Another issue of scientific journal 2 (27) 2022 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

До питання використання інформаційних технологій в логістиці дистрибуції препаратів фармацевтичної промисловості

Назва:

(Title)

До питання використання інформаційних технологій в логістиці дистрибуції препаратів фармацевтичної промисловості

Автори:

(Authors)

Андрушків, Богдан Миколайович
Андрушкив, Богдан
Andrushkiv, Bohdan
Паласюк, Богдан Михайлович
Паласюк, Богдан
Palasiuk, Bohdan

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Андрушків Б. До питання використання інформаційних технологій в логістиці дистрибуції препаратів фармацевтичної промисловості [Електронний ресурс] / Богдан Андрушків, Богдан Паласюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 120-128. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14abmpfp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

К вопросу использования информационных технологий в логистике дистрибуции препаратов фармацевтической промышленности
Some issues of information technologies application in logistics of pharmaceutical industry product distribution

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

614.27:004.4

Ключові слова:

(Key words)

дистрибуція фармацевтичної продукції
логістичний ланцюг
ІТ-технології
штрих-кодування
технології RFID (Radio Frequency Identification Tag)
pharmaceutical product distribution
logistical chain
IT technologies
bar coding
RFID (Radio Frequency Identification Tag) technologies


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розглянуто шляхи вирішення проблеми забезпечення швидкого, надійного і доступного режиму доставки фармацевтичної продукції з допомогою використання сучасних інформаційних технологій. Проаналізовано використання штрих-кодування та технологій RFID (Radio Frequency Identification Tag) у процесі переміщення фармпрепаратів від постачальників до споживачів. Показано вплив сучасних інформаційних технологій на оптимізацію управління товаропотоками у фармацевтичному логістичному ланцюзі постачань.
В статье рассмотрено пути решения проблемы обеспечения быстрого, надёжного и доступного режима доставки фармацевтической продукции при помощи современных информационных технологий. Проанализировано использование штрих-кодирования и технологий RFID (Radio Frequency Identification Tag) в процессе перемещения фармпрепаратов от поставщиков к потребителям. Показано влияние современных информационных технологий на оптимизацию управления товаропотоками в фармацевтической логистической цепи поставок.
The article deals with the ways of solving the problem of rapid, immediate and available mode of pharmaceutical product distribution with the help of contemporary information technologies application. The use of bar coding and RFID technologies (Radio Frequency Identification Tag) in the process of pharmaceutical product transfer from supplier to consumer have been analyzed. The impact of contemporary information technologies on the product management optimization in pharmaceutical logistical supply chain have been demonstrated.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3039
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf

Використана література:
1. Барнатович С.В. Удосконалення процесу товароруху в комунальних фармацевтичних підприємствах за умов упровадження менеджменту якості / С. В. Барантович, О. Ю. Горбунова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 2010. – №3 (11). – С. 30-34.
2. Громовик Б. П. Логістичні рішення у збутовій діяльності фармацевтичних фірм / Б. П. Громовик // Фармацевтичний журнал. – 2001. – № 5. – С. 12–22.
3. Гудзенко О. П. Служба Public Relation у світлі ефективної діяльності фармацевтичних фірм / О. П. Гудзенко, О. Д. Немятих, Г. С. Бабічева // Вісн. фармації. – 2006. – № 2. – С. 41-45.
4. Blaik P. Logistic processes and potentials in a value chain [Електронний ресурс] / Piotr Blaik, Rafał Matwiejczuk // Electronic Scientific Journal of Logistics. – 2009. – № 2. – Issue 2. – Vol. 5  – Режим доступу: http://www.logforum.net/pdf/5_2_2_09.pdf.
5. Куценко С. А. Сегментація аптек-замовників оптовими фармацевтичними фірмами за бажаними критеріями обслуговування / С. А. Куценко, З. М. Мнушко // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики : вип. ХV, Т. 2. – Запоріжжя, 2006. – С. 359 – 365.
6. Мнушко З. М. Побудова моделі визначення оптових цінових знижок при дистририб’юції на фармацевтичному ринку / З. М. Мнушко, С. А. Куценко, Л. П. Дорохова // Вісник фармації. – 2005. – № 1. – С. 47-53.
7. Посилкіна О. В. Фармацевтична логістика : Монографія / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, Б. П. Громовик. – Х. : Вид-во НфаУ : Золоті сторінки, 2004. – 320 с.
8. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Актуальність впровадження логістичної інформаційної системи на фармацевтичному підприємстві / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. О. Федосєєва // Вісник фармації. – 2009. – № 3(59). – С. 52 – 55.
9. Трохимчук В. В. Функціональне моделювання процесу зберігання та відпуску лікарських засобів на військово-медичних складах / В. В. Трохимчук, С. Г. Убогов, Т. М. Будникова, О. П. Шматенко // Фармацевтичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 47–55.
10. Glenngard A. H. Health Systems in Transition: Sweden / A. H. Glenngard, F. Hjalte, Ì. Svensson, À. Anell, V. Bankauskaite. – Copenhagen: WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2005.
11. Jurczyk Marcin. Automatyzacja w praktyce: transport i magazynowanie w branży farmaceutycznej / Marcin Jurczyk // TSLbiznes. – №1. – 2012. – S. 8–11.
12. Krupowicz Jolanta. Jak zorganizować transport w temperaturze kontrolowanej / Jolanta Krupowicz [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://logistyka.infor.pl/transport/artykuly/573635,jak-zorganizowac-transport-w-temperaturze-kontrolowanej.html.
13. TNT EXPRESS предлагает доставку клинических образцов с поддержанием контроля за температурой [Електронний ресурс] // Режим доступу:
REFERENCES
1. Barnatovych S.V., Horbunova O. Yu. Improving the process of commodity circulation in the public pharmaceutical enterprises in the implementation of quality management [Udoskonalennya protsesu tovarorukhu v komunal'nykh farmatsevtychnykh pidpryyemstvakh za umov uprovadzhennya menedzhmentu yakosti]. Upravlinnya, ekonomika ta zabezpechennya yakosti v farmatsiyi – Management , Economics and Quality Assurance in Pharmacy, 2010, No. 3 (11), pp. 30-34.
2. Hromovyk B. P. Logistics Solutions in marketing activities of pharmaceutical companies [Lohistychni rishennya u zbutoviy diyal'nosti farmatsevtychnykh firm]. Farmatsevtychnyy zhurnal – Pharmaceutical Journal, 2001, No. 5, pp. 12–22.
3. Hudzenko O. P., Nemyatykh O. D., Babicheva H. S. Service Public Relation in the light of the efficient operation of pharmaceutical companies [Sluzhba Public Relation u svitli efektyvnoyi diyal'nosti farmatsevtychnykh firm]. Visn. farmatsiyi – Bulletin Pharmacy, 2006, No. 2, pp. 41-45.
4. Blaik P., Matwiejczuk R. Logistic processes and potentials in a value chain. Electronic Scientific Journal of Logistics, 2009, No. 2, Issue 2, Vol. 5, available at: http://www.logforum.net/pdf/5_2_2_09.pdf.
5. Kutsenko S. A., Mnushko Z. M. [Sehmentatsiya aptek-zamovnykiv optovymy farmatsevtychnymy firmamy za bazhanymy kryteriyamy obsluhovuvannya]. Aktual'ni pytannya farmatsevtychnoyi ta medychnoyi nauky ta praktyky: vyp. KhV – Actual problems of pharmaceutical and medical science and practice, 2006, Vol. 2, Zaporizhzhya, pp. 359-365.
6. Mnushko Z. M., Kutsenko S. A., Dorokhova L. P. Construction of the model determine the wholesale price discounts when dystryryb'yutsiyi the pharmaceutical market [Pobudova modeli vyznachennya optovykh tsinovykh znyzhok pry dystryryb"yutsiyi na farmatsevtychnomu rynku]. Visnyk farmatsiyi – Journal of Pharmacy, 2005, No. 1, pp. 47-53.
7. Posylkina O. V., Sahaydak R. V., Hromovyk B. P. Pharmaceutical Logistics: Monograph [Farmatsevtychna lohistyka : Monohrafiya]. Kharkiv, Zoloti storinky, 2004, 320 p.
8. Sahaydak-Nikityuk R. V., Fedosyeyeva A. O. Urgency implementation of logistics information system for the pharmaceutical company [Aktual'nist' vprovadzhennya lohistychnoyi informatsiynoyi systemy na farmatsevtychnomu pidpryyemstvi]. Visnyk farmatsiyi – Journal of Pharmacy, 2009, No. 3(59), pp. 52-55.
9. Trokhymchuk V. V. et. al. [Funktsional'ne modelyuvannya protsesu zberihannya ta vidpusku likars'kykh zasobiv na viys'kovo-medychnykh skladakh]. Farmatsevtychnyy zhurnal – Pharmaceutical Journal, 2007, No. 2, pp. 47–55.
10. Glenngard A. H. et al. Health Systems in Transition: Sweden. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2005.
11. Jurczyk Marcin. Automatyzacja w praktyce: transport i magazynowanie w branży farmaceutycznej. TSLbiznes, No.1, 2012, pp. 8–11.
12. Krupowicz Jolanta. Jak zorganizować transport w temperaturze kontrolowanej. Available at: http://logistyka.infor.pl/transport/artykuly/573635,jak-zorganizowac-transport-w-temperaturze-kontrolowanej.html.
13. TNT EXPRESS predlagaet dostavku klinicheskikh obraztsov s podderzhaniem kontrolya za temperaturoy. Available at: http://www.prtime.ru/2007/08/01/TNT_EXPRESS_predlagaet_dostavku_klinicheskih_obrazc.html.
Використана література:
1. Барнатович С.В. Удосконалення процесу товароруху в комунальних фармацевтичних підприємствах за умов упровадження менеджменту якості / С. В. Барантович, О. Ю. Горбунова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 2010. – №3 (11). – С. 30-34.
2. Громовик Б. П. Логістичні рішення у збутовій діяльності фармацевтичних фірм / Б. П. Громовик // Фармацевтичний журнал. – 2001. – № 5. – С. 12–22.
3. Гудзенко О. П. Служба Public Relation у світлі ефективної діяльності фармацевтичних фірм / О. П. Гудзенко, О. Д. Немятих, Г. С. Бабічева // Вісн. фармації. – 2006. – № 2. – С. 41-45.
4. Blaik P. Logistic processes and potentials in a value chain [Електронний ресурс] / Piotr Blaik, Rafał Matwiejczuk // Electronic Scientific Journal of Logistics. – 2009. – № 2. – Issue 2. – Vol. 5  – Режим доступу: http://www.logforum.net/pdf/5_2_2_09.pdf. 
5. Куценко С. А. Сегментація аптек-замовників оптовими фармацевтичними фірмами за бажаними критеріями обслуговування / С. А. Куценко, З. М. Мнушко // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики : вип. ХV, Т. 2. – Запоріжжя, 2006. – С. 359 – 365.
6. Мнушко З. М. Побудова моделі визначення оптових цінових знижок при дистририб’юції на фармацевтичному ринку / З. М. Мнушко, С. А. Куценко, Л. П. Дорохова // Вісник фармації. – 2005. – № 1. – С. 47-53.
7. Посилкіна О. В. Фармацевтична логістика : Монографія / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, Б. П. Громовик. – Х. : Вид-во НфаУ : Золоті сторінки, 2004. – 320 с.
8. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Актуальність впровадження логістичної інформаційної системи на фармацевтичному підприємстві / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. О. Федосєєва // Вісник фармації. – 2009. – № 3(59). – С. 52 – 55.
9. Трохимчук В. В. Функціональне моделювання процесу зберігання та відпуску лікарських засобів на військово-медичних складах / В. В. Трохимчук, С. Г. Убогов, Т. М. Будникова, О. П. Шматенко // Фармацевтичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 47–55.
10. Glenngard A. H. Health Systems in Transition: Sweden / A. H. Glenngard, F. Hjalte, Ì. Svensson, À. Anell, V. Bankauskaite. – Copenhagen: WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2005.
11. Jurczyk Marcin. Automatyzacja w praktyce: transport i magazynowanie w branży farmaceutycznej / Marcin Jurczyk // TSLbiznes. – №1. – 2012. – S. 8–11.
12. Krupowicz Jolanta. Jak zorganizować transport w temperaturze kontrolowanej / Jolanta Krupowicz [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://logistyka.infor.pl/transport/artykuly/573635,jak-zorganizowac-transport-w-temperaturze-kontrolowanej.html.
13. TNT EXPRESS предлагает доставку клинических образцов с поддержанием контроля за температурой [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://www.prtime.ru/2007/08/01/TNT_EXPRESS_predlagaet_dostavku_klinicheskih_obrazc.html.

REFERENCES
1. Barnatovych S.V., Horbunova O. Yu. Improving the process of commodity circulation in the public pharmaceutical enterprises in the implementation of quality management [Udoskonalennya protsesu tovarorukhu v komunal'nykh farmatsevtychnykh pidpryyemstvakh za umov uprovadzhennya menedzhmentu yakosti]. Upravlinnya, ekonomika ta zabezpechennya yakosti v farmatsiyi – Management , Economics and Quality Assurance in Pharmacy, 2010, No. 3 (11), pp. 30-34.
2. Hromovyk B. P. Logistics Solutions in marketing activities of pharmaceutical companies [Lohistychni rishennya u zbutoviy diyal'nosti farmatsevtychnykh firm]. Farmatsevtychnyy zhurnal – Pharmaceutical Journal, 2001, No. 5, pp. 12–22.
3. Hudzenko O. P., Nemyatykh O. D., Babicheva H. S. Service Public Relation in the light of the efficient operation of pharmaceutical companies [Sluzhba Public Relation u svitli efektyvnoyi diyal'nosti farmatsevtychnykh firm]. Visn. farmatsiyi – Bulletin Pharmacy, 2006, No. 2, pp. 41-45.
4. Blaik P., Matwiejczuk R. Logistic processes and potentials in a value chain. Electronic Scientific Journal of Logistics, 2009, No. 2, Issue 2, Vol. 5, available at: http://www.logforum.net/pdf/5_2_2_09.pdf.
5. Kutsenko S. A., Mnushko Z. M. [Sehmentatsiya aptek-zamovnykiv optovymy farmatsevtychnymy firmamy za bazhanymy kryteriyamy obsluhovuvannya]. Aktual'ni pytannya farmatsevtychnoyi ta medychnoyi nauky ta praktyky: vyp. KhV – Actual problems of pharmaceutical and medical science and practice, 2006, Vol. 2, Zaporizhzhya, pp. 359-365.
6. Mnushko Z. M., Kutsenko S. A., Dorokhova L. P. Construction of the model determine the wholesale price discounts when dystryryb'yutsiyi the pharmaceutical market [Pobudova modeli vyznachennya optovykh tsinovykh znyzhok pry dystryryb"yutsiyi na farmatsevtychnomu rynku]. Visnyk farmatsiyi – Journal of Pharmacy, 2005, No. 1, pp. 47-53.
7. Posylkina O. V., Sahaydak R. V., Hromovyk B. P. Pharmaceutical Logistics: Monograph [Farmatsevtychna lohistyka : Monohrafiya]. Kharkiv, Zoloti storinky, 2004, 320 p.
8. Sahaydak-Nikityuk R. V., Fedosyeyeva A. O. Urgency implementation of logistics information system for the pharmaceutical company [Aktual'nist' vprovadzhennya lohistychnoyi informatsiynoyi systemy na farmatsevtychnomu pidpryyemstvi]. Visnyk farmatsiyi – Journal of Pharmacy, 2009, No. 3(59), pp. 52-55.
9. Trokhymchuk V. V. et. al. [Funktsional'ne modelyuvannya protsesu zberihannya ta vidpusku likars'kykh zasobiv na viys'kovo-medychnykh skladakh]. Farmatsevtychnyy zhurnal – Pharmaceutical Journal, 2007, No. 2, pp. 47–55.
10. Glenngard A. H. et al. Health Systems in Transition: Sweden. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2005.
11. Jurczyk Marcin. Automatyzacja w praktyce: transport i magazynowanie w branży farmaceutycznej. TSLbiznes, No.1, 2012, pp. 8–11.
12. Krupowicz Jolanta. Jak zorganizować transport w temperaturze kontrolowanej. Available at: http://logistyka.infor.pl/transport/artykuly/573635,jak-zorganizowac-transport-w-temperaturze-kontrolowanej.html.
13. TNT EXPRESS predlagaet dostavku klinicheskikh obraztsov s podderzhaniem kontrolya za temperaturoy. Available at: http://www.prtime.ru/2007/08/01/TNT_EXPRESS_predlagaet_dostavku_klinicheskih_obrazc.html.
 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian