Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Стратегічні альянси як інструмент міжнародного співробітництва у сфері високих технологій

Назва:

(Title)

Стратегічні альянси як інструмент міжнародного співробітництва у сфері високих технологій

Автори:

(Authors)

Охріменко, Оксана Онуфріївна
Охрименко, Оксана Онуфриевна
Okhrimenko, Oksana Onufriivna
Чернюк, Віталій Іванович
Чернюк, Виталий Иванович
Cherniuk, Vitalii Ivanovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Охріменко О. Стратегічні альянси як інструмент міжнародного співробітництва у сфері високих технологій [Електронний ресурс] / О. Охріменко, В. Чернюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 5-12. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14ooosvt.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Стратегические альянсы как инструмент международного сотрудничества в сфере высоких технологий
Strategic alliances as instrument of international cooperation in the field of high-tech

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

330.3:339.1:334

Ключові слова:

(Key words)

міжнародне співробітництво
високі технології
стратегія
стратегічні альянси
інновації
international cooperation
high-tech
strategy, strategic alliances
innovations


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Стаття присвячена проблемам та перспективам міжнародного співробітництва підприємств України у сфері високих технологій. Розкрито форми співпраці. Проаналізовано тенденції створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності в Україні, а також розвиток науки та технологій у розвинених країнах світу. Приведено авторське трактування поняття стратегії міжнародного співробітництва. Розглянуто механізм функціонування стратегічних альянсів та його застосування вітчизняними підприємствами з метою виходу на зарубіжні ринки. Визначено основні напрямки вдосконалення стратегії міжнародного співробітництва підприємств у сфері високих технологій. Метою дослідження є поглиблення розуміння міжнародного співробітництва у сфері високих технологій у контексті інтеграційних процесів задля розробки стратегічних принципів реалізації спільних проектів на засадах паритетності та ефективності діяльності.
Статья посвящена проблемам и перспективам международного сотрудничества предприятий Украины в сфере высоких технологий. Раскрыты формы сотрудничества. Проанализированы тенденции создания и использования передовых технологий и объектов права интеллектуальной собственности в Украине, а также развитие науки и технологий в развитых странах мира. Приведена авторская трактовка понятия стратегии международного сотрудничества. Рассмотрен механизм функционирования стратегических альянсов и его применение отечественными предприятиями с целью выхода на зарубежные рынки. Определены основные направления совершенствования стратегии международного сотрудничества предприятий в сфере высоких технологий. Целью исследования является углубление понимания международного сотрудничества в сфере высоких технологий в контексте интеграционных процессов с целью разработки стратегических принципов реализации совместных проектов с учетом критериев паритетности и эффективности деятельности.
The article is devoted to the problems and prospects of international cooperation of enterprises of Ukraine in the sphere of high-tech. The forms of collaboration are exposed. The tendencies of creation and use of front-rank technologies and objects of intellectual ownership right in Ukraine are analysed. The development of science and technologies in the developed countries of the world are also analysed. An author interpretation of concept of international cooperation strategy is produced. The mechanism of functioning of strategic alliances and his application by domestic enterprises with the purpose of going into foreign markets is considered. Basic directions of perfection strategy of enterprises international cooperation in the sphere of high-tech are determined. The research purpose is the deepening of understanding of international cooperation in the sphere of high-tech in the context of integration processes with the purpose of strategic principles development of joint projects realization taking into account the criteria of parity and efficiency of activity.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3028
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf

 

Використана література:

1. Васильєв О.А. Роль вітчизняної науки та високих технологій у входженні України до Європейського інтеграційного простору / О.А.Васильєв. – Віче. Журнал Верховної Ради України. – 2009. – №16. – С. 14-16.

2. Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко /. – К.: Знання України, 2002. – 336 с.

3. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Харків : Константа, 2006. – 272 с.

4. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. Впровадження інновацій на промислових підприємствах [Електронний ресурс] . – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

5. Махова Г.В. Управління стратегічними партнерствами підприємств / Г.В. Махова // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. — Спец. вип. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. – Ч. 1. – К. : КНЕУ, 2012.

6. Сухоруков А.І. Проблеми розвитку високотехнологічних підприємств України [Електронний ресурс] / А.І.Сухоруков, Є.В.Белашов. Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – Режим доступу: http://www.niisp.org.ua/suhoru~1.pdf.

7. Уоллес Р.Л. Стратегические альянсы в бизнесе / Р. Л. Уоллес. – М.: Добрая книга, 2005. − 288 с.

8. Ходикіна В.В. Стратегічні аспекти активізації й підвищення ефективності міжнародного науково-технічного співробітництва України / В.В. Ходикіна // Вісник Донецького університету / Серія В. Економіка й право. – Донецький НУ, 2010. – №1. – С. 133-140.

9. Chia-Ling Liu. Understanding the impact of relational capital and organizational learning on alliance outcome / Chia-Ling Liu, Pervez N. Ghauri, Rudolf R. Sinkovics, World Business, 2010.

10. Hamel G. Competition forcompetence and inter-partner learning within international strategic alliances / G. Hamel // Strategic Management Journal. – №12. – P. 83-103.

11. Kogut B. Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the multinational corporation / B. Kogut, U. Zander // Journal of the Internstional Bussiness Studies. – 1993. – № 24. – P.625-645.

12. Quelin B. Appropriability and the creation of new capabilities through strategic alliances / B. Quelin // Strategic Learning and Knowledge Management, Chichester:Wiley. – 1997. – P.139-160.

13. Todeva T. Strategic alliances and models of collaboration / T. Todeva, D. Knoke // Management Decision, 2005. – Vol 43:1. – P. 34-49.

 

REFERENCES

1. Vasylyev O.A. The role of national science and technology in Ukraine joining in the European integration space [Rol' vitchyznyanoi' nauky ta vysokyh tehnologiy u vhodzhenni Ukrayiny do Yevropeys'kogo integraciynogo prostoru]. Viche. Journal of the Verkhovna Rada of Ukraine – Viche. Zhurnal Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2009, No. 16, pp. 14-16.

2. Halchynskyy A.S., Heyets V.M., Kinah A.K., Seminozhenko V.P. Innovation Strategy of the Ukrainian reforms [Innovatsiyna stratehiya ukrayins'kykh reform]. Kyiv, Znannja Ukrayiny, 2002. 336 p.

3. Heyets V.M. Innovative perspectives of Ukraine [Innovatsiyni perspektyvy Ukrayiny]. Kharkiv,Constant, 2006. 272 p.

4. State Statistics Service of Ukraine. Official Site. Innovating in industrial [Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Ofitsiynyy sayt. Vprovadzhennya innovatsiy na promyslovykh pidpryyemstvakh], available at: www.ukrstat.gov.ua

5. Makhova G.V. Managing of the strategic partnerships of the enterprises [Upravlinnya stratehichnymy partnerstvamy pidpryyemstv]. Formation of the market economy: Coll. sciences. etc. - Spec. issue. Strategic imperatives of modern management: in 2 Part, Part 1, Kyiv, MBK, 2012.

6. Sukhorukov A.I. Problems of development of high-tech enterprises of Ukraine [Problemy Problemy rozvytku vysokotekhnolohichnykh pidpryyemstv Ukrayiny]. Natsional'nyy instytut problem mizhnarodnoyi bezpeky, available at: http://www.niisp.org.ua/suhoru ~ 1.pdf.

7. Wallace R.L. Strategic alliances in business [Strategicheskie al'yansy v biznese]. Moscow, Dobraja kniga, 2005. p. 288.

8. Hodykina V. Strategic aspects of the intensify and improve the efficiency of the international scientific and technical cooperation of Ukraine [Stratehichni aspekty aktyvizatsiyi y pidvyshchennya efektyvnosti mizhnarodnoho naukovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva Ukrayiny]. Visnyk Donets'koho universytetu. Seriya V. Ekonomika y pravo – Bulletin of Donetsk University. Series B. Economics and Law, Donetsk NU, 2010, No. 1, pp. 133-140.

9. Chia-Ling Liu, Pervez N. Ghauri, Rudolf R. Sinkovics. Understanding the impact of relational capital and organizational learning on alliance outcome. World, 2010.

10. Hamel G. Competition forcompetence and inter-partner learning within international strategic alliances. Strategic Management Journal, No.12, pp. 83-103.

11. Kogut B., Zander U. Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the multinational corporation. Journal of the Internstional Bussiness Studies, 1993, No. 24, pp. 625-645.

12. Quelin B. Appropriability and the creation of new capabilities through strategic alliances. Strategic Learning and Knowledge Management, Chichester, Wiley, 1997, pp. 139-160.

13.Todeva T., Knoke D. Strategic alliances and models of collaboration. Management Decision, 2005, Vol. 43, No. 1, pp. 34-49.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian