Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Причини та аналіз волатильності цін на продовольство: наслідки для модернізації підприємств

Назва:

(Title)

Причини та аналіз волатильності цін на продовольство: наслідки для модернізації підприємств

Автори:

(Authors)

Валінкевич, Наталія Василівна
Валинкевич, Наталья Васильевна
Valinkevych, Nataliya Vasylivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Валінкевич Н. Причини та аналіз волатильності цін на продовольство: наслідки для модернізації підприємств [Електронний ресурс] / Н. Валінкевич // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 54-64. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13vnvdmp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Причины и анализ волатильности цен на продовольствие: последствия для модернизации предприятий
Causes and analysis of food prices volatility: consequences for enterprises’ modernization

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658.589
477
664

Ключові слова:

(Key words)

підприємства харчової промисловості
волатильність цін
індекси цін
продовольство
організаційно-економічна модернізація
food industry enterprises
prices volatility
price indexes
food
organizational-economic modernization


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті досліджено та проаналізовано вплив мінливості цін на функціонування підприємств харчової промисловості. Розглянуто індекси продовольчих цін, індекс споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої за 2005-2012 роки, індекси виробництва харчових продуктів і напоїв за 2007-2012 роки в Україні, а також індекси цін ФАО на продовольство. Простежено питання державного регулювання ціноутворення на окремі види продовольства, непостійність та нестійкість їх цін. Аргументовано, що організаційно-економічна модернізація розкривається в здатності підприємства як системи, в будь-який момент часу адекватно відреагувати на зміни у середовищі функціонування і водночас генерувати ці взаємодії, що вимагає наявності чіткого механізму ціноутворення, виняткових ресурсів, компетенцій і знань, визначаючи можливість оптимального поєднання наявних у його розпорядженні ресурсів. Доведено, що ефективне формування ціни на продукцію підприємств харчової промисловості, аналіз та моніторинг її динаміки у порівнянні з світовими цінами, є одним з визначальних факторів вдалого впровадження організаційно-економічної модернізації для забезпечення стійкої конкурентної позиції підприємства на ринку.
The impact of price volatility on the food industry enterprises functioning is examined and analyzed in the article. The food price indexes, consumer prices index for food and nonalcoholic beverages for years 2005-2012, food and beverages production indexes in Ukraine for years 2007-2012 and FAO food price indexes are considered. The aspects of government regulation of pricing for certain types of food, its prices instability and volatility are traced. It is reasoned that the organizational-economic modernization is revealed in the enterprise’s ability as a system to respond adequately to changes in environment at any time and at the same time to generate these interaction, which requires a clear pricing mechanism, exceptional resources, competencies and knowledge, determining the opportunity of optimal available at its disposal resources combination. It is proved that the efficient pricing for food industry products, its dynamics analysis and monitoring in comparison with world prices is one of the determinants of successful organizational-economic modernization implementation for stable competitive market position ensuring.
В статье проанализировано влияние изменчивости цен на функционирование предприятий пищевой промышленности. Рассмотрена динамика индексов продовольственных цен, индекс потребительских цен на продукты питания и безалкогольные напитки за 2005-2012 годы, индексы производства пищевых продуктов и напитков за 2007-2012 годы в Украине, а также индексы цен ФАО на продовольствие. Исследованы вопросы государственного регулирования ценообразования на отдельные виды продовольствия, непостоянство и неустойчивость этих цен. Аргументировано, что организационно-экономическая модернизация раскрывается в способности предприятия как системы, в любой момент времени адекватно реагировать на изменения в среде функционирования и одновременно генерировать эти взаимодействия, что требует наличия четкого механизма ценообразования, знаний, ресурсов, определяя возможность оптимального сочетания уже имеющихся в его распоряжении ресурсов. Доказано, что эффективное формирование цены на продукцию пищевой промышленности, мониторинг ее динамики с мировыми ценами, является одним из определяющих факторов успешного внедрения организационно-экономической модернизации для обеспечения устойчивой конкурентной позиции предприятия на рынке.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2206
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian