Another issue of scientific journal 2 (27) 2022 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Інформаційне забезпечення логістичної системи управління фінансовими потоками підприємств

Назва:

(Title)

Інформаційне забезпечення логістичної системи управління фінансовими потоками підприємств

Автори:

(Authors)

Смиричинський, Валентин Васильович
Смиричинський, Валентин Васильевич
Smyrychynskiy, Valentyn Vasyl`ovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Смиричинський В. Інформаційне забезпечення логістичної системи управління фінансовими потоками підприємств [Електронний ресурс] / Валентин Смиричинський // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 194-202. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14svvfpp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Информационное обеспечение логистической системы управления финансовыми потоками предприятий
Informational support of logistic system in financial flows management at the enterprises

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338.012

Ключові слова:

(Key words)

логістичні системи
логістичні потоки інформації
фінансові потоки підприємства
бухгалтерські стандарти
logistic system
logistic informational flows
enterprises financial flows
accounting standards


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті визначено основні принципи побудови раціональних логістичних потоків інформації. Розглядаються питання інформаційного забезпечення логістичної системи управління фінансовими потоками підприємств, фірм, компаній на основі створення раціонального логістичного потоку інформації, розроблено методичні підходи до формування логістичної системи інформаційного забезпечення управління рухом грошових потоків суб’єктів підприємництва на основі як зовнішніх, так і внутрішніх потоків інформації. Досліджено якісні характеристики інформації про грошові потоки підприємства на основі загальноприйнятих чітких бухгалтерських стандартів і принципів: ГААП і МСФО. Пропонується концепція тотального управління грошовими потоками підприємства. Інформаційною базою дослідження є дані всіх видів бухгалтерського обліку, статистичні дані суб’єктів України.
В статье определены основные принципы построения рациональных логистических потоков информации. Рассматриваются вопросы информационного обеспечения логистической системы управления финансовыми потоками предприятия, фирмы, компании на основе создания рационального логистического потока информации, разработаны методические подходы к формированию логистической системы информационного обеспечения управления движением денежных потоков субъектов предпринимательства на основе как внешних, так и внутренних потоков информации. Исследованы качественные характеристики информации о денежных потоках предприятия на основе общепринятых четких бухгалтерских стандартах и принципах: ГААП и МСФО. Предлагается концепция тотального управления денежными потоками предприятия. Информационной базой исследования являются данные всех видов бухгалтерского учета, статистические данные субъектов Украины.
The basic principles of rational construction of logistic information flows are determined in the article. Some issues of informational support of logistic system in Financial Flows management at the enterprises, firms, companies based on the rational construction of logistic information are under consideration. Some methodology approaches for logistic system of informational support in money flows management of the business entities based on both internal and external information have been developed. Some qualitative characteristics of information on money flows at the enterprise under common accounting standards and principles have been studied. A conception of total management of enterprises money flows has been proposed. Informational basis for the research is the data of accounting and statistics of Ukrainian business entities.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3047
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf

Використана література:
1. Білик М.С. Аналіз грошових потоків підприємств – ланок логістичної системи / М.С. Білик, Г.І Кіндрацька // Матеріали МНПК «Маркетинг і логістика в системі менеджменту». – Львів: НУ «ЛП», 2004. – С. 77-79.
2. Борч Л. Логістика макроекономічних грошових потоків / Л. Борч, І.О. Тивончук // Матеріали МНПК «Маркетинг і логістика в системі менеджменту». – Львів: НУ «ЛП», 2004. – С. 142-145.
3. Вейцман Н.Р. Учет – источник информации и орудие контроля / Н.Р. Вейцман // Бухгалтерский учет,1975. – № 11. – С. 16.
4. Воронін А Г. Муниципальное хозяйствование и управление: проблемы теории и практики / А.Г. Воронін // Финансы и статистика. – 2003. – 176 с.
5. Козлюк А. Проблеми організації фінансових потоків підприємствами торгівлі в перехідній економіці / А. Козлюк // Економіст, 2003. – № 6.
6. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за національними стандартами: Посіб. для студ. ВНЗ / А.М. Марочкіна. – Харків: Торсінг, 2002. – 296 с.
7. Кузьминский А. Н. Учетная и аналитическая информация в обьединении / А.Н. Кузьминський. – К.: Вища школа, 1979. – 95 с.
8. Мороз Л. І. Аналіз фінансового стану підприємства як складова ефективності логістичних фінансових потоків / Л.І. Мороз // Матеріали МНПК «Маркетинг і логістика в системі менеджменту». – Львів: НУ «ЛП», 2004. – с. 79
9. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти) / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. 423 с.
10. Вахрушина М.А. Внутрипроизводственный учет и отчетность. Сегментарный учет и отчетность. Российская практика: проблемы и перспективы / М.А. Вахрушина. – М.: «АКДИ» Экономика и жизнь, 2000. – 10 с.
11. Скоробогатова Т.М. Логістизація як фактор поліпшення фінансових показників діяльності підприємства / Т.М. Скоробагатова // Фінанси України, 2001. – № 3. – с.72.
12. Cooper J. Strategy Planning for Logistics / J. Cooper, P. Dickson, D. Innis. – Illinois: CLM, Oak Brook, 1992. – 78 p.
13. Cattorna J. Effective Logistics Management / J. Cattorna, A Day, I. Hargreaves // Logistics Information Management, Vol. 4. – 1991. – № 2.
14. Shapiro R. D. Get Leverage from Logistics / R. D. Shapiro // Harvard Business Review, May-June. – 1984.
15. Rice F. The Enterprise and its Environment / F, Rice. – London, 1963.
REFERENCES
1. Bilyk M.S., Kindrats'ka H.I Analysis of cash flow business - parts logistics system [Analiz hroshovykh potokiv pidpryyemstv – lanok lohistychnoyi systemy]. Materialy MNPK «Marketynh i lohistyka v systemi menedzhmentu», 2004, pp. 77-79.
2. Borch L., Tyvonchuk I.O. Logistics macroeconomic cash flows [Lohistyka makroekonomichnykh hroshovykh potokiv]. Materialy MNPK «Marketynh i lohistyka v systemi menedzhmentu», 2004, pp. 142-145.
3. Veytsman N.R. Accounting - a source of information and weapon control [Uchet – istochnik informatsii i orudie kontrolya]. Bukhgalterskiy uchet – Accounting, 1975, No. 11, pp. 16.
4. Voronіn A G. Municipal housekeeping and management : theory and practice [Munitsipal'noe khozyaystvovanie i upravlenie: problemy teorii i praktiki]. Finansy i statistika – Finance and Statistics, 2003, 176 p.
5. Kozlyuk A. Problems of financial flows of trade enterprises in transition economies [Problemy orhanizatsiyi finansovykh potokiv pidpryyemstvamy torhivli v perekhidniy ekonomitsi]. Ekonomist – The Economist, 2003, Vol. 6.
6. Marochkina A.M. Accounting for national standards [Bukhhalters'kyy oblik za natsional'nymy standartamy: Posib. dlya stud. VNZ]. Kharkiv,Torsinh, 2002, 296 p.
7. Kuz'minskiy A. N. ccounting and analytical information in concatenating [Uchetnaya i analiticheskaya informatsiya v ob'edinenii]. Kyiv, Vishcha shkola, 1979, 95 p.
8. Moroz L. I. Analysis of the financial condition of the company as a part of the logistics efficiency of financial flows [Analiz finansovoho stanu pidpryyemstva yak skladova efektyvnosti lohistychnykh finansovykh potokiv]. Materialy MNPK «Marketynh i lohistyka v systemi menedzhmentu», 2004, 79 p.
9. Pushkar M.S. Trends and patterns of accounting development in Ukraine (theoretical and methodological aspects) [Tendentsiyi ta zakonomirnosti rozvytku bukhhalters'koho obliku v Ukrayini (teoretyko-metodolohichni aspekty)]. Ternopil, Ekonomichna dumka, 1999, 423 p.
10. Vakhrushina M.A. Intraproductive accounting. Segmental accounting. Russian practice : problems and prospects [Vnutriproizvodstvennyy uchet i otchetnost'. Segmentarnyy uchet i otchetnost'. Rossiyskaya praktika: problemy i perspektivy]. Moscow, Ekonomika i zhizn, 2000, 10 p.
11. Skorobohatova T.M. Lohistyzatsiya as a factor in improving the financial performance of the company [Lohistyzatsiya yak faktor polipshennya finansovykh pokaznykiv diyal'nosti pidpryyemstva]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, 2001, Vol. 3, pp. 72.

Використана література:
1. Білик М.С. Аналіз грошових потоків підприємств – ланок логістичної системи / М.С. Білик, Г.І Кіндрацька // Матеріали МНПК «Маркетинг і логістика в системі менеджменту». – Львів: НУ «ЛП», 2004. – С. 77-79.
2. Борч Л. Логістика макроекономічних грошових потоків / Л. Борч, І.О. Тивончук // Матеріали МНПК «Маркетинг і логістика в системі менеджменту». – Львів: НУ «ЛП», 2004. – С. 142-145. 
3. Вейцман Н.Р. Учет – источник информации и орудие контроля / Н.Р. Вейцман // Бухгалтерский учет,1975. – № 11. – С. 16. 
4. Воронін А Г. Муниципальное хозяйствование и управление: проблемы теории и практики / А.Г. Воронін // Финансы и статистика. – 2003. – 176 с. 
5. Козлюк А. Проблеми організації фінансових потоків підприємствами торгівлі в перехідній економіці / А. Козлюк // Економіст, 2003. – № 6. 
6. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за національними стандартами: Посіб. для студ. ВНЗ / А.М. Марочкіна. – Харків: Торсінг, 2002. – 296 с. 
7. Кузьминский А. Н. Учетная и аналитическая информация в обьединении / А.Н. Кузьминський. – К.: Вища школа, 1979. – 95 с. 
8. Мороз Л. І. Аналіз фінансового стану підприємства як складова ефективності логістичних фінансових потоків / Л.І. Мороз // Матеріали МНПК «Маркетинг і логістика в системі менеджменту». – Львів: НУ «ЛП», 2004. – с. 79 
9. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти) / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. 423 с. 
10. Вахрушина М.А. Внутрипроизводственный учет и отчетность. Сегментарный учет и отчетность. Российская практика: проблемы и перспективы / М.А. Вахрушина. – М.: «АКДИ» Экономика и жизнь, 2000. – 10 с. 
11. Скоробогатова Т.М. Логістизація як фактор поліпшення фінансових показників діяльності підприємства / Т.М. Скоробагатова // Фінанси України, 2001. – № 3. – с.72. 
12. Cooper J. Strategy Planning for Logistics / J. Cooper, P. Dickson, D. Innis. – Illinois: CLM, Oak Brook, 1992. – 78 p. 
13. Cattorna J. Effective Logistics Management / J. Cattorna, A Day, I. Hargreaves // Logistics Information Management, Vol. 4. – 1991. – № 2. 
14. Shapiro R. D. Get Leverage from Logistics / R. D. Shapiro // Harvard Business Review, May-June. – 1984. 
15. Rice F. The Enterprise and its Environment / F, Rice. – London, 1963.

REFERENCES
1. Bilyk M.S., Kindrats'ka H.I Analysis of cash flow business - parts logistics system [Analiz hroshovykh potokiv pidpryyemstv – lanok lohistychnoyi systemy]. Materialy MNPK «Marketynh i lohistyka v systemi menedzhmentu», 2004, pp. 77-79.
2. Borch L., Tyvonchuk I.O. Logistics macroeconomic cash flows [Lohistyka makroekonomichnykh hroshovykh potokiv]. Materialy MNPK «Marketynh i lohistyka v systemi menedzhmentu», 2004, pp. 142-145. 
3. Veytsman N.R. Accounting - a source of information and weapon control [Uchet – istochnik informatsii i orudie kontrolya]. Bukhgalterskiy uchet – Accounting, 1975, No. 11, pp. 16. 
4. Voronіn A G. Municipal housekeeping and management : theory and practice [Munitsipal'noe khozyaystvovanie i upravlenie: problemy teorii i praktiki]. Finansy i statistika – Finance and Statistics, 2003, 176 p. 
5. Kozlyuk A. Problems of financial flows of trade enterprises in transition economies [Problemy orhanizatsiyi finansovykh potokiv pidpryyemstvamy torhivli v perekhidniy ekonomitsi]. Ekonomist – The Economist, 2003, Vol. 6. 
6. Marochkina A.M. Accounting for national standards [Bukhhalters'kyy oblik za natsional'nymy standartamy: Posib. dlya stud. VNZ]. Kharkiv,Torsinh, 2002, 296 p. 
7. Kuz'minskiy A. N. ccounting and analytical information in concatenating [Uchetnaya i analiticheskaya informatsiya v ob'edinenii]. Kyiv, Vishcha shkola, 1979, 95 p. 
8. Moroz L. I. Analysis of the financial condition of the company as a part of the logistics efficiency of financial flows [Analiz finansovoho stanu pidpryyemstva yak skladova efektyvnosti lohistychnykh finansovykh potokiv]. Materialy MNPK «Marketynh i lohistyka v systemi menedzhmentu», 2004, 79 p. 
9. Pushkar M.S. Trends and patterns of accounting development in Ukraine (theoretical and methodological aspects) [Tendentsiyi ta zakonomirnosti rozvytku bukhhalters'koho obliku v Ukrayini (teoretyko-metodolohichni aspekty)]. Ternopil, Ekonomichna dumka, 1999, 423 p. 
10. Vakhrushina M.A. Intraproductive accounting. Segmental accounting. Russian practice : problems and prospects [Vnutriproizvodstvennyy uchet i otchetnost'. Segmentarnyy uchet i otchetnost'. Rossiyskaya praktika: problemy i perspektivy]. Moscow, Ekonomika i zhizn, 2000, 10 p.
11. Skorobohatova T.M. Lohistyzatsiya as a factor in improving the financial performance of the company [Lohistyzatsiya yak faktor polipshennya finansovykh pokaznykiv diyal'nosti pidpryyemstva]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, 2001, Vol. 3, pp. 72.
 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian