Another issue of scientific journal 2 (27) 2022 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Вплив інформаційних технологій на принципи і функції бухгалтерського обліку

Назва:

(Title)

Вплив інформаційних технологій на принципи і функції бухгалтерського обліку

Автори:

(Authors)

Осмятченко, Володимир Олександрович
Осмятченко, Владимир Александрович
Osmyatchenko, Volodymyr Oleksandrovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Осмятченко В. Вплив інформаційних технологій на принципи і функції бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Володимир Осмятченко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 80-87. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14ovofbo.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Влияние информационных технологий на принципы и функции бухгалтерского учета
Influence of information technologies is on principles and functions of record-keeping

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

657.1.011.56

Ключові слова:

(Key words)

бухгалтерський облік
підприємства (організації)
принципи
інформація
автоматизована система бухгалтерського обліку (АСБО)
record-keeping (accounting)
enterprises (organizations)
principles
information
CAS of record-keeping


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

За результатами проведеної критичної оцінки існуючих принципів бухгалтерського обліку під впливом функціонування комп’ютеризованих систем, можна запропонувати їх перегрупування за трьома групами фундаментальних уявлень. Принцип періодичності в наслідок того, що за умови функціонування автоматизованої системи бухгалтерського обліку інформація про фінансово-господарську діяльність підприємства (організації) доступна не тільки в рамках звітного періоду, а й за потребою в будь-який проміжок часу, повинен перейти із групи «Принципів-умов» до «Принципів-рекомендацій». Установлено, що за умов сталого функціонування автоматизованої системи бухгалтерського обліку в інформаційному просторі системи управління, підсистема бухгалтерського обліку набуває певних ознак інформаційних технологій, які пропонується ідентифікувати в складі окремої групи принципів забезпечення бухгалтерського обліку. Відбувається посилення базових функцій бухгалтерського обліку. Крім того, за рахунок зміни роботи алгоритму інформації виникає потреба посилити інформаційну функцію ще однією – прямого та зворотного зв’язку.
По результатам проведенной критической оценки существующих принципов бухгалтерского учета под воздействием функционирования компьютеризованных систем, можно предложить их перегруппировку за тремя группами фундаментальных представлений. Принцип периодичности в следствие того, что при условии функционирования автоматизированной системы бухгалтерского учета информация о финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации) доступна не только в рамках отчетного периода, но и за потребностью в любой промежуток времени, должен перейти из группы "Принципов-условий" к "Принципам-рекомендациям". Установлено, что при условиях постоянного функционирования автоматизированной системы бухгалтерского учета в информационном пространстве системы управления, подсистема бухгалтерского учета приобретает определенные признаки информационных технологий, которые предлагается идентифицировать в составе отдельной группы принципов обеспечения бухгалтерского учета. Происходит усиление базовых функций бухгалтерского учета. Кроме того, за счет изменения работы алгоритма информации возникает потребность усилить информационную функцию еще одной – прямой и обратной связи.
According to the results of the critical assessment of existing accounting principles under the influence of the computer systems functioning, I can offer their regrouping in three groups of fundamental concepts. The principle of frequency should be moved from the group of "Principles – conditions" to "Principles – guidelines". It occurs as a result of the fact that under conditions of operation of the automated accounting system the information about the financial and economic activities of the enterprise (organization) is available not only within the reporting period, but also when it is needed for any period. It is founded that under the conditions for sustainable operation of the automated accounting system in the information space management system, accounting subsystem acquires the certain characteristics of information technologies. It is proposed to identify them in a part of the specific group of the accounting principles. The basic functions of accounting become more strength. In addition, with the changing of the algorithm of information operation it is needed to strengthen another information function that is the function of forward and backward linkages specifically.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3035
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf


Використана література:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХIV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
2. Глен А. Велш Основи фінансового обліку: Пер. з англ. / А. Велш Глен, Г. Шорт Деніел. – К.: Основи економіки,1999. – С. 146.
3. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. / С. В. Івахненков. – К.: Знання-прес, 2003. – 349 с.
4. Новикова Е.Н., Осмятченко В.А. Практикум по 1С:Бухгалтерии 7.7 – Уч. пособ. для студентов высших учебных заведений. – Кривой Рог: Минерал, 2004 – 196 с.
5. Осмятченко Л.М. Бухгалтерський облік. [Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти] / Л.М. Осмятченко, В.Є. Шевчук. – Львів: Магнолія 2006, 2007 р. – 196 с.
6. Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація [Монографія] / С.В. Свірко. – Київ: КНЕУ, 2006. – 243 с.
REFERENCES
1. The law of Ukraine "On aссounting and financial reporting in Ukraine" dated 16.07.1999 № 996 – ХIV (with changes and additions) [Zakon Ukrayiny «Pro bukhhalters'kyy oblik i finansovu zvitnist' v Ukrayini» vid 16.07.1999 r. # 996-KhIV (zi zminamy i dopovnennyamy)], available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (in Ukr.)
2. Hlen А. Walsh, G. Short Daniel. Basis of financial accounting [Osnovy finansovoho obliku]. Translated from Eng. Кyiv, Osnovy ekonomiki, 1999, p. 146. (in Ukr.)
3. Ivachnenkov S.V. Information technologies in organization of accounting and audit: training manual [Informatsiyni tekhnolohiyi v orhanizatsiyi bukhhalters'koho obliku ta audytu: Navch. posib]. Кyiv, Znannia-pres (Knowledge-press), 2003, 349 p. (in Ukr.)
4. Novikova E. N., Osmiatchenko V. A. Practical work for 1С: Accounting 7.7: training manual for students of high education establishment [Praktykum po 1S:Bukhhalteryy 7.7 – Uch. posob. dlya studentov]. Kryvyi Rih, Mineral, 2004, 196 p. (in Ukr.)
5. Osmiatchenko L. V., Shevchuk V. E. The accounting [training manual for students of high education establishment] [Bukhhalters'kyy oblik. Navchal'nyy posibnyk dlya studentiv vyshchykh zakladiv osvity]. Lviv, Magnolia, 2006, 196 p. (in Ukr.)
6. Svirko S.V. The accounting in budgetary institutions: methodology and organization [Bukhhalters'kyy oblik u byudzhetnykh ustanovakh: metodolohiya ta orhanizatsiya]. Kyiv, КNEU, 2006, 243 p. (in Ukr.)
Використана література: 
1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХIV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
2. Глен А. Велш Основи фінансового обліку: Пер. з англ. / А. Велш Глен, Г. Шорт Деніел. – К.: Основи економіки,1999. – С. 146.
3. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. / С. В. Івахненков. – К.: Знання-прес, 2003. – 349 с.
4. Новикова Е.Н., Осмятченко В.А. Практикум по 1С:Бухгалтерии 7.7 – Уч. пособ. для студентов высших учебных заведений. – Кривой Рог: Минерал, 2004 – 196 с.
5. Осмятченко Л.М. Бухгалтерський облік. [Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти] / Л.М. Осмятченко, В.Є. Шевчук. – Львів: Магнолія 2006, 2007 р. – 196 с.
6. Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація [Монографія] / С.В. Свірко. – Київ: КНЕУ, 2006. – 243 с.

REFERENCES 
1. The law of Ukraine "On aссounting and financial reporting in Ukraine" dated 16.07.1999 № 996 – ХIV (with changes and additions) [Zakon Ukrayiny «Pro bukhhalters'kyy oblik i finansovu zvitnist' v Ukrayini» vid 16.07.1999 r. # 996-KhIV (zi zminamy i dopovnennyamy)], available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (in Ukr.)
2. Hlen А. Walsh, G. Short Daniel. Basis of financial accounting [Osnovy finansovoho obliku]. Translated from Eng. Кyiv, Osnovy ekonomiki, 1999, p. 146. (in Ukr.)
3. Ivachnenkov S.V. Information technologies in organization of accounting and audit: training manual [Informatsiyni tekhnolohiyi v orhanizatsiyi bukhhalters'koho obliku ta audytu: Navch. posib]. Кyiv, Znannia-pres (Knowledge-press), 2003, 349 p. (in Ukr.)
4. Novikova E. N., Osmiatchenko V. A. Practical work for 1С: Accounting 7.7: training manual for students of high education establishment [Praktykum po 1S:Bukhhalteryy 7.7 – Uch. posob. dlya studentov]. Kryvyi Rih, Mineral, 2004, 196 p. (in Ukr.)
5. Osmiatchenko L. V., Shevchuk V. E. The accounting [training manual for students of high education establishment] [Bukhhalters'kyy oblik. Navchal'nyy posibnyk dlya studentiv vyshchykh zakladiv osvity]. Lviv, Magnolia, 2006, 196 p. (in Ukr.)
6. Svirko S.V. The accounting in budgetary institutions: methodology and organization [Bukhhalters'kyy oblik u byudzhetnykh ustanovakh: metodolohiya ta orhanizatsiya]. Kyiv, КNEU, 2006, 243 p. (in Ukr.)
 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian