Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Фінансові відносини суб’єктів загальнообов'язкового накопичувального пенсійного страхування в контексті нового пенсійного законодавства України

Назва:

(Title)

Фінансові відносини суб’єктів загальнообов'язкового накопичувального пенсійного страхування в контексті нового пенсійного законодавства України

Автори:

(Authors)

Рудик, Володимир Касянович
Рудык, Владимир Касьянович
Rudyk, Volodymyr Kasyanovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Рудик В. Фінансові відносини суб’єктів загальнообов'язкового накопичувального пенсійного страхування в контексті нового пенсійного законодавства України [Електронний ресурс] / В. Рудик // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 228-237. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13rvkpzu.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Финансовые отношения субъектов общеобязательного накопительного пенсионного страхования в контексте нового пенсионного законодательства
Financial relations of mandatory accumulative pension insurance subjects in the context of new pension legislation in Ukraine

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

631
368.914.2

Ключові слова:

(Key words)

національне пенсійне законодавство
обов’язкове накопичувальне пенсійне страхування
компанії з управління активами
зберігачі
Накопичувальний пенсійний фонд
national pension legislation
mandatory accumulative pension insurance
asset management companies
savers
Accumulative pension fund


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті висвітлюються питання необхідності запровадження другого рівня вітчизняної пенсійної системи – загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування і особливостей формування її інституціональної структури. Значна увага приділяється характеристиці основних суб’єктів другого рівня і особливостям формування фінансових відносин між ними. Основний акцент направлений на дослідження регулювання даних відносин через нормативну базу нового пенсійного законодавства, виділення пріоритету інтересів учасників накопичувальних пенсійних програм щодо захисту їхніх пенсійних активів. Враховуючи, що в нашій країні немає практичного досвіду функціонування другого рівня, важливо використати досвід використання накопичувального пенсійного страхування у сфері недержавного пенсійного забезпечення. На основі характеристики правової бази запровадження другого рівня дається оцінка діяльності його основних фінансових інститутів і їх впливу на формування ефективного механізму функціонування обов’язкової накопичувальної пенсійної системи.
The article deals with the issues concerning to the implementation of the second level of the national pension system – mandatory accumulative pension insurance and the features of its institutional structure development. The special attention is paid to the characterization of the main subjects of the second level and to the peculiarities of the financial relations between them. The main emphasis is directed to the regulation study of these relations through regulatory framework of new pension legislation, and the participants’ priority interests of the accumulative pension programs for the protection of their pension assets. Considering that in our country there is no experience in the second level operation, it is important to use the experience of accumulative pension insurance in the field of private pension system. The assessment of the main financial institutions and their influence on the effective mechanism of the mandatory accumulative pension system is given according to the regulatory framework characteristics of the second level.
В статье освещаются вопросы необходимости внедрения второго уровня отечественной пенсионной системы – общеобязательного накопительного пенсионного страхования и особенностей формирования ее институциональной структуры Особенное внимание уделяется характеристике основных субъектов второго уровня и особенностям формирования финансовых отношений между ними. Основной акцент направленный на исследование регулирования данных отношений через нормативную базу нового пенсионного законодательства, выделение приоритета интересов участников накопительных пенсионных программ в отношении защиты их пенсионных активов. Учитывая, что в нашей стране нет практического опыта функционирования второго уровня, важно использовать опыт накопительного пенсионного страхования в сфере негосударственного пенсионного обеспечения. Характеризуя правовую базу внедрения второго уровня, определяется оценка деятельности его финансовых институтов и их влияния на формирование эффективного механизма функционирования обязательной накопительной пенсионной системы.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2250
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian