Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Розвиток принципів обліку як наслідок інноваційних процесів в науці та техніці

Назва:

(Title)

Розвиток принципів обліку як наслідок інноваційних процесів в науці та техніці

Автори:

(Authors)

Хорунжак, Надія Михайлівна
Хорунжак, Надежда Михаиловна
Khorunzhak, Nadiya Mykhaylivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Хорунжак Н. Розвиток принципів обліку як наслідок інноваційних процесів в науці та техніці [Електронний ресурс] / Н. Хорунжак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 277-286. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12knmntt.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Развитие принципов учёта как следствие инновационных процессов в науке и технике
Development of significant accounting as consequential innovation process in science and technology

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338
658

Ключові слова:

(Key words)

модернізація обліку
ентропія
принцип обліку
принцип еквівалентності
принцип компактності
принцип ефективності
комп’ютеризація
modernization of accounting
entropy
accounting principle
principle of equivalence
principle of compactness
principle of efficiency
computerization


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

На основі узагальнення наукових підходів та дослідження вимог сучасної системи керування діяльністю бюджетних установ, зроблено висновок про необхідність розвитку теоретичних засад обліку, який виступає інформаційною базою прийняття управлінських рішень. Модернізацію системи обліку пропонується здійснювати з урахуванням досягнень технічних, математичних і інших сучасних наук. Побудовано графік залежності ефективності діяльності бюджетних установ від рівня розвитку їх системи обліку. Розглянуто позиції ряду авторів щодо можливих напрямів удосконалення теоретичних засад обліку, визначено характерні риси сучасної облікової інформації (в т.ч. її ентропію) й запропоновано здійснювати удосконалення обліку шляхом розгляду його процесів через призму математичного подання. Обґрунтовано передумови розширення переліку принципів обліку на основі розгляду облікових процесів з точки зору їх дискретності й безперервності та з урахуванням нових економічних і технічних умов. Визначено перелік додаткових принципів і охарактеризовано їх сутність.
На основе обобщения научных подходов и исследования требований современной системы менеджмента в бюджетных учреждениях, сделано вывод о необходимости развития теоретических засад учета, который выступает информационной базой принятия управленческий решений. Модернизацию системы учета предлагается осуществлять с учётом достижений технических, математических и других современных наук. Построено график зависимости эффективности деятельности бюджетных учреждений от уровня развития системы учёта. Рассмотрено позиции ряда авторов по поводу возможных направлений совершенствования теоретических основ учёта, описаны характерные черты современной учётной информации (в частности ее энтропию) и предложено осуществлять усовершенствование учёта через рассмотрение его процессов с точки зрения их математического представления. Обобщено предпосылки расширения состава принципов учета на основе рассмотрения учётных процессов с точки зрения их дискретности и непрерывности и с учётом новых экономических и технических условий. Составлен перечень дополнительных принципов учета и охарактеризована их сущность.
Having studied the scientific approaches and modern management system of the budget institutions activity the conclusion about the necessity of the theoretical principles in accounting as the information base of managerial decisions making has been made. The modernization of accounting system is proposed to implement with due regard for the achievements of technical, mathematical and other sciences. The diagram of functional dependence of budget institutions efficient activity on the level of their accounting system development was constructed. The views of different authors about possible directions of modernization of the theoretical principles of accounting are considered. The peculiarities of the modern accounting information (including its entropy) were defined. The accounting improvement by examining its processes through the mathematical representation is proposed to carry out. The background for the list of accounting principles extension based on the review of accounting processes from the point of view of their discreteness and continuity and considering new economic and technical conditions is substantiated. The list of additional principles was made and their essence was described.

URL:

(Уніфікований

ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1870
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian