Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Вибір стратегії розвитку державних підприємств в галузі машинобудування за результатами діагностики їх економічного потенціалу

Назва:

(Title)

Вибір стратегії розвитку державних підприємств в галузі машинобудування за результатами діагностики їх економічного потенціалу

Автори:

(Authors)

Мараховська, Ксенія Андріївна
Мараховская, Ксения Андреевна
Marakhovska, Kseniya Andriyivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Мараховська К. Вибір стратегії розвитку державних підприємств в галузі машинобудування за результатами діагностики їх економічного потенціалу [Електронний ресурс] / К. Мараховська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 117-124. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12mkayep.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Выбор стратегии развития государственных предприятий машиностроительной отрасли по результатам диагностики их экономического потенциала
Development strategy choice for state-owned companies in machine-building industry as a result of economic potential diagnostics

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658.5

Ключові слова:

(Key words)

стратегія
методичний підхід
машинобудування
діагностика
економічний потенціал
strategy
methodological approach
machine-building
diagnostics
economic potential

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Розкрито суть методичного підходу до формування стратегії розвитку державних підприємств галузі машинобудування на основі діагностики їх економічного потенціалу, яка полягає у здійсненні оцінки рівня стійкого зростання підприємств. Проаналізовано державні підприємства галузі машинобудування, які були вибірково відібрані з переліку підприємств щодо яких вимагається законодавче виконання оцінки ефективності управління з боку Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Визначення рівня економічного потенціалу відібраних підприємств проводилося за допомогою розрахунку коефіцієнтів стійкого та внутрішнього зростання. За результатами оцінювання з’ясовано необхідність диверсифікації підходів щодо вибору стратегії розвитку та запропоновано на законодавчому рівні впровадження єдиного системного підходу до побудови стратегії розвитку державних підприємств у галузі машинобудування.
Раскрыта суть методического подхода к формированию стратегии развития государственных предприятий машиностроительной отрасли на основе диагностики их экономического потенциала, которая состоит в осуществлении оценки уровня постоянного роста предприятия. Проанализированы государственные предприятия отрасли машиностроения, которые были выборочно отобраны из перечня предприятий по которым в нормативно-правовом порядке требуется проведение оценки эффективности управления со стороны Министерства экономического развития и торговли Украины. Определение уровня экономического потенциала этих предприятий осуществлялось с помощью расчета коэффициентов стойкого и внутреннего роста. За результатами оценки подтверждена необходимость диверсификации подходов к выбору стратегии развития и предложено на законодательном уровне внедрение единого системного подхода касательно построения стратегии развития государственных предприятий машиностроительной отрасли.
The essence of the methods forming a development strategy for state-owned machine-building enterprises, based on diagnostics of their economic potential due to the evaluation of their permanent growth level has been considered. Several state-owned machine building plants have been analyzed among the selected enterprises from the list of those controlled by the Ministry of economic development and trade of Ukraine. The level of economic potential for the chosen companies has been determined by the computation of the indexes of permanent and internal growth. As a result of the performed work the necessity for further diversification of approaches to the choice of development strategy has been proved. Legislation change concerning implementation of the unique systematic approach towards the choice of the development strategy for state-owned companies has been suggested.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1839
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian