Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Методологія управління екологічними протиріччями

Назва:

(Title)

Методологія управління екологічними протиріччями

Автори:

(Authors)

Петрушенко, Микола Миколайович
Петрушенко, Николай Николаевич
Petrushenko, Mykola Mykolayovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Петрушенко М. Методологія управління екологічними протиріччями [Електронний ресурс] / М. Петрушенко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 199–211. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13pmmuep.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Методология управления экологическими противоречиями
Methodology of the environmental contradictions management

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

35.073.5:502.131

Ключові слова:

(Key words)

екологічне протиріччя
потенційний екологічний конфлікт
управління
методологія
принцип
метод
національна економіка
територія
environmental contradiction
potential environmental conflict
management
methodology
principle
method
national economy
territory


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті обґрунтовано можливість і представлено методологічні підходи до управління екологічними протиріччями, що виникають на територіальному рівні національної економіки. Розкрито діалектичну сутність екологічних протиріч. Наведені приклади еколого-економічних протиріч та прогнозів щодо їх пролонгації на глобальному рівні. Досліджено об’єкт управління на трансформаційному континуумі “екологічне протиріччя – екологічний конфлікт”. Запропоновано класифікацію екологічних протиріч за критерієм чутливості до управлінського впливу. Розроблено методологічну модель “спіраль управління екологічними протиріччями”. Проведено аналіз змісту принципів і методів управління екологічними протиріччями.
The opportunity of the environmental contradictions management is reasoned and methodological approaches to the management of environmental contradictions, that arise at the territorial level of the national economy are considered in the article. The dialectical nature of environmental contradictions is developed. The examples of environmental and economic contradictions and predictions of their prolongation at the global level are considered. The management object on the transformational continuum "environmental conflict – environmental conflict" is researched. The classification of environmental contradictions by sensitivity to the effects of management is offered. The methodological model "spiral of managing environmental contradictions" is developed. The content of the principles and methods of environmental contradictions management is analyzed.
В статье обоснована возможность и представлены методологические подходы к управлению экологическими противоречиями, которые возникают на территориальном уровне национальной экономики. Раскрыта диалектическая сущность экологических противоречий. Приведены примеры эколого-экономических противоречий и прогнозов их пролонгации на глобальном уровне. Исследован объект управления на трансформационном континууме “экологическое противоречие – экологический конфликт”. Предложена классификация экологических противоречий по критерию чувствительности к управленческому воздействию. Разработана методологическая модель “спираль управления экологическими противоречиями”. Проведен анализ содержания принципов и методов управления экологическими противоречиями.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2267
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian