Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Ключові показники ефективності та оцінка логістичної стратегії підприємства

Назва:

(Title)

Ключові показники ефективності та оцінка логістичної стратегії підприємства

Автори:

(Authors)

Тарасюк, Галина Миколаївна
Тарасюк, Галина Тарасюк
Tarasiuk, Galyna Mykolayivna
Рудківський, Олег Анатолійович
Рудковский, Олег Анатольевич
Rudkivskyi, Oleg Anatoliyovych
Погайдак, Ольга Богданівна
Погайдак, Ольга Богдановна
Pogaydak, Оlga Bohdanivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Тарасюк Г. Ключові показники ефективності та оцінки логістичної ятратегії підаприємства [Електронний ресурс] / Г. Тарасюк, О. Рудківський, О. Погайдак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 223-231. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13thmlsp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Key performance indicators and companies logistic strategy evaluation
Ключевые показатели эффективности и оценка логистической стратегии предприятия

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

005

Ключові слова:

(Key words)

логістична стратегія
ключові показники ефективності
логистическая стратегия
ключевые показатели эффективности
logistic strategy
key performance indicators


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті запропоновано використання ключових показників ефективності при оцінці логістичної стратегії підприємства; визначено необхідність розробки ключових показників ефективності для оцінки логістичної стратегії підприємства; висвітлено особливості застосування ключових показників ефективності в сфері логістичної діяльності підприємства; запропоновано етапи впровадження системи ключових показників ефективності у логістичній системі підприємства; запропоновано застосування ключових показників ефективності відповідно до конкретної логістичної стратегії підприємства (орієнтованої на витрати, якість, час, продуктивність та повернення інвестицій у логістику); розроблено систему ключових показників ефективності при оцінці логістичної стратегії підприємства, орієнтованої на витрати (запропоновано чотири блоки показників: показники фінансової, клієнтської, внутрішньої складової та складової навчання та росту логістичної стратегії)
В статье предложено использование ключевых показателей эффективности при оценке логистической стратегии предприятия, определено необходимость разработки ключевых показателей эффективности для оценки логистической стратегии предприятия; раскрыты особенности применения ключевых показателей эффективности в сфере логистической деятельности предприятия; предложены этапы внедрения системы ключевых показателей эффективности в логистической системе предприятия; предложено применения ключевых показателей эффективности в соответствии с конкретной логистической стратегией предприятия (ориентированной на затраты , качество , время , производительность и возврат инвестиций в логистику); разработана система ключевых показателей эффективности при оценке логистической стратегии предприятия, ориентированной на затраты (предложено четыре блока показателей: показатели финансовой, клиентской, внутренней составляющей и составляющей обучения и роста логистической стратегии)
In the article are proposed key performance indicators in company’s logistic strategy evaluation; defined a need to develop key performance indicators in company’s logistic strategy evaluation; disclosed the features of using key performance indicators in company’s logistic activity; proposed stages of key performance indicators system implementation in company’s logistic system; proposed use key performance indicators in accordance with the specific company’s logistic strategy (cost-oriented, quality-oriented, time-oriented, productivity-oriented and return on investment in logistics oriented), was developed key performance indicators system of in company’s logistic cost-oriented strategy evaluation (proposed four indicators blocks: financial , customer , internal, study and growth components of logistic strategy)

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2596
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

pdf

Використана література:

1. Новопісна К. Управління логістичними витратами на українських підприємствах / К. Новопісна // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – 2011.– № 2 (109). – С.52–57.

2. Рета М. Логістичні витрати: визначення, класифікація та облік / М. Рета // Бізнес-Інформ. – 2012. – №8. – С. 155-158.

3. Карий О. І. Інформаційне забезпечення управління логістичними витратами на підприємстві : автореф. дис. к.е.н. : спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами" / О. І. Карий. – Львів: НУ"Львівська політполітехніка", 2004. – 23с.

4. Нікшич С. М. Оцінювання слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємств:автореф. дис. к.е.н. : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами" / С.М. Нікшич. – Львів: НУ"Львівська політполітехніка", 2008. – 29 с.

5. Головащенко О. М. Інформаційне забезпечення визнання логістичних витрат // Торгівля і ринок України. Збірник наукових праць. – 2010. – №30 (т.2). – С. 399–404.

6. Каплан Роберт С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон. – М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2003. – 304 с.

7. Лаврененко В. В. Концепція ключових показників ефективності (KPI) в управлінні підприємствами / В. В. Лаврененко // Стратегія економічного розвитку України. Збірник наукових праць. – 2010. – №26-27. – С. 151–156.

8. Гольдфарб А. Г. Проблемы внедрения системы мотивации на основе ключевых показателей эффективности на предприятии / А. Г. Гольдфарб // Бізнес Інформ. Науковий журнал. – 2011. – №4. – С. 131–134.

9. Назарова Г. В. Вознаграждение персонала на основе ключевых показателей эффективности [Електронний ресурс] / Г. В. Назарова, Э. Р. Степанова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – 2011. – №16. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2011_16/Nazarova.pdf.

10. Дембская О. О. Построение системы управления мотивацией персонала на основе ключевых показателей эффективности (KPI) [Електронний ресурс] / О. О. Дембская // Вестник Национального технического университета "ХПИ". Сборник научных трудов. "Технический прогресс и эффективность". – 2010. – №64. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2010_64/7_02.pdf.

11. Цюцюра С. В. Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників для бюджетної сфери / С. В. Цюцюра, О, В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем. – 2012. – №10. – С. 87–91.

12. Сергеев В. Оценка службы логистики на основе Balanced Scorecard ( BSC) / В. Сергеев // Генеральный директор. – 2008. – №4. – С. 96–103.

13. Пан Л. В. Збалансована система показників (Balanced Scorecard-BS(c)) як інструмент ефективного управління стратегією організації / Л. В. Пан // Наукові записки НаУКМА. - 2003. – Т.21: Економічні науки. – С. 56–63.

14. Лісова Н. О. Стратегічна карта BSC: теорія і практика / Н. О. Лісова, Г. С. Свірська // Вісник Хмельницького національного університету. Cерія: "Економічні науки". Науковий журнал. – 2009. – №4 (Т. 2). – С. 90–94.

15. Козенков Д. Є. Адаптація BSC до практики управління металургійного підприємства / Д. Є. Козенков, С. О. Фаізова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №722. – С. 362–368.

16. Лещій Л. А. Інтеграція процесів стратегічного та оперативного управління на основі застосування збалансованої системи показників (BSC) [Електронний ресурс] / Л. А. Лещій // Проблеми системного підходу в економіці. Електронне наукове фахове видання. – 2011. – №3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_3/Leschiy_311.htm.

17. Барилюк І. Збалансована система показників – основа стратегічного управління ресурсним потенціалом банківських установ / І. Барилюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – №19. – С. 147–153.

18. Тарасюк Г.М. Управління плануванням діяльності підприємства: теоретичні та практичні аспекти: монографія / Г. М. Тарасюк. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – С.173-183.

19. Каплан Роберт С. Организация, ориентированная на стратегию / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2003. – 416 с.

20. Панов М. М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе KPI / М. М. Панов – М.: Инфра-М, 2012. – 255 с.

21. Хоуп, Джереми. За гранью бюджетирования. Как руководителям вырваться из ловушки ежегодных планов / Джереми Хоуп, Робин Фрейзер и пер. с англ. Р. А. Кащеева. – М.: Вершина, 2007. – 270 с.

 

REFERENCES

1. Novopisna K. Management of logistics costs in Ukrainian enterprises [Upravlinnya lohistychnymy vytratamy na ukrayins'kykh pidpryyemstvakh]. Skhid. Analitychno-informatsiynyy zhurnal – East. Analytical and information journal, 2011, No. 2 (109), pp. 52–57.

2. Reta M. Logistic costs: definitions, classifications and accounting [Lohistychni vytraty: vyznachennya, klasyfikatsiya ta oblik]. Biznes-Inform – Business Inform, 2012, No. 8, pp. 155-158.

3. Karyy O. I. Information management logistics costs in the enterprise : Author. Thesis . Ph.D. : Spec. 08.06.01 "Economics, Organization and Management " [Informatsiyne zabezpechennya upravlinnya lohistychnymy vytratamy na pidpryyemstvi : avtoref. dys. k.e.n. : spets. 08.06.01 "Ekonomika, orhanizatsiya i upravlinnya pidpryyemstvamy"]. L'viv, NU L'vivs'ka politpolitekhnika, 2004, p. 23.

4. Nikshych S. M. Evaluation slabostrukturovanyh components of logistics costs building enterprises [Otsinyuvannya slabostrukturovanykh skladovykh lohistychnykh vytrat mashynobudivnykh pidpryyemstv : avtoref. dys. k.e.n. : spets. 08.00.04 "Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy"]. L'viv, NU L'vivs'ka politpolitekhnika, 2008, p. 29.

5. Holovashchenko O. M. Information support recognition of logistics costs [Informatsiyne zabezpechennya vyznannya lohistychnykh vytrat]. Torhivlya i rynok Ukrayiny. Zbirnyk naukovykh prats' – rade and Market of Ukraine. Collected papers, 2010, No. 30, Vol. 2, pp. 399–404.

6. Kaplan Robert S., Norton Deyvyd P. Balanced Scorecard . From strategy to action [Sbalansirovannaya sistema pokazateley. Ot stratehyy k deystviyu. Per. s anhl.]. Moscow, ZAO Olymp-Biznes, 2003, p. 304.

7. Lavrenenko V. V. The concept of key performance indicators (KPI) in Business Management [Kontseptsiya klyuchovykh pokaznykiv efektyvnosti (KPI) v upravlinni pidpryyemstvamy]. Stratehiya ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny. Zbirnyk naukovykh prats' – Economic Development Strategy of Ukraine. Collected papers, 2010, No. 26-27, pp. 151–156.

8. Goldfarb A. G. Problems implementing the incentive system based on key performance indicators at the enterprise [Problemy vnedreniya sistemy motivatsii na osnove klyuchevykh pokazateley effektivnosti na predpriyatii]. Bіznes Іnform. Naukoviy zhurnal – Business Inform. Scientific Journal, 2011, No. 4, pp. 131–134.

9. Nazarova H. V., Stepanova E. R. Incentive based on key performance indicators [Voznahrazhdenye personala na osnove klyuchevykh pokazateley effektivnosti]. Visnyk Skhidnoukrayins'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalya. Naukovyy zhurnal – Journal of East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl. Scientific Journal, 2011, No. 16, available at:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2011_16/Nazarova.pdf.

, 2010, No. 64, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2010_64/7_02.pdf.

11. Tsyutsyura S. V., Kryvoruchko O, V., Tsyutsyura M. I. Key Performance Indicators . Principles for the development of key performance indicators for public sector [Klyuchovi pokaznyky efektyvnosti. Pryntsypy rozrobky klyuchovykh pokaznykiv dlya byudzhetnoyi sfery]. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system – Management of complex systems, 2012, No. 10, pp. 87–91.

12. Serheev V. Evaluation of Logistics based on Balanced Scorecard (BSC) [Otsenka sluzhby logistiki na osnove Balanced Scorecard ( BSC)]. General'nyy direktor – Director / CEO, 2008, No. 4, pp. 96–103.

13. Pan L. V. Balanced Scorecard (Balanced Scorecard-BSC) as a tool for effective management strategy of the organization [Zbalansovana systema pokaznykiv (Balanced Scorecard-BSC)) yak instrument efektyvnoho upravlinnya stratehiyeyu orhanizatsiyi]. Naukovi zapysky NaUKMA – Scientific notes of Kyiv-Mohyla Academy, 2003, Vol. 21, pp. 56–63.

14. Lisova N. O., Svirska H. S. Strategy Map BSC: theory and practice [Stratehichna karta BSC: teoriya i praktyka]. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Seriya: "Ekonomichni nauky". Naukovyy zhurnal – Journal of Khmelnitsky National University. Series : "Economics". Science magazine, 2009, No. 4, Vol. 2, pp. 90–94.

15. Kozenkov D. Ye., Faizova S. O. Adaptation to BSC management practices Steel Company [Adaptatsiya BSC do praktyky upravlinnya metalurhiynoho pidpryyemstva]. Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika" – Proceedings of the National University "Lviv Polytechnic", 2012, No. 722, pp. 362–368.

16. Leshchiy L. A. Integration processes of strategic and operational management through the use of the Balanced Scorecard (BSC) [Intehratsiya protsesiv stratehichnoho ta operatyvnoho upravlinnya na osnovi zastosuvannya zbalansovanoyi systemy pokaznykiv (BSC)]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. Elektronne naukove fakhove vydannya – Problems of a systematic approach to the economy. Electronic scientific specialized edition 2011, No.3, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_3/Leschiy_311.htm.

17. Barylyuk I. Balanced Scorecard - the basis of strategic management resource potential of banks [Zbalansovana systema pokaznykiv – osnova stratehichnoho upravlinnya resursnym potentsialom bankivs'kykh ustanov]. Formuvannya rynkovoyi ekonomiky v Ukrayini – Formation of a market economy in Ukraine, 2009, No. 19, pp. 147–153.

18. Tarasyuk H.M. Management planning of the enterprise : theoretical and practical aspects : monograph [Upravlinnya planuvannyam diyal'nosti pidpryyemstva: teoretychni ta praktychni aspekty: monohrafiya]. Zhytomyr, ZhDTU, 2010, pp. 173-183.

19. Kaplan Robert S., Norton Deyvyd P. Organization-oriented strategy [Orhanyzatsyya, oryentyrovannaya na stratehyyu]. Moscow, ZAO «Olimp-Byznes», 2003, p. 416.

20. Panov M. M. Appraisal and company management system based on KPI [Otsenka deyatel'nosty i sistema upravleniya kompaniey na osnove KPI]. Moscow, Infra-M, 2012. – 255 s.

21. Khoup Dzheremy, Freyzer Robin. Beyond budgeting. As leaders trapped in annual plans [Za gran'yu byudzhetirovaniya. Kak rukovoditelyam vyrvat'sya iz lovushki ezhegodnykh planov]. Moscow, Vershina, 2007, p. 270.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian