Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Механізми управління соціальними ресурсами підприємств

Назва: 

(Title)

Механізми управління соціальними ресурсами підприємств


Інші назви: 

(Other titles)


Mekhanizmy upravlinnia sotsialnymy resursamy pidpryiemstv
Mechanisms of management by the enterprises' social resources
Механизмы управления социальными ресурсами предприятий


Автори: 

(Authors)


Павликівська, Ольга


Бібліографічний опис:


Павликівська О. Механізми управління соціальними ресурсами підприємств [Електронний ресурс] / Ольга Павликівська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 2 (15). — С. 139-146.


Bibliographic description: 


Pavlykivska, O. (2016). Mekhanizmy upravlinnia sotsialnymy resursamy pidpryiemstv [Mechanisms of management by the enterprises' social resources]. Socio-Economic Problems and the State. 15 (2), 139-146.


Дата публікації:

(Date of publication)


31-жов-2016


Видавництво:

(Publisher) 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


УДК: 

(UDC)


330.8
332.2


JEL:


M14


Ключові слова:

(Key words)


соціально відповідальна діяльність
соціальні ресурси
вплив на суспільство
система зацікавлених сторін
социально ответственная деятельность
соціально-економічний ефект
влияние на общество
социально-экономический эффект
социальные ресурсы
система заинтересованных сторон
socially responsible activities
socio-economic impact
social resources
system of concerned parties
impact on society


Короткий огляд (реферат):

(Short preview)


Доведено, що на практиці соціальна компонента, як правило, нівелюється або розглядається у відриві від основної діяльності, що суперечить вимогам комплексності використання всіх видів ресурсів, не дозволяє оцінити соціально відповідальну діяльність як вагомий внесок в розвиток конкурентоздатності суб’єкта господарювання. Подано авторське розуміння поняття «соціальні ресурси» – це економічний фактор в основу якого покладена взаємодія людини, бізнесу та суспільства як у внутрішньому, так й у зовнішньому середовищі суб’єкта економіки. В авторському визначенні акумулюється основний елемент концепції стійкого розвитку – використання внутрішніх та зовнішніх соціальних ресурсів (внутрішня взаємодія трудових ресурсів та результат взаємодії із бізнес-партнерами, державою, суспільством у зовнішньому середовищі). Охарактеризовано механізми ефективного залучення соціальних ресурсів в господарський обіг, за яким необхідно дотримуватись певних принципів соціально відповідальної діяльності, які мають як загальноприйнятий, так й специфічний характер. Використання першої групи принципів пов’язане із тим, що соціальні ресурси є складовою частиною загальної системи ресурсів підприємства. До них можна віднести: ефективність, комплексність, доцільність, узгодженість інтересів, цільове призначення, багаторівневий аналіз.
Доказано, что на практике социальная компонента, как правило, нивелируется или рассматривается в отрыве от основной деятельности, противоречит требованиям комплексности использования всех видов ресурсов, не позволяет оценить социально ответственную деятельность как весомый вклад в развитие конкурентоспособности предприятия. Представлено авторское понимание понятия «социальные ресурсы» - э то экономический фактор, в основу которого положена взаимодействие человека, бизнеса и общества как во внутренней, так и во внешней среде субъекта экономики. В авторском определении аккумулируется основной элемент концепции устойчивого развития - использование внутренних и внешних социальных ресурсов (внутреннее взаимодействие трудовых ресурсов и результат взаимодействия с бизнес-партнерами, государством, обществом во внешней среде).Охарактеризованы механизмы эффективного привлечения социальных ресурсов в хозяйственный оборот, по которым необходимо придерживаться определенных принципов социально ответственной деятельности, которые имеют как общепринятый, так и специфический характер. Использование первой группы принципов связано с тем, что социальные ресурсы являются составной частью общей системы ресурсов предприятия. К ним можно отнести: эффективность, комплексность, целесообразность, согласованность интересов, целевое назначение, многоуровневый анализ.
It is proved that the social component is usually offset or considered separate from the main activity, in practice that contrary to the requirements of the all kinds of resources complex using, does not allow to assess socially responsible activity as a significant contribution to the development the competitiveness of the economic activity subject. Here is provided the author's understanding of the concept of «social resources» as an economic factor based on the interaction of human, business and society in the internal as well as external environment of the subject of the economy. It is accumulated in the author's definition, the main element of the sustainable development concept, which means using of internal and external social resources (internal interaction of labour resources and the result of interaction with business partners, the state, and society in the external environment). Here is characterized the mechanisms of the effective engagement of the social resources into economic turnover in accordance with which it is necessary to adhere to certain principles of socially responsible activity, which have both generally accepted as well as specific character. The use of the first group of principles is due to the fact that social resources are an integral part of the enterprise’s overall resources system. These issues may include efficiency, complexity, and expediency, consistency of interests, purpose, and multilevel analysis.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23713


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdduu_du_2014_15_291_14.
http://sum.in.ua/s/resurs


Перелік літератури: 

Bibliographic description (Ukraine):1. Гріневська С. Соціальні ресурси розвитку регіону в умовах децентралізації / С. Гріневська // Економіст. – №8, серпень. – 2016. – С. 13-20.
2. Грішнова О. А. Нагромадження людського, інтелектуального і соціального капіталу підприємства як основна форма його капіталізації / О. А. Грішнова. – Донецьк: Вісник Донецького університету економіки і права.– 2011.–№ 1.–С.10- 13.
3. Кірєєва О. Б. Сутність поняття "соціальні ресурси" / О. Б. Кірєєва // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Сер.: Державне управління. - 2014. - Т. 15, Вип. 291. - С. 118-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdduu_du_2014_15_291_14.
4. Мамонтова Е. В. Місце символічного ресурсу у системі соціальних ресурсів державного управління / Е. В. Мамонтова // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/7._DN_2007/Gosupravlenie/20571.doc.htm.
5. Питер Ф. Друкер. Практика менеджменту / Друкер Питер Ф. - М.: Вильямс, 2009. – 400 с.
6. Руженський М. М. Соціальний менеджмент: навч. посібник / М. М. Руженський. – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 252 с.
7. Словник української мови: в 11 томах. — Том 8, 1977. — Стор. 515. Електронний ресурс: http://sum.in.ua/s/resurs


References: 


1. Hrinevsʹka, S. (2016) Sotsialʹni resursy rozvytku rehionu v umovakh detsentralizatsiyi [Grinevskaya S. Social resources of the region's development under conditions of decentralization]. Economist, No. 8, pp. 13-20.
2. Hrishnova, O. A. (2011) Nahromadzhennya lyudsʹkoho, intelektualʹnoho i sotsialʹnoho kapitalu pidpryyemstva yak osnovna forma yoho kapitalizatsiyi [Accumulation of human, intellectual and social capital of the enterprise as the main form of its capitalization]. Donetsk: Bulletin of the Donetsk University of Economics and Law, No. 1, pp. 10-13.
3. Kiryeyeva, O. B. (2014) Sutnistʹ ponyattya "sotsialʹni resursy" [The essence of the notion of "social resources"]. Collection of scientific works of the Donetsk State University of Management. Sir : Governance, T. 15, Vip. 291, pp. 118-131. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdduu_du_2014_15_291_14.
4. Mamontova, E. V. Mistse symvolichnoho resursu u systemi sotsialʹnykh resursiv derzhavnoho upravlinnya [The Place of Symbolic Resource in the System of Social Resources of Public Administration]. Access mode: http://www.rusnauka.com/7._DN_2007/Gosupravlenie/20571.doc.htm.
5. Peter, F. Drucker (2009) Management Practice [Management Practice]. Moscow. Williams.
6. Ruzhensʹkyy, M. M. (2010) Sotsialʹnyy menedzhment: navch. Posibnyk [Social Management: Teach. manual]. Kyiv. IPC DOS.
7. Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy: v 11 tomakh (1977) [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes], Vol. 8, P. 515. Electronic resource: http://sum.in.ua/s/resurs.


Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 2(15)

pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian