дії регіональної промислової інноваційної системи за використання методів імітаційного моделювання та базових положень системного та об’єктно-цільового підходів. Методологія ті методика дослідження ґрунтується на наукових працях авторів із проблем формування й реалізації інноваційної стратегії розвитку регіонів. За результатами дослідження запропоновано тлумачення змісту «регіональної промислової інноваційної системи». Здійснено формалізацію концептуальної моделі реалізації дії інноваційної системи управління розвитком стратегічного потенціалу регіональних промислових комплексів в контексті розроблення функціоналів та добору домінант регіональної стратегії управління розвитком стратегічного потенціалу реального сектору економіки України.
Предметом исследования являются теоретические и методологические основы и практические аспекты построения и внедрения региональной промышленной инновационной системы в условиях ресурсных ограничений и неустойчивого экономического среды. Объектом исследования являются взаимосвязанные процессы формирования региональной промышленной инновационной системы для обеспечения результативности управления развитием стратегического потенциала региональных промышленных комплексов. Целью статьи является построение алгоритма формирования самой методологической модели реализации действия региональной промышленной инновационной системы за использование методов имитационного моделирования и базовых положений системного и объектно-целевого подходов. Методология те методика исследования основывается на научных трудах авторов по проблемам формирования и реализации инновационной стратегии развития регионов. По результатам исследования предложено толкование содержания «региональной промышленной инновационной системы». Осуществлен формализацию концептуальной модели реализации действия инновационной системы управления развитием стратегического потенциала региональных промышленных комплексов в контексте разработки функционалов и отбора доминант региональной стратегии управления развитием стратегического потенциала реального сектора экономики Украины.
URI:  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18210
ISSN:  2223-3822
Bibliographic description (Ukraine):  1. Економічна безпека промисловості: цільовий функціонал та технології управління: Монографія [Текст] / В. В. Микитенко, О. О. Демешок / За науковою редакцією д.е.н., проф. Микитенко В. В. – Київ, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», МНТУ ім. академіка Юрія Бугая МОНмолодьспорту України, 2012. – 650 с.
2. Кондрашихін А. Б. Оцінка функціональної участі органів державної влади та місцевого самоврядування в управлінні регіонами на засадах сталого розвитку [Текст] / А. Б. Кондрашихін // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Сталий розвиток: теорій, проблеми та шляхи вирішення», 01.11.2011 р., м. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ при Президентові України, 2011. – 254 с. – С. 162 – 164.
3. Микитенко В. В. Оптимізаційні моделі макроекономічного регулювання інноваційних процесів на різних рівнях управління промисловістю та її РПК [Електронний ресурс] / В. В Микитенко, Л. С. Ладонько // Ефективна економіка. – Режим доступу до матеріалів: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?nomer_data/
4. Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України: Монографія [Текст] / [М. І. Бандур, Л. В. Дейнеко, В. В. Микитенко та ін.]: за ред. Б. М. Данилишина. – К.: РППС України НАН України, 2009. – 324 с.
5. Стратегія сталого розвитку регіону: Монографія [Текст] / І. О. Александров, О. В. Половян, О. Ф. Коновалов, О. В. Логачова, М. Ю. Тарасова та ін. / за заг. ред. д.е.н., проф. І. О. Александрова/ НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2010. – 203 с.
6. Управління соціально-економічним розвитком: держава, регіон, підприємство: Монографія [Текст] / [Л. І. Антошкіна, І. К. Бондар, Д. М. Стеченко, Н. В. Ушенко та ін]; за ред. д.е.н. Н. В. Ушенко. – Донецьк: ЗАТ «Юго-Восток», 2010. – 292 с.
7. Чупріна М. О. Технологія структурно-функціонального оцінювання стратегічного потенціалу регіональних промислових комплексів [Текст] / М. О. Чупріна, В. Ю. Худолей // Соціально-економічний розвиток регіонів контексті міжнародної інтеграції: Збірник наукових праць. – Херсон, ХНТУ МОНмолодьспорту України, Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2010. – С. 195 – 200.
References:  1. Mykytenko, V. V., Demeshok, O. O. (2012). Ekonomichna bezpeka promyslovosti: tsilovyi funktsional ta tekhnolohii upravlinnia: Monohrafiia [Economic security industry targeted functionality and management technologies]. Kyiv, Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku NAN Ukrainy, 650.
2. Kondrashykhin, A. B. (2011). Otsinka funktsionalnoi uchasti orhaniv derzhavnoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia v upravlinni rehionamy na zasadakh staloho rozvytku [Evaluation of functional involvement of state and local governments in the management of the regions on the basis of sustainable development]. Materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Stalyi rozvytok: teorii, problemy ta shliakhy vyrishennia», 01.11.2011 r., m. Dnipropetrovsk: DRIDU NADU pry Prezydentovi Ukrainy, 254.
3. Mykytenko, V. V., Ladonko, L. S. (2009). Optymizatsiini modeli makroekonomichnoho rehuliuvannia innovatsiinykh protsesiv na riznykh rivniakh upravlinnia promyslovistiu ta yii RPK [Optimization model of macroeconomic regulation of innovation processes at various levels of government and industry of PKK]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?nomer_data/
4. Bandur, M. I., Deineko, L. V., Mykytenko, V. V. (2009). Stratehichnyi potentsial produktyvnykh syl rehioniv Ukrainy: Monohrafiia [The strategic potential of the productive forces of the regions of Ukraine]. Kyiv, RPPS of Ukraine, 324.
5. Aleksandrov, I. O., Polovian, O. V., Konovalov, O. F. et al. (2010). Stratehiia staloho rozvytku rehionu: Monohrafiia [The strategy of sustainable development in the region]. / NAN Ukrainy, In-t ekonomiky promyslovosti, Donetsk, 203.
6. Ushenko, N. V. (2010). Upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rozvytkom: derzhava, rehion, pidpryiemstvo: Monohrafiia [Management of socio-economic development: state, region, enterprise]. Donetsk: Yuho-Vostok Publ., 292.
7. Chuprina M. O., Khudolei V. Yu. (2010). Tekhnolohiia strukturno-funktsionalnoho otsiniuvannia stratehichnoho potentsialu rehionalnykh promyslovykh kompleksiv [Tech structural and functional evaluation of strategic potential of regional industrial complexes]. Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok rehioniv konteksti mizhnarodnoi intehratsii: Zbirnyk naukovykh prats – Socio-Economic Development of Regions context of international integration: Collected Works, 195-200.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 2(15)

pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian