Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Український ринок інновацій та його перспективи у стратегії «Європа 2020»

Назва:

(Title)

Український ринок інновацій та його перспективи у стратегії «Європа 2020»

Автори:

(Authors)

Стойко, Ігор
Стойко, Игорь
Stoyko, Ihor
Мельник, Лілія
Мельник, Лилия
Melnyk, Liliya

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Стойко І. Український ринок інновацій та його перспективи у стратегії «Європа 2020» [Електронний ресурс] / І. Стойко, Л. Мельник // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 164-172. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12siiuse.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Украинский рынок инноваций и его перспективы в стратегии «Европа 2020»
Ukrainian market innovation and its future in the strategy «Europe 2020»

Дата публікації:

(Date of publication)

Травень-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

339.9
330.341

Ключові слова:

(Key words)

ринок
інновації
розвиток
стратегія
дослідження
співробітництво
перспективи
market
innovation
development
strategy
research
cooperation prospects

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (6);2012_6_019

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті досліджено перспективи України в розвитку національного ринку інноваційних продуктів у контексті реалізації стратегії соціально-економічного розвитку Євросоюзу «Європа 2020», наведено особливості та проблеми формування ринку інновацій України, висвітлено стан державної підтримки науки а також широкі можливості для впровадження технічних інновацій. Окреслено, чому ж Україна, дійсно випереджаючи Європу у розробленні та прийнятті стратегічних концепцій, так і не зробила інноваційний прорив відповідно до європейського прикладу. Запропоновано напрямки досягнення інноваційної конкурентоспроможності України й обґрунтовано необхідність раціонального використання науково-технічного та освітнього потенціалу з метою інтегрування до європейського співробітництва. Вирішення цих завдань одночасно призведе до того, що в Україні буде сформована повноцінна індустріально-інноваційна (постіндустріальна) економіка, яка буде відігравати важливу економічну роль на євразійському просторі.
В статье исследованы перспективы Украины в развитии национального рынка инновационных продуктов в контексте реализации стратегии социально-экономического развития Евросоюза «Европа 2020», приведены особенности и проблемы формирования рынка инноваций Украины, отражено состояние государственной поддержки науки а также широкие возможности для внедрения технических инноваций. Определено, почему Украина, действительно опережая Европу в разработке и принятии стратегических концепций, так и не сделала инновационный прорыв согласно европейскому примеру. Предложены направления достижения инновационной конкурентоспособности Украины и обоснована необходимость рационального использования научно-технического и образовательного потенциала с целью интеграции в европейского сотрудничества. Решение этих задач одновременно приведет к тому, что в Украине будет сформирована полноценная индустриально-инновационная (постиндустриальная) экономика, которая будет играть важную экономическую роль на евразийском пространстве.
The article explores the prospects of Ukraine in the development of the national market innovative products in the context of socio-economic development of the European Union «Europe 2020», see the features and problems of formation of market innovation Ukraine, devoted to the state support of science and opportunities for the introduction of technical innovations. Outlined, why Ukraine is indeed ahead of Europe in the development and adoption of strategic concepts and has made breakthrough according to the European example. An innovative competitiveness towards Ukraine and the necessity of rational use of scientific and educational potential to integrate into European cooperation. Solving these problems simultaneously would mean that Ukraine will form a complete industrial-innovative (post-industrial) economy, which will play an important economic role in Eurasia.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1724
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 1(6)


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian