Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Державна політика в сфері підтримки розвитку підприємств

Назва:

(Title)

Державна політика в сфері підтримки розвитку підприємств

Автори:

(Authors)

Мазуренок, Оксана Романівна
Мазуренок, Оксана Романовна
Mazurenok, Oksana Romanivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Мазуренок О. Державна політика в сфері підтримки розвитку підприємств [Електронний ресурс] / Оксана Мазуренок // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 257-263. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14morprp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Государственная политика в сфере поддержки развития предприятий
Public policy in the sphere of business development support

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338.2:338.22.021.1

Ключові слова:

(Key words)

державна політика
розвиток
підприємство
фінансування
програма
криза
законодавство
public policy
development
enterprise
finance
program
crisis
legislation


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Метою даної роботи в сучасних умовах господарювання України надзвичайно актуальним є завдання ефективного державного регулювання, яке повинно ґрунтуватися на комплексному і системному впровадженні стимулюючих заходів на підприємствах, що базуються на законодавчо-нормативній базі політики держави. На сьогоднішній день виділені основні напрямки державного регулювання підприємництва в Україні, визначені напрями та методи їх реалізації. Більшість дослідників велику увагу приділяють формулюванню основних завдань в галузі підтримки підприємництва в залежності від тих чи інших негативних тенденцій, притаманних самим підприємствам. Найбільш складним в процесі планування та реалізації таких проектів є об’єктивне врахування різного роду чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. Зважаючи на це, існує значна проблема щодо шляхів впровадження державної регуляторної політики та їх конкретного визначення. Основними завданнями дослідження є вирішення питання як саме забезпечити чітке виконання цілісної системи державної підтримки розвитку підприємництва, зокрема за допомогою формування високоякісного правового поля. Для цього розглянуто підходи до вирішення проблем формування й підтримки державою сектора підприємництва, конкурентного середовища в перехідній економіці. Результати проведеного дослідження полягають у теоретичному обґрунтуванні основних чинників, які заважають розвитку підприємництва та шляхів впровадження державної регуляторної політики.
Целью данной работы в современных условиях хозяйствования Украины чрезвычайно актуальной является задача эффективного государственного регулирования, которое должно основываться на комплексном и системном внедрении стимулирующих мероприятий на предприятиях, основанных на законодательно– нормативной базе политики государства. На сегодняшний день выделены основные направления государственного регулирования предпринимательства в Украине, определены направления и методы их реализации. Большинство исследователей большое внимание уделяют формулировке основных задач в области поддержки предпринимательства в зависимости от тех или иных негативных тенденций, присущих самим предприятиям. Наиболее сложным в процессе планирования и реализации таких проектов является объективное учета различного рода факторов внешней и внутренней среды. Несмотря на это, существует большая проблема о путях внедрения государственной регуляторной политики и их конкретного определения. Основными задачами исследования является решение вопроса как обеспечить четкое выполнение целостной системы государственной поддержки развития предпринимательства, в том числе посредством формирования высококачественного правового поля. Для этого рассмотрены подходы к решению проблем формирования и поддержки государством сектора предпринимательства, конкурентной среды в переходной экономике. Результаты проведенного исследования заключаются в теоретическом обосновании основных факторов, мешающих развитию предпринимательства и путей внедрения государственной регуляторной политики.
The aim of this work in the contemporary economy of Ukraine is extremely important task of effective state regulation, which should be founded on a comprehensive and systematic introduction of incentive means on enterprises based on the legal and regulatory framework policy. At present, the main areas of state business regulation in Ukraine, definitions and methods of their implementation are identified. Most researchers pay great attention to the formulation of the main tasks in the sphere of business support according to certain negative tendencies inherent in most businesses. The most complex stage in the planning and implementation of such projects is an objective consideration of all sorts of factors of internal and external environment. Taking into account above given, there is a significant problem concerning the ways of implementation of regulatory policy and specific definition . The main objectives of the research is solving the problem of ensuring accurate execution of an integrated system of state entrepreneurship support, through the formation of high-quality legal framework. Approaches of solving the problems of formation and maintenance of the state enterprise sector, the competitive environment in transition economies are defined. The theoretical interpretation of major factors hidden business development and ways of implementing state regulatory policy are the results of the carried out investigation.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3078
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf

Використана література:
1. Закон України «Про підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
2. Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва» від 21.12.2000 р. № 2157-ІІІ : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
3. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 р. № 4618-17 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
4. Закон України «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі» від 10.04. 2008 року N 250-VI : [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
5. Указ Президента України «Про програму інтеграції України до Європейського Союзу» від 14.09.2000 р. № 1072 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
6. Указ Президента України «Про Стратегію економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004-2015 роки від 28.04.2004 р. № 493/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
7. Косік, А. Ф. Мікроекономіка. Навч. посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.
8. Єфименко Т. «Напрямки розвитку податкового потенціалу малого підприємництва» / Т. І. Єфименко // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України: Науковий журнал . – 07/2001 . – N3 . – С. 141-148.
9. Основы предпринимательства / Под общ. ред. проф. Пелиха А. С. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 512 с.
10. Barney J. A. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage / J. A. Barney // Journal of Management. – Vol. 17. – No. 1. – 1991. – PР. 26-44.
11. Public Policy Positions [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.loudounchamber.org.
REFERENCES
1. Law of Ukraine. On the support of small business from 19.10.2000, № 2063-ІІІ [Zakon Ukrainy «Pro pіdtrimku malogo pіdpriemnictva» vіd 19.10.2000, № 2063– ІІІ], available at: http://zakon.rada.gov.ua.
2. Law of Ukraine. On the national program of small business» from 21.12.2000, № 2157-ІІІ [Zakon Ukrainy «Pro nacіonalnu programu spriyannya rozvitku malogo pіdpriemnictva vid 21.12.2000, № 2157-ІІІ], available at: http://zakon.rada.gov.ua.
3. Law of Ukraine. On the development and state support of small and medium business in Ukraine from 22.03.2012, № 4618-17 [Zakon Ukrainy «Pro rozvitok ta derzhavnu pіdtrimku malogo і serednogo pіdpriemnictva v Ukrainі vid 22.03.2012, № 4618-17»], available at: http://zakon.rada.gov.ua.
4. Law of Ukraine. On ratification of the Protocol on Ukraine's accession to the World trade organization from 10.04. 2008, N 250-VI [Zakon Ukrainy «Pro ratifіkacіyu protokolu pro vstup Ukraini do svіtovoi organіzacіi torgіvlі» vid 10. 04. 2008, N 250-VI], available at: http://zakon.rada.gov.ua.
5. Decree of the President of Ukraine. About Ukraine's integration into the European Union from 14.09.2000, № 1072 [Ukaz Prezidenta Ukrayiny «Pro programu іntegracіyi Ukrayiny do Evropeyskogo Soyuzu» vіd 14.09.2000, № 1072], available at: http://zakon.rada.gov.ua.
6. Decree of the President of Ukraine. On the strategy of economic and social development of Ukraine towards european integration from 28.04.2004, № 493/2004 [Ukaz Prezidenta Ukraini «Pro Strategіyu ekonomіchnogo ta socіalnogo rozvitku Ukraini «Shlyahom evropejskoi іntegracіi» vіd 28.04.2004, № 493/2004], available at: http://zakon.rada.gov.ua.
7. Kosik A. F., Hrontkovska G. E. Microeconomics [Mіkroekonomіka]. Kyiv, 2004, p. 416 .
8. Yefymenko T. Areas of potential small business tax [Napryamki rozvitku podatkovogo  potencіalu  malogo pіdpriєmnictva]. Vіsnik Ukrainskoi Akademії derzhavnogo upravlіnnya pri Prezidentі Ukraini – Bulletin of the Ukrainian Academy of Public Administration of the President of Ukraine, Kyiv, 2001, No. 3, рр.141-148.
9. Paliha A. C. Fundamentals of entrepreneurship [Osnovy predprinimatelstva]. Rostov-on-Don, Phenics, 2004, p. 512.
10. Barney J. A. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, Vol. 17, No. 1, 1991, pp. 26-44.
11. Public Policy Positions, available at: http://www.loudounchamber.org.
Використана література:
1. Закон України «Про підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
2. Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва» від 21.12.2000 р. № 2157-ІІІ : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 
3. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 р. № 4618-17 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
4. Закон України «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі» від 10.04. 2008 року N 250-VI : [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 
5. Указ Президента України «Про програму інтеграції України до Європейського Союзу» від 14.09.2000 р. № 1072 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 
6. Указ Президента України «Про Стратегію економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004-2015 роки від 28.04.2004 р. № 493/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
7. Косік, А. Ф. Мікроекономіка. Навч. посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.
8. Єфименко Т. «Напрямки розвитку податкового потенціалу малого підприємництва» / Т. І. Єфименко // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України: Науковий журнал . – 07/2001 . – N3 . – С. 141-148. 
9. Основы предпринимательства / Под общ. ред. проф. Пелиха А. С. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 512 с.
10. Barney J. A. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage / J. A. Barney // Journal of Management. – Vol. 17. – No. 1. – 1991. – PР. 26-44.
11. Public Policy Positions [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.loudounchamber.org.

REFERENCES
1. Law of Ukraine. On the support of small business from 19.10.2000, № 2063-ІІІ [Zakon Ukrainy «Pro pіdtrimku malogo pіdpriemnictva» vіd 19.10.2000, № 2063– ІІІ], available at: http://zakon.rada.gov.ua. 
2. Law of Ukraine. On the national program of small business» from 21.12.2000, № 2157-ІІІ [Zakon Ukrainy «Pro nacіonalnu programu spriyannya rozvitku malogo pіdpriemnictva vid 21.12.2000, № 2157-ІІІ], available at: http://zakon.rada.gov.ua. 
3. Law of Ukraine. On the development and state support of small and medium business in Ukraine from 22.03.2012, № 4618-17 [Zakon Ukrainy «Pro rozvitok ta derzhavnu pіdtrimku malogo і serednogo pіdpriemnictva v Ukrainі vid 22.03.2012, № 4618-17»], available at: http://zakon.rada.gov.ua. 
4. Law of Ukraine. On ratification of the Protocol on Ukraine's accession to the World trade organization from 10.04. 2008, N 250-VI [Zakon Ukrainy «Pro ratifіkacіyu protokolu pro vstup Ukraini do svіtovoi organіzacіi torgіvlі» vid 10. 04. 2008, N 250-VI], available at: http://zakon.rada.gov.ua. 
5. Decree of the President of Ukraine. About Ukraine's integration into the European Union from 14.09.2000, № 1072 [Ukaz Prezidenta Ukrayiny «Pro programu іntegracіyi Ukrayiny do Evropeyskogo Soyuzu» vіd 14.09.2000, № 1072], available at: http://zakon.rada.gov.ua.
6. Decree of the President of Ukraine. On the strategy of economic and social development of Ukraine towards european integration from 28.04.2004, № 493/2004 [Ukaz Prezidenta Ukraini «Pro Strategіyu ekonomіchnogo ta socіalnogo rozvitku Ukraini «Shlyahom evropejskoi іntegracіi» vіd 28.04.2004, № 493/2004], available at: http://zakon.rada.gov.ua. 
7. Kosik A. F., Hrontkovska G. E. Microeconomics [Mіkroekonomіka]. Kyiv, 2004, p. 416 .
8. Yefymenko T. Areas of potential small business tax [Napryamki rozvitku podatkovogo  potencіalu  malogo pіdpriєmnictva]. Vіsnik Ukrainskoi Akademії derzhavnogo upravlіnnya pri Prezidentі Ukraini – Bulletin of the Ukrainian Academy of Public Administration of the President of Ukraine, Kyiv, 2001, No. 3, рр.141-148.
9. Paliha A. C. Fundamentals of entrepreneurship [Osnovy predprinimatelstva]. Rostov-on-Don, Phenics, 2004, p. 512. 
10. Barney J. A. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, Vol. 17, No. 1, 1991, pp. 26-44.
11. Public Policy Positions, available at: http://www.loudounchamber.org.
 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian