Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

SOCIAL JUSTICE VIOLATION AS A FACTOR OF THE IMBALANCE IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Title


SOCIAL JUSTICE VIOLATION AS A FACTOR OF THE IMBALANCE IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Authors

Vladymyr, Olha
Affiliation
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ruska str., 56, Ternopil, 46001, Ukraine e-mail: olhavlada@ukr.net PhD, Assoc. Prof., Doctoral, Department of Management of Innovation Activity and Services Industry

Bibliographic description:

(International)

Vladymyr, O. (2018). Porushennia sotsialnoi spravedlyvosti yak faktor dysbalansu rozvytku natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Social justice violation as a factor of the imbalance in the economic development of Ukraine]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 19, no. 2, pp. 132-150. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18 vomneu.pdf

Issue Date

dec-2018

Submitted date


sep-2018

Publisher

Ternopil Ivan Puluj National Technical University

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2018.02.132


UDC

304
349
364
JEL:  Е2
H00
Z13

Keywords


social
justice
social welfare
social policy
national economy
nominal and real GDP
subsidies
corruption
production
migration
purchasing power
wages
unemployment

pages


19

first page

132

last page

150

Abstract


The features of the origin and historical transformation of the definitions “social justice” and “social welfare” have been considered in the article. The main approaches and concepts of the interpretation of social justice are described. The sociological survey data concerning the understanding of social justice the population of Ukraine has been given. An analysis of the main macroeconomic indicators of Ukraine and the world has been carried out. Some of them are: GDP growth, government debt, price level, the minimum salary and living wage level, purchasing power of the population, unemployment level, labour migration, working day hours, and life expectancy and population growth. The main trends in the development of national production focusing on the export of raw materials and components, but not finished products, are considered. The hidden current policy problems of subsidizing the population of Ukraine have been revealed. The main reasons for the deterioration of the main macroeconomic indicators of Ukraine are considered and their negative impact on the level of social protection in the country is revealed. The existence of relationship and interdependence between the level of social development and the peculiarities of national economic development is proved. The direct influence of ineffective social policy on the national economic development has been shown. A series of measures in the social and economic spheres aimed at creating social justice in the country and ensuring a stable longterm development of the national economy of Ukraine are proposed.
URI 
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27327
ISSN:  2223-3822

 

Copyright owner


Socio-Economic Problems and the State
References:  1. Hrabovsky, S. Social justice: it really is and it is worth fighting for it [Sotsial'na spravedlyvist': vona spravdi ye i za neyi varto borotysya]. Radio Svoboda – Radio Liberty. Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/24905870.html
2. Firsov, M. V. & Studenova, E. H. (2001) Teoriya sotsialnoy raboty [Social work theory], Moskov, Humanity. ed. center VLADOS. Available at: https://stud.com.ua/38430/sotsiologiya/sotsialna_spravedlivist
3. Sotsial'na polityka i sotsial'na spravedlyvist' [Social policy and social justice]. Available at: http://studies.in.ua/socialna-polityka-derzhavy/3489-socalna-poltika-socalnaspravedlivst. html
4. Holovnina, O. H. Osnovy sotsial'noyi ekonomiky. Zasady sotsial'noyi spravedlyvosti v suspil'stvi: pidruchnyk [Fundamentals of Social Economics. Principles of social justice in society: a textbook], Kyiv, National transport. Univ., Aristey. Available at: https://pidruchniki.com/1475120653434/ekonomika/zasadi_sotsialnoyi_spravedlivost i_suspilstvi
5. Abisova, M A (2013) Evolyutsiya sotsial'no-filosofs'kykh pohlyadiv na problemu sotsial'noyi nerivnosti: antychnist' ta seredn'ovichchya [Evolution of socio-philosophical views on the problem of social inequality: antiquity and the Middle Ages]. Visnyk natsional'noho aviatsiynoho universytetu – Bulletin of the National Aviation University. Available at: file:///C:/Temp/Vnau_f_2013_2_8.pdf
6. Latynina, Yu. L. (1992) Sotsializm: Fenomen XX veka ili podsoznaniye kultury? [Socialism: The Phenomenon of the 20th Century or the Subconscious of Culture?]. Novyy krug.
7. Sotsial'na spravedlyvist': istoriya ta suchasnist'. Za materialamy sotsial'noekonomichnoho departamentu aparatu FPU [Social justice: history and modern times. On the materials of the socio-economic department of the apparatus of the FPU]. Available at: https://pon.org.ua/novyny/1115-socialna-spravedlivist-istoriya-isuchasnist. html
8. Broyka, A. A. (2017) Makroekonomichni pokaznyky yak indykatory sotsial'noekonomichnoho rozvytku krayiny [Macroeconomic indicators as indicators of socioeconomic development of the country]. Suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku ekonomiky, obliku, finansiv ta upravlinnya v Ukrayini ta sviti: zbirnyk tez dopovidey Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Poltava: TSFEND, – pp. 34-36.
9. Klividenko, L. M. (2016) Suchasni problemy doslidzhennya makroekonomichnykh pokaznykiv u konteksti rozvytku ekonomiky [Modern problems of research the macroeconomic indicators in the context of economic development]. Hroshi, finansy i kredyt [Money, finance and credit], pp. 804–808.
10. Informatsiynyy sayt Minfin [Information site of the Ministry of Finance]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
11. Spisok stran po VVP (nominal) na dushu naseleniya [List of countries by GDP (nominal) per capita]. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki
12. Vladymyr, O. M. (2017) Ob"yektyvna neobkhidnist' zabezpechennya polityky staloho rozvytku ekonomiky krayiny [Objective necessity of ensuring the policy of sustainable development of the country's economy]. Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-economic problems and the state], Vol. 2 (17), pp.13-29, Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vomrek.pdf
13. Ukrayina: z tret'oho svitu v pershyy [Ukraine: From the Third World to the First]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=DXTroO0d5js
14. Khayetska, O. P. & Wertelecki, M. V. Analiz dynamiky VVP Ukrayiny ta inshykh krayin svitu [Analysis of the dynamics of GDP of Ukraine and other countries of the world]. Efektyvna ekonomika [Effective economy]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/60.pdf
15. Kupivel'na spromozhnist' ukrayintsiv v 2017 rotsi stala naybil'shoyu z 2009 roku [The purchasing power of Ukrainians in 2017 has become the largest since 2009] Available at: https://ibigdan.livejournal.com/21977027.html
16. Kupivel'na spromozhnist' ukrayintsiv vse bil'she padaye [The purchasing power of Ukrainians is falling more and more], available at: https://antikor.com.ua/articles/70185- kupiveljna_spromohnistj_ukrajintsiv_vse_biljshe_padaje
17. Bezrobittya v Ukrayini ta sviti. I kvartal 2018 roku [Unemployment in Ukraine and in the world. I quarter of 2018]. Available at: http://edclub.com.ua/analityka/bezrobittya-vukrayini- ta-sviti-i-kvartal-2018-roku
18. Vladymyr, O. M. (2018) Prykhovani problemy polityky subsyduvannya naselennya Ukrayiny [Hidden problems of the policy of subsidizing the population of Ukraine]. Ekonomichne zrostannya: stratehiya, napryamy i priorytety: zbirnyk materialiv IV Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Economic growth: strategy, directions and priorities: a collection of materials of the IV International scientific and practical conference]. Zaporizhya, Eastern Ukrainian Institute of Economics and Management, pp. 25-28.
19. Trudova mihratsiya: chomu ukrayintsi yidut' z krayiny i yak yikh povernuty? [Labor migration: why do Ukrainians leave the country and how to get them back?]. Available at: https://24tv.ua/statti_tag4571
20. Vladymyr, O. M. (2018) Sotsial'ne zabezpechennya lyudey z osoblyvymy potrebamy [Social security for people with special needs]. Trydtsyat' pershi ekonomiko-pravovi dyskusiyi [Thirty-first economic-legal discussions]. Available at: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2539/
21. Balaban, R. V. & Cherin'ko, I. P. Sotsial'ni problemy suchasnoyi Ukrayiny ta praktychni rekomendatsiyi shchodo yikh vyrishennya [Social problems of modern Ukraine and practical recommendations for their solution]. Available at: http://www.hetman.tv/nomera/2009/2009-4-5-28/soz.html

type

Article

Appears in Collections

Socio-Economic Problems and the State, Vol. 19, no. 2

pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian