Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Демографічні детермінанти формування та використання людського капіталу в Україні: диференційний аналіз та прогноз

Назва:

(Title)

Демографічні детермінанти формування та використання людського капіталу в Україні: диференційний аналіз та прогноз

Автори:

(Authors)

Мельничук, Дмитро Петрович
Мельничук, Дмитрий Петрович
Melnychuk, Dmytro Petrovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Мельничук Д. Демографічні детермінанти формування та використання людського капіталу в Україні: диференційний аналіз та прогноз [Електронний ресурс] / Дмитро Мельничук // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 185-193. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14mdpatp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Демографические детерминанты формирования и использования человеческого капитала в украине: дифференциальный анализ и прогноз
Demographic determinants of formation and use of human capital in Ukraine: differential analysis and forecast

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

314.06

Ключові слова:

(Key words)

людський капітал
демореальність
демографічні процеси
народжуваність
смертність
міграція
старіння населення
human capital
demo-reality
demographic processes
fertility
mortality
migration
population aging


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Стаття присвячена проблемі, яка є чи не найменш дослідженою у вітчизняній економічній науці: впливу демографічних процесів на перспективи нагромадження та результативність використання людського капіталу. Автором аргументовано, що концентрація уваги виключно у площині якості освіти та професійної підготовки, що притаманне переважній більшості наукових досліджень, мінімізує ефективність управління людським капіталом як економічним активом. Саме людина виступає демографічним базисом нагромадження людського капіталу, а тому особливості перебігу таких демографічних процесів, як народжуваність, смертність, міграція, утворення та розпад сімей, заслуговують на ретельний аналіз. Відповідно, основні завдання дослідження, результати якого викладені у статті, пов’язані з уточненням впливу демографічної ситуації на результативність формування та використання людського капіталу. Встановлено, що, через демографічну кризу, в Україні значно погіршилися вихідні умови нагромадження людського капіталу на всіх рівнях економічної системи. Обґрунтовано, що оновлення курсу демографічної політики є запорукою підвищення ефективності соціальних інвестицій та оптимізації відносин у різних сферах суспільного життя.
Статья посвящена проблеме, которая является едва ли не самой малоисследованной в отечественной экономической науке: влиянию демографических процессов на перспективы накопления и результативность использования человеческого капитала. Автором аргументировано, что концентрация внимания исключительно в плоскости качества образования и профессиональной подготовки, что присуще подавляющему большинству научных исследований, минимизирует эффективность управления человеческим капиталом как экономическим активом. Именно человек выступает демографическим базисом накопления человеческого капитала, а потому особенности таких демографических процессов, как рождаемость, смертность, миграция, создание и распад семей, требуют тщательного анализа. Соответственно, основные задачи исследования, результаты которого изложены в статье, связаны с уточнением влияния демографической ситуации на результативность формирования и использования человеческого капитала. Установлено, что, из-за демографического кризиса, в Украине значительно ухудшились исходные условия накопления человеческого капитала на всех уровнях экономической системы. Обосновано, что обновление курса демографической политики является залогом повышения эффективности социальных инвестиций, а также оптимизации отношений в различных сферах общественной жизни.
The article deals with the problem that is little investigated in domestic economics. It assesses the impact of demographic processes on the prospects of accumulation and productivity of human capital. The author argues that focusing only in the quality of education and training that is inherent in most modern research, minimizes the effectiveness of human capital management as an economic asset. A man is a demographic basis of human capital accumulation. Accordingly, the particular demographic processes such as fertility, mortality, migration, development and disintegration of families, require careful analysis. The main objectives of the study related to the specification of the impact of demographic situation on the effectiveness of formation and use of human capital. It was found that due to the increasing demographic crisis in Ukraine initial conditions of accumulation of human capital at all levels of the economic system deteriorated significantly. It was substantiated that the renovation of demographic policy is a key factor for improving the efficiency of social investment; it also causes optimization of relations in various spheres of social interaction.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3046
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf


Використана література:
1. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки : [монографія] / О.А. Грішнова. – К.: Т-во «Знання», 2001. – 254 с.
2. Демография : [Учебник] / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.: Изд-во РАГС, 2003. – 384 с.
3. Населення України. Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів : [колективна монографія]. – К.: АДЕФ-Україна, 2008. – 288 с.
4. Статистичний щорічник України за 2011 рік. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2013. – 558 с.
5. Україна на шляху до п’ятнадцятої річниці Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку: Стан реалізації Україною Програми дій МКНР протягом 1994-2009 рр. / [Лібанова Е., Курило І. та ін.]. – К.: «День Печати», 2009. – 123 с.
6. Melnychuk D.P. Demographic processes in the XXI century: the specific features and peculiarities of impact on the sphere of human capital / D.P. Melnychuk // Демографія та соціальна економіка. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2014. – № 1(21).
REFERENCES
1. Hrishnova O.A. Human capital: forming in the system of education and professional training [Lyuds'kyy kapital: formuvannya v systemi osvity i profesiynoyi pidhotovky]. Kyiv, Znannya, 2001, 254 p. (in Ukrainian)
2. Demography [Demografiya]. Pod obshh. red. N.A. Volgina. Moscow, RAGS, 2003, 384 p. (in Russian)
3. Population of Ukraine. Fertility in Ukraine in the context of social-transformational processes [Naselennya Ukrayiny. Narodzhuvanist' v Ukrayini u konteksti suspil'no-transformatsiynykh protsesiv]. Kyiv, ADEF-Ukraina, 2008, 288 p. (in Ukrainian)
4. Statistical Yearbook of Ukraine for 2011 [Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2011 rik]. Kyiv, Avgust Treid, 2013, 558 p. (in Ukrainian)
5. Ukraine on the way to the fifteenth anniversary of the International conference on population and development: State of performing the program of actions of the ICPD during 1994–2009 [Ukrayina na shlyakhu do p"yatnadtsyatoyi richnytsi Mizhnarodnoyi konferentsiyi z narodonaselennya ta rozvytku: Stan realizatsiyi Ukrayinoyu Prohramy diy MKNR protyahom 1994-2009 rr.]. Kyiv, Den' Pechaty, 2009, 132 p. (in Ukrainian)
6. Melnychuk D.P. Demographic processes in the XXI century: the specific features and peculiarities of impact on the sphere of human capital. Demography and social economy, Kyiv, 2014, No. 1(21).
Використана література:
1. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки : [монографія] / О.А. Грішнова. – К.: Т-во «Знання», 2001. – 254 с.
2. Демография : [Учебник] / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.: Изд-во РАГС, 2003. – 384 с.
3. Населення України. Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів : [колективна монографія]. – К.: АДЕФ-Україна, 2008. – 288 с.
4. Статистичний щорічник України за 2011 рік. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2013. – 558 с.
5. Україна на шляху до п’ятнадцятої річниці Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку: Стан реалізації Україною Програми дій МКНР протягом 1994-2009 рр. / [Лібанова Е., Курило І. та ін.]. – К.: «День Печати», 2009. – 123 с.
6. Melnychuk D.P. Demographic processes in the XXI century: the specific features and peculiarities of impact on the sphere of human capital / D.P. Melnychuk // Демографія та соціальна економіка. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2014. – № 1(21).

REFERENCES
1. Hrishnova O.A. Human capital: forming in the system of education and professional training [Lyuds'kyy kapital: formuvannya v systemi osvity i profesiynoyi pidhotovky]. Kyiv, Znannya, 2001, 254 p. (in Ukrainian)
2. Demography [Demografiya]. Pod obshh. red. N.A. Volgina. Moscow, RAGS, 2003, 384 p. (in Russian)
3. Population of Ukraine. Fertility in Ukraine in the context of social-transformational processes [Naselennya Ukrayiny. Narodzhuvanist' v Ukrayini u konteksti suspil'no-transformatsiynykh protsesiv]. Kyiv, ADEF-Ukraina, 2008, 288 p. (in Ukrainian)
4. Statistical Yearbook of Ukraine for 2011 [Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2011 rik]. Kyiv, Avgust Treid, 2013, 558 p. (in Ukrainian)
5. Ukraine on the way to the fifteenth anniversary of the International conference on population and development: State of performing the program of actions of the ICPD during 1994–2009 [Ukrayina na shlyakhu do p"yatnadtsyatoyi richnytsi Mizhnarodnoyi konferentsiyi z narodonaselennya ta rozvytku: Stan realizatsiyi Ukrayinoyu Prohramy diy MKNR protyahom 1994-2009 rr.]. Kyiv, Den' Pechaty, 2009, 132 p. (in Ukrainian)
6. Melnychuk D.P. Demographic processes in the XXI century: the specific features and peculiarities of impact on the sphere of human capital. Demography and social economy, Kyiv, 2014, No. 1(21).
 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian