Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Шляхи зміцнення позицій вітчизняних банків на ринку банківських послуг України

Назва:

(Title)

Шляхи зміцнення позицій вітчизняних банків на ринку банківських послуг України

Автори:

(Authors)

Владимир, Ольга Михайлівна
Владимир, Ольга Михайловна
Vladymyr, Olha Mykhajlivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Владимир О. Шляхи зміцнення позицій вітчизняних банків на ринку банківських послуг України [Електронний ресурс] / Ольга Владимир // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 221-232. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14vombpu.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Пути укрепления позиций отечественных банков на рынке банковских услуг Украины
The ways of strengthening positions of domestic banks on Ukrainian banking services market

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

336.71

Ключові слова:

(Key words)

банківська система
вітчизняні банки
іноземний капітал
грошово-кредитна політика
ринок банківських послуг
банківська діяльність
banking system
domestic banks
foreign capital
monetary policy
banking services market
banking activity


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті охарактеризовано сучасні тенденції розвитку банківського бізнесу. Проаналізовано показники та основні проблеми розвитку банківської системи України, визначено позитивний та негативний вплив на неї процесів глобалізації. Визначено необхідність та можливі шляхи зміцнення позицій вітчизняних банків. Обґрунтовано необхідність підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків шляхом реорганізаційних перетворень: утворення вітчизняних як банківських, так і небанківських (на основі банку) холдингів, створення тимчасових об’єднань вітчизняних та іноземних банків з метою обслуговування конкретних проектів міжнародного чи інноваційного характеру. Наголошено на необхідності підвищення професіоналізму ведення вітчизняного банківського бізнесу, шляхом вдосконалення методів та підвищення якості обслуговування клієнтів, впровадження нових операцій та нових технологій ведення банківської діяльності. Запропоновано заходи щодо стимулювання та зацікавлення комерційних банків у прийнятті участі у фінансуванні проектів інноваційного розвитку підприємств
В статье охарактеризованы современные тенденции развития банковского бизнеса. Проанализированы показатели и основные проблемы развития банковской системы Украины, определено позитивное и негативное влияние на нее процессов глобализации. Определена необходимость и возможные пути укрепления позиций отечественных банков. Обоснована необходимость повышения уровня капитализации отечественных банков путем реорганизационных преобразований: образование отечественных как банковских, так и небанковских (на основе банка) холдингов, создание временных объединений отечественных и иностранных банков с целью обслуживания конкретных проектов международного или инновационного характера. Отмечена необходимость повышения профессионализма ведения отечественного банковского бизнеса, путем совершенствования методов и повышение качества обслуживания клиентов, внедрение новых операций и новых технологий ведения банковской деятельности. Предложены меры по стимулированию коммерческих банков в принятии участия в финансировании проектов инновационного развития предприятий.
Modern tendencies of development the banking business is described in the article. Indicators and the main problems of development of Ukrainian banking system been analyzed. The positive and negative influence of globalization processes specified. The necessity and possible ways to strengthen the position of domestic banks is soundly. The necessity of raising the level of domestic banks capitalization through reorganization changes such as the domestic bank and non-bank holding companies formation, temporary associations of domestic and foreign banks in order to serve specific international or innovative projects is well-grounded in this article. The positive aspects of domestic banks consolidation are named. Some of them: strengthening of the bank’s financial stability, increased the opportunities for compliance with regulatory requirements and fulfillment of regulatory measures taken by the National Bank of Ukraine, development of market conditions, rising of competitive struggle, improving of banking services, expanding the range of foreign exchange services and reduce their costs, raise barriers to entry of weak players at market. The negative consolidation of banks named the danger of monopolization of the market. The necessity of improvement in the professionalism of doing domestic banking business through using the effective methods of customers service, new operations and new technologies in banking activities is emphasized. The measures to stimulate and interest of commercial banks in taking part in the financing of innovation projects enterprise development are proposed.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3075
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf

Використана література:

1. Верников А. В. Иностранные банки и качество корпоративного управления / А. В. Верников // Деньги и кредит. – 2004. – № 9. – C. 14–18.

2. Deutsche Bank став найбільшим банком Європи за активами // Економічна правда – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2012/03/27/319891/.

3. Основні показники діяльності банків України на 1 травня 2013 року // Вісник Національного банку України. – 2013. – №6. C.45.

4. Основні показники діяльності банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807.

5. Дані фінансової звітності банків України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097.

6. Владимир О. М. Банки в системі організації валютних відносин в умовах ринкових трансформацій економіки України: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.08 / Владимир Ольга Михайлівна. – Тернопіль, 2013. – 196 с.

7. Корнилюк Р. Іноземні банки в Україні: виживають сильніші / Роман Корнилюк // Реальна економіка 30.01.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://real-economy.com.ua/publication/22/33205.html.

8. Відхід з України іноземних банків знижує стійкість банківської системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=3902.

9. Вихід іноземного капіталу з банківської системи України призведе до її занепаду – О.Соскін / Українські національні новини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/566836-vihid-inozemnogo-kapitalu-z-bankivskoyi-sistemi-ukrayini-prizvede-do-yiyi-zanepadu-%E2%80%93-o.soskin

10. Довідник банківських установ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/search.

11. Корнилюк Р. В. Ретроспективний аналіз діяльності іноземних банків в Україні / Р. В. Корнилюк // Економіка і регіон. – 2010. – № 3(26). – С. 146-152.

12. Інформація про власників істотної участі у банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document ?id=51343.

13. Перелік банків України, які знаходяться на ліквідації за станом на 28.08.2013 – [Електронний]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097.

14. Іноземні банки в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bankografo.com/inozemniy-kapital-v-bankah-ukrayini-statistika-za-2000-2012-roki.html.

15. Швейцарію покидають іноземні банки // Ukrainian journal Економіст [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-ekonomist.com/2757-shveycaryu-pokidayut-nozemn-banki.html.

16. World economic and Financial Surveys Global Financial Stability Report. Market Developments and issues April 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2007/01/index.htm.

17. Черкашина К. Ф. Підвищення рівня капіталізації банків як передумова інтеграції до європейського фінансового ринку / К. Ф. Черкашина // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 3 (45). – C. 49–55.

18. Довгань. Ж. Взаємозв’язок рівня концентрації капіталу в банківській системі України та її фінансової стійкості / Ж. Довгань. // Наука й економіка. – 2013. – №1 – С.7-15.

19. Кириченко М. Інтернаціоналізація банківської діяльності: досвід країн Центрально-Східної Європи і перспективи для України / М. Кириченко // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 8. – С. 25–28.

 

REFERENCES

1. Vernikov A. V Foreign banks and quality of corporate management. [Inostrannye banki i kachestvo korporativnogo upravleniya]. Den'gi i kredit – Money and credit. 2004, No 9, pp. 14 –18.

2. Deutsche Bank was the largest bank of Europe by assets. [Deutsche Bank stav naybil'shym bankom Yevropy za aktyvamy]. Ekonomichna pravda – Economic Truth, available at:

http://www.epravda.com.ua/news/2012/03/27/319891/.

3. The main indicators of banks activities in Ukraine on May 1, 2013. [Osnovni pokaznyky diyal'nosti bankiv Ukrayiny na 1 travnya 2013 roku]. Visnyk Natsional'noho banku Ukrayiny – Bulletin of the National Bank of Ukraine. 2013, No 6, p. 45.

4. The main indicators of banks activities. [Osnovni pokaznyky diyal'nosti bankiv], available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807.

5. The data of financial statements of banks in Ukraine. [Dani finansovoyi zvitnosti bankiv Ukrayiny], available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097.

6. Vladymyr O. M. Banks in the system of the currency relationships organization in the conditions of the market transformations of the Ukrainian economy. Thesis for the candidate degree of economic sciences: 08.00.08. [Banky v systemi orhanizatsiyi valyutnykh vidnosyn v umovakh rynkovykh transformatsiy ekonomiky Ukrayiny: Dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata ekonomichnykh nauk: 08.00.08]. Ternopil, 2014, p. 196 c.

7. Kornylyuk R. Foreign banks in Ukraine: survive stronger. [Inozemni banky v Ukrayini: vyzhyvayut' syl'nishi]. Real'na ekonomika – Real economy, available at: http://real-economy.com.ua/publication/22/33205.html.

8. Departure from Ukraine of foreign banks reduces the stability of the banking system. [Vidkhid z Ukrayiny inozemnykh bankiv znyzhuye stiykist' bankivs'koyi systemy], available at: http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=3902.

9. The output of foreign capital from the banking system of Ukraine will lead to its decline - O.Soskin. [Vykhid inozemnoho kapitalu z bankivs'koyi systemy Ukrayiny pryzvede do yiyi zanepadu – O.Soskin]. Ukrayins'ki natsional'ni novyny – Ukrainian National News, available at: http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/566836-vihid-inozemnogo-kapitalu-z-bankivskoyi-sistemi-ukrayini-prizvede-do-yiyi-zanepadu-%E2%80%93-o.soskin

10. Directory of Ukraine banks. [Dovidnyk bankivs'kykh ustanov Ukrayiny], available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/search.

11. Kornylyuk R. V. Retrospective analysis of activity of foreign banks in Ukraine. [Retrospektyvnyy analiz diyal'nosti inozemnykh bankiv v Ukrayini]. Ekonomika i rehion – Economy and region. 2010, No 3(26), pp. 146 –152.

12. The information about the owners of a qualifying holding in the bank. [Informatsiya pro vlasnykiv istotnoyi uchasti u banku], available at: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document ?id=51343.

13. The list of banks in Ukraine that are in liquidation as at 28/08/2013. [Perelik bankiv Ukrayiny, yaki znakhodyat'sya na likvidatsiyi za stanom na 28.08.2013], available at:

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097.

14. The foreign banks in Ukraine. [Inozemni banky v Ukrayini], available at: http://bankografo.com/inozemniy-kapital-v-bankah-ukrayini-statistika-za-2000-2012-roki.html

15. Switzerland leaving the foreign banks. [Shveytsariyu pokydayut' inozemni banky]. Ukrainian journal Ekonomist – Ukrainian journal The Economist, available at: http://ua-ekonomist.com/2757-shveycaryu-pokidayut-nozemn-banki.html

16. World economic and Financial Surveys Global Financial Stability Report. Market Developments and issues April, available at: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2007/01/index.htm.

17. Cherkashyna K. F. Increasing the level bank capitalization as a precondition for the integration to the European financial market. [Pidvyshchennya rivnya kapitalizatsiyi bankiv yak peredumova intehratsiyi do yevropeys'koho finansovoho rynku]. Aktual'ni problemy ekonomiky – Actual problems of economy. 2005. – No 3 (45). – pp. 49–55.

18. Dovhan. J. Interrelation the level the concentration of capital in the banking system of Ukraine and its financial stability. [Vzayemozv"yazok rivnya kontsentratsiyi kapitalu v bankivs'kiy systemi Ukrayiny ta yiyi finansovoyi stiykosti]. Nauka y ekonomika – Science and Economics. 2013. – No 1 – pp.7-15.

19. Kyrychenko M. Internationalization banking activity: the experience of Central and Eastern Europe and the prospects for Ukraine. [Internatsionalizatsiya bankivs'koyi diyal'nosti: dosvid krayin Tsentral'no-Skhidnoyi Yevropy i perspektyvy dlya Ukrayiny]. Visnyk Natsional'noho banku Ukrayiny – Bulletin of the National Bank of Ukraine. 2006, No 8, pp. 25-28.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian