Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Вплив офшорингу процесів знань на розвиток інтелектуального капіталу підприємства: польський досвід

Назва:

(Title)

Вплив офшорингу процесів знань на розвиток інтелектуального капіталу підприємства: польський досвід

Автори:

(Authors)

Собко, Ольга Миколаївна
Собко, Ольга Николаевна
Sobko, Olha Mykolaivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Собко О. Вплив офшорингу процесів знань на розвиток інтелектуального капіталу підприємства: польський досвід [Електронний ресурс] / О. Собко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 33-41. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14soippd.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Влияние офшоринга знаний на развитие интеллектуального капитала предприятия: практика польши
The impact of the knowledge process offshoring on the enterprise intellectual capital development : polish experience

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

330.14.01

Ключові слова:

(Key words)

інтелектуальний капітал підприємства
інфономіка
офшоринг процесів знань
делокалізація потенціалу наукових послуг
інноваційний розвиток
інтелектуалізація процесів виробництва
intellectual capital of an enterprise
infonomiks
knowledge of the process offshoring
delocation of the research services potential
innovative development
intellectualization of production


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті вміщена авторська позиція до трактування поняття інтелектуального капіталу підприємства. Запропоновано ретроспективний аналіз розвитку офшорингу процесів знань. Проаналізовано польський досвід поширення офшорингу процесів знань і визначено можливості його застосування в Україні. Обґрунтовано вплив офшорингу процесів знань на розвиток інтелектуального капіталу підприємств. Метою написання статті є представлення зарубіжного досвіду поширення офшорингу процесів знань та моделювання векторів їх розвитку в Україні. Завдання дослідження передбачають формування термінологічного поля шляхом опрацювання власної дефініції термінів «інтелектуальний капітал підприємства» та «офшоринг процесів знань»; визначення потенційних переваг, які виникають від його поширення у вітчизняній практиці господарювання. Результати дослідження полягають у представленні власного трактування терміну офшоринг процесів знань, обґрунтуванні соціально-економічної доцільності їх поширення в умовах інфономіки, моделюванні перспективних векторів їх розвитку в українських реаліях.
В статье предложена авторская трактовка понятия интеллектуального капитала предприятия. Предложено ретроспективный анализ развития офшоринга процессов знаний. Проанализирован польский опыт распространения офшоринга процессов знаний и определены возможности его применения на Украине. Обосновано влияние офшоринга процессов знаний на развитие интеллектуального капитала предприятий. Целью написания статьи является представление зарубежного опыта распространения офшоринга процессов знаний и моделирование векторов их развития на Украине. Задачи исследования предусматривают формирование терминологического поля путем обработки собственной дефиниции терминов «интеллектуальный капитал предприятия» и «офшоринг процессов знаний», определение потенциальных преимуществ, которые возникают от его распространение в отечественной практике хозяйствования. Результаты исследования заключаются в представлении собственной трактовки понятия офшоринга процессов знаний, обосновании социально-экономической целесообразности их распространения в условиях инфономики, моделировании перспективных векторов их развития в украинских реалиях.
The author's view concerning the interpretation of the concept "the intellectual capital of the enterprise" is provided in the article. The retrospective analysis of the development of the knowledge processes offshoring is suggested. The Polish experience of spreading the knowledge process offshoring was analysed and the possibilities of its applying in Ukraine were determined. The influence of the knowledge process offshoring on the development of intellectual capital of the companies was substantiated. The aim of the article is to represent the foreign experience of spreading the offshoring of the knowledge process and to model the vectors of its development in Ukraine. Research objectives include the forming of terminological base by processing own definitions of the terms "intellectual capital of the enterprise" and "offshoring of the knowledge process", identifying the potential benefits arising from its spread in domestic business practice. Results of the study include our own interpretations of the term "offshoring of the knowledge process", reasoning the social-economic expediency of their spreading in infonomiks terms, modelling the prospectives of their development in Ukrainian realities.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3030
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf


Використана література:
1. Дефіцит держбюджету виріс у 2012 році у 2,3 раза [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
2.  Пасічний М. Д. Дефіцит Державного бюджету в умовах трансформаційної економіки України. // Наукові праці НДФІ. – 2009. – 1 (46). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
3. Фінансова криза 2007-2008 рр. займає четверте місце серед глобальних криз // РБК Україна, 14.12.2010, 0815 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
4. Björn A. Foreign Direct Investment in Industrial Research and Development: a Study of German MNCs / Ambos Björn // Research Policy. – 2005. – Vol. 34. – № 4. – Р. 395–410.
5. Boni M. Polska 2030 – Trzecia fala nowoczesności / Michał Boni // Edukacja, nauka i rynek pracy: (Presa Rady Ministrów). – (28 marca 2011).  [Електронний ресурс] – Режим доступу:
6. Сiesielska D. Wpływ offshoringu na rozwój przedsiębiorstwa w świetle koncepcji zarządzania wartością firmy / Dorota Ciesielska  [Електронний ресурс]  Режим доступу:
7. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009: [Електронний ресурс]: Informacje i opracowania statystyczne / Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie / Magdalena Orczykowska, Joanna Piotrowska, Magdalena Wegner, Marta Zelińska. – Warszawa, 2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm
8. Gereffi G. The Offshore Services Value Chain: Developing Countries and Crisis / Gary Gereffi, Karina Fernandez-Stark. // World Bank Policy Research Working Paper – 2010. – nr. 5262. – Р. 1–34 [Електронний ресурс] – Режим доступу:
9. Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.worldbank.org.
10. Małych Roczników Statystycznych Polski za 2000-2011. pdf. [Електронний ресурс]: / Główny Urząd Statystyczny Polski; redaktor główny Halina Dmochowska. – Warszawa: Zakład wydawnictw statystycznych,  – Режим доступу: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm?action=show_archive.
11. Offshoring and employment. Trends and impacts. – OECD, 2007 – 207 p. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oecd.org/industry/ind/38819650.pdf (22.08.2013).
REFERENCES
1. The budget deficit increased in 2012 by 2.3 times [Defitsyt derzhbyudzhetu vyris u 2012 rotsi u 2,3 raza], available at: http://dt.ua/ECONOMICS/deficit-derzhbyudzhetu-viris-u-2012-roci-v-2-3-razi-do-53-mlrd-grn.html (24.09.2013).
2. Pasichnyy M. D. State budget deficit in terms of the transformation of the economy of Ukraine [Defitsyt Derzhavnoho byudzhetu v umovakh transformatsiynoyi ekonomiky Ukrayiny]. Naukovi pratsi NDFI – Proceedings NDFI, 2009, Vol. 1 (46), available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/npndfi/2009_1/Statti/Pasichny.pdf (24.09.2013).
3. Financial crisis of 2007-2008 ranked fourth among global crises [Finansova kryza 2007-2008 rr. zaymaye chetverte mistse sered hlobal'nykh kryz]. RBK Ukrayina, 14.12.2010, 0815, available at:
4. Björn A. Foreign Direct Investment in Industrial Research and Development: a Study of German MNCs. Research Policy, 2005, Vol. 34, No. 4, pp. 395–410.
5. Boni M. Polska 2030 – Trzecia fala nowoczesności. Edukacja, nauka i rynek pracy: (Presa Rady Ministrów), available at: http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/_files/2011_04/Rynek_pracy_-_MB_-_AKtywizacja_Zawodowa.pdf. (28 marca 2011).
6. Сiesielska D. Wpływ offshoringu na rozwój przedsiębiorstwa w świetle koncepcji zarządzania wartością firmy, available at:  http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/105.pdf (04.08.2011).
7. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009: [Електронний ресурс]: Informacje i opracowania statystyczne / Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie / Magdalena Orczykowska, Joanna Piotrowska, Magdalena Wegner, Marta Zelińska, Warszawa, 2010. available at: http://www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm.
8. Gereffi G., Fernandez-Stark K. The Offshore Services Value Chain: Developing Countries and Crisis. World Bank Policy Research Working Paper, 2010, No. 5262, pp. 1–34, available at:
9. Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings, available at: www.worldbank.org.
10. Małych Roczników Statystycznych Polski za 2000-2011. Główny Urząd Statystyczny Polski; redaktor główny Halina Dmochowska. – Warszawa: Zakład wydawnictw statystycznych,  available at: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm?action=show_archive.
11. Offshoring and employment. Trends and impacts. OECD, 2007. p. 207, available at: http://www.oecd.org/industry/ind/38819650.pdf (22.08.2013).
Використана література:
1. Дефіцит держбюджету виріс у 2012 році у 2,3 раза [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/ECONOMICS/deficit-derzhbyudzhetu-viris-u-2012-roci-v-2-3-razi-do-53-mlrd-grn.html (24.09.2013).
2.  Пасічний М. Д. Дефіцит Державного бюджету в умовах трансформаційної економіки України. // Наукові праці НДФІ. – 2009. – 1 (46). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/npndfi/2009_1/Statti/Pasichny.pdf (24.09.2013).
3. Фінансова криза 2007-2008 рр. займає четверте місце серед глобальних криз // РБК Україна, 14.12.2010, 0815 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/finance/show/finansovyy-krizis-2007-2008-gg-zanimaet-chetvertoe-mesto-sredi-14122010081500 (08.07.2013 р.).
4. Björn A. Foreign Direct Investment in Industrial Research and Development: a Study of German MNCs / Ambos Björn // Research Policy. – 2005. – Vol. 34. – № 4. – Р. 395–410.
5. Boni M. Polska 2030 – Trzecia fala nowoczesności / Michał Boni // Edukacja, nauka i rynek pracy: (Presa Rady Ministrów). – (28 marca 2011).  [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/_files/2011_04/Rynek_pracy_-_MB_-_AKtywizacja_Zawodowa.pdf.
6. Сiesielska D. Wpływ offshoringu na rozwój przedsiębiorstwa w świetle koncepcji zarządzania wartością firmy / Dorota Ciesielska  [Електронний ресурс]  Режим доступу: http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/105.pdf   (04.08.2011).
7. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009: [Електронний ресурс]: Informacje i opracowania statystyczne / Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie / Magdalena Orczykowska, Joanna Piotrowska, Magdalena Wegner, Marta Zelińska. – Warszawa, 2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm
8. Gereffi G. The Offshore Services Value Chain: Developing Countries and Crisis / Gary Gereffi, Karina Fernandez-Stark. // World Bank Policy Research Working Paper – 2010. – nr. 5262. – Р. 1–34 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-5262 (14.07.2013) 
9. Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.worldbank.org.
10. Małych Roczników Statystycznych Polski za 2000-2011. pdf. [Електронний ресурс]: / Główny Urząd Statystyczny Polski; redaktor główny Halina Dmochowska. – Warszawa: Zakład wydawnictw statystycznych,  – Режим доступу: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm?action=show_archive.
11. Offshoring and employment. Trends and impacts. – OECD, 2007 – 207 p. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oecd.org/industry/ind/38819650.pdf (22.08.2013).

REFERENCES
1. The budget deficit increased in 2012 by 2.3 times [Defitsyt derzhbyudzhetu vyris u 2012 rotsi u 2,3 raza], available at: http://dt.ua/ECONOMICS/deficit-derzhbyudzhetu-viris-u-2012-roci-v-2-3-razi-do-53-mlrd-grn.html (24.09.2013).
2. Pasichnyy M. D. State budget deficit in terms of the transformation of the economy of Ukraine [Defitsyt Derzhavnoho byudzhetu v umovakh transformatsiynoyi ekonomiky Ukrayiny]. Naukovi pratsi NDFI – Proceedings NDFI, 2009, Vol. 1 (46), available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/npndfi/2009_1/Statti/Pasichny.pdf (24.09.2013).
3. Financial crisis of 2007-2008 ranked fourth among global crises [Finansova kryza 2007-2008 rr. zaymaye chetverte mistse sered hlobal'nykh kryz]. RBK Ukrayina, 14.12.2010, 0815, available at: 
http://www.rbc.ua/ukr/finance/show/finansovyy-krizis-2007-2008-gg-zanimaet-chetvertoe-mesto-sredi-14122010081500 (08.07.2013).
4. Björn A. Foreign Direct Investment in Industrial Research and Development: a Study of German MNCs. Research Policy, 2005, Vol. 34, No. 4, pp. 395–410.
5. Boni M. Polska 2030 – Trzecia fala nowoczesności. Edukacja, nauka i rynek pracy: (Presa Rady Ministrów), available at: http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/_files/2011_04/Rynek_pracy_-_MB_-_AKtywizacja_Zawodowa.pdf. (28 marca 2011).
6. Сiesielska D. Wpływ offshoringu na rozwój przedsiębiorstwa w świetle koncepcji zarządzania wartością firmy, available at:  http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/105.pdf (04.08.2011).
7. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009: [Електронний ресурс]: Informacje i opracowania statystyczne / Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie / Magdalena Orczykowska, Joanna Piotrowska, Magdalena Wegner, Marta Zelińska, Warszawa, 2010. available at: http://www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm.
8. Gereffi G., Fernandez-Stark K. The Offshore Services Value Chain: Developing Countries and Crisis. World Bank Policy Research Working Paper, 2010, No. 5262, pp. 1–34, available at: http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-5262 (14.07.2013) 
9. Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings, available at: www.worldbank.org.
10. Małych Roczników Statystycznych Polski za 2000-2011. Główny Urząd Statystyczny Polski; redaktor główny Halina Dmochowska. – Warszawa: Zakład wydawnictw statystycznych,  available at: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm?action=show_archive.
11. Offshoring and employment. Trends and impacts. OECD, 2007. p. 207, available at: http://www.oecd.org/industry/ind/38819650.pdf (22.08.2013).
 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian