Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Інституціональне середовище роздрібної торгівлі в Україні: сучасний стан і проблеми

Назва:

(Title)

Інституціональне середовище роздрібної торгівлі в Україні: сучасний стан і проблеми

Автори:

(Authors)

Мазур, Олена Євгеніївна
Мазур, Елена Евгенеена
Mazur, Olena Yevgeniyivna
Сахацький, Микола Павлович
Сахацкий, Николай Павлович
Sahatskiy, Mykola Pavlovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Мазур О. Інституціональне середовище роздрібної торгівлі в Україні: сучасний стан і проблеми [Електронний ресурс] / О. Мазур, М. Сахацький // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 50-58. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14moysip.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Институциональная среда розничной торговли в украине: современное состояние и проблемы
Institutional environment of the retail trade in Ukraine: current state and problems

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338.242:339.37

Ключові слова:

(Key words)

інститут
інституціональне середовище
роздрібна торгівля
державне регулювання
institute
institutional environment
retail trade
public management


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Метою цієї роботи є оцінка сучасного стану інституціонального середовища роздрібної торгівлі в Україні. Проведено аналіз інституціонального «каркасу» державного управління торгівлею. Виділено блоки регулювання роздрібної торгівлі в законодавчо-нормативній базі. Піддано критичному аналізу державну програму розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2016 року (проект), наголошено на недоліках її стратегічної орієнтації, визначено системні проблеми законодавчого регулювання роздрібної торгівлі. Висновки підтверджено даними Індексу глобальної конкурентоспроможності. Обґрунтовано, що інституціональна компонента продовжує залишатися найбільшим «вузлом напруги» для підприємців. Наголошено на необхідності проведення реальної адміністративної реформи за одночасної реалізації радикальних змін у регуляторній системі і політиці щодо приватного підприємництва.
Целью настоящей работы является оценка современного состояния институциональной среды розничной торговли в Украине. Проведен анализ институционального «каркаса» государственного управления торговлей. Выделены блоки регулирования розничной торговли в законодательно-нормативной базе. Подвергнута критическому анализу государственная программа развития внутренней торговли Украины на период до 2016 года (проект), отмечены недостатки ее стратегической ориентации. Определены системные проблемы законодательного регулирования розничной торговли. Выводы подтверждены данными Индекса глобальной конкурентоспособности. Обосновано, что институциональная компонента продолжает оставаться самым существенным «узлом напряжения» для предпринимателей. Отмечена необходимость проведения реальной административной реформы при одновременной реализации радикальных изменений в регуляторной системе и политике в отношении частного предпринимательства.
The purpose of this paper is an assessment of the current state of the retail trade institutional environment in Ukraine. The analysis of the institutional "framework" of the public management by the retail trade has been conducted. The retail trade regulative blocks in the legal and regulatory framework were identified. The author has presented a critical analysis of the State program of internal trade development in Ukraine for the period until 2016 (draft), shortcomings of its strategic orientation are identified. Systemic problems of the public management by the retail trade were revealed. The conclusions were confirmed by the Global Competitiveness Index. It is underlined that the institutional component remains the most important "potential node" for the entrepreneurs. The necessity of a real administrative reform as well as simultaneous implementing of radical changes in the regulatory system and politics concerning private business have been noted.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3032
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf

Використана література:
1. Davis L. Institutional сhange and American economic growth: a first step towards a theory of institutional innovation / L. Davis, D. North //  Journal of Economic History. – 1970. – Vol. 30. –  № 1. – рр. 131–149.
2. The Global Competitiveness Report 2013–2014. Full Data Edition. – 569 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf.
3. Williamson O.E. Hierarchies, Markets and Power in the Economy: An Economic Perspective / O.E. Williamson // Industrial and Corporate Change. – 1995. – vol. 4(1). – pp. 21-49.
4. Возіянова Н.Ю. Державне регулювання інституціональних змін у розвитку внутрішньої торгівлі / Н.Ю. Возіянова // Вісник ДонНУЕТ: серія Економічні науки. –  2010. – № 3 (47). – С. 219-228.
5. Дубровський В. Підприємницький клімат: покращення, чи «покращення»? [Електронний ресурс] / В. Дубровський, В. Бальошенко // Аналітичний звіт проекту «Популярна економіка: моніторинг реформ».– Режим доступу: http://www.case-ukraine.com.ua/u/publications/c19600e1b5095ff8f827c7665f3297e0.pdf.
6. Ільяшенко В.А. Державна підтримка інституціональних перебудов у сфері товарного обігу [Електронний ресурс] / В.А. Ільяшенко // Державне управління: теорія і практика. - 2006. − No 1. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2006-1/txts/GALUZEVE/06ivasto.pdf.
7. Переверзева Т. А. Оценка эффективности функционирования институциональной торговой среды [Електронний ресурс] /Т. А. Переверзева // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 2 (34). – Режим доступу: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3089.
8. Програма розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/632-2009-%D0%BF.
9. Програма розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2016 року (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spo.fpsu.org.ua/na-obgovorenni-v-spo/262-proekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-zatverdzhennia-prohramy-rozvytku-vnutrishnoi-torhivli-ukrainy-na-period-do-2016-roku.
10. Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2010 – 2015 годы и период до 2020 года. Москва, 2010. – 163 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minpromtorg.gov.ru/docs/mpt/orders/585.
11. Фуруботн Э. Г. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории / Э. Г. Фуруботн, Р. Рихтер. [Пер. с англ. под ред. В. С. Катькало, Н. П. Дроздовой]. – СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун та, 2005. – 702 с.
REFERENCES
1. Davis L., North D. Institutional сhange and American economic growth: a first step towards a theory of institutional innovation. Journal of Economic History, 1970, Vol. 30, No. 1, рр. 131–149.
2. The Global Competitiveness Report 2013–2014. Full Data Edition, p. 569, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf.
3. Williamson O.E. Hierarchies, Markets and Power in the Economy: An Economic Perspective. Industrial and Corporate Change, 1995, Vol. 4(1),  pp. 21-49.
4. Voziyanova N.Yu. State regulation of institutional change in developing internal trade [Derzhavne rehulyuvannya instytutsional'nykh zmin u rozvytku vnutrishn'oyi torhivli]. Visnyk DonNUET: seriya Ekonomichni nauky – Bulletin DonNUET : Series Economics, 2010, No. 3 (47), pp. 219-228.
5. Dubrovs'kyy V., Bal'oshenko V. Business climate : improving or "improvement"? [Pidpryyemnyts'kyy klimat: pokrashchennya, chy «pokrashchennya»?]. Analitychnyy zvit proektu «Populyarna ekonomika: monitorynh reform», available at: http://www.case-ukraine.com.ua/u/publications/c19600e1b5095ff8f827c7665f3297e0.pdf.
6. Il'yashenko V.A. State support for institutional rearrangements in commodity circulation [Derzhavna pidtrymka instytutsional'nykh perebudov u sferi tovarnoho obihu]. Derzhavne upravlinnya: teoriya i praktyka – Public Administration: Theory and Practice, 2006, No 1, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2006-1/txts/GALUZEVE/06ivasto.pdf.
7. Pereverzeva T. A. Assessment of the effectiveness of the institutional trading environment [Otsenka effektivnosti funktsionirovaniya institutsional'noy torgovoy sredy]. Problemy sovremennoy ekonomiki – Problems of the modern economy, 2010, No. 2 (34), available at: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3089.
8. Domestic trade development program for the period up to 2012 [Prohrama rozvytku vnutrishn'oyi torhivli na period do 2012 roku], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/632-2009-%D0%BF.
9. Program of internal trade by 2016 (project) [Prohrama rozvytku vnutrishn'oyi torhivli na period do 2016 roku (proekt)], available at: http://spo.fpsu.org.ua/na-obgovorenni-v-spo/262-proekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-zatverdzhennia-prohramy-rozvytku-vnutrishnoi-torhivli-ukrainy-na-period-do-2016-roku.
10. The strategy for trade development in Russian Federation in 2010 - 2015 and until 2020 [Strategiya razvitiya torgovli v Rossiyskoy Federatsii na 2010 – 2015 gody i period do 2020 goda]. Moscow, 2010. p. 163, available at: http://www.minpromtorg.gov.ru/docs/mpt/orders/585.
11. Furubotn E. G., Rikhter R. Institutions and Economic Theory: Achievements of new institutional economics [Instituty i ekonomicheskaya teoriya: Dostizheniya novoy institutsional'noy ekonomicheskoy teorii]. SPb., SPbNU, 2005. p. 702.

Використана література:
1. Davis L. Institutional сhange and American economic growth: a first step towards a theory of institutional innovation / L. Davis, D. North //  Journal of Economic History. – 1970. – Vol. 30. –  № 1. – рр. 131–149. 
2. The Global Competitiveness Report 2013–2014. Full Data Edition. – 569 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf.
3. Williamson O.E. Hierarchies, Markets and Power in the Economy: An Economic Perspective / O.E. Williamson // Industrial and Corporate Change. – 1995. – vol. 4(1). – pp. 21-49.
4. Возіянова Н.Ю. Державне регулювання інституціональних змін у розвитку внутрішньої торгівлі / Н.Ю. Возіянова // Вісник ДонНУЕТ: серія Економічні науки. –  2010. – № 3 (47). – С. 219-228.
5. Дубровський В. Підприємницький клімат: покращення, чи «покращення»? [Електронний ресурс] / В. Дубровський, В. Бальошенко // Аналітичний звіт проекту «Популярна економіка: моніторинг реформ».– Режим доступу: http://www.case-ukraine.com.ua/u/publications/c19600e1b5095ff8f827c7665f3297e0.pdf.
6. Ільяшенко В.А. Державна підтримка інституціональних перебудов у сфері товарного обігу [Електронний ресурс] / В.А. Ільяшенко // Державне управління: теорія і практика. - 2006. − No 1. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2006-1/txts/GALUZEVE/06ivasto.pdf.
7. Переверзева Т. А. Оценка эффективности функционирования институциональной торговой среды [Електронний ресурс] /Т. А. Переверзева // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 2 (34). – Режим доступу: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3089.
8. Програма розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/632-2009-%D0%BF.
9. Програма розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2016 року (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spo.fpsu.org.ua/na-obgovorenni-v-spo/262-proekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-zatverdzhennia-prohramy-rozvytku-vnutrishnoi-torhivli-ukrainy-na-period-do-2016-roku.
10. Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2010 – 2015 годы и период до 2020 года. Москва, 2010. – 163 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minpromtorg.gov.ru/docs/mpt/orders/585.
11. Фуруботн Э. Г. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории / Э. Г. Фуруботн, Р. Рихтер. [Пер. с англ. под ред. В. С. Катькало, Н. П. Дроздовой]. – СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун та, 2005. – 702 с. 

REFERENCES
1. Davis L., North D. Institutional сhange and American economic growth: a first step towards a theory of institutional innovation. Journal of Economic History, 1970, Vol. 30, No. 1, рр. 131–149. 
2. The Global Competitiveness Report 2013–2014. Full Data Edition, p. 569, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf.
3. Williamson O.E. Hierarchies, Markets and Power in the Economy: An Economic Perspective. Industrial and Corporate Change, 1995, Vol. 4(1),  pp. 21-49.
4. Voziyanova N.Yu. State regulation of institutional change in developing internal trade [Derzhavne rehulyuvannya instytutsional'nykh zmin u rozvytku vnutrishn'oyi torhivli]. Visnyk DonNUET: seriya Ekonomichni nauky – Bulletin DonNUET : Series Economics, 2010, No. 3 (47), pp. 219-228.
5. Dubrovs'kyy V., Bal'oshenko V. Business climate : improving or "improvement"? [Pidpryyemnyts'kyy klimat: pokrashchennya, chy «pokrashchennya»?]. Analitychnyy zvit proektu «Populyarna ekonomika: monitorynh reform», available at: http://www.case-ukraine.com.ua/u/publications/c19600e1b5095ff8f827c7665f3297e0.pdf.
6. Il'yashenko V.A. State support for institutional rearrangements in commodity circulation [Derzhavna pidtrymka instytutsional'nykh perebudov u sferi tovarnoho obihu]. Derzhavne upravlinnya: teoriya i praktyka – Public Administration: Theory and Practice, 2006, No 1, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2006-1/txts/GALUZEVE/06ivasto.pdf. 
7. Pereverzeva T. A. Assessment of the effectiveness of the institutional trading environment [Otsenka effektivnosti funktsionirovaniya institutsional'noy torgovoy sredy]. Problemy sovremennoy ekonomiki – Problems of the modern economy, 2010, No. 2 (34), available at: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3089.
8. Domestic trade development program for the period up to 2012 [Prohrama rozvytku vnutrishn'oyi torhivli na period do 2012 roku], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/632-2009-%D0%BF.
9. Program of internal trade by 2016 (project) [Prohrama rozvytku vnutrishn'oyi torhivli na period do 2016 roku (proekt)], available at: http://spo.fpsu.org.ua/na-obgovorenni-v-spo/262-proekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-zatverdzhennia-prohramy-rozvytku-vnutrishnoi-torhivli-ukrainy-na-period-do-2016-roku.
10. The strategy for trade development in Russian Federation in 2010 - 2015 and until 2020 [Strategiya razvitiya torgovli v Rossiyskoy Federatsii na 2010 – 2015 gody i period do 2020 goda]. Moscow, 2010. p. 163, available at: http://www.minpromtorg.gov.ru/docs/mpt/orders/585.
11. Furubotn E. G., Rikhter R. Institutions and Economic Theory: Achievements of new institutional economics [Instituty i ekonomicheskaya teoriya: Dostizheniya novoy institutsional'noy ekonomicheskoy teorii]. SPb., SPbNU, 2005. p. 702.
 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian