Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Інвестиційний механізм розвитку соціальної відповідальності на засадах державно-приватного партнерства

Назва:

(Title)

Інвестиційний механізм розвитку соціальної відповідальності на засадах державно-приватного партнерства

Автори:

(Authors)

Лазар, Юлія Володимирівна
Лазар, Юлия Владимировна
Lazar, Iuliia Volodymyrivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Лазар Ю. Інвестиційний механізм розвитку соціальної відповідальності на засадах державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] / Ю. Лазар // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 75-88. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13lyvdpp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Инвестиционный механизм развития социальной ответственности на принципах государственно-частного партнерства
Investment mechanism of social responsibility on the basis of public-private partnerships

Дата публікації:

(Date of publication)

Ноя-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338.242
330.322

Ключові слова:

(Key words)

соціальна відповідальність
соціально відповідальне управління
соціальне інвестування
інвестиційний механізм розвитку соціальної відповідальності
вугільні підприємства
державно-приватне партнерство
социальная ответственность
социально ответственное управление
социальное инвестирование
инвестиционный механизм развития социальной ответственности
угольные предприятия
государственно-частное партнерство
social responsibility
socially responsible management
social investment
investment mechanism of social responsibility development
coal enterprises
public-private partnerships


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В статті розроблено науково-методичні засади формування інвестиційного механізму розвитку соціальної відповідальності вугільних підприємств, що спрямовані на стимулювання соціального інвестування у сферу безпеки праці та сприяють підвищенню інвестиційної привабливості вугільних підприємств в рамках державно-приватного партнерства. Враховуючи значущість інституційних умов для розвитку державно-приватного партнерства, на основі чинного українського законодавства сформовано базу нормативно-правового забезпечення функціонування механізму державно-приватного партнерства, що дає змогу комплексно оцінити правові передумови та потенціал реалізації державно-приватних проектних ініціатив. На основі досліджень закордонного досвіду впровадження проектів державно-приватного партнерства побудовано схему функціонування механізму державно-приватного партнерства з акцентом на присутність та секторальний розподіл функцій планування, організації, мотивації та контролю, що значною мірою сприятиме успішній реалізації стратегії соціально-економічного розвитку вугільних підприємств.
В статье разработаны научно-методические основы формирования инвестиционного механизма развития социальной ответственности угольных предприятий, направленные на стимулирование социального инвестирования в сферу безопасности труда и способствуют повышению инвестиционной привлекательности угольных предприятий в рамках государственно-частного партнерства. Учитывая значимость институциональных условий для развития государственно-частного партнерства, на основе действующего украинского законодательства сформирована база нормативно-правового обеспечения функционирования механизма государственно-частного партнерства, что позволяет комплексно оценить правовые предпосылки и потенциал реализации государственно-частных проектных инициатив. На основе исследований зарубежного опыта внедрения проектов государственно-частного партнерства построена схема функционирования механизма государственно-частного партнерства с акцентом на присутствие и секторальное распределение функций планирования, организации, мотивации и контроля, что в значительной мере будет способствовать успешной реализации стратегии социально-экономического развития угольных предприятий.
In the article it is elaborated the scientific and methodological principles for the formation of the investment mechanism related to social responsibility of coal enterprises, directed to encourage social investment in the field of occupational safety and enhance the investment attractiveness for coal enterprises in the context of public-private partnership. Given the importance of the institutional environment for the development of public- private partnership on the basis of the current Ukrainian legislation formed the basis of the legal operation of public-private partnership that enables a comprehensive legal background and evaluates the potential of public-private project initiatives. For studies based on foreign examples of public- private partnership a scheme was constructed of the public-private partnership mechanism functioning with focusing on the presence and sectoral distribution functions of planning, organization, motivation and control, which will contribute to the successful implementation of socio-economic development of coal enterprises.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2441
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

pdf

Використана література:

1. Безбах Н. В. Правові особливості здійснення державно-приватного партнерства в Україні / Н. В. Безбах // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 18. – С. 117-120.

2. Булеев И. П. Социальная ответственность бизнеса: теория и практика / И. П. Булеев, Н. Е. Брюховецкая, Е. В. Черных; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, Донец. ун-т экономики и права. – Донецк: ДонУЭП, 2008. – 136 с.

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // ВВР. – 2003.– № 18, № 19–20, №21–22. – С. 144.

4. Клименко К. В. Основи функціонування інститутів спільного інвестування в посткризовий період [Текст] / К. В. Клименко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – №18. – С. 13–15.

5. Методика виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними, затв. пост. КМУ від 16.02.2011 р. N 232 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 18. – С. 769.

6. Павлюк А. П. Державно-приватне партнерство як механізм активізації інвестиційної діяльності в Україні / А. П. Павлюк, Д. В. Ляпін // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 3 (24).– С. 38–45.

7. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства: Практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу / С. Грищенко. – К, 2011. – С. 32.

8. Положення про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, затв. Указом Президента України від 12.05.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 39. – С. 1593.

9. Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: затв. Указом Президента України від 31.05.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – стор. 20. – С. 1666.

10. Поровская А. Я. Теоретические основы частно-государственного партнерства на современном этапе развития экономики России / А. Я. Поровская // Экономика. – 2008. – №2. – С. 146–149.

11. Порядок надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, затв. пост. КМУ від 09.02. 2011 р. № 81 // Офіційний вісник України. – 2011 р. – № 10. – С. 458.

12. Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затв. постановою КМУ від 11.04. 2011 р. N 384 // Офіційний вісник України. – 2011 р. – № 28. – С. 1168.

13. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затв. пост. КМУ від 11.04.2011 р. № 384 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 28. – С. 1168.

14. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р. // ВВР. – 2010.–№ 40. – С. 524.

15. Про концесії : Закон України від 16.07.1999 р. // ВВР. – 1999. – № 41.– С. 372.

16. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14.12.1999 р. (в ред. Закону від 15.01.2009 р.) // ВВР. ‒ 2009. – № 25. – С. 312.

17. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 р. (в ред. Закону від 14.03.1995 р.) // ВВР. – 1995. – № 15. – С. 99.

18. Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності: Закон України від 21.10.2010 № 2624-VI// ВВР. – 2011. –  № 11. – С. 71.

19. Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14.09.1999 р. // ВВР. – 1999.– № 44. – С. 391.

 

REFERENCES

1. Bezbakh N. V. The legal peculiarities of the public-private partnership in Ukraine [Pravovi osoblyvosti zdiysnennya derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukrayini]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investment: Practice and Experience, 2011, No. 18, pp. 117–120.

2. Buleev I. P., Bryukhovetskaya N. E., Chernykh E. V. Corporate Social Responsibility: Theory and Practice [Sotsial'naya otvetstvennost' biznesa: teoriya i praktika]. Donetsk, DonUEP, 2008, p.136.

3. Economic Code of Ukraine [Hospodars'kyy kodeks Ukrayiny vid 16.01.2003 r.]. Visnyk Verhovnoi Rady - Bulletin of the Verkhovna Rada, 2003, vol.18., p. 144.

4. Klymenko K. V. Fundamentals of operation of collective investment institutions in the post-crisis period [Osnovy funktsionuvannya instytutiv spil'noho investuvannya v postkryzovyy period]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investment: Practice and Experience, 2011, No.18, pp. 13–15.

5. Methods of identifying the risks associated with public-private partnership, their assessment and determine the form of management [Metodyka vyyavlennya ryzykiv, pov"yazanykh z derzhavno-pryvatnym partnerstvom, yikh otsinky ta vyznachennya formy upravlinnya nymy, zatv. post. KMU vid 16.02.2011 r. N 232]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny – Official Bulletin of Ukraine, 2011, No.18, p. 769.

6.  Pavlyuk A. P., Lyapin D. V. Public-private partnerships as a mechanism to stimulate investment in Ukraine [Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak mekhanizm aktyvizatsiyi investytsiynoyi diyal'nosti v Ukrayini]. Stratehichni priorytety – Strategic Priorities, 2012, No.3 (24), pp. 38–45.

7.  Hryshchenko S. Preparation and implementation of Public-Private Partnerships: A practical guide for local authorities and business [Pidhotovka ta realizatsiya proektiv publichno-pryvatnoho partnerstva: Praktychnyy posibnyk dlya orhaniv mistsevoyi vlady ta biznesu]. Kyiv, 2011, p. 32.

8. The provisions of the State Agency for Investment and National Projects of Ukraine [Polozhennya pro Derzhavne ahent•stvo z investytsiy ta upravlinnya natsional'nymy proektamy Ukrayiny, zatv. Ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 12.05.2011 r.]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny – Official Bulletin of Ukraine, 2011, No. 39, p. 1593.

9. Regulations of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine [Polozhennya pro Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny: zatv. Ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 31.05.2011 r.]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny – Official Bulletin of Ukraine, 2011, No. 41, p. 1666.

10. Porovskaya A. Ya. Theoretical basis of a public-private partnership at the present stage of development of the Russian economy [Teoreticheskie osnovy chastno-gosudarstvennogo partnerstva na sovremennom etape razvitiya ekonomiki Rossii]. Ekonomika – Economy, 2008, No.2, pp. 146–149.

11. The order of assignation by the private partner to the government partner the information about the contract concluded under public-private partnership [Poryadok nadannya pryvatnym partnerom derzhavnomu partneru informatsiyi pro vykonannya dohovoru, ukladenoho v ramkakh derzhavno-pryvatnoho partnerstva, zatv. post. KMU vid 09.02. 2011 r. # 81]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny – Official Bulletin of Ukraine, 2011, No. 10, p. 458.

12. The procedure of analyzing the effectiveness of the implementation of public-private partnerships [oryadok provedennya analizu efektyvnosti zdiysnennya derzhavno-pryvatnoho partnerstva, zatv. postanovoyu KMU vid 11.04. 2011 r. N 384]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny – Official Bulletin of Ukraine, 2011, No. 28, p. 1168.

13. The order of the competition realization to determine the private partner for public-private partnership as to public facilities, community property and facilities owned by ARC [Poryadok provedennya konkursu z vyznachennya pryvatnoho partnera dlya zdiysnennya derzhavno-pryvatnoho partnerstva shchodo ob"yektiv derzhavnoyi, komunal'noyi vlasnosti ta ob"yektiv, yaki nalezhat' Avtonomniy Respublitsi Krym, zatv. post. KMU vid 11.04.2011 r. # 384]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny – Official Bulletin of Ukraine, 2011, No. 28, p. 1168.

14. The Law of Ukraine “On public-private partnership” [Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo: Zakon Ukrayiny vid 01.07.2010 r.]. Visnyk Verhovnoi Rady - Bulletin of the Verkhovna Rada, vol.40, p. 524.

15. The Law of Ukraine “On concessions” [Pro kontsesiyi : Zakon Ukrayiny vid 16.07.1999 r.]. Visnyk Verhovnoi Rady - Bulletin of the Verkhovna Rada, 1999, vol.41, p. 372.

16. The Law of Ukraine “On concession to build and operate roads” [Pro kontsesiyi na budivnytstvo ta ekspluatatsiyu avtomobil'nykh dorih: Zakon Ukrayiny vid 14.12.1999 r. (v red. Zakonu vid 15.01.2009 r.)]. Visnyk Verhovnoi Rady - Bulletin of the Verkhovna Rada, 2009, vol.25, p. 312.

17. The Law of Ukraine “On Lease of State Property” [Pro orendu derzhavnoho ta komunal'noho mayna: Zakon Ukrayiny vid 10.04.1992 r. (v red. Zakonu vid 14.03.1995 r.)]. Visnyk Verhovnoi Rady - Bulletin of the Verkhovna Rada, 1995, vol.15, p. 99.

18. The Law of Ukraine “On peculiarities of lease or concession facilities centralized water supply and wastewater from municipal ownership” [Pro osoblyvosti peredachi v orendu chy kontsesiyu ob"yektiv tsentralizovanoho vodo-, teplopostachannya i vodovidvedennya, shcho perebuvayut' u komunal'niy vlasnosti: Zakon Ukrayiny vid 21.10.2010 # 2624-VI]. Visnyk Verhovnoi Rady - Bulletin of the Verkhovna Rada, 2011, vol.11, p. 71.

19.  The Law of Ukraine “On Production Sharing Agreements” [Pro uhody pro rozpodil produktsiyi: Zakon Ukrayiny vid 14.09.1999 r.]. Visnyk Verhovnoi Rady - Bulletin of the Verkhovna Rada, 2010, vol.44., p. 391.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian