Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Моделирование инновационного организационно-экономического механизма в аграрном природопользовании


Назва:

(Title)

Моделирование инновационного организационно-экономического механизма в аграрном природопользовании

Автори:

(Authors)

Рощина, Юлия Викторовна
Рощина, Юлія Вікторівна
Roshchina, Yuliya Viktorivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Рощина Ю. Моделирование инновационного организационно-экономического механизма в аграрном природопользовании [Електронний ресурс] / Ю. Рощина // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 344-351. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13ryvvap.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Моделювання інноваційного організаційно-економічного механізму у аграрному природокористуванні
Modelling of the innovative organizational and economic mechanism in the agricultural resource management

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338.432
502

Ключові слова:

(Key words)

организационно-экономический механизм
аграрное природопользование
фонд воспроизводства плодородия земли
экологическое управление
organizational and economic mechanism
the agrarian nature
the fund of fertility reproduction
ecological management

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Обоснована структура, состав инновационного организационно-экономического механизма в аграрном природопользовании, который является частью общей системы управления экономикой страны в целом, целевой функцией которой является инновационное развитие Украины. Модель инновационного экономического механизма управления – аграрного природопользования, это перспективная система организационно-экономических мер, которые позволяют на основе прогрессивной технологии увеличивать производство сельскохозяйственной продукции и улучшать ее качество при максимально возможном восстановлении почвенного плодородия и охраны окружающей среды. Это модель реализации взаимосвязанных экологических организационно-управленческих и экономических мер в аграрной сфере. Концепция модели инновационного организационно-экономического механизма, это всемерное увеличение производства сельскохозяйственной продукции, способствующее повышению жизненного уровня населения и экспортным возможностям страны, требует вовлечения новых земельных и водных ресурсов, коренного улучшения их использования, при строгом контроле за восстановлением потребленных ресурсов. В тесной связи с организационно-административными методами экологического управления в аграрном природопользовании используется и экономический механизм, который включает: совершенствование налоговой политики; субсидии и льготное кредитование мероприятий по повышению почвенного плодородия, штрафы за нанесенный ущерб земле, полученные средства которых направляются в фонд воспроизводства почвенного плодородия; штрафы за нарушение технологии производства на сумму затрат внесения органических и минеральных удобрений и другие мероприятия, предусмотренные технологической картой; платежи за загрязнение водных ресурсов, если использованная для полива вода не очищалась; экологический аудит; экологическое страхование, в котором за базу расчетов принимается величина ренты, полученная от биологических активов.
Обґрунтована структура, склад інноваційного, організаційного та економічного механізму в аграрному природокористуванні, який є частиною загальної системи управління економікою країни в цілому, цільовою функцією якої є інноваційний розвиток України. Модель інноваційного економічного механізму управління аграрного природокористування – це перспективна система організаційно-економічних заходів, які дозволяють на основі прогресивної технології збільшувати виробництво сільськогосподарської продукції і покращувати її якість при максимально можливому відновленні родючості ґрунтів і охорони довкілля. Це модель реалізації взаємозв'язаних екологічних організаційно-управлінських і економічних заходів в аграрній сфері. Концепцією моделі інноваційного організаційно-економічного механізму є збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, що сприяє підвищенню життєвого рівня населення і нарощуванню експортних можливостей країни, вимагає залучення нових земельних і водних ресурсів, корінного поліпшення їх використання при суворому контролі за відновленням спожитих ресурсів. У тісному зв'язку з організаційно-адміністративними методами екологічного управління в аграрному природокористуванні використовується і економічний механізм, який включає: вдосконалення податкової політики; субсидії і пільгове кредитування заходів при використанні землі щодо підвищення родючості ґрунтів, штрафи за завданий збиток, кошти від яких будуть направлені до фонду відтворення родючості ґрунтів; штрафи за порушення технології виробництва на суму витрат внесення органічних і мінеральних добрив і інші заходи, що передбачені технологічними картами; платежі за забруднення водних ресурсів, якщо використана для поливу вода не була очищена; екологічний аудит; екологічне страхування, в якому за базу розрахунків береться величина ренти, яка отримана від біологічних активів.
The structure, composition of innovative organizational and economic mechanism in the agricultural resource management, which is a part of the overall management of the economy of the country as a whole and which target function is the innovative development of Ukraine are substantiated. A model of innovative economic mechanism of agricultural natural resources is a promising system for organizational and economic measures that permit to increase the production of agricultural products and improve its quality at the highest possible restoration of soil fertility and the environment on the basis of advanced technology. It is the model of the inter-organizational environmental management and economic measures in the agricultural sector. The concept of the model in the innovation of organizational-economic mechanism allows increasing the production of agricultural products that improves living standards of the population and export capacity of the country. It requires involving new land and water resources, radically improving their use under a strict control at the restoration of the consumed resources. In close connection with the organizational and administrative methods of environmental management in agriculture and natural resources an economic mechanism is used. It includes: improvement of tax policy; grants and concessional lending activities to enhance soil fertility; fines for land damages to the fund of the recovery of soil fertility; penalties for violations of the technology to the expenditures organic and mineral fertilizers and other measures provided the technological plan; payments for pollution from water resources without their purification while irrigating; environmental audit; environmental insurance in which value of rent value received from the biological assets is taken as the base.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2303
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian