Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Антикризовий менеджмент у процесах покращення якості кредитного портфеля банківських установ України

Назва:

(Title)

Антикризовий менеджмент у процесах покращення якості кредитного портфеля банківських установ України

Автори:

(Authors)

Манжос, Світлана Борисівна
Манжос, Светлана Борисовна
Manzhos, Svitlana Borysivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Манжос С. Антикризовий менеджмент у процесах покращення якості кредитного портфеля банківських установ України [Електронний ресурс] / С. Манжос // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 1 (8). – С. 151–160. – Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13msbbuu.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Crisis Management in the process of improving the quality of the loan portfolio of banks of Ukraine
Аникризисный менеджмент в процессах улучшения качества кредитного портфеля банковских учреждений Украины

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658:336.71.77
477

Ключові слова:

(Key words)

антикризовий менеджмент
кредитний портфель
прострочена заборгованість
резерви за активними операціями банків
кредитний ризик
crisis management
the credit portfolio
indebtedness
reserves for active operations of banks
credit risk


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті визначено необхідність розробки теоретичних засад та практичного інструментарію антикризового управління кредитним портфелем банків, що є передумовою покращення його якості в умовах посткризового періоду. Наведено динаміку показників структури та якості кредитного портфеля банківських установ України, розраховано коефіцієнт захищеності позик за групами банків та проаналізовано динаміку їх резервів під кредитні ризики. У статті обґрунтовані цілі, завдання превентивного та реактивного антикризового менеджменту, спрямовані на покращення якості кредитного портфелю банку. Превентивні заходи здійснюють для своєчасного виявлення та прийняття рішень для запобігання подальшого погіршення якості кредитного портфелю. Реактивні ж заходи передбачають виявлення факторів, що зумовили різке погіршення якості кредитного портфелю, оцінку потенційних можливостей банку щодо втрат за безнадійними кредитами, пошук шляхів мінімізації негативних наслідків від неповернення кредитів.
This article defines the necessity of theoretical bases and practical tools designing in a sphere of banking institutions credit portfolio crisis management, which is considered to be the feature of its quality enhancement in conditions of post crises period. The dynamics of indicators of banking institutions credit portfolio quality and structure as presented, the coefficient of credit security according to bank groups is calculated and dynamics of credit risks reserves is analyzed. Purposes and tasks of preventive and reactive crisis management are justified, particularly in aspect of their direction on enhancement of banking institution credit portfolio. Preventive measures are used for a opportune problem detection and decisions adoption for a prevention of further aggravation of bank credit portfolio. Reactive measures are oriented: on identification of factors, which led to rapid aggravation of credit portfolio quality; assessment of potential losses, caused by bad loans; identification of methods of minimization negative consequences caused by not returned loans.
В статье определена необходимость разработки теоретических основ и практического инструментария антикризисного управления кредитным портфелем банков, что является условием улучшения его качества в условиях посткризисного периода. Наведена динамика показателей структуры и качества кредитного портфеля банковских учреждений Украины, рассчитан коэффициент защищенности кредитов по группам банков и проанализирована динамика их резервов под кредитные риски. В статье обоснованы цели, задачи превентивного и реактивного антикризисного менеджмента, направленные на улучшение качества кредитного портфеля банка. Превентивные меры применяют для своевременного выявления и принятия решений для предотвращения дальнейшего ухудшения качества кредитного портфеля. Реактивные же предусматривают выявление факторов, которые привели к резкому ухудшению качества кредитного портфеля, оценку потенциально возможных потерь за безнадежными кредитами, поиск путей минимизации негативных последствий невозврата кредитов.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2244
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian