Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Експортно-імпортні операції з бараниною у світі

Назва:

(Title)

Експортно-імпортні операції з бараниною у світі

Автори:

(Authors)

Беженар, Інна Миколаївна
Беженар, Инна Николаевна
Bezhenar, Inna Mykolayivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Беженар І. Експортно-імпортні операції з бараниною у світі [Електронний ресурс] / І. Беженар // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 22-33. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13bimbus.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Экспортно-импортные операции с бараниной в мире
Export and import mutton operation in the world

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

330.636.32/38
339.5

Ключові слова:

(Key words)

експорт
імпорт
баранина
экспорт
импорт
баранина
export
import
mutton


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розглянуто експортно-імпортні операції з бараниною у світі, проаналізовано дані кон'юнктури ринку та здійснено оцінку перспектив його розвитку. Приведений аналітичний огляд динаміки експортно-імпортних операцій з бараниною в Україні, в т.ч. географії поставок по країнах. Висвітлена динаміка основних кількісних показників розвиток галузі вівчарства в світі (поголів'я, виробництво продукції). Дана об'єктивна оцінка сучасного стану міжнародної торгівлі, визначено основних лідерів на даному ринку, закономірності і тенденції розвитку світового ринку баранини (попит і пропозиція), узагальнено перспективи України, як експортера баранини для країн ЄС та Близького Сходу (у зв’язку з підвищеним попитом на баранину та фактом надання Україні необмеженої квоти на даний вид м'яса). Визначено головну проблеми виходу української баранини на світовий ринок – відсутність сертифікації якості відповідно до світових стандартів, вирішення якої дозволить підтвердити відповідність баранини міжнародним вимогам, підвищити конкурентоспроможність, дозволить виробникові ефективніше брати участь в тендерних конкурсах, активніше просувати свою продукцію, розширити ринки збуту, спростити процедуру експорту, впевненіше відчувати себе на міжнародній арені.
В статье рассмотрены экспортно-импортные операции с бараниной в мире, проанализированы данные конъюнктуры рынка и осуществлена оценка перспектив его развития. Приведен аналитический обзор динамики экспортно-импортных операций с бараниной в Украине, в т.ч. географии поставок по странам. Освещена динамика основных количественных показателей развитие отрасли овцеводства в мире (поголовье, производство продукции). Дана объективная оценка современного состояния международной торговли, определены основные лидеры на данном рынке, закономерности и тенденции развития мирового рынка баранины (спрос и предложение баранины), обобщены перспективы Украины, как экспортера баранины для стран ЕС и Ближнего Востока (в связи с повышенным спросом на баранину и фактом предоставления Украине неограниченной квоты на данный вид мяса). Определено главную проблему выхода украинской баранины на мировой рынок – отсутствие сертификации качества в соответствии с мировыми стандартами, решение которой позволит подтвердить соответствие баранины международным требованиям, повысить конкурентоспособность, позволит производителю эффективнее участвовать в тендерных конкурсах, активнее продвигать свою продукцию, расширить рынки сбыта, упростить процедуру экспорта, увереннее чувствовать себя на международной арене.
The export and import mutton operation are considered in the article. The date of market situation is analyzed and the prospects of its development are estimated. The analytical overview of the dynamics of export-import mutton operations in Ukraine is given, including supply geography by countries. The dynamics of basic quantitative indicators of world sheep breeding industry development (stock, production) is revealed. The current state of international trade has done, the main leaders and the trends of the world mutton market development (supply and demand) are determined and the perspectives of Ukraine as an exporter of mutton for the EU and the Middle East (due to increased demand for mutton and Ukrainian unlimited quota for this type of meat) are estimated. The article determinates the main problem of Ukrainian mutton entering the world market– the lack of quality certification according to international standards, the solution of which would confirm compliance of mutton to international standards, improve competitiveness, allow the manufacturers to participate more effectively in tenders, to promote actively their products, to expand markets, to simplify exports procedure, to feel more confident on international scene. Keywords: export; import; mutton.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2436
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

pdf

 

 

Використана література:

1. Cantillon, R. Essai sur la Nature du Commerce in General (Essay on the Nature of Trade in General) [Електронний ресурс] / R. Cantillon // London: Frank Cass and Co., Ltd. 1959. – Режим доступу: http://www.econlib.org/library/NPDBooks/Cantillon/cntNT.html.

2. Changes in the Sheep Industry in the United States : Report in brief [Електронний ресурс]. Washington : National Research Council, cop. 2008. – Режим доступу: http://www.nap.edu.

3. Economy of the United Arab Emirates [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_Arab_Emirates.

4. Данкверт С. А. Овцеводство стран мира / С. А. Данкверт, А. М. Халманов, О. Ю. Осадчая. – М., 2010. – 508 с.

5. ЄС погодився збільшити квоту на імпорт української баранини [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/business/1210306-es-pogodivsya-zbilshiti-kvotu-na-import-ukrayinskoyi-baranini.

6. Закон України Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2829-17.

7. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/.

8. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі [Електронний ресурс].– Режим доступу: www.me.gov.ua.

9. Офіційний сайт ринку «Столичний» [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.kyivopt.com/.

10. Офіційний сайт ФАО (Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН) [Електронний ресурс].– http://faostat.fao.org/.

 

REFERENCES

1. Cantillon, R. Essai sur la Nature du Commerce in General (Essay on the Nature of Trade in General). London, Frank Cass and Co. Ltd., 1959, available at: http://www.econlib.org/library/NPDBooks/Cantillon/cntNT.html.

2. Changes in the Sheep Industry in the United States: Report in brief. Washington: National Research Council, cop. In 2008, available at: http://www.nap.edu.

3. Economy of the United Arab Emirates, available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_Arab_Emirates.

4. Dankvert S.A. et. al. Sheep farming countries of the world [Ovtsevodstvo stran myra]. Moscow, 2010, 508 p.

5. The EU agreed to increase the quota on imports of Ukrainian lamb [YeS pohodyvsya zbil'shyty kvotu na import ukrayins'koyi baranyny]. - Mode of access: http://ua.korrespondent.net/business/1210306-es-pogodivsya-zbilshiti-kvotu-na-import-ukrayinskoyi-baranini.

6. The Law of Ukraine On Amendments to the Law of Ukraine "On Customs Tariff of Ukraine" [Zakon Ukrayiny Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny «Pro Mytnyy taryf Ukrayiny»], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2829-17.

7. Official website of the State Statistics Committee of Ukraine [Ofitsiynyy sayt Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrayiny], available at: www.ukrstat.gov.ua/.

8. Official website of the Ministry of Economic Development and Trade [Ofitsiynyy sayt Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli], available at: www.me.gov.ua.

9. Official site of the market "Capital" [Ofitsiynyy sayt rynku «Stolychnyy»], available at: http://www.kyivopt.com/.

10. Official site of the FAO ( Food and Agriculture Organization) [Ofitsiynyy sayt FAO (Prodovol'choyi i sil's'kohospodars'koyi orhanizatsiyi OON)], available at: http://faostat.fao.org/.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian