Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Развитие кадрового потенциала с использованием инструментов менеджмента качества

Назва:

(Title)

Развитие кадрового потенциала с использованием инструментов менеджмента качества

Автори:

(Authors)

Гармідер, Лариса Дмитрівна
Гармидер, Лариса Дмитрівна
Garmider, Larissa Dmitrіvna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Гармидер Л. Развитие кадрового потенциала с использованием инструментов менеджмента качества [Електронний ресурс] / Л. Гармидер // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 99–107. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13gldimk.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Розвиток кадрового потенціалу з використанням інструментів менеджменту якості
The development of human resources with the use of quality management tools

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

331.1

Ключові слова:

(Key words)

модель
развитие
образование
кадровый потенциал
предприятие
model
development education
staff potential
enterprise


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті визначена актуальність дослідження процесу розвитку кадрового потенціалу. Виявлена основна причина економічних і соціальних проблем на підприємствах, яка полягає у використанні ними традиційної застарілої системи навчання. Мета статті полягає у формуванні моделі процесу розвитку кадрового потенціалу, що заснована на найбільш ефективних інструментах системи TPS і що забезпечує безперервний процес розвитку кадрового потенціалу. У статті представлена порівняльна характеристика традиційної моделі професійного розвитку і моделі безперервного професійного розвитку. Виявлені недоліки існуючої традиційної моделі професійного розвитку. Обґрунтована необхідність застосування інноваційних теорій і технологій пізнання при побудові процесу розвитку кадрового потенціалу на сучасному підприємстві. У статті запропонована модель безперервного розвитку кадрового потенціалу підприємства, в основі якої закладена ідея безперервного вдосконалення відповідно до TPS. Модель процесу безперервного розвитку кадрового потенціалу підприємства складається з 6 елементів: особистісне і організаційне бачення і стратегія, місія і цілі підприємства, навчання на основі загального менеджменту якості, управління компетенціями, цикл навчання Колба, стандартизація розвитку і навчання. Метою такого підходу є створення багатовимірного освітнього середовища, а також формування багатокомпонентності змісту безперервного професійного розвитку. Результатом впровадження запропонованої моделі безперервного розвитку є створення самонавчального підприємства і підвищення якості підготовки фахівців.
In the article relevance of the study of process of developing staff potential is defined. The main reason of economic and social problems in the enterprise is discovered, which is concluded in the use of traditional legacy learning system by them. The purpose of the article is in the forming of staff potential development model, based on the most effective tools of the system (TPS) and providing the continuous process of developing staff potential. In the article a comparative characteristics of a traditional model of professional development and models of continuous professional development are presented. The disadvantages in the existing traditional model of professional development are revealed. The necessity for the application of innovative theories and knowledge technology in the process of developing staff potential in the modern enterprise is proved. In the article the model of staff potential continuous development is offered and based on the idea for non-stop improvement in accordance with TPS. A model of staff potential continuous development in the enterprises consists of six elements: personal and organizational vision and strategy, mission and objectives of the enterprise, training on the basis of Total Quality Management, competence management, Kolb's Learning Cycle, standardization development and learning. The purpose of such approach is to create a multi-dimensional educational environment, as well as the formation of multicomponent content of continuous professional development. A result of the introduction of the proposed model of continuous development is the establishment of self-learning enterprises and improvement of the quality in training for professionals.
В статье определена актуальность исследования процесса развития кадрового потенциала. Выявлена основная причина экономических и социальных проблем на предприятиях, которая заключается в использовании ими традиционной устаревшей системы обучения. Цель статьи заключается в формировании модели процесса развития кадрового потенциала, основанную на наиболее эффективных инструментах системы TPS и обеспечивающей непрерывный процесс развития кадрового потенциала. В статье представлена сравнительная характеристика традиционной модели профессионального развития и модели непрерывного профессионального развития. Выявлены недостатки существующей традиционной модели профессионального развития. Обоснована необходимость применения инновационных теорий и технологий познания при построении процесса развития кадрового потенциала на современном предприятии. В статье предложена модель непрерывного развития кадрового потенциала предприятия, в основе которой заложена идея непрерывного совершенствования в соответствии с TPS. Модель процесса непрерывного развития кадрового потенциала предприятия состоит из 6 элементов: личные и организационные видение и стратегия, миссия и цели предприятия, обучение на основе всеобщего менеджмента качества, управление компетенциями, цикл обучения Колба, стандартизация развития и обучения. Целью такого подхода является создание многомерной образовательной среды, а также формирование многокомпонентности содержания непрерывного профессионального развития. Результатом внедрения предлагаемой модели непрерывного развития является создание самообучающегося предприятия и повышение качества подготовки специалистов.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2207
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian