Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Індустріальні парки – інноваційний вектор розвитку промислового виробництва

Назва:

(Title)

Індустріальні парки – інноваційний вектор розвитку промислового виробництва

Автори:

(Authors)

Малюта, Людмила Ярославівна
Малюта, Людмила Ярославовна
Malyuta, Lyudmyla Yaroslavivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Малюта Л. Індустріальні парки – інноваційний вектор розвитку промислового виробництва [Електронний ресурс] / Людмила Малюта // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 264-276. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14mlyrpv.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Индустриальные парки – инновационный вектор развития промышленного производства
Industrial parks as an innovative vector of industrial production development

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

330.14
658.5

Ключові слова:

(Key words)

бізнес
державна підтримка
індустріальний парк
інвестиції
інновації
ефективність
промислове виробництво
регіон
стратегічний розвиток
управління
фактори успіху
business
government support
industrial park
innovation
efficiency
industrial production
the region's strategic development
management
success factors


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розкрито актуальність проблеми створення і організації діяльності індустріальних парків як інноваційної структури для забезпечення розвитку промислового виробництва та бізнесу. Висвітлено етимологічне значення індустріальних парків в сучасних умовах господарювання, передумови та основні етапи їх створення в Україні. Зазначено, що механізм створення індустріального парку – як інструменту розвитку бізнесу, забезпечує збільшення клієнтської бази, розширення ринків, побудову і розвиток партнерства. Визначено основних суб’єктів даного інноваційного утворення, основні та конкурентні ознаки ІП, умови та вигоди від інвестування кожного учасника проекту. Побудовано модель прийняття управлінського рішення по створенню індустріального парку та сформовано ключові фактори успіху й ефективності даних підприємницьких структур. Проаналізовано законодавчу базу, можливі умови фінансування та напрями державної підтримки індустріальних парків. Розглянуто конкретні приклади їх створення в окремих регіонах України, визначено переваги й недоліки даних інноваційних структур.
В статье раскрыты актуальность проблемы создания и организации деятельности индустриальных парков как инновационной структуры для обеспечения развития промышленного производства и бизнеса. Рассмотрено этимологическое значение индустриальных парков в современных условиях хозяйствования, предпосылки и основные этапы их создания в Украине. Отмечено, что механизм создания индустриального парка – как инструмента развития бизнеса, обеспечивает увеличение клиентской базы, расширение рынков, построение и развитие партнерства. Определены основные субъекты данной инновационной структуры, основные и конкурентные признаки ИП, условия и выгоды от инвестирования каждого участника проекта. Построена модель принятия управленческого решения по созданию индустриального парка, сформированы ключевые факторы успеха и эффективности данных предпринимательских структур. Проанализирована законодательная база, возможные условия финансирования и направления государственной поддержки индустриальных парков. Рассмотрены конкретные примеры их создания в отдельных регионах Украины, определены преимущества и недостатки данных инновационных структур.
The urgent problem of industrial parks foundation and their activity organization as an innovative structure to provide industrial production and business development has been considered. Etymological role of industrial parks under present economic conditions, preconditions and main stages of their creation in Ukraine have been described. It’s mentioned that the mechanism of industrial parks foundation as a business development instrument provides the customers number increase, markets extension, partnership building and development. The main subjects of the above-mentioned innovative formation, fundamental and competitive features of IP, conditions and advantages of every project participant investing have been determined. A model of managerial decision making about IP foundation has been built. Key factors of success and efficiency of the above-mentioned entrepreneurship structures have been determined. Law basis, possible financing and state support conditions of IP have been analyzed. Some examples of their foundation in certain regions of Ukraine have been considered. Advantages and disadvantages of these innovative structures have been determined.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3100
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf

 

 

Використана література:
1. Закон України «Про індустріальні парки» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. –
№ 22, ст.212). – Режим доступу до ресурсу: http://rada.gov.ua.
2. Глаз K. Створення індустріальних парків в Україні: проблеми, перспективи, законодавчі ініціативи
[Електронний ресурс] / K. Глаз. – Режим доступу до ресурсу: http://investukraine.com.
3. Євтушенко C. П’ять індустріальних парків України підтвердили свої реєстрації [Електронний ресурс] /
C. Євтушенко. – Режим доступу до ресурсу: http://investukraine.com/uk/regions/industrial-parks.
4. Національний проект «Індустріальні парки України» – створення промислово-виробничої інфраструктури
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrproject.gov.ua.
5. Парки індустріального періоду як вид комерційної нерухомості [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
ресурсу: http://tupaol.com.
6. Федюк В. Діяльність Держінвестпроекту з підготовки до створення індустріальних парків в Україні
[Електронний ресурс] / Василь Федюк. – Режим доступу до ресурсу: http://investukraine.com.
REFERENCES
1. The Law of Ukraine "On industrial parks" [Zakon Ukrayiny «Pro industrial'ni parky»]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady
VVR, – 2013, No. 22, p. 212, available at: http://rada.gov.ua.
2. Hlaz K. Establishment of industrial parks in Ukraine: problems, prospects, legislative initiatives [Stvorennya
industrial'nykh parkiv v Ukrayini: problemy, perspektyvy, zakonodavchi initsiatyvy]. , available at:
3. Yevtushenko S. The five industrial parks Ukraine confirmed their registration [P"yat' industrial'nykh parkiv Ukrayiny
pidtverdyly svoyi reyestratsiyi]. , available at: http://investukraine.com/uk/regions/industrial-parks.
4. The National project "Industrial Parks of Ukraine" - the creation of industrial and manufacturing infrastructure
[Natsional'nyy proekt «Industrial'ni parky Ukrayiny» – stvorennya promyslovo-vyrobnychoyi infrastruktury]. ,
5. Parks industrial period as a kind of commercial real estate [Parky industrial'noho periodu yak vyd komertsiynoyi
nerukhomosti]. , available at: http://tupaol.com.
6. Fedyuk V. [Diyal'nist' Derzhinvestproektu z pidhotovky do stvorennya industrial'nykh parkiv v Ukrayini]. , available

 

Використана література:
1. Закон України «Про індустріальні парки» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. –№ 22, ст.212). – Режим доступу до ресурсу: http://rada.gov.ua. 
2. Глаз K. Створення індустріальних парків в Україні: проблеми, перспективи, законодавчі ініціативи [Електронний ресурс] / K. Глаз. – Режим доступу до ресурсу: http://investukraine.com. 
3. Євтушенко C. П’ять індустріальних парків України підтвердили свої реєстрації [Електронний ресурс] / C. Євтушенко. – Режим доступу до ресурсу: http://investukraine.com/uk/regions/industrial-parks. 
4. Національний проект «Індустріальні парки України» – створення промислово-виробничої інфраструктури [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrproject.gov.ua. 
5. Парки індустріального періоду як вид комерційної нерухомості [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://tupaol.com. 
6. Федюк В. Діяльність Держінвестпроекту з підготовки до створення індустріальних парків в Україні [Електронний ресурс] / Василь Федюк. – Режим доступу до ресурсу: http://investukraine.com.  

 

 

 

REFERENCES 
1. The Law of Ukraine "On industrial parks" [Zakon Ukrayiny «Pro industrial'ni parky»]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady VVR, – 2013, No. 22, p. 212, available at: http://rada.gov.ua. 
2. Hlaz K. Establishment of industrial parks in Ukraine: problems, prospects, legislative initiatives [Stvorennya industrial'nykh parkiv v Ukrayini: problemy, perspektyvy, zakonodavchi initsiatyvy]. , available at: http://investukraine.com. 
3. Yevtushenko S. The five industrial parks Ukraine confirmed their registration [P"yat' industrial'nykh parkiv Ukrayiny pidtverdyly svoyi reyestratsiyi]. , available at: http://investukraine.com/uk/regions/industrial-parks. 
4. The National project "Industrial Parks of Ukraine" - the creation of industrial and manufacturing infrastructure [Natsional'nyy proekt «Industrial'ni parky Ukrayiny» – stvorennya promyslovo-vyrobnychoyi infrastruktury]. , available at: http://www.ukrproject.gov.ua. 
5. Parks industrial period as a kind of commercial real estate [Parky industrial'noho periodu yak vyd komertsiynoyi nerukhomosti]. , available at: http://tupaol.com. 
6. Fedyuk V. [Diyal'nist' Derzhinvestproektu z pidhotovky do stvorennya industrial'nykh parkiv v Ukrayini]. , available at: http://investukraine.com.

 

  

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian