Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Інвестування в людський капітал як фактор інноваційного розвитку економіки України

Назва:

(Title)

Інвестування в людський капітал як фактор інноваційного розвитку економіки України

Інші назви:

(Other titles) 
Инвестирование в человеческий капитал как фактор инновационного развития экономики Украины
Investment in human capital as a factor of innovative development of Ukraine’s economy

Автори:

(Authors)
Ковальчук, Віктор
Ковальчук, Виктор
Kovalchuk, Viktor
Шахно, Альона
Шахно, Алeна
Shakhno, Alena
Бібліографічний опис:  Ковальчук В. Інвестування в людський капітал як фактор інноваційного розвитку економіки України / Віктор Ковальчук, Альона Шахно // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 2 (15). — С. 33-40.
Bibliographic description (International):  Kovalchuk, V., Shakhno A. (2016). Investuvannia v liudskyi kapital yak faktor innovatsiinoho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Investment in human capital as a factor of innovative development of Ukraine’s economy]. Socìalʹno-ekonomìčnì Problemì ì Deržava. 15 (2), 33-40.

Дата публікації:

(Date of publication)
31-Жов-2016
УДК: (UDC)  330.322
331.5

Ключові слова:

(Key words) 
інвестиції
людський капітал
освіта
здоров’я
доходи
інноваційний розвиток економіки
investment
human capital
education
health
income
innovative economic development

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

 
В статті досліджено проблему інвестування в людський капітал в умовах посилення глобалізаційних процесів. Визначено, що вирішальна роль в розвитку економіки країни віддається людині як носію багатства, що зумовлює максимальне використання людських ресурсів. В роботі представлено узагальнення наукових підходів до визначення категорії «інвестиції в людський капітал». Визначено особливості, які відрізняють інвестиції в людський капітал від інших видів інвестицій. Представлено основні джерела інвестування та надана оцінка стану інвестування в людський капітал в Україні на сучасному етапі. Проаналізовано державні видатки на охорону здоров’я, духовний і фізичний розвиток, освіту; рівень зайнятості та безробіття в Україні; показники підготовки фахівців професійно-технічних та вищих навчальних закладів; середньорічний рівень заробітної плати в Україні. За результатами дослідження в статті запропоновано організаційно-економічний механізм інвестування в людський капітал та комплекс заходів щодо підвищення якості людського капіталу як фактору інноваційного розвитку економіки країни, а саме: фінансування державою пріоритетних стратегічних напрямів людського розвитку; розробка й прийняття сучасних програм розвитку людського капіталу; стимулювання збільшення витрат підприємств і приватних підприємців у розвиток людського капіталу своїх працівників; інвестування на інноваційний розвиток системи освіти та науки, охорони здоров’я; реформування інституту оплати праці та мотивації працівників; оптимізація структури професійно-освітньої підготовки трудових ресурсів відповідно до потреб економіки; створення нових програм формування безперервної системи освіти та регулярного підвищення кваліфікації людського капіталу.
В статье исследована проблема инвестирования в человеческий капитал в условиях усиления глобализационных процессов. Определено, что решающая роль в развитии экономики страны принадлежит человеку как носителю богатства, что приводит к максимальному использованию человеческих ресурсов. В работе представлены обобщения научных подходов к определению категории «инвестиции в человеческий капитал». Определены особенности, которые отличают инвестиции в человеческий капитал от других видов инвестиций. Представлены основные источники инвестирования и дана оценка состояния инвестирования в человеческий капитал в Украине на современном этапе. Проанализированы государственные расходы на здравоохранение, духовное и физическое развитие, образование; уровень занятости и безработицы в Украине; показатели подготовки специалистов профессионально-технических и высших учебных заведений; среднегодовой уровень заработной платы в Украине. По результатам исследования в статье предложен организационно-экономический механизм инвестирования в человеческий капитал и комплекс мероприятий по повышению качества человеческого капитала как фактора инновационного развития экономики страны, а именно: финансирование государством приоритетных стратегических направлений человеческого развития; разработка и принятие современных программ развития человеческого капитала; стимулирование увеличения расходов предприятий и частных предпринимателей в развитие человеческого капитала своих работников; инвестирование в инновационное развитие системы образования и науки, здравоохранения; реформирование института оплаты труда и мотивации работников; оптимизация структуры профессионально-образовательной подготовки трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики; создание новых программ формирования непрерывной системы образования и регулярного повышения квалификации человеческого капитала.
The article studies the problem of investment in the human capital in the globalizing world. Man as wealth bearer is defined as a major factor of the country’s economic development and a condition of efficient human resources use. Also, the paper generalizes scientific approaches to the “investment in the human capital” category, determines features distinguishing investment in the human capital among other investment kinds, presents main investment sources, assesses the modern state of investment in the human capital in Ukraine, analyzes public spending on health care, intellectual and physical development, education, employment and unemployment levels in Ukraine as well as indices of training professionals at vocational schools and higher educational institutions and the average annual wage level in the country. The paper offers an organizational and economic mechanism of investing in the human capital and measures of increasing quality of the human capital as a factor of the country’s innovative economic development – public financing priority strategic directions of human development; developing and implementing modern human capital development programs; stimulating state’s and private businesses’ increase of expenditures on their employees’ human capital development; investing in innovative development of education, science and health care; reforming labor remuneration and employee incentive systems; optimizing the workforce professional training structure in accordance with economic requirements; developing new lifelong education and systematic professional development programs.
URI:  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18209
ISSN:  2223-3822
Bibliographic description (Ukraine):  1. Гізело О.І. Інвестиції в людський капітал як умова соціального розвитку України/ О.І. Гізело// Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. – №1. – С. 11–14.
2. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ww.ukrstat.gov.ua
3. Доходи населення України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Доходи населення_України#cite_note–11
4. Заярна Н.М. Теоретичні підходи до визначення поняття інвестицій у людський капітал / Н.М. Заярна, М.І. Попович // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.4. – С. 303 – 307.
5. Ларіна Я. Розвиток людського капіталу в умовах глобалізації: [монографія] / Я. Ларіна, О. Брацлавська. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 248 с.
6. Левчук О.В. Інвестиції в людський капітал як визначальний фактор розвитку сучасної економіки [Електронний ресурс] / О.В. Левчук// Ефективна економіка. – 2013. – №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1712
7. Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення: [монографія] / В.М. Лич, І.К.Бондар, І.О. Лютий, О.А. Грішнова та ін. [За ред. В.М. Лича ] – К.: КНУБА, 2009. – Ч. І. – 224 с.
8. Ушенко Н.В. Розвиток людського капіталу інноваційно–орієнтованого підприємства / Н.В. Ушенко // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – №1(13).– С.45 – 53.
9. Фінансовий портал Мінфін – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/average/
References:  1. Hizelо, O.I. (2015). Investytsii v liudskyi kapital yak umova sotsialnoho rozvytku Ukrainy [Investment in human capital as a condition for social development of Ukraine]. Rynok pratsi ta zajniatist naselennia – The labor market and employment, 1, 11-14.
2. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine] (2016), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 05 September 2016).
3. Wikipedia (2016). Dokhody naselennia Ukrainy [Population income of Ukraine], available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Доходи населення_України#cite_note-11 (Accessed 07 September 2016).
4. Zayarna, N.M. and Popovych, M.I. (2011). Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia investytsii u liudskyi kapital [Theoretical approaches to the definition of investment in human capital], Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Herald NLTU Ukraine, 21.4, 303 - 307.
5. Larina, Ya. and Bratslavska, O. (2012). Rozvytok liuds'koho kapitalu v umovakh hlobalizatsii [The development of human capital in the context of globalization], VTs Akademiia, Kyiv, Ukraine.
6. Levchuk, O.V. (2013). Investytsii v liudskyi kapital yak vyznachalnyi faktor rozvytku suchasnoi ekonomiky [Investment in human capital as a determinant of development of modern economy]. Efektyvna ekonomika – Efficient Economy, 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1712 (Accessed 09 September 2016).
7. Lych, V.M., Bondar, I.K., Liutyi, I.O., Hrishnova, O.A. (2009). Liuds'kyj kapital Ukrainy: stan, problemy, perspektyvy vidtvorennia [Human Capital Ukraine: state, problems and prospects of reproduction], KNUBA, Kyiv, Ukraine.
8. Ushenko, N.V. (2012). Rozvytok liudskoho kapitalu innovatsiino–oriientovanoho pidpryiemstva [The development of human capital innovation-oriented enterprises]. Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu – Journal of Zaporizhzhya National University, 1(13), 45–53.
9. Ministry of Finance of Ukraine (2016), available at: http://index.minfin.com.ua (Accessed 10 September 2016).

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 2(15)

pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian