Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Особливості формування організаційно-економічного механізму ресурсозбереження в умовах соціально-економічної трансформації підприємств

Назва:

(Title)

Особливості формування організаційно-економічного механізму ресурсозбереження в умовах соціально-економічної трансформації підприємств

Автори:

(Authors)

Вовк, Ірина Петрівна
Вовк, Ирина Петровна
Vovk, Iryna Petrivna
Погайдак, Ольга Богданівна
Погайдак, Ольга Богдановна
Pohaydak, Olha Bohdanivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Вовк І. Особливості формування організаційно-економічного механізму ресурсозбереження в умовах соціально-економічної трансформації підприємств [Електронний ресурс] / І. Вовк, О. Погайдак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 315-326. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12vipetp.pdf

Інші назви:

(Other titles)

Особенности формирования организационно-экономического механизма ресурсосбережения в условиях социально-экономической трансформации предприятий
Peculiarities of resources maintenance organisational economical mechanism formation under the condition of social economical transformation of enterprises

Дата публікації:

(Date of publication)

Ноя-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338
658.5

Ключові слова:

(Key words)

інноваційний ланцюг ресурсономіки
організаційно-економічний механізм
оптимальне використання ресурсів
показники ресурсозбереження
ресурсономіка
чинники ресурсозбереження
соціально-економічна трансформація
innovation chain of resorcenomy
organizational and economic mechanism
efficient optimal use of resources
performance
resource
resourcenomy
factors of resource saving

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Дано характеристику передумов формування організаційно-економічного механізму ресурсозбереження на прикладі машинобудівного підприємства. Обґрунтовано необхідність використання цільової функції заходів з ресурсозбереження для вибору оптимальної стратегії ефективного управління ресурсами в умовах соціально-економічної трансформації підприємств. Ефективним таке управління може бути за рахунок використання важелів ресурсономіки, як новітньої науки. В контексті ресурсономіки, запропоновано інноваційний ланцюг дослідження проблем управління ресурсозбереженням. Найбільш оптимальним напрямом формування організаційно-економічного механізму ресурсозбереження визначено забезпечення підприємства обладнанням, технологіями, персоналом, системою управління, а також аналізу впливу кожного із факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства в умовах соціально-економічних трансформацій, та якісних і кількісних показників використання ресурсів.
Дана характеристика условий формирования организационно-экономического механизма ресурсосбережения на примере машиностроительного предприятия. Обосновано необходимость использования целевой функции мероприятий по ресурсосбережению для выбора оптимальной стратегии эффективного управления ресурсами в условиях социально-экономической трансформации предприятия. Эффективным это управления может считаться при использовании рычагов ресурсономики, как новейшей науки. В контексте ресурсономики, предложено инновационную цепь исследования проблем управления ресурсосбережением. Оптимальное направление формирования организационно-экономического механизма ресурсосбережения – обеспечение предприятия оборудованием, технологиями, персоналом, системой управления, а также, анализ влияния каждого фактора внешней и внутренней среды предприятия в условиях социальных трансформаций, качественных и количественных показателей использования ресурсов.
Resources maintenance organizational economical mechanism formation pre-conditions characteristic is showed on the example of a machine building enterprise. The necessity of resources maintenance measures objective function usage for the choice of effective resources management optimal strategy under the condition of social economical transformation of enterprises. The very management can be effective for an account of resources economy levers usage as a new science. In the context of resources economy an innovational chain of resources maintenance management problems research is proposed. The most optimal ways of resources maintenance organizational economical mechanism formation on the basis of resources usage qualitative and quantitative indexes are highlighted, using the levers of resources economy and taking to consideration the providing an enterprise with equipment, technologies, personnel, management system and the influence of each inner and outer factors on an enterprise under the condition of social economical transformation.

URL:

(Уніфікований

ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1896
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian