Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Механізм фінансового забезпечення реформування сфери теплопостачання: проблеми та резерви удосконалення

Назва:

(Title)

Механізм фінансового забезпечення реформування сфери теплопостачання: проблеми та резерви удосконалення

Автори:

(Authors)

Дорошенко, Валентина Вікторівна
Дорошенко, Валентина Викторовна
Doroshenko, Valentina Viktorivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Дорошенко В. Механізм фінансового забезпечення реформування сфери теплопостачання: проблеми та резерви удосконалення [Електронний ресурс] / В. Дорошенко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 48-60. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12dvvtrv.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Механизм финансового обеспечения реформирования сферы теплоснабжения: проблемы и резервы совершенствования
Mechanism of financial support in reforming the heat supply sphere: problems and prospects of improvement

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338.583

Ключові слова:

(Key words)

теплопостачання
джерела фінансування
проблеми
резерви
поквартирне теплозабезпечення
механізм фінансового забезпечення
результативність
heat supply
sources of funding
problems
prospects
per-apartment heating
the mechanism of financial support
effectiveness

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В статті розглянуто проблеми фінансового забезпечення реформування сфери теплопостачання, сучасний стан якої спричиняє загострення численних соціально-економічних проблем, пов’язаних, головним чином, з низькою якістю, надійністю, енерговитратністю теплопостачання. Основною причиною такого стану є високий рівень зносу основних фондів на всіх етапах технологічного циклу – від виробництва до споживання теплової енергії. Чинним законодавством визначена пріоритетність модернізації сфери теплопостачання, однак це потребує значного обсягу фінансових ресурсів на реалізацію відповідних інвестиційних проектів. Як показав аналіз, внутрішні джерела фінансування є вкрай обмеженими, використання іноземних коштів посилює фінансову залежність країни від зовнішніх запозичень. В цих умовах значну актуальність набуває пошук внутрішніх резервів фінансування, що обумовило ціль даного дослідження. Кінцевою метою стала розробка пропозицій з вдосконалення діючого механізму фінансового забезпечення реформування сфери теплопостачання за рахунок реалізації незадіяного на сьогодні резерву – коштів населення, що бажає і здатне витрачати власні заощадження та кошти на впровадження найбільш ефективної на сьогодні технології енергозбереження – ПТ. Як свідчить численний досвід, ця технологія дозволяє забезпечити індивідуальні потреби людини до теплозабезпечення при значному скороченні споживання природного газу, витрат населення на теплозабезпечення (при одночасному вирішенні проблеми тарифів), бюджетних коштів на компенсацію пільг, субсидій, різниці в тарифах, на фінансування інвестиційних проектів тощо.
В статье рассмотрены проблемы финансового обеспечения реформирования сферы теплоснабжения, современное состояние которой вызывает обострение многочисленных социально-экономических проблем, связанных, главным образом, с низким качеством, надежностью, энергозатратностью теплоснабжения. Основной причиной такого положения является высокий уровень износа основных фондов на всех этапах технологического цикла – от производства до потребления тепловой энергии. Действующим законодательством определена приоритетность модернизации сферы теплоснабжения, однако это требует значительного объема финансовых ресурсов на реализацию соответствующих инвестиционных проектов. Как показал анализ, внутренние источники финансирования крайне ограничены, использование иностранных средств усиливает финансовую зависимость страны от внешних заимствований. В этих условиях значительную актуальность приобретает поиск внутренних резервов финансирования, что обусловило цель данного исследования. Конечной целью стала разработка предложений по совершенствованию действующего механизма финансового обеспечения реформирования сферы теплоснабжения за счет реализации, незадействованного на сегодня, резерва – средств населения, желающего и способного тратить собственные сбережения и средства на внедрение наиболее эффективной на сегодня технологии энергосбережения – ПТ. Как показывает многочисленный опыт, эта технология позволяет обеспечить индивидуальные потребности человека в тепле при значительном сокращении потребления природного газа, расходов населения на тепло (при одновременном решении проблемы тарифов), бюджетных средств на компенсацию льгот, субсидий, разницы в тарифах, на финансирование инвестиционных проектов и т.п.
The problems of financial support for reforming the heat supply sphere are discussed in the article. The current state of heat supply sphere causes aggravation of many socio-economic problems, connected with low quality, low reliability and excessive power consumption of heat supply system. The main reason for this is the high level of depreciation of main funds at all stages of the production cycle – from production to consumption of heat energy. The current legislation defined the priority of modernization of heat supply sphere, but it requires the significant amount of financial resources for the implementation of relevant investment projects. Due to the analysis the domestic sources of financial support are very limited, but the use of foreign funds increases the financial dependence on external borrowings. This situation provides a high relevance of searching for domestic funds and it became the main objective of this research. The final goal was to make a set of suggestions on improving the current mechanism of financial support for reforming the heat supply sphere at the expense of implementation of reserve not being involved nowadays, namely, public funds. People are eager and able to spend their own savings to introduce the most effective modern energy saving technology – per-apartment heating. According to the wide experience, this technology meets each person needs in heat with a significant reduction of natural gas consumption spent on heating (including solving the problem of energy tariffs), budget funds for compensation benefits, subsidies, difference in fees, for finance investment projects, etc.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1833
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian