Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Стратегічне управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу

Назва:

(Title)

Стратегічне управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу

Автори:

(Authors)

Козак, Олена
Козак, Елена
Kozak, Оlena

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Козак О. Стратегічне управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / О. Козак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 89-97. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12komvnz.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Стратегическое управление конкурентоспособностью вуза
Strategic management competitiveness of a higher education

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

330
37.07.378

Ключові слова:

(Key words)

стратегічне управління
SWOT-аналіз
інформаційна стратегія
конкурентоспроможність ВНЗ
strategic management
SWOT-analysis
information strategy
the competitiveness of the university

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті висвітлено основні напрямки стратегічного розвитку вищого навчального закладу (ВНЗ). Вдосконалення навчально-виховної та соціальної інфраструктури сприятиме покращенню освітньо-наукової діяльності навчального закладу. Забезпечення освітнього процесу висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками дозволить підвищити якість навчальних програм і відповідно вплине на кінцевий продукт ВНЗ. Впровадження в освітній процес гнучкої системи спеціальностей з урахуванням вимог ринку праці та міжнародних стандартів якості підготовки фахівців зумовить зростання рівня працевлаштування випускників і конкурентоспроможності ВНЗ. Запропоновано застосовувати метод SWOT-аналізу для об’єктивної оцінки середовища функціонування освітнього закладу. Визначено фактори впливу на поведінку споживачів освітніх послуг та чинники впливу на вибір потенційними абітурієнтами вищого навчального закладу. Розглянуто інформаційну стратегію у контексті забезпечення конкурентоспроможності ВНЗ.
В статье рассматриваются основные направления стратегического развития вуза. Совершенствования учебно-воспитательной и социальной инфраструктуры будет способствовать улучшению образовательно-научной деятельности учебного заведения. Обеспечение образовательного процесса высококвалифицированными научно-педагогическими работниками позволит повысить качество учебных программ и соответственно повлияет на конечный продукт вуза. Внедрение в образовательный процесс гибкой системы специальностей с учетом требований рынка труда и международных стандартов качества подготовки специалистов приведет к росту уровня трудоустройства выпускников и конкурентоспособности вузов. Предложено применять метод SWOT-анализа для объективной оценки среды функционирования образовательного учреждения. Определены факторы влияния на поведение потребителей образовательных услуг и факторы влияния на выбор потенциальными абитуриентами вуза. Рассмотрены информационную стратегию в контексте обеспечения конкурентоспособности вуза.
The article highlights the main areas of strategic development of a university. Perfect educational and social infrastructure will improve the educational and scientific activities of an institution. Providing the educational process with highly-qualified scientific and pedagogical workers will allow to improve the quality of educational programs and will contribute to the final product of universities. Implementation of a flexible specialties system in the educational process, meeting the requirements of the labor market and international quality standards of training will lead to the growth in graduates employment level and competitiveness of the university. The method of SWOT-analysis aimed at proper evaluation of the functioning area of an educational institution is proposed to apply. The factors influencing the consumers of educational services behavior and the factors affecting the possible university entrants’ choice are determined. The information strategy concerning the universities competitiveness is considered.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1835
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian