Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Управління конкурентоспроможністю інтегрованих промислових структур

Назва:

(Title)

Управління конкурентоспроможністю інтегрованих промислових структур

Автори:

(Authors)

Ротанов, Геннадій Миколайович
Ротанов, Геннадий Николаевич
Rotanov, Gennadij Mykolayovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Ротанов Г. Управління конкурентоспроможністю інтегрованих промислових структур [Електронний ресурс] / Г. Ротанов // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 222-227. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13rhmips.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Управление конкурентоспособностью интегрированных промышленных структур
Management of competitiveness integrated industrial structures

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

330.341.1

Ключові слова:

(Key words)

управління
конкурентоспроможність
інтеграція
промислова структура
розвиток
management
competitiveness
integration
industrial structure
development


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В статті обґрунтовано теоретичні основи та практичні рекомендації щодо забезпечення розвитку інтегрованих промислових структур у новій висококонцентрованій економіці на основі підвищення їх конкурентоспроможності за рахунок більш ефективних форм функціонування. Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних основ і практичних рекомендацій щодо забезпечення розвитку інтегрованих промислових структур у новій висококонцентрованій економіці на основі підвищення їхньої конкурентоспроможності за рахунок вибору більш ефективних форм функціонування. У світовій економіці спостерігається стійка тенденція концентрації як у масштабі окремих країн світу, так і галузей економіки та суб’єктів господарювання. Згідно з проведеним дослідженням економіка України за концентрацією як на рівні окремих галузей, так і суб’єктів господарювання, значно поступається економікам інших країн світу. У теорії та практиці господарювання існують різні підходи до оцінки конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. У той же час, наукових праць з оцінки конкурентоспроможності інтегрованих промислових структур майже немає, а ті, що є, не враховують особливості різних типів інтеграції суб’єктів господарювання в інтегровані промислові структури. На модельному рівні вид взаємодії між інтегрованими промисловими структурами – конкуренцію – можливо описати за допомогою якісних моделей популяційної динаміки міжвидової боротьби за існування. Модель конкурентної боротьби між інтегрованими промисловими структурами дозволяє описати криві їх ділових циклів.
The article substantiates the theoretical bases and practical recommendations for the development of integrated industrial structures in the new highly concentrated economy by improving their competitiveness through the selection of more effective forms of functioning. A consistent trend of concentration is observed in the global economy, both as the scale of the industries and business entities and across single countries. According to a research, in the context of a concentration, the economy of Ukraine significantly inferior to the economies of the other countries, both at the level of individual businesses, and at the level of entire industries. In theory and practice of management, there are different approaches of assessing the competitiveness of businesses. At the same time, there is almost no scientific papers that covers the process of assessing the competitiveness of integrated industrial structures, and those that exist do not include the features of the different integrations types of business entities in the integrated industrial structures. At the model level, the type of interaction between integrated industrial structures – competition – may be described by qualitative models of population dynamics of interspecific struggle for existence. A model of competition between integrated industrial structures allows to describe the curves of their business cycles.
В статье обоснованы теоретические основы и практические рекомендации по обеспечению развития интегрированных промышленных структур в новой высококонцентрированной экономике на основе повышения их конкурентоспособности за счет выбора более эффективных форм функционирования. В мировой экономике наблюдается тенденция интеграции как в масштабе отдельных стран мира, так и на уровне отраслей экономики и субъектов хозяйствования. Согласно проведенным исследованиям экономика Украины по глубине интеграции, как на уровне отдельных отраслей, так и на уровне субъектов хозяйствования, значительно уступает экономикам других стран мира. В теории и практике хозяйствования существуют различные подходы к оценке конкурентоспособности субъектов хозяйствования. В то же время научных работ по оценке конкурентоспособности интегрированных промышленных структур почти нет, а те, что есть, не учитывают особенности различных типов интеграции субъектов хозяйствования в интегрированные промышленные структуры. На модельном уровне вид взаимодействия между интегрированными промышленными структурами - конкуренцию - возможно описать с помощью качественных моделей популяционной динамики межвидовой борьбы за существование. Модель конкурентной борьбы между интегрированными промышленными структурами позволяет описать кривые их деловых циклов.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2280
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian